Wytyczne EBC/2019/17 (2019/1335) zmieniające wytyczne (UE) 2018/876 w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych - OpenLEX

Wytyczne EBC/2019/17 (2019/1335) zmieniające wytyczne (UE) 2018/876 w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.208.47

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/1335
z dnia 7 czerwca 2019 r.
zmieniające wytyczne (UE) 2018/876 w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych (EBC/2019/17)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 i ust. 5,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Europejski Bank Centralny (EBC) prowadzi rejestr danych instytucji i jednostek powiązanych (RIAD), który jest wspólnym zbiorem danych Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) zawierającym dane referencyjne prawnych i innych statystycznych jednostek instytucjonalnych.

(2) RIAD powinien zawierać dane umożliwiające wykorzystanie zmian stóp referencyjnych rynków pieniężnych do wspierania określonych procesów biznesowych w Eurosystemie oraz wykonywania zadań ESBC. W tym kontekście RIAD powinien zawierać aktualne dane istotne dla celów określania krótkoterminowej stopy procentowej dla euro zgodnie z art. 8 ust. 5 wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1265 (EBC/2019/19) 1 . W tym celu należy zatem odpowiednio zmienić art. 22 wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/876 (EBC/2018/16) 2 .

(3) Zbieranie i przekazywanie informacji dotyczących funduszy emerytalno-rentowych zaliczanych zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/231 (EBC/2018/2) 3  jest konieczne w celu wsparcia EBC w wykonywaniu analiz pieniężnych i finansowych oraz przyczyniania się przez ESBC do stabilności systemu finansowego. Fundusze emerytalno-rentowe powinny zatem być rejestrowane w RIAD. Jako że dane RIAD są wykorzystywane do sporządzania oficjalnych list instytucji finansowych, należy opublikować nową listę funduszy emerytalno-rentowych. Należy zatem uaktualnić rozdział VI wytycznych (UE) 2018/876 (EBC/2018/16) w zakresie szczegółowych przepisów dotyczących zapisywania danych referencyjnych na potrzeby publikacji list funduszy emerytalno-rentowych.

(4) W celu ułatwienia identyfikacji kontrahentów we wspólnej analitycznej bazie danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych (zwanej dalej "AnaCredit") przez podmioty sprawozdające zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) 4  oraz wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/2335 (EBC/2017/38) 5  w modelu wymiany danych RIAD należy uwzględnić dodatkową wartość atrybutu statusu poufności danych zapisywanych w RIAD. W tym celu należy zatem odpowiednio zmienić art. 10 wytycznych (UE) 2018/876 (EBC/2018/16).

(5) W załącznikach I oraz II należy wprowadzić zmiany będące konsekwencją nowych postanowień dotyczących krótkoterminowej stopy procentowej dla euro oraz funduszy emerytalno-rentowych.

(6) Wytyczne (UE) 2018/876 (EBC/2018/16) powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł  1

Zmiany

W wytycznych (UE) 2018/876 (EBC/2018/16) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. RIAD jest należącym do ESBC wspólnym zbiorem danych referencyjnych dotyczących indywidualnych podmiotów oraz relacji pomiędzy nimi. RIAD ma na celu ułatwienie integracji bazy CSDB, Bazy Danych Statystyki Inwestycji w Papiery Wartościowe (Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) oraz bazy AnaCredit, jak również zbiorów danych dotyczących monetarnych instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów sekurytyzacyjnych zaangażowanych w transakcje sekurytyzacji, instytucji istotnych dla statystyki płatności, instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych, przekazywanych na podstawie odpowiednich aktów prawnych EBC dotyczących wymogów sprawozdawczości statystycznej ciążących na tych podmiotach. ESBC będzie zatem miał dzięki RIAD możliwość uzyskania m.in. skonsolidowanych ekspozycji bankowych oraz danych o zadłużeniu kredytobiorców w ujęciu skonsolidowanym;"

2)
w art. 2 dodaje się następujące punkty:

"(28) »fundusz emerytalno-rentowy« lub »FE«: fundusz emerytalno-rentowy w rozumieniu art. 1 pkt 1) rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/231 (EBC/2018/2)( * ;

