Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.179.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1255
z dnia 11 lipca 2017 r.
w sprawie wzoru opisu krajowych systemów i procedur dopuszczania organizacji do uczestnictwa w sieci EURES w charakterze członków i partnerów EURES
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 1 , w szczególności jego art. 11 ust. 8,

po konsultacji z Komitetem ds. EURES,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (UE) 2016/589 ustanawia między innymi podstawowe zasady i kryteria dopuszczania członków i partnerów EURES.

(2) Na podstawie art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/589 każde państwo członkowskie powinno najpóźniej do dnia 13 maja 2018 r. wprowadzić system dopuszczania organizacji do uczestnictwa w sieci EURES w charakterze członków i partnerów EURES, monitorowania ich działań i przestrzegania przez nie prawa, które ma zastosowanie, przy wykonywaniu niniejszego rozporządzenia, a także w razie konieczności, cofnięcia ich dopuszczenia.

(3) Organizacje, które zgodnie z art. 40 rozporządzenia (UE) 2016/589 mogą uczestniczyć w sieci EURES w charakterze członków i partnerów EURES przez okres przejściowy, powinny - aby pozostać w sieci EURES po wygaśnięciu okresu przejściowego - złożyć wnioski do rozpatrzenia w ramach tych systemów dopuszczania.

(4) Publiczne służby zatrudnienia wyznaczone na podstawie art. 10 rozporządzenia (UE) 2016/589 nie podlegają systemom dopuszczania, ale powinny wypełniać obowiązki i spełniać kryteria określone w tym artykule.

(5) Zgodnie z art. 11 ust. 6 i 7 rozporządzenia (UE) 2016/589 państwa członkowskie informują, za pośrednictwem krajowych urzędów koordynacji, Europejski Urząd Koordynacji o swoich systemach dopuszczania oraz wnioskach, które zostały przyjęte, odrzucone lub cofnięte, zaś Europejski Urząd Koordynacji powinien przesłać dalej te informacje pozostałym krajowym urzędom koordynacji.

(6) Systematyczna wymiana informacji oraz współpraca między państwami członkowskimi mogą przyczynić się do lepszej jakości organizacji i stosowania krajowych systemów dopuszczania.

(7) Aby zapewnić otwartą wymianę informacji między państwami członkowskimi i wzajemne uczenie się państw członkowskich od siebie, konieczne jest stosowanie wspólnego wzoru do opisania krajowych systemów dopuszczania oraz wprowadzenie mechanizmu wymiany informacji.

(8) W miarę upływu czasu wzór ten może wymagać dostosowań, aby uwzględnić zmiany na rynku usług rekrutacyjnych i inne. Ważne jest zatem ustanowienie takiego modelu zarządzania, który jeszcze przed przyjęciem zmian do tego wzoru zapewni odpowiednie konsultacje z krajowymi urzędami koordynacji i ich zaangażowanie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejsza decyzja ustanawia wzór, który ma być stosowany przez państwa członkowskie do opisania systemów dopuszczania członków i partnerów EURES, ustanowionych na podstawie art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/589 (krajowe systemy dopuszczania), procedury zmiany tego wzoru oraz mechanizmy wymiany informacji z innymi państwami członkowskimi na temat systemów dopuszczania.

Artykuł  2

Ogólne zasady

1.  Państwa członkowskie wymieniają się informacjami na temat swoich systemów dopuszczania zgodnie ze wspólnym wzorem, o którym mowa w art. 6, oraz aktualizują te informacje w razie jakichkolwiek zmian.
2.  Do celów systemów dopuszczania każde państwo członkowskie zapewnia następujące funkcje:
a) przetwarzanie i ocenę wniosków o dopuszczenie w charakterze członków lub partnerów EURES;
b) decyzje w sprawie przyjęcia lub odrzucenia takich wniosków oraz cofnięcia dopuszczenia;
c) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg dotyczących decyzji, o których mowa w lit. b), oraz proponowanie środków zaradczych przeciwko takim decyzjom;
d) monitorowanie zgodności członków i partnerów EURES z krajowym systemem dopuszczania oraz wypełniania przez nich obowiązków na mocy rozporządzenia (UE) 2016/589.
3.  Państwa członkowskie zapewniają wnioskodawcom jasne informacje na temat sposobu rozpatrywania ich wniosków, w szczególności w odniesieniu do wymiany z innymi państwami członkowskimi informacji dotyczących decyzji w sprawie dopuszczeń, monitorowania i cofnięć.
Artykuł  3

