Dz.U.UE.L.2019.42.9

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/250
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności i podsystemów kolei w oparciu o model deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego oraz w oparciu o procedury weryfikacji WE podsystemów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 9 i art. 24 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Producenci lub ich upoważnieni przedstawiciele, wnioskodawcy, jednostki notyfikowane i jednostki wyznaczone powinny stosować zharmonizowane wzory dokumentów towarzyszących wnioskowi o zezwolenie na dopuszczenie stałych urządzeń do eksploatacji lub na wprowadzenie pojazdu do obrotu w celu usprawnienia oceny przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej ("Agencja") lub krajowy organ ds. bezpieczeństwa przedmiotowych wniosków oraz w celu ułatwienia nadzoru nad unijnym systemem kolejowym przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa.

(2) Istnieje potrzeba ułatwienia sporządzania deklaracji WE przewidzianych w dyrektywie (UE) 2016/797. W szczególności istnieje potrzeba ułatwienia sporządzania deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności, deklaracji weryfikacji WE podsystemów, pośredniego potwierdzenia weryfikacji podsystemów i deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu.

(3) Istnieje również potrzeba ułatwienia tworzenia dokumentacji technicznej, która ma być dołączona do deklaracji WE, poprzez określenie wzorów certyfikatu WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, certyfikatu WE weryfikacji podsystemu dostarczanego przez jednostkę notyfikowaną oraz certyfikatu wydawanego przez jednostkę wyznaczoną.

(4) Deklaracja WE zgodności oraz deklaracja WE przydatności do stosowania, jak również dokumenty im towarzyszące, powinny stanowić dowód na to, że składniki interoperacyjności zostały poddane procedurom określonym w odpowiednich technicznych specyfikacjach interoperacyjności ("TSI") mającym na celu ocenę zgodności lub przydatności do stosowania oraz zawierać odniesienie do takich TSI i innych właściwych aktów Unii.

(5) Deklarację WE przydatności do stosowania składników interoperacyjności wydawaną na podstawie doświadczenia eksploatacyjnego należy uznawać za deklarację uzupełniającą w stosunku do deklaracji WE zgodności składnika interoperacyjności.

(6) Charakter informacji, które należy podać, powinien umożliwiać stosowanie jednego wzoru w celu sporządzenia zarówno deklaracji WE zgodności składnika interoperacyjności, jak i deklaracji WE przydatności do stosowania składnika interoperacyjności.

(7) Deklaracja weryfikacji WE podsystemów i dokumenty jej towarzyszące powinny stanowić dowód przeprowadzenia odpowiednich procedur weryfikacji zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa unijnego i odpowiednimi przepisami krajowymi, a także zawierać odniesienia do dyrektyw, TSI i innych odpowiednich aktów prawa Unii, a także odpowiednich przepisów krajowych.

(8) W celu zapewnienia, że z upływem czasu podsystem nadal spełnia zasadnicze wymagania, deklaracja weryfikacji WE powinna odzwierciedlać wszelkie zmiany, które go dotyczą, a wnioskodawca powinien posiadać procedury w celu stałego aktualizowania deklaracji weryfikacji WE.

(9) Procedura weryfikacji WE zmodyfikowanego podsystemu powinna być zgodna z art. 15 dyrektywy (UE) 2016/797 oraz z przepisami mającymi zastosowanie do istniejących podsystemów i pojazdów określonymi w TSI. Istniejące podsystemy mogły uzyskać zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji przed rozpoczęciem mającej do nich zastosowanie procedury weryfikacji WE, zatem bez deklaracji weryfikacji WE. Procedura weryfikacji WE dotycząca zmian w takich podsystemach wprowadzonych do eksploatacji bez deklaracji weryfikacji WE powinna ograniczać się do tych części podsystemu, które zostały zmienione, i ich interfejsów z niezmienionymi częściami podsystemu. Deklaracja weryfikacji WE powinna następnie obejmować zmieniony podsystem.

(10) Należy stosować jeden wzór w celu uwzględnienia deklaracji weryfikacji WE oraz ewentualnych zmian, które mogłyby wpłynąć na jego elementy podczas cyklu życia podsystemu.

(11) Pośrednie potwierdzenie weryfikacji podsystemu, załącznik do niego i dokumentacja towarzysząca powinny stanowić dowód zakończenia etapu odpowiedniej procedury weryfikacji podsystemu lub części podsystemu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa unijnego i odpowiednimi przepisami krajowymi. Powinno ono również zawierać odniesienia do dyrektyw, TSI i innych właściwych aktów prawa Unii, jak również do odpowiednich przepisów krajowych.

