Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.308.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3254/91
z dnia 4 listopada 1991 r.
zakazujące używania potrzasków we Wspólnocie oraz wprowadzania do Wspólnoty skór i innych towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt, pochodzących z państw, w których chwyta się je za pomocą potrzasków lub metod odłowu niespełniających międzynarodowych norm odłowu humanitarnego

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 113 i 130s,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

Konwencja Berneńska z dnia 19 września 1979 r. o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, przyjęta przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą decyzją 82/72/EWG(4), zakazuje w odniesieniu do niektórych gatunków używania wszystkich działających bez wyboru sposobów chwytania i zabijania, w tym pułapek, stosowanych do chwytania lub zabijania na szeroką skalę lub w sposób nieselektywny,

zniesienie używania potrzasków będzie miało pozytywny wpływ na stan ochrony zagrożonych gatunków dzikiej fauny zarówno w ramach Wspólnoty, jak i poza nią, w tym gatunków chronionych rozporządzeniem (EWG) nr 3626/82(5); badania dotyczące rozwoju humanitarnych metod odłowu są już prowadzone, a Wspólnota uwzględni prace prowadzone w tym zakresie przez Międzynarodową Organizację Normalizacji;

w celu należytej ochrony gatunków dzikiej fauny i uniknięcia zakłócania konkurencji konieczne jest zapewnienie, że środki w zakresie handlu zagranicznego dotyczące tych gatunków są jednolicie stosowane w całej Wspólnocie;

dlatego używanie potrzasków we Wspólnocie powinno być zakazane i należy podjąć środki w celu wprowadzenia zakazu przywozu futer niektórych gatunków, jeżeli pochodzą one z państwa, w którym potrzaski są w dalszym ciągu używane lub w którym metody odłowu nie spełniają uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym norm odłowu humanitarnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Do celów niniejszego rozporządzenia: "potrzask": oznacza urządzenie przeznaczone do unieruchomienia lub schwytania zwierzęcia za pomocą szczęk, które zaciskają się mocno na jednej lub więcej kończynach zwierzęcia, uniemożliwiając w ten sposób wycofanie kończyny lub kończyn z pułapki.

Artykuł  2

Używanie potrzasków we Wspólnocie zostaje zakazane najpóźniej z dniem 1 stycznia 1995 r.

Artykuł  3
1. Wprowadzanie do Wspólnoty skór gatunków zwierząt wymienionych w załączniku I oraz innych towarów wymienionych w załączniku II, w takim zakresie, w którym obejmują one skóry gatunków wymienionych w załączniku I, zostaje zakazane z dniem 1 stycznia 1995 r., chyba że Komisja, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 5, ustali, że w państwie, z którego pochodzą skóry:

– obowiązują odpowiednie przepisy administracyjne lub ustawowe zakazujące używania potrzasków,

lub

– metody odłowu używane w odniesieniu do gatunków wymienionych w załączniku I spełniają normy humanitarnego odłowu uzgodnione na szczeblu międzynarodowym.

Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich wykaz państw, które spełniają co najmniej jeden z warunków podanych w akapicie pierwszym.

2. Zakaz określony w ust. 1 zostanie zawieszony na jeden rok, upływający dnia 31 grudnia 1995 r., jeżeli Komisja zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 5 ustali przed dniem 1 lipca 1994 r., w wyniku przeglądu podjętego we współpracy z właściwymi władzami odnośnych państw, że na ich terytorium dokonuje się dostateczny postęp w opracowywaniu humanitarnych metod odłowu.
Artykuł  4

Państwa wywozu lub ponownego wywozu do Wspólnoty po dniu 1 stycznia 1995 r. którykolwiek z towarów wymienionych w załączniku II, w zakresie, w którym obejmują one skóry gatunków wymienionych w załączniku I, zaświadczą, że skóry te pochodzą z państwa znajdującego się w wykazie, określonym w art. 3 ust. 1 akapit drugi lub korzystającego z zawieszenia zgodnie z art. 3 ust. 2.

Komisja, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 5, określi właściwe formy takiego zaświadczenia.

Artykuł  5

Do celów określonych w art. 3 Komisja jest wspomagana przez komitet powołany na mocy art. 19 rozporządzenia (EWG) nr 3626/82.

