Wytyczne EBC/2004/15 (2004/808/WE) w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie... - OpenLEX

Wytyczne EBC/2004/15 (2004/808/WE) w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.354.34

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2007 r.

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 16 lipca 2004 r.
w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych

(EBC/2004/15)

(2004/808/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 30 listopada 2004 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu realizacji swoich zadań Europejski System Banków Centralnych (ESBC) wymaga szczegółowej oraz rzetelnej statystyki bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych, prezentującej główne pozycje wpływające na sytuację pieniężną i rynki walutowe w strefie euro.

(2) Artykuł 5 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu zobowiązuje Europejski Bank Centralny (EBC), wspomagany przez krajowe banki centralne (KBC), do zbierania, od właściwych władz innych niż KBC albo bezpośrednio od podmiotów gospodarczych, informacji statystycznych niezbędnych do realizacji przez EBC zadań ESBC. Artykuł 5 ust. 1 zdanie drugie stanowi, że w tym celu EBC współpracuje z instytucjami lub organami Wspólnoty, z właściwymi władzami Państw Członkowskich lub państw trzecich oraz organizacjami międzynarodowymi. Artykuł 5 ust. 2 stanowi, iż KBC wykonują, w możliwie najszerszym zakresie, zadania opisane w art. 5 ust. 1.

(3) Informacje niezbędne do spełnienia wymogów EBC w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej mogą być zbierane lub sporządzane przez właściwe władze inne niż KBC. Zatem niektóre z zadań, które mają być podjęte na podstawie niniejszych wytycznych, wymagają współpracy między EBC lub KBC i takimi właściwymi władzami, zgodnie z art. 5 ust. 1 Statutu. Artykuł 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącego zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny(1), zobowiązuje Państwa Członkowskie do wprowadzenia odpowiedniej organizacji w dziedzinie statystyki oraz do pełnej współpracy z ESBC w celu zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 5 Statutu.

(4) Część niezbędnych informacji statystycznych dotyczy rachunku finansowego bilansu płatniczego oraz związanego z nim dochodu i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, za które główną odpowiedzialność ponosi Eurosystem. W celu umożliwienia KBC wykonywania obowiązku wspomagania EBC w tym zakresie należy zapewnić im niezbędną fachową wiedzę w dziedzinie statystyki, w szczególności w odniesieniu do pojęć, metodologii oraz gromadzenia, sporządzania, analizy i przekazywania danych. W Irlandii, zbieraniem i sporządzaniem odpowiednich informacji statystycznych zajmuje się Central Statistics Office (CSO). W celu spełnienia wymogów statystycznych EBC, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland i CSO muszą współpracować ze sobą, jak określono w zaleceniach EBC/2004/16 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych(2). Zalecenia EBC/2004/16 adresowane są również do Ufficio Italiano dei Cambi, instytucji odpowiedzialnej, wspólnie z Banca d’Italia, za zbieranie i sporządzanie odpowiednich informacji statystycznych we Włoszech.

(5) Od chwili przyjęcia wytycznych EBC/2003/7 z dnia 2 maja 2003 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych(3) osiągnięto w strefie euro znaczący postęp w zakresie nowych wymogów oraz zbierania danych i metod ich przygotowywania. Niezbędne jest zatem zastąpienie wytycznych EBC/2003/7 niniejszymi wytycznymi.

(6) Z uwagi na trudności związane ze sporządzaniem statystyki inwestycji portfelowych, za konieczne uznano zdefiniowanie wspólnych rozwiązań w zakresie zbierania tych informacji w strefie euro. Systemy zbierania inwestycji portfelowych w strefie euro powinny odpowiadać, począwszy od marca 2008 r., wspólnej normie, tj. jednemu z czterech modeli zbierania co najmniej kwartalnych stanów na zasadzie "papier po papierze", jak określono w tabeli zawartej w załączniku VI. Za podstawę funkcjonowania nowych systemów zbierania danych uznaje się dostępność scentralizowanej bazy danych papierów wartościowych (SBDPW). Dlatego też, jeśli "Project Closure Document" (ostateczna dokumentacja projektu) dotycząca Fazy 1 projektu SBDPW nie zostanie przedstawiona Radzie Prezesów, za pośrednictwem Komitetu Statystyki ESBC (zwanego dalej Komitetem Statystyki), do końca marca 2005 r., wówczas ten ostateczny termin (jak również inne terminy związane z wymogami w sprawie inwestycji portfelowych) zostanie przesunięty o czas opóźnienia w przekazaniu dokumentacji. ESBC powinien również ocenić, do połowy 2006 r., czy zakres informacji o papierach wartościowych zawartych w SBDPW oraz ustalenia w zakresie wymiany danych pomiędzy Państwami Członkowskimi są wystarczające, aby KBC lub inne właściwe władze statystyczne mogły wypełniać standardy jakości określone w niniejszych wytycznych. W celu umożliwienia wypełniania wymogów w zakresie papierów wartościowych inwestycji portfelowych wyemitowanych przez rezydentów strefy euro w podziale na sektor emitenta, zgodnie z terminami określonymi w tabeli 13 załącznika II, EBC przekaże KBC informacje z SBDPW co najmniej 15 miesięcy przed terminami, na które sporządza się dane.

