Wytyczne EBC/2004/18 (2004/703/WE) dotyczące dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.320.21

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2013 r.

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 16 września 2004 r.
dotyczące dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro

(EBC/2004/18)

(2004/703/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 21 października 2004 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności artykuł 106, ustęp 1,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności artykuł 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 16 Statutu przyznaje Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wyłączne prawo udzielania zezwoleń na emisję banknotów euro we Wspólnocie. Wskazane wyłączne prawo obejmuje umocowanie do wyznaczenia ram prawnych w zakresie dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro.

(2) Na podstawie artykułu 106 ustęp 1 Traktatu oraz artykułu 12 ustęp 1 Statutu, EBC może przenieść odpowiedzialność w zakresie emisji banknotów euro na krajowe banki centralne Państw Członkowskich, które wprowadziły walutę euro (zwane dalej "KBC"), odpowiednio do procentowych udziałów poszczególnych KBC w kapitale subskrybowanym na dany rok finansowy, obliczonych przy użyciu przypadających na poszczególne KBC wag w kluczu określonym w artykule 29 ustęp 1 Statutu (zwanych dalej "kluczem kapitałowym"). Ponadto EBC powinien dokonać przeniesienia odpowiedzialności za zawieranie i zarządzanie umowami dostawy dotyczącymi produkcji banknotów euro w sposób uwzględniający zasadę decentralizacji oraz potrzebę zapewnienia skutecznego systemu zarządzania.

(3) System dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro musi, z jednej strony, spełniać wymagania sformułowane w odniesieniu do Eurosystemu w artykule 105 ustęp 1 Traktatu oraz w artykule 2 Statutu, dotyczące działania w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją, sprzyjającej efektywnej alokacji zasobów, natomiast z drugiej strony - brać pod uwagę szczególny charakter banknotów euro, które są drukowane w celu ich późniejszej wyłącznej emisji przez Eurosystem w charakterze bezpiecznego środka płatniczego. Ponadto, zgodnie z zasadą decentralizacji, system dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro powinien uwzględniać okoliczność, iż niektóre KBC dysponują własnymi zakładami drukarskimi, a inne korzystają przy produkcji banknotów euro z usług publicznych zakładów drukarskich.

(4) Mając na uwadze powyższe zasady, Rada Prezesów postanowiła dnia 10 lipca 2003 r., że wspólne dla Eurosytemu, oparte na zasadach konkurencji reguły organizowania przetargów (zwane dalej "jednolitą procedurą przetargową Eurosystemu") powinny być stosowane do dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro najpóźniej od dnia 1 stycznia 2012 r. Poszczególne KBC, które dysponują własnymi zakładami drukarskimi lub które korzystają z usług publicznych zakładów drukarskich, mogą podjąć decyzję o nieuczestniczeniu w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu. W takich przypadkach wskazane zakłady drukarskie pozostaną odpowiedzialne za produkcję banknotów euro, która zgodnie z kluczem kapitałowym została przekazana do właściwego dla nich KBC, lecz będą wyłączone z uczestniczenia w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu. KBC mogą podjąć decyzję o włączeniu się do jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu w późniejszym terminie. Decyzja taka jest nieodwracalna.

(5) Okres przejściowy umożliwiający zarówno KBC, jak i zakładom drukarskim przygotowanie się do długoterminowej współpracy powinien rozpocząć się niezwłocznie po ustaleniu, że procedura przetargowa zastosowana zostanie do co najmniej połowy całkowitego rocznego zapotrzebowania Eurosystemu na banknoty euro oraz że co najmniej połowa ogólnej liczby KBC zleci produkcję przypisanych im banknotów na podstawie przetargu. Podczas okresu przejściowego jednolita procedura przetargowa Eurosystemu będzie miała zastosowanie do tych KBC, które stosują procedurę przetargową w odniesieniu do produkcji banknotów euro przekazanych im do emisji.

(6) Jednolita procedura przetargowa Eurosystemu zapewni wszystkim biorącym w niej udział zakładom drukarskim jednakowe warunki uczestnictwa, pozwalając na konkurowanie pomiędzy własnymi zakładami drukarskimi KBC, zakładami publicznymi oraz zakładami prywatnymi, przy zapewnieniu przejrzystych i uczciwych metod postępowania, uniemożliwiających uzyskanie przez którąkolwiek z zainteresowanych stron nieuczciwej przewagi konkurencyjnej. W celu zapewnienia takich warunków uczestnictwa niezbędne jest przyjęcie szczegółowych zasad w zakresie składu wspólnego dla Eurosystemu Komitetu Zamówień Publicznych (zwanego dalej "Komitetem Zamówień"), kodeksu postępowania jego członków oraz zasad regulujących uczestnictwo zakładów drukarskich w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu.

(7) Rozwiązania przyjęte w zakresie banknotów euro mają poufny i innowacyjny charakter. W związku z powyższym powinny one być produkowane w całkowicie bezpiecznych, kontrolowanych i poufnych warunkach, zapewniających ciągłe, niezakłócone i cechujące się wysoką jakością dostawy w kolejnych okresach. Ponadto Eurosystem powinien brać pod uwagę możliwy wpływ procesu produkcji banknotów euro na publiczne kwestie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, jak również na stan środowiska. Jednolita procedura przetargowa Eurosystemu powinna uwzględniać wszystkie te wymagania.

(8) Rada Prezesów prowadzi stały nadzór w zakresie wszystkich istotnych surowców oraz czynników produkcji banknotów euro oraz, jeżeli to konieczne, podejmuje niezbędne środki celem zapewnienia, aby były one dobierane i zamawiane w sposób zapewniający ciągłość dostaw banknotów euro, a jednocześnie, z zastrzeżeniem postanowień europejskiego prawa konkurencji oraz kompetencji Komisji Europejskiej, w sposób zapewniający niedopuszczenie do powstania w Eurosystemie szkód wynikających z nadużycia przez któregokolwiek z wykonawców lub dostawców pozycji dominującej na rynku.

(9) Umowy dostawy zawierane po przeprowadzeniu jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu pomiędzy podmiotem zamawiającym a danym zakładem drukarskim powinny odpowiadać minimalnym wspólnym wymogom ustalonym przez EBC w celu ujednolicenia warunków umownych w odniesieniu do wszystkich zakładów drukarskich, z którymi takie umowy są zawierane.

(10) Rada Prezesów dokona przeglądu postanowień niniejszych wytycznych po ich wprowadzeniu w życie, z uwzględnieniem praktycznych doświadczeń Eurosystemu w tym zakresie. Postanowienia niniejszych wytycznych powinny być interpretowane, kiedy to konieczne, zgodnie z zasadami zawartymi w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty publiczne, dostawy publiczne i usługi publiczne 1 .

