Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.195.31

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lipca 1992 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 2 lipca 1992 r.
wyznaczająca centrum serwerowe "Animo"

(92/373/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lipca 1992 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 91/628/EWG(2), w szczególności jej art. 20 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

dnia 19 lipca 1991 r. Komisja przyjęła decyzję 91/398/EWG(3) w sprawie skomputeryzowanego systemu łączącego władze weterynaryjne (Animo);

w celu zapewnienia funkcjonowania skomputeryzowanego systemu Animo, należy przyjąć postanowienie o użytkowaniu centrum serwerowego; w tym celu Komisja przyjęła w dniu 3 grudnia 1991 r. decyzję 91/638/EWG(4) w sprawie wyznaczenia wspólnego centrum serwerowego systemu skomputeryzowanego "Animo";

centrum serwerowe firmy Eurokom spełnia wszelkie warunki techniczne ustanowione w załączniku do decyzji 91/638/EWG i daje wszelkie niezbędne gwarancje należytego funkcjonowania systemu "Animo" na dzień 1 lipca 1992 r.;

jeżeli zajdzie potrzeba, warunki współpracy między tym centrum serwerowym, a Komisją i Państwami Członkowskimi, zostaną ustalone w terminie późniejszym zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 20 ust. 3 dyrektywy 90/425/EWG;

uwzględniając informacje dostarczone przez wyznaczoną firmę, w szczególności w odniesieniu do aspektów finansowych i technicznych, decyzja niniejsza poddana zostanie rewizji tak szybko jak będzie to tylko możliwe, jeżeli przy określaniu szczegółów praktycznych napotkane zostaną trudności w tym względzie;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Centrum serwerowe firmy Eurokom, Avenue de la Joyeuse Entrée 1, B-1050 Bruxelles, wyznacza się jako wspólne centrum serwerowe systemu "Animo".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lipca 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29.

(2) Dz.U. L 340 z 11.12.1991, str. 17.

(3) Dz.U. L 221 z 9.8.1991, str. 30.

(4) Dz.U. L 343 z 13.12.1991, str. 48.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.