Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.50.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 2012 r.

DECYZJA RADY
z dnia 18 lutego 2002 r.
w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE

(2003/148/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 21 lutego 2002 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 300 ust. 2 akapit drugi,

uwzględniając Umowę wewnętrzną w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP-WE, podpisanej w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r.(1), stosowanej tymczasowo zgodnie z decyzją przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 18 września 2000 r., w szczególności jej art. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Istotne elementy wymienione w art. 9 Umowy o partnerstwie AKP-WE zostały pogwałcone przez rząd Zimbabwe.

(2) Konsultacje z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE zostały podjęte w dniu 11 stycznia 2002 r. i przy tej okazji władze Zimbabwe przedstawiły swój punkt widzenia i podjęły szczególne zobowiązania, chociaż niewystarczające, dotyczące zakończenie aktów przemocy, przeprowadzenia w dniach 9 i 10 marca 2002 r. wolnych i sprawiedliwych wyborów prezydenckich, a w szczególności obecności obserwatorów międzynarodowych i mediów podczas tych wyborów.

(3) Uwzględniono ostatnie zmiany polityczne w Zimbabwe jak również fakt, że niektóre ważne środki dotyczące istotnych elementów Umowy o partnerstwie AKP-WE nie zostały dotychczas wprowadzone we właściwy sposób. Ograniczające ustawodawstwo, jakie zostało ostatnio przyjęte, oraz eskalacja przemocy, jak również zastraszanie przeciwników politycznych poważnie osłabiają wolność słowa, zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń w Zimbabwe,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Konsultacje podjęte z Republiką Zimbabwe w trybie art. 96 ust. 2 lit. c) Umowy o partnerstwie AKP-WE są niniejszym zakończone.

Artykuł  2

Środki wyszczególnione w liście stanowiącym Załącznik są przyjęte jako właściwe środki w rozumieniu art. 96 ust. 2 lit. c) Umowy o partnerstwie AKP-WE.

Środki te zostaną uchylone, pod warunkiem że sytuacja w Zimbabwe będzie gwarantować poszanowanie praw człowieka, zasad demokratycznych i państwa prawa.

Podjęte środki stosuje się przez okres dwunastu miesięcy 1 , a w terminie sześciu miesięcy poddane będą kontroli.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 2002 r.

W imieniu Rady

J. PIQUÉ I CAMPS

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000 r., str. 3.

ZAŁĄCZNIK 

Bruksela, dnia...

LIST DO PREZYDENTA ZIMBABWE

Unia Europejska przywiązuje największą wagę do postanowień art. 9 Umowy o partnerstwie AKP-WE. Poszanowanie praw człowieka, instytucje demokratyczne i państwo prawa stanowią istotne elementy Umowy o partnerstwie, a w konsekwencji podstawę naszych stosunków.

Jest to powód, dla którego Unia Europejska wyraziła w dniu 29 października 2001 r. swój głęboki niepokój w sprawie sytuacji w Zimbabwe oraz podjęła decyzję o zaproszeniu władz Zimbabwe do otwarcia konsultacji, aby dokładnie ocenić sytuację i jej zaradzić.

W toku tych konsultacji, które odbyły się w Brukseli w dniu 11 stycznia 2002 r. Unia Europejska ponownie wyraziła swój głęboki niepokój w sprawie aktów przemocy politycznej, wolności prasy, niezawisłości sądownictwa, zakończenia nielegalnej okupacji gospodarstw rolnych i organizacji wolnych i sprawiedliwych wyborów oraz oceniła, że w tych dziedzinach powinien się jeszcze dokonać znaczący postęp.

Unia Europejska była przekonana, że zorganizowanie wolnych i sprawiedliwych wyborów prezydenckich w marcu 2002 r. wprowadziłoby kraj na drogę demokracji, pokoju społecznego i ożywienia gospodarczego. Tymczasem Unia Europejska zauważa, że jej oczekiwania nie zostały spełnione. Warunki minimalne uzgodnione na forum międzynarodowym dla przeprowadzenia wolnych i bezstronnych wyborów nie są spełnione.