(7) Sprawozdawczość w zakresie danych dotyczących transakcji i stanów w odniesieniu do aktywów lub pasywów rezydentów strefy euro względem rezydentów innych Państw Członkowskich strefy euro jest niezbędna do spełnienia wymogów statystycznych EBC w dziedzinie inwestycji portfelowych (i związanych z nimi dochodów). Dane są wykorzystywane do sporządzania zagregowanych transakcji i stanów strefy euro w zakresie pasywów inwestycji portfelowych i rozchodów z tytułu dochodów od inwestycji portfelowych. Zgodne jest to z wymaganiami krajowymi lub przyjętą praktyką.

(8) SBDPW, która w przyszłości będzie wykorzystywana do wielu różnych celów statystycznych (sporządzanie i opracowywanie danych) i niestatystycznych (analizy gospodarczej, stabilności finansowej czy analizy działalności), zostanie udostępniona KBC. Zawarte w niej dane będą udostępniane właściwym władzom innym niż KBC, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych. W znacznej mierze ułatwi im to przygotowywanie danych wymaganych do sporządzania statystyki transakcji i stanów strefy euro dotyczących inwestycji portfelowych. W szczególności, połączenie informacji zawartych w SBDPW z danymi zebranymi na zasadzie "papier po papierze" powinno umożliwić rzetelne sporządzanie statystyki transakcji i stanów strefy euro w zakresie papierów wartościowych związanych z inwestycjami portfelowymi, wyemitowanych przez rezydentów strefy euro i zakupionych przez rezydentów innych krajów strefy euro. Umożliwi to również sporządzanie danych o strukturze sektorowej pasywów inwestycji portfelowych strefy euro.

(9) Wykorzystanie bilansu płatniczego strefy euro i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej do sporządzania rachunku reszty świata kwartalnych rachunków finansowych strefy euro wiąże się z potrzebą przygotowywania międzynarodowej pozycji inwestycyjnej z częstotliwością kwartalną. Dodatkowo, dla potrzeb rachunków finansowych strefy euro jak również analizy monetarnej, konieczne jest odrębne wykazywanie depozytów i kredytów oraz wydzielenie pozostałych inwestycji. Ponadto do wyceny akcji i udziałów zagranicznych inwestycji bezpośrednich strefy euro wymagany jest dodatkowy podział na przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania notowane i nienotowane na giełdzie.

(10) W ramach rocznego przeglądu międzynarodowej roli euro niezbędne są dane statystyczne o transakcjach i stanach dotyczących dłużnych papierów wartościowych w podziale walutowym do oceny roli euro jako waluty inwestowania.

(11) Ramy oceny jakości statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych strefy euro powinny być zdefiniowane, w najszerszym możliwym zakresie, zgodnie z "Ramami oceny jakości danych" (Data Quality Assessment Framework) opracowanymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). KBC powinny, w stosownych przypadkach współpracując z właściwymi władzami innymi niż KBC, oceniać jakość danych, które przekazują. Określone zostaną kryteria oceny jakości danych obejmujące m.in. terminowość przekazywania, dokładność, wiarygodność, spójność wewnętrzną i zewnętrzną oraz rzetelność.

(12) Przekazywanie przez KBC poufnych informacji statystycznych EBC dokonywane jest w zakresie oraz w stopniu szczegółowości niezbędnym do wykonywania zadań ESBC. W przypadku gdy źródłem informacji statystycznych oznaczonych jako poufne są właściwe władze inne niż KBC, korzystanie przez EBC z takich informacji powinno ograniczać się do wykonywania zadań statystycznych ESBC.