Przedstawiciel Komisji przedkłada komitetowi projekt środków, które należy podjąć. Komitet przedstawia swoją opinię na temat projektu w terminie, który przewodniczący może ustalić w zależności od stopnia pilności sprawy. Opinia jest wydawana większością ustanowioną w art. 148 ust. 2 Traktatu, w przypadku decyzji, których przyjęcia wymaga się od Rady na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w komitecie są ważone w sposób określony w tym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

Komisja przyjmie przewidziane środki, jeżeli są one zgodne z opinią komitetu.

Jeżeli przewidziane środki nie są zgodne z opinią komitetu lub w przypadku braku opinii, Komisja niezwłocznie przedłoży Radzie wniosek w sprawie środków, jakie należy podjąć. Rada stanowi kwalifikowaną większością głosów.

Jeżeli po upływie trzech miesięcy od daty odwołania się do Rady Rada nie podejmie decyzji, proponowane środki zostaną przyjęte przez Komisję.

Artykuł  6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 listopada 1991 r.

W imieniu Rady
H. VAN DEN BROEK
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 134 z 31.5.1989, str. 5, oraz Dz.U. C 97 z 13.4.1991, str. 10.

(2) Dz.U. C 260 z 15.10.1990, str. 24.

(3) Dz.U. C 168 z 10.7.1990, str. 32.

(4) Dz.U. L 38 z 10.2.1982, str. 1.

(5) Dz.U. L 384 z 31.12.1982, str. 1.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Wykaz gatunków, określony w art. 3 ust. 1

Bóbr: Castor canadensis

Wydra: Lutra canadensis

Kojot: Canis latrans

Wilk: Canis lupus

Ryś: Lynx canadensis

Ryś rudy: Felis rufus

Soból: Martes zibellina

Szop pracz: Procyon lotor

Piżmak: Ondatra zibethicus

Fisher: Martes pennanti

Borsuk: Taxidea taxus

Kuna: Martes americana

Gronostaj: Mustela erminea

ZAŁĄCZNIK  II

Inne towary, określone w art. 3 ust. 1

Kod CNOznaczenie towarów
ex 4103Inne surowe skóry i skórki (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane) również dwojone lub odwłosione, oprócz wyłączonych zgodnie z uwagami 1 b) lub 1 c) do działu 41.
ex 4103 90 00Pozostałe
ex 4301Surowe skóry futerkowe (obejmujące łby, ogony, łapy i inne części lub kawałki nadające się do wykorzystania w kuśnierstwie), z wyjątkiem skór i skórek w pozycji 4101, 4102 lub 4103
ex 4301 40 00Bobrowe, całe, nawet z łbami, ogonem lub łapami
ex 4301 80Inne skóry futerkowe, całe, nawet z łbem, ogonem lub łapą
ex 4301 80 50Z dzikich kotów
ex 4301 80 90Pozostałe
ex 4301 90 00Łby, ogony, łapy i inne części oraz kawałki nadające się do wykorzystania w kuśnierstwie
ex 4302Garbowane lub wykończone skóry futerkowe (łącznie z łbami, ogonami, łapami i innymi kawałkami lub ścinkami), nawet połączone (bez dodatku z innych materiałów), w wyłączeniem pozycji 4303:

- całe skóry, nawet z łbem, ogonem, łapami, niełączone

ex 4302 19Pozostałe
ex 4302 19 10Z bobrów
ex 4302 19 70Z dzikich kotów
ex 4302 19 90Pozostałe
ex 4302 20 00Łby, ogony, łapy i inne kawałki lub ścinki, niepołączone
ex 4302 30Całe skóry i kawałki albo ścinki z nich, połączone
ex 4302 30 10Dropiate skóry futerkowe

Pozostałe

ex 4302 30 35Z bobrów
ex 4302 30 71Z dzikich kotów
ex 4302 30 75Pozostałe
ex 4303Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i pozostałe wyroby futrzarskie
ex 4303 10Artykuły odzieżowe i dodatki do ubiorów
ex 4303 10 90Pozostałe
ex 4303 90 00Pozostałe
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.