(11) Zgodnie z prowadzoną przez EBC ogólną polityką zapewnienia przejrzystości działania, informacje dotyczące procedury przetargowej - takie jak np. kryteria dopuszczenia do postępowania oraz kryteria wyboru wykonawcy a także rezultaty przeprowadzonych procedur - podlegają publikacji.

(12) Zgodnie z artykułem 12 ustęp 1 i artykułem 14 ustęp 3 Statutu, wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

TYTUŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł  1

Definicje

Dla celów niniejszych wytycznych, poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie:

1)
"zasada niezależności podmiotów": zasada, zgodnie z którą poszczególne KBC i ich własne zakłady drukarskie lub publiczne zakłady drukarskie prowadzą w pełni odrębną księgowość a także własne zakłady drukarskie lub publiczne zakłady drukarskie zapewniają całkowity zwrot kosztów wsparcia administracyjnego i organizacyjnego udzielanego takim zakładom przez ich odpowiednie KBC. W szczególności zwrot taki obejmuje: a) dodatkowe koszty zmienne poniesione przez odpowiedni KBC w związku z zapewnianiem wsparcia administracyjnego oraz organizacyjnego własnemu zakładowi drukarskiemu, b) odpowiedni udział własnego zakładu drukarskiego w kosztach stałych związanych z zapewnianiem przez odpowiedni KBC wsparcia administracyjnego oraz organizacyjnego oraz c) odpowiedni dochód z kapitału zainwestowanego przez KBC we własny zakład drukarski. Wskazane elementy powinny być wyliczane według stawek rynkowych. Niniejsza definicja uwzględnia odpowiednie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, jak również jednolite zasady księgowania kosztów ustalone odrębnie przez Radę Prezesów;
2)
"informacje poufne": a) wszelkie informacje nie podane do publicznej wiadomości dotyczące postępowania i obrad Komitetu Zamówień; oraz b) wszelkie informacje zawarte w dokumentacji przetargowej przekazanej Komitetowi Zamówień przez zakłady drukarskie lub inne osoby trzecie; oraz c) wszelkie informacje, które obejmują tajemnice handlowe lub inne poufne bądź też zastrzeżone informacje techniczne lub handlowe dotyczące produkcji banknotów euro; oraz d) informacje zawarte w specyfikacjach technicznych dla każdego nominału banknotu euro; oraz e) wszelkie inne informacje dotyczące produkcji banknotów euro, które zostały oznaczone jako poufne lub które w rozsądnej ocenie zostałyby uznane za poufne;
3)
"podmioty zamawiające": KBC zawierające umowy dostawy z zakładami drukarskimi, w których złożono zamówienia na produkcję zgodnie z jednolitą procedurą przetargową Eurosystemu lub też EBC działający w imieniu takich KBC;
4)
"kontrola": związek pomiędzy przedsiębiorstwem dominującym a zależnym mający miejsce we wszystkich przypadkach, o których mowa w artykule 1 ustęp 1 i 2 siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. wydanej na podstawie artykułu 54 ustęp 3 litera g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych 2 , jak również podobny związek pomiędzy jakąkolwiek osobą prawną a przedsiębiorstwem, przy czym każda jednostka zależna przedsiębiorstwa zależnego będzie także uważana za jednostkę zależną w odniesieniu do przedsiębiorstwa dominującego nad wspomnianymi przedsiębiorstwami zależnymi;
5)
"wymogi jakościowe produkcji banknotów euro" ("wymogi EBQR"): dokumentacja określająca wspólne wymagania jakościowe dotyczące produkcji, przyjęcia i weryfikacji banknotów euro, zgodnie z regularnymi aktualizacjami dokonywanymi przez Radę Prezesów;
6)
"zabezpieczone elementy banknotów euro": częściowo lub całkowicie wydrukowane banknoty euro, części składowe banknotów euro oraz inne materiały i informacje wymagające zabezpieczenia, których utrata, kradzież, ujawnienie lub publikacja mogłyby naruszyć integralność banknotów euro lub przyczynić się do produkcji fałszywych banknotów euro lub ich części składowych;
7)
"własny zakład drukarski": każdy zakład drukarski, który jest: a) prawnie lub organizacyjnie częścią KBC; lub b) samodzielnym przedsiębiorstwem, w którym KBC dysponuje bezpośrednio lub kontroluje co najmniej 50% głosów lub kapitału; lub c) samodzielnym przedsiębiorstwem, w którym KBC wyznacza ponad połowę członków władz;
8)
"władze publiczne": wszelkie organy władzy publicznej, włączając w to centralne, regionalne lub lokalne organy władzy publicznej;
9)
"publiczny zakład drukarski": każdy zakład drukarski, w którym władze publiczne: a) dysponują bezpośrednio lub kontrolują co najmniej 50 % głosów lub kapitału; lub b) wyznaczają ponad połowę członków władz;
10)
"procedura ograniczona": procedura dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro, w ramach której oferty przetargowe mogą składać jedynie zakłady drukarskie spełniające kryteria dopuszczenia do udziału w procedurze określone w niniejszych Wytycznych;
11)
"umowa dostawy": umowa zawierana w formie pisemnej pomiędzy podmiotem zamawiającym a zakładem drukarskim, w którym złożono zamówienie na odpłatną produkcję banknotów euro;
12) 3
"okres przejściowy": okres rozpoczynający się nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2008 r. lub w późniejszej dacie wyznaczonej przez Radę Prezesów, która, działając na wniosek Zarządu, potwierdzi, że procedura przetargowa zostanie zastosowana do co najmniej połowy całkowitego rocznego zapotrzebowania Eurosystemu na banknoty euro oraz że co najmniej połowa KBC zleci produkcję przypisanych im banknotów na podstawie przetargu. Okres przejściowy zakończy się nie później niż w dniu poprzedzającym uruchomienie jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu, o której mowa w art. 2 ust. 1.
Artykuł  2

Zakres zastosowania

1. 4
Jednolita procedura przetargowa Eurosystemu zostanie uruchomiona w dacie określonej przez Radę Prezesów.
2.
Dokonywanie w dowolnym okresie sześciomiesięcznym zamówień na dostawę banknotów o nominałach wyrażonych w euro, których wartość produkcji przekracza 249.000 EUR lub jakąkolwiek inną wartość określoną w dyrektywie 2004/18/WE, podlega jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu określonej w niniejszych wytycznych.
3.
Wartość, o której mowa w ustępie 2, oblicza się biorąc pod uwagę łączne koszty spełnienia wszystkich wymogów dotyczących produkcji banknotów euro w ramach jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu, włączając w to koszty dodatkowe - między innymi koszty związane z niszczeniem odpadów produkcyjnych banknotów euro - z wyłączeniem podatku VAT i kosztów transportu.
4.
Nie dopuszcza się takiego obliczania wartości umów dostawy, które spowodowałoby obejście zastosowania postanowień niniejszych wytycznych, jak również dzielenia w tym celu istniejącego zapotrzebowania na określoną liczbę banknotów euro.
5.
Jednolita procedura przetargowa Eurosystemu nie ma zastosowania do działalności badawczo-rozwojowej, w tym projektowania i tworzenia banknotów euro. Działalność ta podlega odrębnym zasadom dokonywania zamówień w ramach Eurosystemu.