(13) Niezbędne jest ustanowienie procedury wprowadzania w skuteczny sposób zmian technicznych do załączników do niniejszych wytycznych pod warunkiem, że takie zmiany nie naruszą podstawowej struktury pojęciowej oraz nie wpłyną na obciążenie sprawozdawcze jednostek sprawozdających w Państwach Członkowskich. Przy stosowaniu tej procedury uwzględniane będą opinie Komitetu Statystyki. KBC mogą proponować takie zmiany techniczne do załączników do niniejszych wytycznych za pośrednictwem Komitetu Statystyki.

(14) Zgodnie z art. 12 ust.1 i art. 14 ust. 3 Statutu, wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł  1

Definicje

W rozumieniu niniejszych wytycznych:

– "uczestniczące Państwo Członkowskie" oznacza Państwo Członkowskie, które przyjęło jedną walutę zgodnie z Traktatem,

– termin "rezydent" ma to samo znaczenie jak określone w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2533/98,

– "strefa euro" oznacza EBC oraz terytorium gospodarcze uczestniczących Państw Członkowskich. Terytoria należące do Państw Członkowskich strefy euro lub z nimi stowarzyszone określono w tabeli 10 załącznika II,

– "Eurosystem" oznacza KBC uczestniczących Państw Członkowskich i EBC,

– "transakcja transgraniczna" oznacza każdą transakcję, która tworzy lub umarza, w całości lub w części, należności lub zadłużenie, jak również każdą transakcję, powodującą przeniesienie prawa do przedmiotu pomiędzy rezydentami strefy euro i rezydentami spoza strefy euro,

– "pozycje transgraniczne" oznaczają stan należności finansowych od rezydentów spoza strefy euro oraz zobowiązań finansowych wobec takich rezydentów. Pozycje transgraniczne obejmują również: i) grunty, inne aktywa materialne niewytworzone oraz inne nieruchomości fizycznie znajdujące się poza strefą euro i będące własnością rezydentów strefy euro lub znajdujące się w strefie euro i będące własnością rezydentów spoza strefy euro, jak też ii) złoto monetarne i specjalne prawa ciągnienia (SDR) stanowiące własność rezydentów strefy euro.

Jednakże, w zakresie niezbędnym do sporządzania rachunku inwestycji portfelowych i rachunku dochodów z inwestycji portfelowych w ramach statystyki bilansu płatniczego, a także rachunku inwestycji portfelowych w ramach statystyki międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, obejmujących strefę euro, pojęcia "pozycje transgraniczne" i "transakcje transgraniczne" obejmują również stany i transakcje w odniesieniu do aktywów lub pasywów rezydentów strefy euro wobec rezydentów innych Państw Członkowskich strefy euro,

– "aktywa rezerwowe" oznaczają bardzo płynne, zbywalne i ściągalne należności Eurosystemu od rezydentów spoza strefy euro i nominowane w walutach innych niż euro, a także złoto, transzę rezerwową w MFW i zasoby SDR,

– "pozostałe aktywa w walutach obcych" oznaczają: i) należności Eurosystemu od rezydentów strefy euro nominowane w walutach innych niż euro; oraz ii) należności Eurosystemu od rezydentów spoza strefy euro nominowane w walutach innych niż euro, które nie spełniają kryteriów płynności, zbywalności i ściągalności określonych dla aktywów rezerwowych,

– "pasywa związane z rezerwami" oznaczają przewidywane i warunkowe krótkoterminowe obciążenia netto Eurosystemu, podobne do aktywów rezerwowych i pozostałych aktywów Eurosystemu w walutach obcych,

– "bilans płatniczy" oznacza zestawienie statystyczne, które przedstawia, w stosownym podziale, transakcje transgraniczne przeprowadzone w okresie podlegającym przeglądowi,

– "płynne aktywa i pasywa w walutach obcych" oznaczają zestawienie statystyczne, które przedstawia, w stosownym podziale, stany aktywów rezerwowych, pozostałych aktywów w walutach obcych i pasywów związanych z rezerwami Eurosystemu na dzień odniesienia,

– "międzynarodowa pozycja inwestycyjna" oznacza bilans, który przedstawia, w stosownym podziale, stan transgranicznych aktywów i pasywów finansowych na dzień odniesienia,

– zbieranie danych "papier po papierze" oznacza gromadzenie danych w podziale na pojedyncze papiery wartościowe.