(12) Charakter informacji, które należy podać, pozwala na stosowanie jednego szablonu w celu uwzględnienia certyfikatu WE weryfikacji wydanego przez jednostkę notyfikowaną dla podsystemu, certyfikatu WE zgodności wydanego przez jednostkę notyfikowaną dla danego składnika interoperacyjności, certyfikatu WE przydatności do stosowania wydanego przez jednostkę notyfikowaną dla danego składnika interoperacyjności, jak również certyfikatu wydanego dla podsystemu przez jednostkę wyznaczoną.

(13) Załączniki do deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu powinny stanowić dowód przeprowadzenia odpowiednich procedur weryfikacji zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa unijnego i odpowiednimi przepisami krajowymi, a także zawierać odniesienia do dyrektyw, TSI i innych właściwych aktów prawa Unii oraz odpowiednich przepisów krajowych.

(14) W dniu 19 grudnia 2017 r. Agencja wydała zalecenie w sprawie deklaracji weryfikacji WE podsystemów i wzorów, o których mowa w art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 9 i art. 24 ust. 4 dyrektywy (UE) 2016/797.

(15) Załączniki IV i V do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE 2  dotyczące treści deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania oraz deklaracji weryfikacji WE zostają uchylone dyrektywą (UE) 2016/797, przepisy te powinny zatem zostać zastąpione.

(16) Należy uchylić rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011 3 .

(17) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa:

a) wzór deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, o której mowa w art. 9 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797;
b) szczegóły procedur weryfikacji WE podsystemów oraz wzór deklaracji weryfikacji WE, o których mowa w art. 15 ust. 9 dyrektywy (UE) 2016/797;
c) wzór pośredniego potwierdzenia weryfikacji podsystemu, o którym mowa w art. 15 ust. 9 dyrektywy (UE) 2016/797;
d) wzór certyfikatów zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, o których mowa w art. 9 ust. 2, oraz wzór certyfikatów weryfikacji podsystemu, o których mowa w art. 15 ust. 9 dyrektywy (UE) 2016/797;
e) wzór deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu, o którym mowa w art. 24 ust. 4 dyrektywy (UE) 2016/797.
Artykuł  2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) "deklaracja WE zgodności" oznacza deklarację sporządzaną dla składnika interoperacyjności przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w której to deklaracji producent lub jego upoważniony przedstawiciel oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że dany składnik interoperacyjności, który został poddany odpowiednim procedurom weryfikacji, jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego;
b) "deklaracja WE przydatności do stosowania" oznacza deklarację uzupełniającą deklarację WE zgodności składnika interoperacyjności sporządzaną dla składnika interoperacyjności przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w której to deklaracji producent lub jego upoważniony przedstawiciel oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że dany składnik interoperacyjności, który został poddany odpowiednim procedurom weryfikacji, spełnia wymogi w zakresie przydatności do stosowania określone w odpowiedniej TSI;
c) "deklaracja weryfikacji WE" oznacza deklarację sporządzaną dla podsystemu przez wnioskodawcę, w której to deklaracji wnioskodawca oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że dany podsystem, który został poddany odpowiednim procedurom weryfikacji, spełnia wymagania odpowiednich przepisów prawa unijnego oraz wszelkich odpowiednich przepisów krajowych;
d) "podsystem dopuszczony do eksploatacji bez deklaracji weryfikacji WE" oznacza podsystem stały lub ruchomy, który został dopuszczony do eksploatacji przed objęciem go zakresem stosowania procedury weryfikacji WE zgodnie z dyrektywą Rady 96/48/WE 4 , dyrektywą 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 5  lub dyrektywą 2008/57/WE, a co za tym idzie nieposiadający deklaracji weryfikacji WE.
e) "pośrednie potwierdzenie weryfikacji" oznacza dokument sporządzany przez jednostkę notyfikowaną wybraną przez wnioskodawcę w przypadku wymagań TSI, lub przez jednostkę wyznaczoną w przypadku wymogów wynikających z przepisów krajowych, w którym rejestruje się wyniki danego etapu procedury weryfikacji;
f) "certyfikat WE zgodności" oznacza certyfikat wydany dla danego składnika interoperacyjności przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający zgodność danego składnika interoperacyjności, rozpatrywanego oddzielnie, z unijnymi specyfikacjami technicznymi, których wymogi należy spełnić;
g) "certyfikat WE przydatności do stosowania" oznacza certyfikat wydany dla danego składnika interoperacyjności przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający przydatność do stosowania danego składnika interoperacyjności w jego otoczeniu kolejowym;
h) "certyfikat weryfikacji" oznacza certyfikat sporządzany dla podsystemu przez jednostkę notyfikowaną albo przez jednostkę wyznaczoną, potwierdzający weryfikację zgodności - odpowiednio - z odpowiednimi TSI bądź z odpowiednimi przepisami krajowymi, począwszy od etapu projektu do etapu akceptacji przed wprowadzeniem podsystemu do obrotu lub dopuszczeniem go do eksploatacji, który obejmuje weryfikację interfejsów danego podsystemu z systemem, do którego dany podsystem jest włączony;
i) "certyfikat WE weryfikacji" oznacza certyfikat sporządzany dla podsystemu przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający wyłącznie weryfikację zgodności z odpowiednimi TSI;
j) "deklaracja zgodności z dopuszczonym typem pojazdu" oznacza deklarację sporządzaną dla pojazdu przez wnioskodawcę, w której to deklaracji wnioskodawca oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że dany pojazd, który został poddany odpowiednim procedurom weryfikacji, jest zgodny z dopuszczonym typem pojazdu i spełnia wymagania odpowiednich przepisów prawa Unii i odpowiednich przepisów krajowych;
k) "numer identyfikacyjny ERADIS" oznacza kod alfanumeryczny używany do identyfikacji deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności bądź deklaracji weryfikacji WE podsystemu, który jest tworzony zgodnie z załącznikiem VII.
Artykuł  3