TYTUŁ  II

STRONY JEDNOLITEJ PROCEDURY PRZETARGOWEJ EUROSYSTEMU

Artykuł  3

Powołanie i skład Komitetu Zamówień

1.
Powołuje się Komitet Zamówień, w skład którego wchodzić będzie siedmiu specjalistów posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe, wyznaczonych przez Radę Prezesów spośród kandydatów zaproponowanych przez EBC oraz KBC, wybranych na określoną z góry kadencję spośród wykwalifikowanego personelu wyższego szczebla członków Eurosystemu.
2.
EBC zapewnia Komitetowi Zamówień wsparcie kancelaryjne.
Artykuł  4

Kodeks postępowania Komitetu Zamówień

1.
EBC oraz KBC zapewnią, że każdy członek ich personelu wybrany do Komitetu Zamówień podpisze oświadczenie zawarte w Załączniku I do niniejszych Wytycznych.
2.
Jeżeli członek Komitetu Zamówień naruszy postanowienia kodeksu postępowania zawartego w Załączniku I, Rada Prezesów: a) odwołuje go z Komitetu Zamówień; oraz b) informuje o tym, w sposób odpowiedni dla podjęcia kroków dyscyplinarnych, jego pracodawcę; oraz c) wyznacza jego następcę w Komitecie Zamówień.
3.
EBC oraz KBC wprowadzą do dokumentów prawnych regulujących stosunki pracy z odpowiednimi członkami Komitetu Zamówień postanowienia umożliwiające kontrolę przestrzegania przez członków Komitetu Zamówień kodeksu postępowania określonego w Załączniku I oraz nakładanie sankcji w razie jego naruszenia - w zakresie przewidzianym przez mające zastosowanie przepisy prawa.
Artykuł  5

Rola Rady Prezesów i Zarządu

1.
Działając na wniosek Zarządu, Rada Prezesów dokonuje bieżącej oceny spełnienia warunków rozpoczęcia okresu przejściowego i określa datę rozpoczęcia tego okresu.
2.
Działając na wniosek Zarządu, Rada Prezesów decyduje o spełnieniu przez zakłady drukarskie kryteriów dopuszczenia do jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu określonych w artykułach 7 i 8.
3.
Działając na wniosek Komitetu Zamówień złożony za pośrednictwem Zarządu, Rada Prezesów przyjmuje regulamin wewnętrzny Komitetu Zamówień obejmujący odpowiednie zasady głosowania.
4.
Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu Rada Prezesów zadecyduje, którzy członkowie Eurosystemu zostaną wyznaczeni jako podmioty zamawiające.
5.
Działając na wniosek Komitetu Zamówień złożony za pośrednictwem Zarządu, Rada Prezesów przyjmuje decyzję o złożeniu zamówień na produkcję.
6.
Na wniosek zakładu drukarskiego, który uczestniczył w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu zgodnie z niniejszymi wytycznymi, złożony zanim odpowiednia skarga zostanie wniesiona do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Rada Prezesów dokonuje ponownego rozpatrzenia takiej decyzji.
7.
Działając na wniosek Zarządu, Rada Prezesów zapewnia poddanie kontroli audytorskiej przestrzegania przez wszystkie strony zasad i procedur określonych w niniejszych wytycznych.
Artykuł  6

EBC i poszczególne KBC

1.
Poszczególne KBC, lub EBC działając w imieniu KBC, zawierają umowy dostawy z zakładami drukarskimi, w których złożono zamówienia na produkcję oraz nadzorują właściwe wykonanie takich umów.
2.
Poszczególne KBC, które dysponują własnymi zakładami drukarskimi lub które korzystają z usług publicznych zakładów drukarskich, mogą podjąć decyzję o nieuczestniczeniu w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu. W powyższych przypadkach takie własne lub publiczne zakłady drukarskie zostają wyłączone z jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu i produkują banknoty euro przypisane ich KBC zgodnie z kluczem kapitałowym. KBC mogą jednak podjąć decyzję o włączeniu się do jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu w późniejszym terminie. Decyzja taka jest nieodwracalna.
3.
Przed przeprowadzeniem danej jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu, EBC i poszczególne KBC nie przekazują informacji poufnych zakładom drukarskim, w tym: a) publicznym zakładom drukarskim, oraz b) własnym zakładom drukarskim, chyba że ich odpowiednie KBC nie uczestniczą w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu.
Artykuł  7