Artykuł  2

Obowiązki statystyczne KBC

1.
KBC udostępniają EBC dane dotyczące transakcji i pozycji transgranicznych, jak również stanów aktywów rezerwowych, pozostałych aktywów w walutach obcych oraz pasywów związanych z rezerwami, niezbędne do umożliwienia EBC sporządzania zagregowanego bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych dla strefy euro. Dane te przekazywane są zgodnie z harmonogramem określonym w tabeli 13 załącznika II.
2.
Danym towarzyszą łatwo dostępne informacje dotyczące pojedynczych zdarzeń o istotnym znaczeniu oraz dotyczące przyczyn wprowadzenia korekt, gdy skala zmiany danych, spowodowanych takimi pojedynczymi zdarzeniami o istotnym znaczeniu oraz korektami, jest znacząca lub na wniosek EBC.
3.
W odniesieniu do miesięcznych i kwartalnych transakcji oraz kwartalnych i rocznych pozycji wymagane dane są udostępniane EBC, zgodnie z wymogami określonymi w załącznikach I, II i III, które są zgodne z aktualnymi standardami międzynarodowymi, a przede wszystkim z piątym wydaniem Instrukcji bilansu płatniczego MFW. W szczególności wymagane dane o transakcjach i pozycjach dotyczących aktywów inwestycji portfelowych w papierach wartościowych strefy euro w podziale sektorowym emitentów ze strefy euro udostępniane są zgodnie z zasadami określonymi w sekcjach 1.1, 1.2 i 3 załącznika I oraz w tabelach 1, 2, 4 i 5 załącznika II.
4.
Wymagane dane dotyczące bilansu płatniczego są udostępniane miesięcznie i kwartalnie. Dane kwartalnego bilansu płatniczego zawierają strukturę geograficzną partnera operacji, jak określono w tabeli 9 załącznika II. Wymagane dane dotyczące płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych są udostępniane według stanu na koniec miesiąca, którego dane dotyczą. Wymagane dane dotyczące międzynarodowej pozycji inwestycyjnej są udostępniane z częstotliwością kwartalną i roczną. Dane rocznej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej zawierają strukturę geograficzną partnerów operacji, jak określono w tabeli 9 załącznika II.
5.
Dla potrzeb analizy międzynarodowej roli euro jako waluty inwestycji wymagana struktura walutowa udostępniana jest z częstotliwością półroczną, jak określono w tabeli 6 załącznika II.
6. 1
Od marca 2008 r., począwszy od danych na koniec stycznia 2008 r. w odniesieniu do transakcji oraz danych na koniec 2007 r. w odniesieniu do stanów, systemy gromadzenia danych dotyczących inwestycji portfelowych powinny być zgodne z jednym z modeli określonych w tabeli załącznika VI. KBC mogą stopniowo wprowadzać wybrany model w celu osiągnięcia docelowego zakresu określonego w załączniku VI najpóźniej do marca 2009 r. w odniesieniu do danych o stanach występujących na koniec grudnia 2008 r.
7. 2
 a) W odniesieniu do państwa członkowskiego, które przyjmie walutę euro w dniu 1 stycznia 2007 r. lub po tej dacie, zarówno KBC tego państwa członkowskiego, jak i KBC wszystkich pozostałych uczestniczących państw członkowskich przekazują do EBC, w chwili przyjęcia przez to państwo członkowskie waluty euro, dane historyczne zgodnie z wymogami określonymi w tabelach 1-8 załącznika II w celu umożliwienia wytworzenia agregatów statystycznych obejmujących strefę euro w jej nowym składzie. KBC przekazują dane historyczne za okresy wyszczególnione poniżej, z wyjątkiem podziałów wymienionych w tabeli 13, dla których zakres przekazania danych określono w tej tabeli. Wszystkie dane historyczne mogą być przygotowane w oparciu o najlepsze dostępne oszacowania.

i) jeżeli państwo członkowskie, które przyjmuje walutę euro, przystąpiło do UE przed majem 2004 r., dane historyczne obejmują co najmniej okres od 1999 r.;

ii) jeżeli państwo członkowskie, które przyjmuje walutę euro, przystąpiło do UE w maju 2004 r., dane historyczne obejmują co najmniej okres od 2004 r.;

iii) jeżeli państwo członkowskie, które przyjmuje walutę euro, przystąpiło do UE po maju 2004 r., dane historyczne obejmują co najmniej okres od dnia przystąpienia do UE;

b) jeśli dane historyczne, o których mowa w lit. a), nie obejmują obserwacji miesięcznych za okres pięciu lat dla każdej z czterech głównych pozycji rachunku bieżącego bilansu płatniczego, a mianowicie towarów, usług, dochodów i transferów bieżących, wówczas KBC zapewnią, aby przekazane przez nie dane zawierały te obserwacje;

c) Na mocy odstępstwa od postanowień lit. a) Banque centrale du Luxembourg nie ma obowiązku przekazania danych historycznych za okres do końca grudnia 2001 r., a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique przekazuje dane łączne dla Belgii i Luksemburga za okres kończący się w grudniu 2001 r.