W świetle wymienionych elementów Unia Europejska podjęła decyzję o zakończeniu konsultacji podjętych w trybie art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE. Unia postanowiła podjąć następujące właściwe środki w rozumieniu art. 96 ust. 2 lit. c) Umowy:

a) finansowanie wsparcia budżetowego przewidzianego w krajowych programach indykatywnych (KPI) Zimbabwe objętych 7 i 8 EFR zostaje zawieszone;

b) zawieszone zostaje finansowanie wszystkich projektów z wyjątkiem tych, z których bezpośrednio korzysta ludność, przede wszystkim w dziedzinie społecznej;

c) finansowanie ukierunkowuje się na przynoszenie bezpośrednich korzyści ludności, przede wszystkim w dziedzinie społecznej, demokratyzacji, poszanowania praw człowieka i państwa prawa;

d) podpisanie krajowych programów indykatywnych (KPI) objętych 9 EFR zostaje zawieszone;

e) stosowanie art. 12 załącznika 2 do Umowy o partnerstwie AKP-WE zostaje zawieszone w zakresie, w jakim wydaje się to konieczne do zastosowania środków ograniczających przyjętych na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

f) wspieranie operacji humanitarnych nie będzie naruszone przez niniejszą decyzję;

g) projekty regionalne będą oceniane indywidualnie.

Środki te będą uchylone, pod warunkiem że sytuacja w Zimbabwe będzie gwarantować poszanowanie praw człowieka, zasad demokratycznych i państwa prawa. Unia Europejska zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych środków ograniczających.

Unia Europejska będzie nadal uważnie śledzić rozwój sytuacji w Zimbabwe i chciałaby jeszcze raz podkreślić swoje pragnienie prowadzenia dialogu z Zimbabwe, na podstawie Umowy o partnerstwie AKP-WE.

Z wyrazami szacunku,

W imieniu KomisjiW imieniu Rady
1 Z dniem 20 lutego 2003 r. okres stosowania środków, o którym mowa w art. 2, został przedłużony do dnia 20 lutego 2004 r., zgodnie z art. 1 decyzji nr 2003/112/WE z dnia 18 lutego 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.46.25).

Z dniem 20 lutego 2004 r. okres stosowania środków, o którym mowa w art. 2, został przedłużony do dnia 20 lutego 2005 r., zgodnie z art. 1 decyzji nr 2004/157/WE z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.50.60).

Z dniem 19 lutego 2005 r. okres stosowania środków, o którym mowa w art. 2, został przedłużony do dnia 20 lutego 2006 r., zgodnie z art. 1 decyzji nr 2005/139/WE z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.48.28).

Z dniem 18 lutego 2006 r. okres stosowania środków, o którym mowa w art. 2, został przedłużony do dnia 20 lutego 2007 r., zgodnie z art. 1 decyzji nr 2006/114/WE z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.48.26).

Z dniem 19 lutego 2007 r. okres stosowania środków, o którym mowa w art. 2, został przedłużony do dnia 20 lutego 2008 r., zgodnie z art. 1 decyzji nr 2007/127/WE z dnia 19 lutego 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.53.23).

Z dniem 18 lutego 2008 r. okres stosowania środków, o którym mowa w art. 2, został przedłużony do dnia 20 lutego 2009 r., zgodnie z art. 1 decyzji nr 2008/158/WE z dnia 18 lutego 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.51.19).

Z dniem 19 lutego 2009 r. okres stosowania środków, o którym mowa w art. 2, został przedłużony do dnia 20 lutego 2010 r., zgodnie z art. 1 decyzji nr 2009/144/WE z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.49.15).

Z dniem 16 lutego 2010 r. okres stosowania środków, o którym mowa w art. 2, został przedłużony do dnia 20 lutego 2011 r., zgodnie z art. 1 decyzji nr 2010/97/WPZiB z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.44.20).

Z dniem 15 lutego 2011 r. okres stosowania środków, o którym mowa w art. 2, został przedłużony do dnia 20 lutego 2012 r., zgodnie z art. 1 decyzji nr 2011/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.43.31).

Z dniem 17 lutego 2012 r. okres stosowania środków, o którym mowa w art. 2, został przedłużony do dnia 20 sierpnia 2012 r., zgodnie z art. 1 decyzji nr 2012/96/UE z dnia 17 lutego 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.47.47).

Z dniem 7 sierpnia 2012 r. okres stosowania środków, o którym mowa w art. 2, został przedłużony do dnia 20 sierpnia 2013 r., zgodnie z art. 1 decyzji nr 2012/470/UE z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.213.13).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.