Spełnienie przez zakłady drukarskie kryteriów dopuszczenia do postępowania

1.
Zakłady drukarskie, w tym własne i publiczne zakłady drukarskie, uznaje się za spełniające kryteria dopuszczenia do jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu pod następującymi warunkami:
a)
zakład drukarski ma siedzibę w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej (UE). Ponadto banknoty euro będą produkowane w obiektach fizycznie zlokalizowanych w Państwie Członkowskim;
b)
zakład drukarski podpisze umowę o poufności przedstawioną przez EBC;
c) 5
zakład drukarski otrzyma pełną lub tymczasową akredytację bezpieczeństwa przyznaną przez EBC zgodnie z decyzją EBC/2008/3 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie procedur akredytacji bezpieczeństwa dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro oraz zostanie uznany za kwalifikowany przez Radę Prezesów, działającą w oparciu o dokonaną przez Zarząd ocenę przestrzegania przez zakład następujących regulacji:
(i)
wymogów EBQR ustalonych odrębnie przez Zarząd przy uwzględnieniu stanowiska Komitetu ds. Banknotów;
(ii)
wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa ustalonych odrębnie przez Zarząd przy uwzględnieniu stanowiska Komitetu ds. Banknotów; oraz
(iii)
wymogów przyjaznej dla środowiska produkcji banknotów ustalonych odrębnie przez Zarząd przy uwzględnieniu stanowiska Komitetu ds. Banknotów.
d)
zakłady drukarskie, w tym własne i publiczne zakłady drukarskie, nie otrzymują od Państwa Członkowskiego, KBC lub w inny sposób ze środków państwowych, żadnej pomocy, która jest niezgodna z Traktatem;
e)
zakładom drukarskim nie przydzielono części lub całości produkcji banknotów euro danego Państwa Członkowskiego UE bez przeprowadzenia procedury przetargowej.
2.
Niezależni zewnętrzni audytorzy badają przestrzeganie zakazu, o którym mowa w ustępie 1 litera d). Zakłady drukarskie poddawane badaniu składają co roku Komitetowi Zamówień sprawozdania o ustaleniach niezależnych zewnętrznych audytorów. W tym celu wszystkie zakłady drukarskie uczestniczące w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu w pełni ujawniają swoje przychody i koszty, a w szczególności przedstawiają informacje: a) dotyczące wyrównywania strat operacyjnych; oraz b) dotyczące tego, czy dany zakład drukarski otrzymał od KBC lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej kapitał, bezzwrotne dotacje lub pożyczki na preferencyjnych warunkach; oraz c) dotyczące zrzeczenia się zysku przez KBC lub jakikolwiek organ władzy publicznej lub zrzeczenia się zwrotu należnych sum; oraz d) dotyczące zrzeczenia się przez KBC lub jakikolwiek organ władzy publicznej normalnego zysku przysługującego mu z tytułu funduszy publicznych przekazanych zakładom drukarskim; oraz e) dotyczące wyrównywania kosztów poniesionych przez zakład drukarski, związanych z obciążeniami finansowymi lub zadaniami nakładanymi przez KBC lub jakikolwiek organ władzy publicznej.
3.
Podmioty typu joint venture, konsorcja lub wszelkie inne dopuszczalne prawem wspólne przedsięwzięcia, jak również zakłady drukarskie korzystające z podwykonawców, mogą zostać zakwalifikowane do udziału w procedurach dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro, pod warunkiem że:
a)
każdy członek wspólnego przedsięwzięcia i każdy podwykonawca samodzielnie spełnia kryteria dopuszczenia do postępowania określone w ustępach 1 i 2; oraz
b)
główny wykonawca lub podmiot kierujący konsorcjum pozostaje odpowiedzialny za cały proces produkcji banknotów euro konieczny do zrealizowania umowy; oraz
c)
członkowie wspólnego przedsięwzięcia są solidarnie odpowiedzialni za produkcję banknotów euro wobec podmiotu zamawiającego; oraz
d)
oferent przekaże Komitetowi Zamówień dane identyfikujące wszystkich członków wspólnego przedsięwzięcia oraz wszystkich podwykonawców, jak również informacje o pełnionych przez nich funkcjach.
4.
Wszystkie zakłady drukarskie, które nie zostały jeszcze akredytowane zgodnie z ustępem 1 litera c) i które mają siedzibę na terenie Unii Europejskiej, mogą otrzymać z EBC informację o wymaganiach określonych w niniejszym artykule. Przed udostępnieniem takiej informacji lub jej części Rada Prezesów, działając na wniosek Zarządu, ocenia czy zakład drukarski składający wniosek działa w dobrej wierze. Rada Prezesów w szczególności bada, zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami krajowymi, zapisy w rejestrach danych osobowych dotyczące właścicieli i kadry kierowniczej takiego zakładu drukarskiego. Jeżeli badanie wykaże, że którykolwiek z właścicieli lub członków kadry kierowniczej zakładu drukarskiego składającego wniosek był skazany za przestępstwo związane z jego działalnością zawodową, informacja nie jest przekazywana zakładowi drukarskiemu wnioskującemu o jej wydanie. Działający w dobrej wierze zakład drukarski podpisuje umowę o poufności przedstawioną przez EBC.
5.
Na co najmniej sześć miesięcy przed rozpoczęciem stosowania jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu, EBC informuje wszystkie akredytowane zakłady drukarskie o wymaganiach dotyczących banknotów euro, o których mowa w ustępie 1 litera c) punkty i) do iv).
Artykuł  8

Dodatkowe kryteria dopuszczenia do postępowania dotyczące własnych i publicznych zakładów drukarskich

1.
Własne i publiczne zakłady drukarskie muszą spełniać kryteria dopuszczenia do postępowania określone w artykule 7 oraz następujące dodatkowe kryteria dopuszczenia do postępowania:
a)
zakłady te posiadają skuteczne wewnętrzne regulacje wprowadzające zasadę niezależności podmiotów; oraz
b)
ich przychody i koszty księguje się na podstawie jednolitych zasad księgowania kosztów określonych odrębnie przez Radę Prezesów na wniosek Zarządu; oraz
c)
niezależni zewnętrzni audytorzy badają przestrzeganie przez własne i publiczne zakłady drukarskie wyżej określonych dodatkowych kryteriów dopuszczenia do postępowania. Własne i publiczne zakłady drukarskie składają co roku Komitetowi Zamówień sprawozdania o ustaleniach niezależnych zewnętrznych audytorów.
2.
W dniu, w którym KBC podejmie decyzję o uczestnictwie własnego lub publicznego zakładu drukarskiego w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu, przedstawiciele takiego własnego lub publicznego zakładu drukarskiego rezygnują z uczestnictwa w Komitecie ds. Banknotów i jego podgrupach.
Artykuł  9

Wyłączenie z jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu

1.
Jeżeli w ramach danej procedury dokonywania zamówienia na dostawę banknotów euro oferty wydają się rażąco niskie w stosunku do wielkości zamówienia banknotów euro, jakie ma być zrealizowane, Komitet Zamówień zobowiązany jest przed podjęciem decyzji o odrzuceniu takich ofert zwrócić się na piśmie do oferenta o podanie szczegółów dotyczących elementów składowych oferty, które uważa za istotne, oraz zweryfikować je z uwzględnieniem otrzymanych wyjaśnień. Jeżeli Komitet Zamówień uzna, że oferta przetargowa jest rażąco niska z powodu otrzymania przez oferenta pomocy państwowej, oferta przetargowa może zostać odrzucona wyłącznie na tej podstawie po konsultacji z oferentem, w przypadku gdy ten nie będzie w stanie udowodnić w odpowiednim, określonym przez Komitet Zamówień terminie, że wskazana pomoc została przyznana zgodnie z prawem.
2.
Jeżeli zakład drukarski przestanie spełniać kryteria dopuszczenia do postępowania określone w artykułach 7 i 8, Rada Prezesów, działając na wniosek Komitetu Zamówień złożony za pośrednictwem Zarządu lub na wniosek Zarządu, wyłącza taki zakład drukarski z uczestnictwa w przyszłych jednolitych procedurach przetargowych Eurosystemu. Takie wyłączenie pozostanie w mocy do czasu, gdy zostaną spełnione kryteria dopuszczenia do postępowania określone w artykułach 7 i 8. Jeżeli wyłączony zostanie własny lub publiczny zakład drukarski, który uczestniczy w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu, produkcja banknotów euro przypisanych do jego KBC zgodnie z kluczem kapitałowym staje się przedmiotem przetargu zgodnie z jednolitą procedurą przetargową Eurosystemu.
3.
Komitet Zamówień może odrzucić oferty przetargowe, jeżeli zakład drukarski przestał spełniać kryteria dopuszczenia do postępowania określone w niniejszych Wytycznych. Komitet Zamówień wydaje i dokumentuje decyzje w tym zakresie.

