Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.258.11

| Akt oczekujący
Wersja od: 9 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1685
z dnia 4 października 2019 r.
w sprawie wyznaczenia ośrodka referencyjnego Unii Europejskiej ds. dobrostanu zwierząt w odniesieniu do drobiu i innych małych zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) 1 , w szczególności jego art. 95 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/329 2  wyznaczono konsorcjum kierowane przez Wageningen Livestock Research, w skład którego wchodzą również Uniwersytet Aarhus i Friedrich-Loeffler Institute, jako ośrodek referencyjny Unii Europejskiej do spraw dobrostanu zwierząt odpowiedzialny za wspieranie działań horyzontalnych Komisji i państw członkowskich w dziedzinie wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 2017/625. Zgodnie z zadaniami określonymi w wieloletnim programie prac działania tego ośrodka referencyjnego Unii Europejskiej do spraw dobrostanu zwierząt koncentrują się na dobrostanie świń.

(2) Następnie zgodnie z art. 95 rozporządzenia (UE) 2017/625 Komisja ogłosiła publiczne zaproszenie w celu wyboru i wyznaczenia drugiego ośrodka referencyjnego Unii Europejskiej do spraw dobrostanu zwierząt, który powinien wspierać działalność horyzontalną Komisji i państw członkowskich w odniesieniu do stosowania przepisów określających wymogi dotyczące dobrostanu drobiu i innych małych zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych.

(3) Komisja oceniająca i selekcyjna wyznaczona na potrzeby tego publicznego zaproszenia stwierdziła, że konsorcjum kierowane przez Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation (Francja), w skład którego wchodzą również Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Hiszpania), Aarhus Universitet - Institut for Husdyrvidenskab (Dania) oraz Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (Włochy), spełnia wymogi określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/625 i może być odpowiedzialne za zadania określone w art. 96 tego rozporządzenia w odniesieniu do drobiu i innych małych zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych.

(4) Należy zatem wyznaczyć to konsorcjum jako ośrodek referencyjny Unii Europejskiej do spraw dobrostanu zwierząt w odniesieniu do drobiu i innych małych zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych odpowiedzialny za działania pomocnicze w zakresie, w jakim działania te zostaną uwzględnione w rocznych lub wieloletnich programach prac ośrodków referencyjnych Unii Europejskiej. Roczne lub wieloletnie programy prac powinny zostać określone zgodnie z celami i priorytetami stosownych programów prac przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 3 .

(5) Art. 95 rozporządzenia (UE) 2017/625 zawiera wymóg, aby wyznaczenie ośrodka referencyjnego Unii Europejskiej ds. dobrostanu zwierząt było ograniczone w czasie lub poddawane regularnemu przeglądowi. W związku z tym co pięć lat należy dokonywać przeglądu wyznaczenia ośrodka referencyjnego Unii Europejskiej do spraw dobrostanu zwierząt w odniesieniu do drobiu i innych małych zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych.

(6) Wyznaczony ośrodek referencyjny Unii Europejskiej do spraw dobrostanu zwierząt w odniesieniu do drobiu i innych małych zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych powinien otrzymać wystarczająco dużo czasu na przygotowanie swojego programu prac na następny okres budżetowy. Dlatego niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 1 stycznia 2020 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Jako ośrodek referencyjny Unii Europejskiej do spraw dobrostanu zwierząt odpowiedzialny za wspieranie działań horyzontalnych Komisji i państw członkowskich w dziedzinie wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt w odniesieniu do drobiu i innych małych zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych wyznacza się następujące konsorcjum:

Nazwa:: konsorcjum kierowane przez Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de lAlimentation (Francja), w skład którego wchodzą również Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimen-tàries (Hiszpania), Aarhus Universitet - Institut for Husdyrvidenskab (Dania) oraz Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (Włochy)

Adres:: 14 rue Pierre et Marie Curie

94701 Maisons-Alfort Cedex

FRANCJA

2.  Postanowienie o wyznaczeniu ośrodka poddaje się przeglądowi co pięć lat, począwszy od dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 4 października 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/329 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka referencyjnego Unii Europejskiej do spraw dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 13).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.