Deklaracja WE zgodności lub deklaracja WE przydatności do stosowania

1.  Producent lub jego upoważniony przedstawiciel sporządza deklarację WE zgodności składnika interoperacyjności lub deklarację WE przydatności do stosowania składnika interoperacyjności zgodnie ze wzorem określonym w załączniku I.
2.  Deklarację WE zgodności lub deklarację WE przydatności do stosowania sporządza się w jednym z języków urzędowych Unii, tym samym co dokumenty towarzyszące.
Artykuł  4

Dokumenty towarzyszące deklaracji WE zgodności lub deklaracji WE przydatności do stosowania

Do deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności dołącza się następujące dokumenty:

a) certyfikat WE zgodności oraz, w stosownych przypadkach, certyfikat WE przydatności do stosowania;
b) dokumentację techniczną zgodnie z decyzją Komisji 2010/713/UE 6 .
Artykuł  5

Deklaracja weryfikacji WE

1.  Deklaracja weryfikacji WE opiera się na informacjach wynikających z procedur weryfikacji podsystemów określonych w art. 15 dyrektywy (UE) 2016/797 i w załączniku IV do wspomnianej dyrektywy. Jedna deklaracja weryfikacji WE musi zawierać weryfikację w odniesieniu do przepisów Unii i, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do przepisów prawa krajowego.
2.  Wnioskodawca sporządza deklarację weryfikacji WE zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II oraz zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III, jeżeli dotyczy ona podsystemu pierwotnie dopuszczonego do eksploatacji bez deklaracji weryfikacji WE.
3.  Deklarację weryfikacji WE sporządza się w jednym z języków urzędowych Unii, tym samym co dokumenty towarzyszące.
Artykuł  6

Procedura weryfikacji w przypadku zmiany w podsystemie

1.  W przypadku zmiany w podsystemie wnioskodawca analizuje zmianę i ocenia jej wpływ na deklarację weryfikacji WE.
2.  W przypadku gdy przedmiotowa zmiana ma wpływ na ważność elementu odpowiedniej deklaracji weryfikacji WE, wnioskodawca aktualizuje deklarację weryfikacji WE lub sporządza nową deklarację weryfikacji WE. Nową deklarację weryfikacji "WE" sporządza się za każdym razem, gdy wymagane jest nowe zezwolenie zgodnie z kryteriami określonymi w art. 18 ust. 6 i art. 21 ust. 12 dyrektywy (UE) 2016/797.
3.  W przypadku gdy zmiana ma wpływ na parametr podstawowy, wnioskodawca dokonuje oceny jej niezbędności, a w razie konieczności przeprowadza procedurę weryfikacji WE dla zmienionego podsystemu określoną w art. 15 dyrektywy (UE) 2016/797 i załączniku IV do tej dyrektywy.
Artykuł  7

Procedura weryfikacji w przypadku zmiany podsystemu, który został dopuszczony do eksploatacji bez deklaracji weryfikacji WE