TYTUŁ  III

JEDNOLITA PROCEDURA PRZETARGOWA EUROSYSTEMU

Artykuł  10

Odrębność procedur przetargowych

W odniesieniu do zapotrzebowania na każdy z nominałów banknotów euro przeprowadza się odrębną jednolitą procedurę przetargową Eurosystemu.

Artykuł  11

Procedura ograniczona

1.
W zakresie dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro Komitet Zamówień stosuje procedurę ograniczoną.
2.
Komitet Zamówień publikuje zamiar wszczęcia procedury ograniczonej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie takie zawiera co najmniej:
a)
informację o całkowitej wielkości zapotrzebowania na banknoty euro, jak również o wielkości produkcji, jakiej może dotyczyć oferta przetargowa oraz terminach wymaganych dla produkcji i dostawy; oraz
b)
kryteria dopuszczenia do postępowania określone w artykułach 7 i 8; oraz
c)
termin złożenia wniosków o dopuszczenie do uczestnictwa oraz adres, na jaki mają zostać wysłane; oraz
d)
wymóg udokumentowania dobrej sytuacji finansowej i ugruntowanej pozycji gospodarczej, zgodnie z ustępem 3; oraz
e)
wskazanie oficjalnego języka Wspólnoty, który będzie używany w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu.
3.
Zakłady drukarskie ubiegające się o uczestnictwo w procedurze ograniczonej są zobowiązane dostarczyć wraz z wnioskiem następujące dowody dokumentujące dobrą sytuację finansową i ugruntowaną pozycję gospodarczą:
a)
kopie rocznych sprawozdań finansowych za ostatnie trzy lata; oraz
b)
podpisane oświadczenie zakładu drukarskiego potwierdzone przez jego zewnętrznego audytora stwierdzające, iż (i) w ciągu sześciu miesięcy przed procedurą dokonywania zamówienia na dostawę banknotów euro nie nastąpiła żadna istotna zmiana w udziale w kapitale tego zakładu drukarskiego lub kontroli nad jego kapitałem; oraz (ii) w okresie tym nie nastąpiło żadne istotne pogorszenie sytuacji finansowej zakładu drukarskiego; oraz
c)
podpisane oświadczenie zakładu drukarskiego potwierdzone przez jego zewnętrznego audytora stwierdzające, iż zakład drukarski nie jest przedmiotem postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, decyzji o przymusowej likwidacji, zarządu komisarycznego, postępowania układowego z wierzycielami ani jakiegokolwiek podobnego postępowania regulowanego przepisami prawa krajowego; oraz
d)
podpisane oświadczenie zakładu drukarskiego stwierdzające, iż żaden z członków jego władz nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo związane z jego działalnością zawodową; oraz
e)
podpisane oświadczenie zakładu drukarskiego potwierdzone przez zewnętrznego audytora stwierdzające, iż zakład drukarski wywiązuje się: i) z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym ma siedzibę; oraz ii) z obowiązku płacenia podatków zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym ma siedzibę.
4.
W stosunku do postanowień ustępu 3 litera b), c), d) i e) Komitet Zamówień może w wyjątkowych okolicznościach zażądać od zakładu drukarskiego przedstawienia odpowiednich dowodów określonych w artykule 45 ustęp 3 dyrektywy 2004/18/WE.
5.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do uczestnictwa nie może być krótszy niż 37 dni kalendarzowych od daty opublikowania ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
6.
Komitet Zamówień zaprasza do składania ofert przetargowych, jednocześnie i w formie pisemnej, wszystkie zakłady drukarskie, które w terminie określonym w ustępie 5 przedłożyły dokumentację spełniającą wymagania ustępu 3 oraz kryteria dopuszczenia do postępowania określone w artykułach 7 i 8. Do zaproszenia do składania ofert dołącza się dokumentację dodatkową dotyczącą banknotów euro, które będą podlegać zamówieniu. Dokumentacja ta zawiera co najmniej:
a)
jeżeli jest to uzasadnione - ewentualny adres, pod który należy wysyłać wnioski o udostępnienie dodatkowych informacji oraz ostateczny termin na złożenie takich wniosków; oraz
b)
ostateczny termin składania ofert przetargowych, adres, na który należy je wysyłać oraz język, w którym należy je sporządzić; oraz
c)
odniesienie do opublikowanego ogłoszenia o przetargu; oraz
d)
wskazanie informacji i dokumentów, które muszą zostać dostarczone przez zakłady drukarskie. Oferta przetargowa musi w szczególności spełniać wszelkie uprzednio ustalone wymagania przetargowe, takie jak normy jakościowe, wielkość produkcji, harmonogramy produkcji i dostaw, oraz podawać szczegółową cenę oferowaną za daną wielkość produkcji wskazaną przez Komitet Zamówień; oraz
e)
kryteria składania zamówień na produkcję określone w artykule 13.
7.
Dodatkowe informacje związane z konkretną procedurą dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro powinny zostać udzielone wszystkim zakładom drukarskim nie później niż na sześć dni kalendarzowych przed ostatecznym terminem składania ofert przetargowych, pod warunkiem że wniosek o udzielenie takich informacji zostanie złożony z odpowiednim wyprzedzeniem.
8.
Termin składania ofert przetargowych nie będzie krótszy niż 40 dni kalendarzowych od dnia wysłania pisemnego zaproszenia.
9.
Jeżeli, ze względu na pilny charakter sprawy, terminy przewidziane w ustępach 5 i 8 nie są odpowiednie, Komitet Zamówień może określić następujące terminy:
a)
termin, w którym przyjmowane będą wnioski o dopuszczenie do postępowania wraz z wymaganymi informacjami dodatkowymi określonymi w ustępach 3 i 4, który nie będzie krótszy niż 15 dni kalendarzowych od daty wydania wstępnego zaproszenia; oraz
b)
termin, w którym przyjmowane będą oferty przetargowe, który nie będzie krótszy niż 10 dni kalendarzowych od daty wydania zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu.
10.
Ofert przetargowych nie otwiera się przed upływem ogłoszonego terminu ich przyjmowania. Wszystkie oferty przetargowe otwiera się w tym samym czasie, a ich treść podlega zaprotokołowaniu. Otwarcie ofert następuje w obecności ponad połowy członków Komitetu Zamówień.
11.
Poza sytuacją określoną w artykule 9 ustęp 3 otrzymane oferty przetargowe mogą też zostać odrzucone a) jeżeli nie zostały dotrzymane ustalone terminy; lub b) jeżeli nie zostały dostarczone wszystkie informacje i dokumenty określone w zaproszeniu do składania ofert. Komitet Zamówień wydaje i dokumentuje decyzje w tym zakresie.
Artykuł  12