(29) »krótkoterminowa stopa procentowa dla euro«: krótkoterminową stopę procentową dla euro w rozumieniu art. 2 pkt 2 wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1265 (EBC/2019/19)( * ;

(30) »podmiot finansujący«: instytucję finansującą w rozumieniu art. 6 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341( * ;

(31) "podmiot zarządzający funduszem emerytalno-rentowym": podmiot zarządzający funduszem emerytalno-rentowym w rozumieniu pkt 5.185 załącznika A do rozporządzenia (UE) nr 549/2013;

(32) "poufne informacje statystyczne": poufne informacje statystyczne w rozumieniu art. 1 pkt 12) rozporządzenia (WE) nr 2533/98;

3)
w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgodnie z zasadami poufności określonymi w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 poufne dane referencyjne nie podlegają publikacji. Informacji statystycznych pochodzących ze źródeł, które są publicznie dostępne zgodnie z ustawodawstwem krajowym, nie uważa się za poufne, a informacje zarejestrowane w RIAD są zazwyczaj publikowane przez podmioty prawne, których one dotyczą. Dane referencyjne, które nie zostały pierwotnie zebrane na podstawie statystycznych ram prawnych ESBC, podlegają mającym do nich zastosowanie zasadom poufności. Zasady te obejmują na przykład zasady poufności zawarte w przepisach prawnych nie dotyczących statystyki, na podstawie których zostały zebrane, a także zasady poufności zawarte w umowach z podmiotami przekazującymi te dane.";

b)
ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. KBC określają status poufności każdej wartości atrybutu opisującej podmiot, wybierając jedną z uprzednio zdefiniowanych wartości:

a) »F« - atrybut dostępny do publikacji, tzn. nie jest poufny;

b) »N« - wartość atrybutu może być udostępniona wyłącznie do użytku w ESBC i instytucjach, z którymi podpisano porozumienia, tzn. nie może być udostępniony użytkownikom zewnętrznym;

c) »C« - poufne informacje statystyczne lub informacje, które pierwotnie nie były zbierane na podstawie przepisów ESBC dotyczących statystyki i które podlegają ograniczeniom w zakresie poufności; lub

d) »R« - wartość atrybutu może być przekazywana - oprócz przypadków wykorzystania dopuszczonych na mocy ust. 2 lit. b) niniejszego artykułu - podmiotowi sprawozdającemu, który przekazał dane informacje oraz, z zastrzeżeniem mających zastosowanie ograniczeń w zakresie poufności, innym podmiotom sprawozdającym, tj. wyłącznie na zasadzie ograniczonego udostępniania.";

c)
ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"3. EBC przetwarza przekazane informacje, zapewniając należytą ochroną poufności, nie publikując danych oznaczonych jako »C«, »N« lub »R«. W odniesieniu do wskaźników ilościowych oznaczonych jako »C«, »N« lub »R« EBC może jednak opublikować lub rozpowszechnić klasy wielkości.";

d)
ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

"4. LEI i wszelkie identyfikatory wykorzystywane publicznie, w tym identyfikatory administracyjne, mają zawsze wartość »F«.";

e)
ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Następujące atrybuty mają zawsze wartość »F« dla podmiotów, których atrybuty są wyszczególnione w załączniku I oraz wartość »F«, »R« lub »N« dla podmiotów, których atrybuty są wyszczególnione w załączniku II:

a) nazwa;

b) sektor instytucjonalny.";

4)
dodaje się art. 18a w brzmieniu:

"Artykuł 18a

Rejestrowanie danych referencyjnych dotyczących funduszy emerytalno-rentowych

1. Aby umożliwić utworzenie i aktualizację listy funduszy emerytalno-rentowych, o której mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) 2018/231 (EBC/2018/2), KBC rejestrują w RIAD atrybuty określone w części 1 i 2 załącznika I do niniejszych wytycznych z wymaganą częstotliwością. KBC przekazują aktualizacje tych atrybutów, w szczególności jeżeli dany fundusz emerytalno-rentowy wchodzi do populacji funduszy emerytalno-rentowych lub ją opuszcza, i zapisują je w RIAD z częstotliwością kwartalną - w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu kwartału dla atrybutów kwartalnych oraz z częstotliwością roczną - w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku dla atrybutów rocznych.