1.  W przypadku zmiany w podsystemie dopuszczonym do eksploatacji bez deklaracji weryfikacji WE wnioskodawca analizuje zmianę i ocenia jej wpływ na istniejący projekt i dokumentację utrzymania.
2.  W przypadku gdy zmiana dotycząca podsystemu ma wpływ na parametr podstawowy, wnioskodawca dokonuje oceny jej niezbędności, a w razie konieczności przeprowadza procedurę weryfikacji WE zgodnie z art. 15 dyrektywy (UE) 2016/797.
3.  Jednostka oceniająca zgodność ocenia jedynie te części podsystemu, które zostały zmienione, a także ocenia interfejsy z niezmienionymi częściami podsystemu.
4.  Wnioskodawca sporządza deklarację weryfikacji WE dla całego podsystemu poprzez oświadczenie, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że:
a) zmieniona część i interfejsy z niezmienionymi częściami podsystemu zostały poddane odpowiednim procedurom weryfikacji i są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa Unii i odpowiednimi przepisami krajowymi;
b) część niezmieniona została oddana do eksploatacji w systemie kolei i była utrzymywana w projektowanym stanie eksploatacyjnym od dnia oddania do eksploatacji w systemie kolei do dnia sporządzenia deklaracji weryfikacji WE.
Artykuł  8

Pośrednie potwierdzenie weryfikacji

1.  Pośrednie potwierdzenie weryfikacji opiera się na tych samych odpowiednich modułach oceny zgodności, które są stosowane przy wydawaniu certyfikatu weryfikacji podsystemu.
2.  Jednostka notyfikowana lub jednostka wyznaczona sporządza pośrednie potwierdzenie weryfikacji zgodnie ze wzorem określonym w załączniku IV.
3.  Pośrednie potwierdzenie weryfikacji sporządza się w jednym z języków urzędowych Unii, tym samym co dokumenty towarzyszące.
Artykuł  9

Certyfikat zgodności lub przydatności do stosowania oraz weryfikacji

Certyfikat weryfikacji podsystemu, certyfikat WE weryfikacji i certyfikat WE zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku V.

Artykuł  10

Deklaracja zgodności z dopuszczonym typem pojazdu

1.  Wnioskodawca sporządza deklarację zgodności z dopuszczonym typem pojazdu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku VI.
2.  Deklarację zgodności z dopuszczonym typem pojazdu sporządza się w jednym z języków urzędowych Unii, tym samym co dokumenty towarzyszące.
Artykuł  11

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 201/2011 traci moc z dniem 16 czerwca 2019 r.

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 201/2011 stosuje się nadal do dnia 16 czerwca 2020 r. w stosunku do deklaracji zgodności typu, o której mowa w art. 26 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE, w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797.

Artykuł  12

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 2019 r. w państwach członkowskich, które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797.

Art. 11. stosuje się od dnia 16 czerwca 2019 r. w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję o zamiarze przedłużenia okresu transpozycji dyrektywy (UE) 2016/797 zgodnie z art. 57 ust. 2 tej dyrektywy.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich od dnia 16 czerwca 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

WZÓR DEKLARACJI WE ZGODNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO STOSOWANIA SKŁADNIKÓW INTEROPERACYJNOŚCI

Deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności

Numer identyfikacyjny deklaracji WE - [ERADIS ID] 7

Ja, producent lub upoważniony przedstawiciel

[firma]

[pełny adres pocztowy]

oświadczam, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że następujący składnik interoperacyjności 8 : [nazwa/krótki opis składnika interoperacyjności, niepowtarzalny identyfikator składnika interoperacyjności]

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z odpowiednimi przepisami prawa Unii: [tytuły dyrektyw; tytuły TSI; tytuły specyfikacji europejskich]

został oceniony przez następującą jednostkę notyfikowaną:

[firma]

[numer rejestracji]

[dokładny adres]

zgodnie z następującymi zatwierdzeniami lub certyfikatami:

[zatwierdzenia, data wydania] [numery certyfikatów, data wydania]

Zastosowanie mają następujące warunki stosowania i inne ograniczenia 9 :

[wykaz lub odniesienie do wykazu warunków stosowania i innych ograniczeń]

W celu złożenia deklaracji zgodności zastosowano następujące procedury:

[moduły wybrane przez producenta do celów oceny składnika interoperacyjności]

Wykaz załączników

[tytuły załączników (dokumentacja techniczna lub dossier techniczne towarzyszące deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania)] 10

Sporządzono dnia:

[data DD/MM/RRRR]

Podpis producenta/upoważnionego przedstawiciela

[imię, nazwisko]

ZAŁĄCZNIK  II

WZÓR DEKLARACJI WERYFIKACJI WE PODSYSTEMU

Deklaracja weryfikacji WE podsystemu

Numer identyfikacyjny deklaracji WE - [ERADIS ID] 11

Ja, wnioskodawca:

[firma]