Wyłączenia

1.
Działając na wniosek Komitetu Zamówień złożony za pośrednictwem Zarządu lub na wniosek Zarządu, Rada Prezesów może zaakceptować przypadki wyłączenia zastosowania procedury określonej w artykule 11, lub pewnych elementów tej procedury. Decyzja taka musi zostać odpowiednio umotywowana oraz wyczerpująco sprecyzowana w formie pisemnej.
2.
Decyzja o wyłączeniu może zostać podjęta wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej lub kilku z następujących okoliczności:
a)
w przypadku niezłożenia w ramach procedury określonej w artykule 11 jakichkolwiek ofert przetargowych lub niezłożenia odpowiednich ofert przetargowych - pod warunkiem, że pierwotne warunki przetargu nie ulegną znaczącej zmianie; lub
b)
jeżeli w wyjątkowo nagłych przypadkach spowodowanych okolicznościami, których Komitet Zamówień nie mógł przewidzieć, przestrzeganie normalnej procedury określonej w artykule 11 zagroziłoby skuteczności procedury dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro.
Artykuł  13

Kryteria złożenia zamówienia

1.
Komitet Zamówień ocenia wszystkie oferty przetargowe i szereguje je względem oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Przy dokonywaniu oceny bierze się pod uwagę następujące kryteria:
a)
zawarta w ofercie cena fabryczna (ex-works) za wskazaną wielkość produkcji; oraz
b)
spełnienie wszystkich wymagań przetargowych, w szczególności w zakresie norm jakościowych i norm bezpieczeństwa, wielkości produkcji oraz harmonogramu produkcji i dostawy.
2.
Należy przyjąć taką wagę poszczególnych kryteriów wskazanych w ustępie 1, aby kryterium zawartej w ofercie przetargowej ceny za wskazaną wielkość produkcji miało charakter przeważający.
3.
Przed rozpoczęciem każdej jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu Rada Prezesów może, działając na wniosek Zarządu, ustanowić dodatkowe kryteria wyboru wykonawców. Takie dodatkowe kryteria powinny zapewniać stabilność i ciągłość dostaw banknotów euro w długim okresie oraz pozwalać na uniknięcie zależności od jednego dostawcy. Rada Prezesów może w szczególności ustalić maksymalną całkowitą wielkość produkcji banknotów euro objętych przetargiem, jaką można przyznać danemu oferentowi, przy czym ustalenie takie obejmować będzie również podmioty typu joint venture, konsorcja i wszelkie inne dopuszczalne prawem wspólne przedsięwzięcia.
Artykuł  14

Decyzja o złożeniu zamówienia

1.
Komitet Zamówień sporządza listę spełniających kryteria dopuszczenia do postępowania zakładów drukarskich, u których proponuje złożyć zamówienia na produkcję, wskazując odpowiednio liczbę i nominały banknotów euro, które mają zostać przez takie podmioty wydrukowane. Uzasadnienie proponowanej listy należy udokumentować w sposób zgodny z wymogami przejrzystości i staranności. Komitet Zamówień przedstawia proponowaną listę za pośrednictwem Zarządu do akceptacji Rady Prezesów. Przed podjęciem decyzji Rada Prezesów może zwrócić listę Komitetowi Zamówień z żądaniem dalszych wyjaśnień lub ponownego rozpatrzenia ofert.
2.
Nie później niż dwa miesiące po przekazaniu Zarządowi propozycji przez Komitet Zamówień, Rada Prezesów podejmuje decyzję co do tego, w których zakładach drukarskich zostaną złożone zamówienia na produkcję oraz odpowiednio o liczbie i nominałach banknotów euro, które mają zostać wyprodukowane przez te zakłady drukarskie.
3.
Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 6 ustęp 3, o decyzji Rady Prezesów zostaną poinformowane zakłady drukarskie uczestniczące w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu oraz wszystkie KBC. Podmioty te zostaną także poinformowane o: a) cenie zawartej w ofertach przetargowych, które zostały wybrane; oraz b) pozycji, na jakiej zostały sklasyfikowane oferty przetargowe poszczególnych podmiotów; oraz c) rozpiętości cen zawartych we wszystkich ofertach przetargowych; oraz d) dodatkowych istotnych względach mających wpływ na decyzję o złożeniu zamówienia.
Artykuł  15

Ponowne rozpatrzenie decyzji o złożeniu zamówienia

1.
Zakład drukarski, który uczestniczył w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu zgodnie z niniejszymi wytycznymi, może wnioskować o ponowne rozpatrzenie przez Radę Prezesów podjętej przez nią decyzji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie oferty należy składać na piśmie w terminie 15 dni kalendarzowych od daty wysłania decyzji Rady Prezesów; powinien on przytaczać uzasadniające go argumenty i dokumentację.
2.
W takich przypadkach Rada Prezesów, działając na wniosek Zarządu, zatwierdza listę zakładów drukarskich, w których zostaną złożone zamówienia na produkcję lub też kieruje skargę do Komitetu Zamówień celem ponownego rozpatrzenia sprawy w świetle zasad dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro określonych w niniejszych wytycznych.
3.
Ostateczną decyzję, zarówno zatwierdzającą jak i zmieniającą listę zakładów drukarskich, Rada Prezesów podejmuje w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wniesienia skargi i w odpowiedni sposób uzasadnia. Zainteresowane zakłady drukarskie zostaną o tym poinformowane w formie pisemnej.
Artykuł  16

Umowy dostawy

1.
Po zakończeniu jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu oraz upływie terminów do ponownego rozpatrzenia decyzji o złożeniu zamówienia przewidzianych w artykule 15, podmioty zamawiające zawierają umowy dostawy z zakładami drukarskimi, u których złożono zamówienia na produkcję banknotów euro. Umowy te powinny spełniać minimalne wspólne wymagania określone w Załączniku II do niniejszych wytycznych. Kopie umów dostawy zawartych pomiędzy podmiotami zamawiającymi a zakładami drukarskimi, o których mowa powyżej, dostarcza się Zarządowi.
2.
Umowy dostawy zawiera się na czas oznaczony, wskazany uprzednio przez Radę Prezesów, przy czym każda taka umowa określa liczbę banknotów euro, które mają być dostarczane w odpowiednich okresach. Każda umowa dostawy zawierać będzie postanowienia umożliwiające podmiotowi zamawiającemu dokonywanie okresowych zmian określonej w umowie wielkości produkcji banknotów euro, przy czym zmiany takie mieścić się będą w zakresie wskazanym w warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert przetargowych (alternatywnie, zmianie może ulec harmonogram dostaw).