2. Przy pierwszym przekazaniu listy funduszy emerytalno-rentowych KBC zapisują w RIAD kompletne kwartalne dane referencyjne określone w części 1 i 2 załącznika I do niniejszych wytycznych nie później niż 2 października 2019 r. KBC zapisują atrybuty roczne w RIAD do 31 marca 2020 r.

3. Jeżeli fundusz emerytalno-rentowy jest oddziałem, jego relacja z siedzibą główną niebędącą rezydentem w danym państwie podlega zarejestrowaniu w RIAD. Jeżeli natomiast fundusz emerytalno-rentowy jest siedzibą główną, zarejestrowaniu w RIAD podlegają jego stosunki z oddziałami będącymi rezydentami w innych państwach członkowskich, których walutą jest euro.

4. Relacje pomiędzy funduszami emerytalno-rentowymi a spółkami zarządzającymi oraz podmiotami finansującymi podlegają odpowiednio rejestracji w RIAD. Na potrzeby niniejszego artykułu termin »spółka zarządzająca« odnosi się do podmiotów zarządzających funduszem emerytalno-rentowym w odniesieniu do danych przekazywanych przez te podmioty zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/231 (EBC/2018/2).";

5)
artykuł 19 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 19

Regularna publikacja zbiorów danych

EBC publikuje poniższe zbiory danych w następujący sposób.

1. Do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) każdego dnia roboczego EBC udostępnia na swojej stronie internetowej kopię zbioru danych dotyczących monetarnych instytucji finansowych.

2. Do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) czwartego dnia roboczego po terminie przekazania aktualizacji EBC udostępnia na swojej stronie internetowej kopię zbioru danych dotyczących funduszy inwestycyjnych.

3. Do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) drugiego dnia roboczego po terminie przekazania aktualizacji EBC udostępnia na swojej stronie internetowej kopię zbioru danych dotyczących podmiotów sekurytyzacyjnych.

4. Do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął termin przekazania aktualizacji, EBC udostępnia na swojej stronie internetowej kopię zbioru danych dotyczących instytucji istotnych dla statystyki płatności.

5. Do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) czwartego dnia roboczego następującego po miesiącu, w którym minął termin przekazania aktualizacji EBC udostępnia na swojej stronie internetowej kopię zbioru danych dotyczących instytucji ubezpieczeniowych.

6. Do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) czwartego dnia roboczego następującego po miesiącu, w którym minął termin przekazania aktualizacji EBC udostępnia na swojej stronie internetowej kopię zbioru danych dotyczących funduszy emerytalno-rentowych.

W każdym z tych przypadków odpowiedni zbiór danych stanowi lista podmiotów, o których mowa w rozporządzeniu EBC regulującym sprawozdawczość statystyczną danego typu podmiotów.";

6)
artykuł 22 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 22

Dane referencyjne istotne dla rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48)

1. Właściwe KBC zapewniają rejestrowanie w RIAD danych referencyjnych dotyczących podmiotów, którym przypisano LEI i które są istotne na potrzeby rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48). KBC rejestrują wszelkie brakujące dane referencyjne istotne dla celów rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) w ciągu pięciu dni roboczych od powiadomienia przez EBC. EBC zawiadamia KBC z częstotliwością tygodniową o tym, które dane referencyjne są istotne dla celów rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48). Właściwe KBC aktualizują dane referencyjne podmiotów, które są istotne dla celów rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) i które podlegają rejestracji w RIAD, niezwłocznie po tym, jak powezmą wiadomość o zmianie jednego lub większej liczby atrybutów.

