Wytyczne EBC/2004/20 (2004/916/WE) zmieniające wytyczne EBC/2004/13 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz... - OpenLEX

Wytyczne EBC/2004/20 (2004/916/WE) zmieniające wytyczne EBC/2004/13 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.385.85

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2004 r.

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 16 grudnia 2004 r.
zmieniające wytyczne EBC/2004/13 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro

(EBC/2004/20)

(2004/916/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 29 grudnia 2004 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 oraz art. 23,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Klienci, którym na mocy wytycznych EBC/2004/13(1) mogą być świadczone usługi zarządzania rezerwami w ramach Eurosystemu to państwa pozaunijne (nienależące do UE), nienależące do UE banki centralne lub władze prowadzące politykę pieniężną, jak również organizacje międzynarodowe.

(2) Biorąc pod uwagę rozwój wydarzeń oraz dokonaną pogłębioną ocenę, Rada Prezesów uznaje za wskazane poszerzenie definicji klientów tak, aby obejmowała ona również Państwa Członkowskie, które nie przyjęły euro oraz ich krajowe banki centralne (KBC). W związku z powyższym wytyczne EBC/2004/13 powinny zostać odpowiednio zmienione.

(3) Zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3 Statutu, wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł  1

W wytycznych EBC/2004/13 wprowadza się następujące zmiany:

1. tytuł otrzymuje brzmienie:

"Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 lipca 2004 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych i państw znajdujących się poza strefą euro oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/13).";

2. w artykule 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

"»wszystkie typy operacji bankowych« obejmuje świadczenie usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami na rzecz banków centralnych i krajów znajdujących się poza strefą euro jak również dla organizacji międzynarodowych w związku z zarządzaniem rezerwami takich banków centralnych, państw lub organizacji międzynarodowych,";

b) czwarty akapit otrzymuje brzmienie:

"»klient« oznacza każde państwo (włączając w to każdą władzę publiczną lub jednostkę administracji publicznej), bank centralny lub władze prowadzące politykę pieniężną znajdujące się poza strefą euro, bądź każdą organizację międzynarodową, którym świadczone są przez członka Eurosystemu usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami,";

c) ostatni akapit zostaje uchylony.

Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 22 grudnia 2004 r.

Artykuł  3

Adresaci

Niniejsze wytyczne są adresowane do KBC Państw Członkowskich, które wprowadziły walutę euro.

Frankfurt nad Menem, 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC
Jean-Claude TRICHET
Prezes EBC

______

(1) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego 2004/546/WE (Dz.U. L 241 z 13.7.2004, str. 68).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.