Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.343.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 1994 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 3 grudnia 1991 r.
ustanawiająca wzór wiadomości, która ma być przekazana za pomocą systemu komputerowego "Animo"

(91/637/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 13 grudnia 1991 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 91/496/EWG(2), w szczególności jej art. 20 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

dnia 19 lipca 1991 r. Komisja przyjęła decyzję 91/398/EWG w sprawie skomputeryzowanego systemu łączącego władze weterynaryjne (Animo)(3);

aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu, należy ustanowić wzorzec wiadomości przekazywanej przez właściwe władze weterynaryjne;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wiadomość, która ma być przekazana za pomocą systemu komputerowego "Animo", jest zgodna ze wzorcem w Załączniku.

Artykuł  2 1

Komisja uaktualnia oprogramowanie aplikacji w celu włączenia doń informacji odnoszących się do ochrony zwierząt i tendencji w różnych plikach komputerowych potrzebnych dla aplikacji. Komisja udostępnia uaktualnione oprogramowanie Państwom Członkowskim nie później niż do dnia 1 marca 1995 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29.

(2) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56.

(3) Dz.U. L 221 z 9.8.1991, str. 30.

ZAŁĄCZNIK  2

Numer wiadomości:

1. POCHODZENIE

– Data przekazu:

– Spodziewana data wysłania:

– Spodziewany czas wysłania:

– Nazwa wysyłającego:

– Miejsce wysłania (kod kraju, kod jednostki, nazwa miejscowości, kod pocztowy):

– Świadectwo zdrowia:

– numer

– data

– Nazwa lekarza weterynarii podpisującego świadectwo:

2. MIEJSCE PRZEZNACZENIA

– Kod kraju - kod jednostki:

– Nazwa i adres odbiorcy:

– Miejsce przeznaczenia (kod kraju, kod jednostki, nazwa miejscowości, kod pocztowy):

3. TOWAR

– Typ - kod

– Liczba/ilość

4. ŚRODKI TRANSPORTU

– Typ transportu

– Identyfikacja środków transportu (numer rejestracyjny ciężarówki, numer wagonu, numer lotu, nazwa statku, numer kontenera/pojemnika itp.)

5. OBSERWACJE

– Dla posterunku granicznego: pochodzenie zwierząt i produktów

– Do wywozu do państwa trzeciego: nazwa państwa trzeciego miejsca przeznaczenia

– Jeżeli zwierzęta nie opuszczają swego miejsca pochodzenia:

– "zastępuje numer wiadomości..."/"anuluje numer wiadomości..."

1 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 94/307/WE z dnia 16 maja 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.133.54) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 maja 1994 r.
2 Załącznik zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 94/307/WE z dnia 16 maja 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.133.54) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 maja 1994 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.