Rola i obowiązki krajowych urzędów koordynacji

Jak określono w art. 11 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/589, krajowe urzędy koordynacji odpowiadają w swoich państwach członkowskich za informowanie Europejskiego Urzędu Koordynacji o swoich krajowych systemach dopuszczania oraz ich stosowaniu, w szczególności przez:

a) zapewnianie informacji dotyczących krajowego systemu dopuszczania, w tym wszystkich stosowanych kryteriów i wymogów, przez złożenie wypełnionego wspólnego wzoru formularza, o którym mowa w art. 6, oraz w razie potrzeby jego aktualizowanie;
b) informowanie Europejskiego Urzędu Koordynacji o członkach i partnerach EURES dopuszczonych zgodnie z krajowym systemem dopuszczania;
c) informowanie Europejskiego Urzędu Koordynacji o każdej odmowie dopuszczenia ze względu na brak zgodności, w szczególności z pkt 1 sekcji 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2016/589;
d) informowanie Europejskiego Urzędu Koordynacji o każdym cofnięciu dopuszczenia członka lub partnera EURES i o powodach tego cofnięcia.
Artykuł  4

Rola i obowiązki Europejskiego Urzędu Koordynacji

1.  Europejski Urząd Koordynacji odpowiada za wspieranie wymiany informacji między państwami członkowskimi na temat krajowych systemów dopuszczania i ich działania, w szczególności przez:
a) stworzenie i utrzymywanie specjalnej sekcji w ekstranecie portalu EURES w celu udostępnienia krajowym urzędom koordynacji:
(i) wzoru, o którym mowa w art. 6, i wszelkich informacji na temat jego wypełniania i składania;
(ii) wszystkich informacji dostarczonych przez krajowe urzędy koordynacji na temat systemów dopuszczania i ich stosowania zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/589 i niniejszą decyzją, mając na względzie obowiązek Europejskiego Urzędu Koordynacji przesyłania dalej informacji na temat ich stosowania pozostałym krajowym urzędom koordynacji zgodnie z art. 11 ust. 6 i 7 rozporządzenia (UE) 2016/589;
(iii) przestrzeni współpracy służącej do wymiany informacji na temat ustanowienia i działania krajowych systemów dopuszczania;
b) zapewnienie wszelkich innych narzędzi, szkoleń i wsparcia niezbędnych do ułatwienia wymiany informacji na temat systemów dopuszczania i wzajemnego uczenia się od siebie;
c) informowanie grupy koordynacyjnej o funkcjonowaniu wymiany informacji oraz w razie potrzeby proponowanie zmian do wzoru i procedur.
2.  Europejski Urząd Koordynacji publikuje wykaz członków i partnerów EURES na portalu EURES w porozumieniu z poszczególnymi krajowymi urzędami koordynacji.
Artykuł  5

Rola i obowiązki grupy koordynacyjnej

1.  Grupa koordynacyjna ściśle monitoruje działanie krajowych systemów dopuszczania i służy jako forum wymiany opinii i najlepszych praktyk w celu usprawnienia funkcjonowania tych systemów.
2.  Grupa koordynacyjna raz w roku przeprowadza przegląd stosowania niniejszej decyzji, który stanowić będzie wkład grupy koordynacyjnej w sprawozdania z działalności i z oceny ex post, składane przez Komisję zgodnie z art. 33 i 35 rozporządzenia (UE) 2016/589.
3.  Jeżeli sekcja ekstranetu, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. a), lub jakiekolwiek związane z nią informacje i dokumentacja wymagają dostosowania lub zmiany, Europejski Urząd Koordynacji konsultuje się przed przyjęciem nowej wersji z grupą koordynacyjną zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2016/589.
Artykuł  6

Wzór

1.  Krajowe urzędy koordynacji stosują elektroniczną wersję wzoru przedstawionego w załączniku do celów opisu krajowych systemów dopuszczania oraz stosowanych kryteriów i wymogów, a także podmiotów wyznaczonych do obsługiwania tych systemów.
2.  Wypełniony wzór przesyła się do Europejskiego Urzędu Koordynacji zaraz po ustanowieniu krajowego systemu dopuszczania. W razie jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji dostarczonych w ten sposób krajowy urząd koordynacji bez zwłoki wypełnia i składa nowy wzór z aktualnymi informacjami.
Artykuł  7