[pełny adres pocztowy]

oświadczam, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że następujący podsystem 12 :

[nazwa/krótki opis podsystemu, niepowtarzalny identyfikator podsystemu]

którego dotyczy niniejsza deklaracja, został poddany odpowiednim procedurom weryfikacji i jest zgodny z odpowiednimi przepisami prawa Unii i odpowiednimi przepisami krajowymi:

[odniesienie do: dyrektyw; TSI; odpowiednich przepisów krajowych]

został oceniony przez następujące jednostki oceniające zgodność:

Jednostka notyfikowana:Jednostka wyznaczona:Jednostka oceniająca [ocena ryzyka]:
FirmaFirmaFirma
Numer rejestracjiNumer identyfikacyjnyNumer identyfikacyjny
Pełny adresPełny adresPełny adres

zgodnie z następującymi certyfikatami lub sprawozdaniami:

[numery certyfikatów, numery sprawozdań, daty wydania]

Zastosowanie mają następujące warunki stosowania i inne ograniczenia 13 :

[wykaz lub odniesienie do wykazu warunków stosowania i innych ograniczeń]

W celu złożenia deklaracji zgodności zastosowano następujące procedury:

[moduły wybrane przez wnioskodawcę do celów weryfikacji podsystemu]

Identyfikacja dokumentacji technicznej towarzyszącej niniejszej deklaracji

[odniesienie do dokumentacji technicznej towarzyszącej deklaracji weryfikacji WE podsystemu zgodnie z art. 15 ust. 4 dyrektywy (UE) 2016/797]

Odniesienie do wcześniejszej deklaracji weryfikacji WE (w stosownych przypadkach) [tak/nie]

Sporządzono dnia:

[data DD/MM/RRRR]

Podpis wnioskodawcy

Imię, nazwisko

ZAŁĄCZNIK  III

WZÓR DEKLARACJI WERYFIKACJI WE DLA PODSYSTEMU POCZĄTKOWO DOPUSZCZONEGO DO EKSPLOATACJI BEZ DEKLARACJI WE

Deklaracja weryfikacji WE podsystemu

Numer identyfikacyjny deklaracji WE - [ERADIS ID] 14

Ja, wnioskodawca:

[firma]

[pełny adres pocztowy]

oświadczam, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że w przypadku podsystemu, którego dotyczy niniejsza deklaracja 15 :

[nazwa/krótki opis podsystemu, niepowtarzalny identyfikator podsystemu]

zmieniona część podsystemu:

[nazwa/krótki opis części podsystemu]

została poddana odpowiednim procedurom weryfikacji i jest zgodna z odpowiednimi przepisami prawa Unii i odpowiednimi przepisami krajowymi:

[odniesienie do: dyrektyw; TSI; odpowiednich przepisów krajowych]

został oceniony przez następujące jednostki oceniające zgodność:

Jednostka notyfikowana:Jednostka wyznaczona:Jednostka oceniająca [ocena ryzyka]:
FirmaFirmaFirma
Numer rejestracjiNumer identyfikacyjnyNumer identyfikacyjny
Pełny adresPełny adresPełny adres

zgodnie z następującymi certyfikatami lub sprawozdaniami:

[numery certyfikatów, numery sprawozdań, daty wydania]

część niezmieniona podsystemu, do którego odnosi się deklaracja, została oddana do eksploatacji w systemie kolei i była utrzymywana w projektowanym stanie eksploatacyjnym od dnia oddania do eksploatacji do dnia sporządzenia deklaracji weryfikacji WE.

Zastosowanie mają następujące warunki stosowania i inne ograniczenia 16 :

[wykaz lub odniesienie do wykazu warunków stosowania i innych ograniczeń]

W celu złożenia deklaracji zgodności zastosowano następujące procedury:

[moduły wybrane przez wnioskodawcę do celów weryfikacji podsystemu]

Identyfikacja dokumentacji technicznej towarzyszącej niniejszej deklaracji

[odniesienie do dokumentacji technicznej towarzyszącej deklaracji weryfikacji WE podsystemu zgodnie z art. 15 ust. 4 dyrektywy (UE) 2016/797]

Odniesienie do wcześniejszej deklaracji weryfikacji WE (w stosownych przypadkach)

[tak/nie]

Sporządzono dnia:

[data DD/MM/RRRR]

Podpis wnioskodawcy

Imię, nazwisko

ZAŁĄCZNIK  IV

WZÓR POŚREDNIEGO POTWIERDZENIA WERYFIKACJI

Pośrednie potwierdzenie weryfikacji

Numer [niepowtarzalny numer identyfikacyjny pośredniego potwierdzenia weryfikacji zapewniający identyfikowalność dokumentu] 17