TYTUŁ  IV

ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM OKRESU PRZEJŚCIOWEGO

Artykuł  17

Produkcja banknotów euro przed rozpoczęciem okresu przejściowego

Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 6 ustęp 2, przed rozpoczęciem okresu przejściowego KBC produkują przypisane im banknoty euro we własnych zakładach drukarskich lub odpowiednich publicznych zakładach drukarskich, albo też zlecają produkcję banknotów akredytowanym zakładom drukarskim zgodnie z odpowiednimi przepisami.

TYTUŁ  V

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Artykuł  18

Uczestnictwo własnych lub publicznych zakładów drukarskich w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu w okresie przejściowym

1.
W okresie przejściowym procedury określone w niniejszych wytycznych mają zastosowanie do KBC stosujących procedurę przetargową w odniesieniu do produkcji przypisanych im banknotów euro.
2.
W okresie przejściowym własne lub publiczne zakłady drukarskie mogą uczestniczyć w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu, pod warunkiem że:
a)
Rada Prezesów, działając na wniosek Zarządu, potwierdzi, iż spełniają one kryteria dopuszczenia do postępowania określone w artykułach 7 i 8; oraz
b)
KBC właściwy dla danego zakładu drukarskiego nie skorzystał z prawa do nieuczestniczenia w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu określonego w artykule 6 ustęp 2.
3.
Decyzja o uczestnictwie w jednolitej procedurze przetargowej Eurosystemu jest nieodwracalna.
Artykuł  19

Skład i funkcjonowanie Komitetu Zamówień w okresie przejściowym

1.
W okresie przejściowym Komitet Zamówień składa się z pięciu członków.
2.
W okresie przejściowym zasady i procedury zawarte w niniejszym tytule mają zastosowanie w drodze odstępstwa od zasad i procedur zawartych w tytułach I, II i III. Pozostałe zasady i procedury określone w niniejszych wytycznych w okresie przejściowym stosuje się mutatis mutandis.

TYTUŁ  IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł  20

Wejście w życie

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie w dwudziestym dniu po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  21

Przegląd

Rada Prezesów dokona przeglądu niniejszych wytycznych na początku roku 2008, a następnie każdorazowo co dwa lata.

Artykuł  22

Adresaci

Niniejsze wytyczne są skierowane do krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich.

Frankfurt nad Menem, dnia 16 września 2004 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Jean-Claude TRICHET
Prezes EBC

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

 oświadczenie w sprawie przestrzegania kodeksu postępowania komitetu zamówień

Z zastrzeżeniem postanowień obowiązującego kodeksu postępowania [EBC][KBC], [imię i nazwisko], członek Komitetu Zamówień, zobowiązuje się przestrzegać następującego kodeksu postępowania:

a) członkowie Komitetu Zamówień nie mogą uczestniczyć w dokonywaniu oceny poszczególnych ofert przetargowych złożonych przez własny lub publiczny zakład drukarski właściwego dla nich KBC; oraz

b) członkowie Komitetu Zamówień powinni unikać sytuacji mogących powodować powstanie konfliktu interesów, w szczególności w odniesieniu do przeszłych, obecnych lub przyszłych powiązań o charakterze osobistym lub zawodowym z jakimkolwiek zakładem drukarskim lub członkiem władz lub kierownictwa zakładu drukarskiego; oraz

c) zakazuje się członkom Komitetu Zamówień wykorzystywania informacji poufnych w każdym przypadku, gdy przeprowadzają prywatne transakcje finansowe na własny rachunek lub też na rachunek członków ich najbliższej rodziny; oraz

d) członkowie Komitetu Zamówień są zobowiązani ściśle przestrzegać zasady poufności w odniesieniu do informacji poufnych. W szczególności nie przekazują oni żadnych informacji poufnych na rzecz ich odpowiednich KBC lub EBC; oraz

e) członkowie Komitetu Zamówień unikają zachęcania do przekazywania im jakichkolwiek prezentów lub zaproszeń przez zakłady drukarskie, które zostały akredytowane lub mogą ubiegać się o akredytację stanowiąca warunek produkcji banknotów euro. Członkowie Komitetu Zamówień nie przyjmują od zakładów drukarskich prezentów lub zaproszeń, zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej, przekraczających zwyczajową lub nieznaczną wartość.

O otrzymaniu takich prezentów lub zaproszeń informować należy pozostałych członków Komitetu Zamówień. Przez okres co najmniej 2 lat po ustaniu członkostwa w Komitecie Zamówień członkowie Komitetu Zamówień nie mogą być zatrudniani przez zakład drukarski, w którym złożono zamówienie na produkcję.

Niżej podpisany jest świadom tego, iż w przypadku naruszenia przez nią którejkolwiek z powyższych zasad, Rada Prezesów: i) odwoła ją z Komitetu Zamówień; oraz ii) poinformuje o tym jej pracodawcę w sposób odpowiedni dla podjęcia kroków dyscyplinarnych; oraz iii) wyznaczy jej następcę w Komitecie Zamówień.

Imię i nazwisko Data

ZAŁĄCZNIK  II

 Minimalne wspólne wymagania dotyczące umów dostawy

W zakresie, w jakim dopuszczają to znajdujące zastosowanie przepisy prawa, umowy dostawy zawierają co najmniej następujące wspólne postanowienia:

1.1. Integralną część umów dostawy stanowią plany Eurosystemu dotyczące produkcji banknotów euro. W szczególności umowy dostawy szczegółowo określają: dokładną liczbę banknotów euro, które mają zostać wyprodukowane i dostarczone, uprawnienie podmiotu zamawiającego do zmiany całkowitej liczby banknotów euro w ramach wcześniej określonych limitów (lub, alternatywnie, harmonogramu dostaw), przypisanie planowanej produkcji do udostępnionych przez zakłady drukarskie linii produkcyjnych, jak również plany dotyczące głównych etapów produkcji, włączając w to etap przyjęcia i weryfikacji. Umowy dostawy wyczerpująco określają przebieg procesów zarządzania, przyjęcia i weryfikacji (poprzez kontrolę ilościową i jakościową) banknotów euro.

1.2. Umowy dostawy zawierają postanowienia dotyczące składania sprawozdań o postępach w procesie produkcji zgodnie z normami i procedurami ustanowionymi odrębnie przez EBC.

1.3. Umowy dostawy zawierają postanowienia dotyczące nadwyżek lub niedoborów w produkcji banknotów euro.

Wielkość dozwolonych nadwyżek lub niedoborów w produkcji oraz zasady postępowania w tym zakresie zostaną odrębnie określone przez EBC; dokładne informacje dotyczące tych wielkości są przekazywane do EBC w ramach ogólnego systemu składania sprawozdań dotyczących postępów w procesie produkcji. Ponadto umowy dostawy zawierają postanowienia zakazujące zakładom drukarskim przechowywania zapasów nadwyżek banknotów euro po zrealizowaniu umowy dostawy.