Wejście w życie

1.  Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2.  Europejski Urząd Koordynacji udostępnia krajowym urzędom koordynacji elektroniczną wersję wzoru określonego w załączniku, wszelkie późniejsze zmiany do niego oraz wszystkie pozostałe istotne wytyczne w ekstranecie portalu EURES nie później niż dnia 1 grudnia 2017 r.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Wzór do stosowania przez krajowe urzędy koordynacji w celu dostarczenia informacji na temat krajowych systemów i procedur dopuszczania organizacji do uczestnictwa w sieci EURES w charakterze członków i partnerów EURES

Krajowe urzędy koordynacji będą miały dostęp do elektronicznej wersji tego wzoru i wszelkich skonsolidowanych wersji z późniejszymi zmianami w ekstranecie portalu EURES.
I. PODSTAWA PRAWNA

Odesłanie do krajowych przepisów ustawowych/wykonawczych

II. PROCES WYBORU CZŁONKÓW I PARTNERÓW EURES
1. Metoda
a) Proszę opisać zastosowaną metodę wyboru członków i partnerów EURES:
(i) Zaproszenie do składania wniosków (otwarte lub skierowane do pewnych organizacji. Jeżeli tak, to do jakich organizacji i dlaczego?)
(ii) Wybór członków/partnerów
(iii) Zaproszenia (jeśli tak, to skierowane do jakich organizacji i dlaczego?)
(iv) Inne
b) Proszę wyjaśnić, w jaki sposób zapewnia się upublicznienie informacji (czy powiadomienia są na przykład publikowane elektronicznie?)
2. Zapobieganie konfliktom interesów

Proszę wyjaśnić, jakie środki są stosowane w celu zapobiegania konfliktom interesów na mocy art. 2 ust. 2 niniejszej decyzji

3. Organizacja procesu dopuszczania do momentu wyboru
a) Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie i ocenę wniosków
b) Funkcje tego podmiotu
4. Proces wyboru/informacje dla stron trzecich
a) Podmiot odpowiedzialny za decyzje o przyjęciu/odrzuceniu wniosków na podstawie ich oceny
b) Funkcje tego podmiotu
c) Czas, jaki upływa od złożenia wniosku do powiadomienia wnioskodawcy o przyjęciu/odrzuceniu wniosku
d) Proszę wyjaśnić, w jaki sposób informuje się wnioskodawców o przyjęciu/odrzuceniu ich wniosku
e) Proszę wyjaśnić, w jaki sposób odbywa się ogłoszenie listy wybranych członków i partnerów EURES w celu zapewnienia przejrzystości
5. Zapewnienie sprawiedliwości proceduralnej
a) Podmiot odpowiedzialny
b) Proszę wyjaśnić, w jaki sposób rozpatrywane są skargi związane z systemem dopuszczania
c) Środki zaradcze dostępne po odrzuceniu wniosku o dopuszczenie
6. Okres dopuszczenia

Czy dopuszczenie jest ograniczone w czasie? Jeżeli tak, to na jaki okres czasu?

7. Proces ponownego dopuszczenia

Proszę opisać ten proces i jego harmonogram

8. Opłaty za złożenie wniosku

Czy na wnioskodawców nakłada się opłaty? Jeżeli tak, w jaki sposób są one ustalane?

III. KRYTERIA DOPUSZCZENIA
1. Stosowanie minimalnych kryteriów określonych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2016/589.
2. Ewentualne kryteria krajowe i uzasadnienie, dlaczego są konieczne do osiągnięcia celów określonych w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/589.
IV. MONITOROWANIE
1. Podmiot odpowiedzialny/podmioty odpowiedzialne
2. Metoda (na podstawie danych, kontrola i audyt, wyrywkowe kontrole itp.)
3. Częstotliwość kontroli
4. Rozpatrywanie skarg dotyczących działania członków i partnerów EURES
5. Skutki nieprzestrzegania wymogów systemu dopuszczania oraz obowiązków na mocy rozporządzenia (UE) 2016/589
V. PROCES COFNIĘCIA DOPUSZCZENIA
1. Podmiot odpowiedzialny
2. Funkcje tego podmiotu
3. Proszę opisać ten proces i harmonogram rozpatrywania spraw
4. Środki zaradcze dostępne po cofnięciu dopuszczenia
VI. KRYTERIA COFNIĘCIA DOPUSZCZENIA

Proszę wymienić krajowe kryteria cofnięcia dopuszczenia

VII. WYKAZ CZŁONKÓW I PARTNERÓW EURES

Wykaz członków i partnerów EURES dołącza się do wzoru składanego do Europejskiego Urzędu Koordynacji i regularnie aktualizuje.

1 Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.