Przedmiot oceny 18 :

[niepowtarzalny numer identyfikacyjny podsystemu lub części podsystemu: numer identyfikacyjny całego podsystemu lub jego części oraz etapy weryfikacji zgodnie z sekcją 2.2.3 załącznika IV do dyrektywy (UE) 2016/797]

Wnioskodawca, w stosownych przypadkach również producent i miejsca produkcji:

[nazwy, adresy]

Wymagania dotyczące oceny:

[odniesienie do: dyrektyw, TSI, niestosowania TSI, odpowiednich przepisów krajowych, specyfikacji europejskich, innych akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań]

Stosowane moduły:

[moduły wybrane przez wnioskodawcę do oceny podsystemu lub części podsystemu i etapy weryfikacji]

Wynik oceny/audytu:

[w tym odniesienie do sprawozdania z oceny/audytu]

Zastosowanie mają następujące warunki lub ograniczenia stosowania 19 :

[wykaz lub odniesienie do wykazu warunków i ograniczeń stosowania]

Załącznik do pośredniego potwierdzenia weryfikacji 20  (w stosownych przypadkach)

[tak/nie]

Dokumenty towarzyszące pośredniemu potwierdzeniu weryfikacji:

[odniesienie do dokumentów towarzyszących; wykaz lub akta dokumentów wykorzystanych na potrzeby oceny]

Okres ważności:

[termin i warunki obowiązywania pośredniego potwierdzenia weryfikacji]

Sporządzono dnia:

[data DD/MM/RRRR]

Jednostka notyfikowanaJednostka wyznaczona
PodpisPodpis
Imię, nazwisko[LUB]Imię, nazwisko
FirmaFirma
Numer rejestracjiNumer identyfikacyjny
Pełny adres pocztowyPełny adres pocztowy

Strona 1 z [...]

Załącznik do pośredniego potwierdzenia weryfikacji [w stosownych przypadkach]

Numer [niepowtarzalny numer identyfikacyjny pośredniego potwierdzenia weryfikacji]

Przedmiot oceny:

[niepowtarzalny numer identyfikacyjny podsystemu lub części podsystemu: numer identyfikacyjny całego podsystemu lub jego części oraz etapy weryfikacji zgodnie z sekcją 2.2.3 załącznika IV do dyrektywy (UE) 2016/797]

Sporządzono dnia:

[data DD/MM/RRRR]

Jednostka notyfikowanaJednostka wyznaczona
PodpisPodpis
Imię, nazwisko[LUB]Imię, nazwisko
FirmaFirma
Numer rejestracjiNumer identyfikacyjny
Pełny adres pocztowyPełny adres pocztowy

Strona [...] z [...]

ZAŁĄCZNIK  V

WZÓR CERTYFIKATU

Certyfikat [WE] 21  [zgodności/przydatności do stosowania/weryfikacji]

Numer [niepowtarzalny numer identyfikacyjny certyfikatu] 22

Przedmiot oceny 23 :

[niepowtarzalny numer identyfikacyjny składnika interoperacyjności podsystemu]

Wnioskodawca, w stosownych przypadkach również producent i miejsca produkcji:

[nazwy, adresy]

Wymagania dotyczące oceny:

[odniesienie do: dyrektyw, TSI, odpowiednich przepisów krajowych, specyfikacji europejskich, innych akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań]

Stosowane moduły:

[moduły wybrane przez wnioskodawcę na potrzeby oceny składnika interoperacyjności lub podsystemu]

Wynik oceny/audytu:

[w tym odniesienie do sprawozdania z oceny/audytu]

Zastosowanie mają następujące warunki lub ograniczenia stosowania 24 :

[wykaz lub odniesienie do wykazu warunków i ograniczeń stosowania]

Załącznik 25  (w stosownych przypadkach):

[tak/nie]

Dokumentacja towarzysząca niniejszemu certyfikatowi [WE] 26 :

[odniesienie do dokumentów towarzyszących; wykaz lub akta dokumentów wykorzystanych na potrzeby oceny]

Okres ważności:

[termin i warunki obowiązywania certyfikatu]

Sporządzono dnia:

[data DD/MM/RRRR]

Jednostka notyfikowanaJednostka wyznaczona
PodpisPodpis
Imię, nazwisko[LUB]Imię, nazwisko
FirmaFirma
Numer rejestracjiNumer identyfikacyjny
Pełny adres pocztowyPełny adres pocztowy

Strona 1 z [...]