2. Krótkoterminowa stopa procentowa dla euro oparta jest na podzbiorze danych przekazywanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48). Jeżeli podmiot, któremu nadano identyfikator podmiotu prawnego (LEI), jest istotny dla celów określenia krótkoterminowej stopy procentowej dla euro, KBC zapisują w RIAD - w tym samym dniu roboczym, w którym EBC zawiadamia, które podmioty są istotne dla celów określenia krótkoterminowej stopy procentowej dla euro - klasyfikację sektorową tego podmiotu według Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (»ESA 2010«) oraz jego pozostałe atrybuty wyszczególnione w załączniku II. EBC zawiadamia KBC z częstotliwością dzienną o tym, które dane referencyjne są istotne dla celów określenia krótkoterminowej stopy procentowej dla euro.";

7)
załącznik I otrzymuje brzmienie określone w załączniku I do niniejszych wytycznych;
8)
załącznik II otrzymuje brzmienie określone w załączniku II do niniejszych wytycznych.
Artykuł  2

Skuteczność i implementacja

1. 
Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych (KBC) państw członkowskich, których walutą jest euro.
2. 
KBC państw członkowskich, których walutą jest euro, stosują się do postanowień niniejszych wytycznych od 2 października 2019 r.
Artykuł  3

Adresaci

Niniejsze wytyczne są adresowane do KBC państw członkowskich, których walutą jest euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 7 czerwca 2019 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Mario DRAGHI
Prezes EBC

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

"ZAŁĄCZNIK I

REJESTR DANYCH INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH (RIAD) - LISTY PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI

CZĘŚĆ 1

Atrybuty przekazywane dla zbiorów danych przeznaczonych do publikacji

Nazwa atrybutu (a)Istotne w kontekście listy:
MIFFIPSIISP (a)IUFE
TypCzęstotliwość aktualizacjiTypCzęstotliwość aktualizacjiTypCzęstotliwość aktualizacjiTypCzęstotliwość aktualizacjiTypCzęstotliwość aktualizacjiTypCzęstotliwość aktualizacji
Identyfikatory (Identifiers)
- Kod RIAD (RIAD code)MdMqMqMaMqMq
- Identyfikator krajowy (National identifier)

(jeżeli dostępny)

MdOqMqMaMqMq
- Kod EGR (EGR code)OdOq
- LEI (jeśli dostępny)MdMqMqMaMqMq
- Kod identyfikacyjny banku (Bank identifier code) (BIC)Od
- Kody ISIN (ISINs) (jeżeli są dostępne)OmMqMqOqOq
Nazwa (Name)MdMqMqMaMqMq
Kraj rezydencji (Country of residence)MdMqMqMaMqMq
Adres (Address) (***)MdOqOqMaMqMq
Forma prawna (Legal form) (***)MdOqOqOaOqOq
Znacznik notowania (Flag Listed) (***)MdMqMqOaMqMq
Typ nadzoru (Type of supervision)MdMqMqMaMqMq
Wymogi sprawozdawcze (Reporting requirements)MdMqMqMaMqMq
Typ zezwolenia na dz. bankową (Type of banking licence)MdOa
Struktura prawna (Legal setup)Mq
Znacznik zgodności z UCITS (Flag UCITS compliance)Mq
Znacznik podfunduszu (Flag Sub-fund)Mq
Rodzaj sekurytyzacji (Nature of securitisation)Mq
Typ funduszy inwestycyjnych (Type of Investment Funds)Mq
Polityka inwestycyjna dla FI (Investment policy for IFs)Mq
Typ funduszy emerytalno-rentowych (Type of Pension Funds)Mq
Znacznik »Is sponsored«Mq
Znacznik dostawcy usług płatniczych (Flag Payment service provider) (PSP)Ma
Znacznik operatora systemu płatności (Flag Payment system operator) (PSO)Ma
Znacznik małego dostawcy usług płatniczych (Flag small PSP)Ma
Znacznik dostawcy usług płatniczych z udzielonym wyłączeniem (Flag PSP derogation granted)Ma
Typ zezwolenia dostawcy usług płatniczych (Type of PSP license)Ma
Zakres geograficzny dostawcy usług płatniczych (PSP geographical scope)Ma
Sektor instytucjonalny (Institutional sector)MdMqMqMaMqMq
Sektor instytucjonalny - informacje szczegółowe (Institutional sector details)MdMqMqMaMqMq
Sektor instytucjonalny - kontrola (Institutional sector control)MdMqMqMaMqMq
Kod NACE (NACE code)MdMqMqOaMqMq
Lokalizacja geograficzna (Geographic location) (NUTS) (***)MdOqOqMaMqMq
Zatrudnienie - kraj (Employment domestic) (+)OaOaOaOaOaOa
Suma bilansowa (rozporządzenie EBC) - kraj (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic) (+)MaO(b)aOa
Aktywa netto - kraj (Net assets domestic) (+)OaMa
Składka przypisana brutto - kraj (Gross premiums written domestic) (+)Ma
Zatrudnienie ogółem (Total employment) (++)OaOaOaOaOaOa
Suma bilansowa (Total balance sheet) (++)MaOaOaO(b)aOa
Składka przypisana brutto (Gross premiums written) (++)Ma
Data powstania (Birth date)OdOqOqOaOqOq
Data zamknięcia (Closure date)MdMqMqMaMqMq
Znacznik »Is Inactive«MdMqMqMaMqMq
Znacznik »Is under liquidation«MdOqMqMaMqOq
Wymagani kontrahenci
Inicjator podmiotu sekurytyzacyjnego (Originator of FVC)Mq
Spółka zarządzająca