1.4. Podmioty zamawiające wprowadzają do umów dostawy odpowiednie postanowienia umowne umożliwiające dokonywanie zmian liczby i harmonogramu dostaw zamówionych banknotów euro w ramach limitów określonych przez EBC.

1.5. Podmioty zamawiające wprowadzają do umów dostawy odpowiednie postanowienia umożliwiające im wypowiedzenie umowy dostawy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności (np. wprowadzenia nowej serii banknotów). Postanowienia te powinny regulować kwestie wypłacania na zasadach określonych przez EBC odpowiednich odszkodowań za poniesione straty i szkody.

1.6. Umowy dostawy określają cenę banknotów euro, które mają być wydrukowane.

1.7. Podmioty zamawiające mają prawo do całkowitego lub częściowego wstrzymania zapłaty jakiejkolwiek faktury lub jej części w przypadku zaistnienia okoliczności niezgodnych z umowami dostawy, w szczególności w przypadku wad dostarczonych banknotów euro lub ich niezgodności z wymogami EBQR.

1.8. Umowy dostawy wprowadzają wyraźne rozróżnienie pomiędzy pierwszym poziomem kontroli jakości realizowanym przez zakład drukarski a drugim poziomem kontroli jakości realizowanym przez podmiot zamawiający zgodnie z wymogami EBQR. W szczególności umowy dostawy powinny uwzględniać procedurę odrębnie określoną przez Zarząd przy uwzględnieniu opinii Komitetu ds. Banknotów, zgodnie z którą przed uruchomieniem produkcji seryjnej dokonane zostanie zatwierdzenie rozpoczęcia najważniejszych etapów produkcji, takich jak wytwarzanie papieru, druku offsetowego i druku wklęsłego. Umowy dostawy umożliwiają podmiotom zamawiającym wprowadzanie racjonalnie uzasadnionych zmian wymogów EBQR, z zastrzeżeniem uprzedniego zatwierdzenia tych zmian przez EBC.

1.9. W chwili rozpoczęcia produkcji zakłady drukarskie dysponują kompletnymi, aktualnymi specyfikacjami technicznymi koniecznymi do produkcji banknotów euro. Zakłady drukarskie zapewniają całkowitą zgodność produkcji banknotów euro z tymi specyfikacjami technicznymi.

1.10. W chwili rozpoczęcia produkcji zakłady drukarskie dysponują kompletnymi i szczegółowymi opisami: a) aktualnych procedur kontroli jakości stosowanych przy produkcji banknotów euro; oraz b) aktualnych jednolitych kryteriów i procedur przyjmowania banknotów. Pomioty zamawiające mają prawo do wprowadzania zmian do umów dostawy, z zastrzeżeniem uprzedniego zatwierdzenia tych zmian przez EBC. Zakłady drukarskie zobowiązują się do przestrzegania wszystkich wskazanych powyżej wymagań oraz do produkowania banknotów euro w sposób całkowicie zgodny z procedurami kontroli jakości.

1.11. Zakłady drukarskie dysponują kompletnymi i szczegółowymi zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi produkcji, przechowywania i transportu zabezpieczonych elementów banknotów euro, które zostaną odrębnie określone przez Zarząd przy uwzględnieniu opinii Komitetu ds. Banknotów. Umowy dostawy umożliwiają podmiotom zamawiającym wprowadzanie do tych dokumentów uzasadnionych zmian, z zastrzeżeniem uprzedniego zatwierdzenia tych zmian przez EBC. Zakłady drukarskie zobowiązują się w umowach dostawy do przestrzegania postanowień takich umów oraz produkowania banknotów euro w sposób całkowicie zgodny ze wspomnianymi zasadami bezpieczeństwa.

1.12. Umowy dostawy zawierają postanowienia odnoszące się do opóźnień w dostawie, nieprawidłowości jakościowych i ilościowych oraz wszelkich innych przypadków, w których zakłady drukarskie nie wypełniają postanowień umowy dostawy. Umowy dostawy zawierają postanowienia w zakresie stosowania kar umownych lub innych odpowiednich środków. Przykładowo, jeżeli w terminie uprzednio określonym w umowach dostawy wykryte zostaną wady jakościowe lub ilościowe, podmiot zamawiający zobowiąże odpowiedni zakład drukarski do wymiany wadliwych banknotów euro w racjonalnym, uprzednio ustalonym terminie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Zasady te zostaną odrębnie określone przez Zarząd przy uwzględnieniu opinii Komitetu ds. Banknotów.

1.13. Umowy dostawy zawierają postanowienia dotyczące odpowiedzialności obejmujące co najmniej odpowiedzialność zakładu drukarskiego za bezpośrednie szkody lub straty będące rezultatem jego niedbalstwa lub umyślnego działania. Podmioty zamawiające mogą zbadać, czy w umowach dostawy należy także uregulować roszczenia odszkodowawcze wynikające ze strat wtórnych takich jak utrata zysków, utrata produkcji, dodatkowe koszty produkcji, utrata udziału w rynku i tym podobne. Ponadto żadnej ze stron umowy dostawy nie uważa się za stronę naruszającą jej postanowienia, jeżeli oraz w zakresie, w jakim naruszenie to zostało spowodowane siłą wyższą.

1.14. Umowy dostawy regulują kwestie numeracji banknotów euro w sposób określony przez EBC.

1.15. Umowy dostawy zawierają postanowienia dotyczące zachowania poufności ustanowione odrębnie przez Zarząd przy uwzględnieniu opinii Komitetu ds. Banknotów. W szczególności wszelkie informacje ujawnione przez podmiot zamawiający zakładowi drukarskiemu, z wyłączeniem jednakże informacji, które są lub stają się informacjami publicznymi, powinny być traktowane jako ściśle poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu zamawiającego.

1.16. W celu zagwarantowania poufnego charakteru wszelkich postępowań spory pomiędzy stronami wynikające z umowy dostawy będą rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Postępowania Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej przez trzech arbitrów wybranych zgodnie z tym Regulaminem.

1 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114.
2Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 178 z 17.7.2003, str. 16).
3 Art. 1 pkt 12 zmieniony przez art. 1 lit. a) wytycznych nr EBC/2011/3 (2011/206/UE) z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.86.77) zmieniających nin. wytyczne z dniem 20 marca 2011 r.
4 Art. 2 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 lit. b) wytycznych nr EBC/2011/3 (2011/206/UE) z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.86.77) zmieniających nin. wytyczne z dniem 20 marca 2011 r.

- zmieniony przez art. 1 wytycznych nr EBC/2013/49 (2014/54/UE) z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2014.32.36) zmieniających nin. wytyczną z dniem 18 grudnia 2013 r.

5 Art. 7 ust. 1 lit. c) zmieniona przez art. 18 decyzji nr 2008/402/WE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie procedury akredytacji bezpieczeństwa dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro. (Dz.U.UE.L.08.140.26) z dniem 2 czerwca 2008 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.