Załącznik do certyfikatu [WE] 27  [w stosownych przypadkach 28 ]

Numer [niepowtarzalny numer identyfikacyjny certyfikatu]

Przedmiot oceny:

[niepowtarzalny numer identyfikacyjny składnika interoperacyjności podsystemu]

Sporządzono dnia:

[data DD/MM/RRRR]

Jednostka notyfikowanaJednostka wyznaczona
PodpisPodpis
Imię, nazwisko[LUB]Imię, nazwisko
FirmaFirma
Numer rejestracjiNumer identyfikacyjny
Pełny adres pocztowyPełny adres pocztowy

Strona [...] z [...]

ZAŁĄCZNIK  VI

WZÓR DEKLARACJI ZGODNOŚCI Z DOPUSZCZONYM TYPEM POJAZDU

Deklaracja zgodności z dopuszczonym typem pojazdu

Ja,

wnioskodawca

[firma] 29

[dokładny adres]

oświadczam, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że pojazd [europejski numer pojazdu/zarezerwowany numer pojazdu/uzgodniony sposób identyfikacji] 30 , którego dotyczy niniejsza deklaracja:

- jest zgodny z dopuszczonym typem pojazdu [identyfikacja typu/wersji/wariantu pojazdu w europejskim rejestrze typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji],
- jest zgodny z odpowiednimi przepisami prawa unijnego i odpowiednimi przepisami krajowymi, jak wskazano w załącznikach do niniejszej deklaracji,
- został poddany wszystkim procedurom weryfikacji niezbędnym do sporządzenia niniejszej deklaracji.

Wykaz załączników 31

[Tytuły załączników]

Podpisano w imieniu [nazwa wnioskodawcy]

Miejsce i data [miejscowość], [data DD/MM/RRRR]

[imię i nazwisko, stanowisko] [podpis]

ZAŁĄCZNIK  VII

STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO DEKLARACJI WE

Każda deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności oraz deklaracja weryfikacji WE podsystemu otrzymuje alfanumeryczny kod składający się z dwóch liter i 24 cyfr o następującej strukturze:

grafika

POLE 1 - kod państwa (2 litery)

Kod państwa przydziela się w oparciu o normę ISO 3166.

POLE 2 - krajowy numer ewidencyjny wnioskodawcy (numer składający się z 14 cyfr)

Krajowy numer ewidencyjny wnioskodawcy oznacza prawny numer rejestracyjny/identyfikacyjny przydzielony przez urząd skarbowy lub przez rejestr handlowy bądź przez inny organ odpowiedzialny za rejestrację podmiotów gospodarczych w danym państwie członkowskim.

Jeżeli liczba składa się z mniej niż 14 cyfr, pierwsze cyfry pozostają wolne - 00, analogicznie do numeru kolejnego.

POLE 3 - rok (4 cyfry)

To pole określa rok wydania dokumentu.

POLE 4 - numer kolejny (6 cyfr)

Numer kolejny to następna liczba zwiększająca się o jeden przy każdym wydaniu deklaracji.

Każdego roku numeracja rozpoczyna się od zera.

Numer kolejny jest powiązany z organem wydającym.