(jeżeli dotyczy)

MqMqM (c)q
Siedziba główna (Headquarters)

(jeżeli dotyczy)

MdMqMq
(+) Z wyłączeniem oddziałów niebędących rezydentami (lub siedziby głównej). (++) W tym oddziały niebędące rezydentami (jeżeli dotyczy). (***) Odpowiednio.

(a) Należy zauważyć, że lista IISP może się częściowo pokrywać z listą MIF.

(b) Przekazywane co najmniej dla jednej ze zmiennych w zależności od systemu zbierania danych.

(c) Ten atrybut odnosi się do podmiotów zarządzających funduszem emerytalno-rentowym w odniesieniu do danych przekazywanych przez te podmioty zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/231 (EBC/2018/2).

Istotność: M (obowiązkowo), O (opcjonalnie), pole puste (nie dotyczy).

Częstotliwość: a (roczna), q (kwartalna), m (miesięczna), d (dzienna/zaraz po zmianie).

Termin przekazywania: dla danych rocznych (jeśli gdzie indziej nie określono inaczej) - jeden miesiąc po okresie sprawozdawczym.

CZĘŚĆ 2

Typy relacji między podmiotami

TypCzęstotliwość aktualizacji
1. Relacje w ramach przedsiębiorstwa
Relacje pomiędzy jednostką prawną (jednostkami prawnymi) a przedsiębiorstwemO-
2. Relacje w grupach przedsiębiorstw
Relacja kontroli pomiędzy jednostkami prawnymiM (d)q
Relacja własności (bez kontroli) pomiędzy jednostkami prawnymiOq
3. Inne relacje
Powiązanie pomiędzy inicjatorem a jego PSMq
Powiązanie pomiędzy spółką zarządzającą a jej PS/FI/FE (g) (***)Mq
Powiązanie pomiędzy oddziałem niebędącym rezydentem a siedzibą głównąMq (e)
Powiązanie pomiędzy oddziałem będącym rezydentem a siedzibą główną niebędącą rezydentemMq
Powiązanie pomiędzy subfunduszem a funduszem parasolowym (***)Mq
Powiązanie pomiędzy podmiotem a jego jednostką dominującą na najwyższym poziomie konsolidacji (f) (***)Mm
Powiązanie pomiędzy funduszem emerytalno-rentowym a jego podmiotem finansującym (***)Oq
(d) Tylko dla »grup bankowych« z siedzibą główną w strefie euro oraz dla kontrahentów przewidzianych przez rozporządzenie (UE) 2016/867 (EBC/2016/13); w innych przypadkach - opcjonalnie.

(e) Co najmniej z częstotliwością kwartalną, w zależności od sektora.

(f) Tylko dla podmiotów istotnych na potrzeby AnaCredit.

(g) Z wyjątkiem podmiotów samorządnych. (***) Odpowiednio."

ZAŁĄCZNIK  II

"ZAŁĄCZNIK II

REJESTR DANYCH INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH (RIAD) - LISTY NIE PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI

Atrybuty przekazywane dla zbiorów danych zgodnie z ich odpowiednimi ramami prawnymi, o których mowa w rozdziale VII niniejszych wytycznych

Nazwa atrybutuIndywidualne statystyki pozycji bilansowych (BSI) i statystyki stóp procentowych (MIR) (iBSI-iMIR)Rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) i krótkoterminowa stopa procentowa dla euroPodmioty istotne na potrzeby zarządzania zabezpieczeniemSystem zarządzania zasobami finansowymi (Treasury Management System, TMS)Baza danych o inwestycjach w papiery wartościowe (Security Holding Statistics Database, SHSDB) (1)Scentralizowana baza danych o papierach wartościowych (Centralised Securities Database, CSDB)Wspólna analityczna baza danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych (AnaCredit) (2)
Identyfikatory podmiotu (Entity Identifiers)
- Kod RIAD (RIAD code)xxxxxxx
- LEI (*1)xxxxx
- Identyfikatory krajowe (National identifiers) (*1)xxxx
- Pozostałe

identyfikatory (Other Identifiers)

xxxxx
Identyfikatory instrumentu (Instrument Identifiers)
- ISINxx
Nazwa (Name)xxxxxxx
Kraj rezydencji (Country of residence)xxxxxxx
Adres (Address)x
Forma prawna (Legal form)x
Sektor instytucjonalny (Institutional sector)xxxxxxx
Sektor instytucjonalny - informacje szczegółowe (Institutional sector details)xxxxxxx
Sektor instytucjonalny - kontrola (Institutional sector control)xxxxxxx
Grupa zabezpieczenia (Collateral group)x
Kod NACE (NACE code)xxx
Lokalizacja geograficzna (Geographic location) (NUTS)x
Znacznik CCP (Flag CCP)x
Wymogi sprawozdawcze (Reporting requirements)x
Zasady rachunkowości (Accounting Framework)x
Zatrudnienie ogółem (Total employment)x
Suma bilansowa (Total balance sheet)x
Rozmiar przedsiębiorstwa (Enterprise size)x
Obroty roczne (Annual turnover)x
Status postępowania prawnego (Status of legal proceedings)x
Data powstania (Birth date)xxxxxxx
Data zamknięcia (Closure date)xxxxxxx
Znacznik »Is Inactive«xxxxxx
Relacje
- Relacje własności (Ownership relation)x
- Relacje oddziału (Branch relations)x
Powiązania
- z siedzibą głównąxx
- z bezpośrednią

kontrolującą jednostką dominującą

xx
- z kontrolującą

jednostką dominującą na najwyższym poziomie konsolidacji

xx
- ze spółką zarządzającąx
(1) Lista obowiązkowych atrybutów dla odpowiednich ról kontrahenta SHSDB jest zawarta w odpowiednich aktach prawnych.

(2) Lista obowiązkowych atrybutów dla danego kontrahenta AnaCredit zależy od jego roli (kredytobiorca, gwarant itd.), statusu rezydenta (w sprawozdającym państwie członkowskim/poza sprawozdającym państwem członkowskim) oraz od daty udzielenia kredytu, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi.

(*1) Jako obowiązkowe atrybuty należy przekazywać »LEI« lub - jeżeli identyfikator ten nie jest dostępny - »National identifiers«."

1 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1265 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR) (EBC/2019/19) (Dz.U. L 199 z 26.7.2019, s. 8).
2 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/876 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych (EBC/2018/16) (Dz.U. L 154 z 18.6.2018, s. 3).
3 Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/231 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do funduszy emerytalno-rentowych (EBC/2018/2) (Dz.U. L 45 z 17.2.2018, s. 3).
4 Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/867 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego (EBC/2016/13) (Dz.U. L 144 z 1.6.2016, s. 44).
5 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/2335 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie procedur zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego (EBC/2017/38) (Dz.U. L 333 z 15.12.2017, s. 66).
*) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/231 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do funduszy emerytalno-rentowych (EBC/2018/2) (Dz.U. L 45 z 17.2.2018, s. 3).
**) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1265 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR) (EBC/2019/19) (Dz.U. L 199 z 26.7.2019, s. 8).
***) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.