1 Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1).
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu szynowego (Dz.U. L 57 z 2.3.2011, s. 8).
4 Dyrektywa Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz.U. L 235 z 17.9.1996, s. 6).
5 Dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz.U. L 110 z 20.4.2001, s. 1).
6 Decyzja Komisji 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (Dz.U. L 319 z 4.12.2010, s. 1).
7 Informacje w nawiasach kwadratowych [...] są podawane w celu pomocy użytkownikowi w prawidłowym i wyczerpującym wypełnieniu formularza.
8 Opis składnika interoperacyjności musi umożliwiać jego jednoznaczną identyfikację i zapewniać jego identyfikowalność.
9 W przypadku odniesienia do wykazu warunków stosowania i innych ograniczeń przedmiotowy wykaz musi być dostępny dla podmiotu udzielającego zezwolenia.
10 Dokumentacja techniczna zgodnie z decyzją 2010/713/UE.
11 Informacje w nawiasach kwadratowych [...] są podawane w celu pomocy użytkownikowi w prawidłowym i wyczerpującym wypełnieniu formularza.
12 Opis podsystemu musi umożliwiać jego jednoznaczną identyfikację i zapewniać jego identyfikowalność.
13 W przypadku odniesienia do wykazu warunków stosowania i innych ograniczeń przedmiotowy wykaz musi być dostępny dla podmiotu udzielającego zezwolenia.
14 Informacje w nawiasach kwadratowych [...] są podawane w celu pomocy użytkownikowi w prawidłowym i wyczerpującym wypełnieniu formularza.
15 Opis podsystemu musi umożliwiać jego jednoznaczną identyfikację i zapewniać jego identyfikowalność.
16 W przypadku odniesienia do wykazu warunków stosowania i innych ograniczeń przedmiotowy wykaz musi być dostępny dla podmiotu udzielającego zezwolenia.
17 Informacje w nawiasach kwadratowych [...] są podawane w celu pomocy użytkownikowi w wypełnieniu formularza.
18 Opis podsystemu lub części podsystemu musi umożliwiać ich jednoznaczną identyfikację i zapewniać ich identyfikowalność.
19 W przypadku odniesienia do wykazu warunków stosowania i innych ograniczeń przedmiotowy wykaz musi być dostępny dla podmiotu udzielającego zezwolenia.
20 Dobra praktyka zakłada sporządzanie pośredniego potwierdzenia weryfikacji w formacie dokumentu składającego się z jednej strony; jeżeli odpowiednie informacje dotyczące pośredniego potwierdzenia weryfikacji nie mieszczą się w całości na jednej stronie, w załączniku przewidziano wystarczająco dużo miejsca na wszelkie inne istotne informacje, które należy uwzględnić.
21 Skrót "WE" ma zastosowanie wyłącznie do certyfikatów wydawanych przez jednostki notyfikowane, z uwzględnieniem certyfikatów obejmujących zadania zarówno jednostek notyfikowanych, jak i jednostek wyznaczonych, gdy jest to ten sam podmiot. Skrót "WE" należy pominąć w przypadku certyfikatów wydawanych przez jednostkę wyznaczoną.
22 Informacje w nawiasach kwadratowych [...] są podawane jedynie w celu pomocy użytkownikowi w prawidłowym i wyczerpującym wypełnieniu formularza.
23 Opis składnika interoperacyjności lub podsystemu musi umożliwiać jego jednoznaczną identyfikację i zapewniać jego identyfikowalność.
24 W przypadku odniesienia do wykazu warunków stosowania i innych ograniczeń przedmiotowy wykaz musi być dostępny dla podmiotu udzielającego zezwolenia.
25 Dobra praktyka zakłada sporządzanie certyfikatów w formacie dokumentu składającego się z jednej strony; jeżeli odpowiednie informacje dotyczące certyfikatu nie mieszczą się w całości na jednej stronie, w załączniku przewidziano wystarczająco dużo miejsca na wszelkie inne istotne informacje, które należy uwzględnić.
26 Skrót "WE" ma zastosowanie wyłącznie do certyfikatów wydawanych przez jednostki notyfikowane, z uwzględnieniem certyfikatów obejmujących zadania zarówno jednostek notyfikowanych, jak i jednostek wyznaczonych, gdy jest to ten sam podmiot. Skrót "WE" należy pominąć w przypadku certyfikatów wydawanych przez jednostkę wyznaczoną.
27 Skrót "WE" ma zastosowanie wyłącznie do certyfikatów wydawanych przez jednostki notyfikowane, z uwzględnieniem certyfikatów obejmujących zadania zarówno jednostek notyfikowanych, jak i jednostek wyznaczonych, gdy jest to ten sam podmiot. Skrót "WE" należy pominąć w przypadku certyfikatów wydawanych przez jednostkę wyznaczoną.
28 Dobra praktyka zakłada sporządzanie certyfikatów w formacie dokumentu składającego się z jednej strony; jeżeli odpowiednie informacje dotyczące certyfikatu nie mieszczą się w całości na jednej stronie, w załączniku przewidziano wystarczająco dużo miejsca na wszelkie inne istotne informacje, które należy uwzględnić.
29 Informacje w nawiasach kwadratowych [...] mają na celu pomoc użytkownikowi w prawidłowym i wyczerpującym wypełnieniu formularza.
30 W przypadku istniejącego pojazdu do celów identyfikacji pojazdu stosuje się europejski numer pojazdu (EVN) istniejący w momencie sporządzenia deklaracji.

W przypadku nowego pojazdu, jeśli w czasie sporządzania niniejszej deklaracji pojazd nie posiada jeszcze przydzielonego zarezerwowanego numeru pojazdu zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1614 (Dz.U. L 268 z 26.10.2018, s. 53), pojazd taki należy identyfikować za pomocą innego systemu identyfikacji uzgodnionego przez wnioskodawcę i podmiot udzielający zezwolenia. Zgodnie z pkt 3 sekcji 3.2.1 załącznika II do powyższej decyzji w momencie rejestracji zarezerwowany numer pojazdu staje się EVN.

31 Załączniki obejmują kopie deklaracji weryfikacji WE podsystemów.