Artykuł  3

Terminy przekazywania danych

1.
Dane wymagane do sporządzania miesięcznego bilansu płatniczego strefy euro przekazywane są do EBC do końca 30. dnia roboczego licząc od końca miesiąca, którego dane dotyczą.
2.
Dane wymagane do sporządzania kwartalnego bilansu płatniczego strefy euro przekazywane są do EBC w terminie trzech miesięcy od zakończenia kwartału, którego dane dotyczą.
3.
Dane wymagane do sporządzania płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych Eurosystemu przekazywane są do EBC w terminie trzech tygodni od zakończenia miesiąca, którego dane dotyczą.
4.
Od 1 stycznia 2005 r. dane wymagane do sporządzania kwartalnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej strefy euro przekazywane są do EBC w terminie trzech miesięcy od zakończenia kwartału, którego dane dotyczą.
5.
Dane roczne wymagane do sporządzania międzynarodowej pozycji inwestycyjnej strefy euro przekazywane są do EBC w terminie dziewięciu miesięcy od zakończenia roku, którego dane dotyczą.
6. 3
Dane o transakcjach i stanach dla dłużnych papierów wartościowych w podziale według waluty emisji przekazywane są do EBC w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu okresu, którego dane dotyczą.
7.
Korekty dotyczące bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej strefy euro przekazywane są do EBC zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku IV.
8.
Gromadzenie powyższych danych na szczeblu krajowym jest organizowane z uwzględnieniem powyższych terminów.
Artykuł  4

Współpraca z właściwymi władzami innymi niż KBC

1.
W przypadku gdy źródłem części lub całości danych opisanych w art. 2 są właściwe władze inne niż KBC, KBC ustanawiają stosowne formy współpracy z tymi władzami w celu zapewnienia trwałej struktury przekazywania danych, spełniającej wymagania standardów EBC, w szczególności dotyczące jakości danych, jak też wszelkie inne wymagania EBC określone w niniejszych wytycznych, chyba że taki sam efekt został już zapewniony w oparciu o ustawodawstwo krajowe.
2.
W odniesieniu do rachunku finansowego bilansu płatniczego, związanego z nim dochodu oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, KBC odpowiedzialne są za zapewnienie, aby pojęcia, metodologia oraz gromadzenie, sporządzanie, analiza i przekazywanie danych w tych obszarach były zachowane i rozwijane.
3.
W przypadku gdy źródłem informacji statystycznych oznaczonych jako poufne są właściwe władze inne niż KBC, informacje takie są wykorzystywane przez EBC wyłącznie do wykonywania zadań statystycznych związanych z ESBC, chyba że jednostka sprawozdająca albo inna osoba prawna lub fizyczna, podmiot lub oddział, który przekazał informacje, przy założeniu, że można go zidentyfikować, udzielił wyraźnej zgody na wykorzystanie takich informacji do innych celów.
Artykuł  5

Standard przekazywania informacji

Wymagane informacje statystyczne przekazywane są do EBC w formie spełniającej wymogi określone w załączniku IV.

Artykuł  6

Jakość informacji statystycznych

1.
Z zastrzeżeniem zadań EBC w zakresie monitorowania ustanowionych w załączniku V, KBC zapewniają, tam gdzie jest to właściwe we współpracy z właściwymi władzami innymi niż KBC wymienionymi w art. 4, monitorowanie i ocenę jakości informacji statystycznych przekazywanych do EBC. EBC w podobny sposób ocenia dane dotyczące statystyki bilansu płatniczego strefy euro, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej i rezerw zagranicznych. Ocena jest przeprowadzana bez zbędnej zwłoki. Zarząd EBC corocznie składa Radzie Prezesów sprawozdanie w sprawie jakości danych.
2.
Ocena jakości danych dotyczących transakcji i pozycji inwestycji portfelowych, jak również dochodu z ich tytułu, dokonywana jest w oparciu o informacje o papierach wartościowych zawarte w SBDPW. EBC, jako administrator SBDPW, sprawdza czy, począwszy od czerwca 2006 r., zakres informacji o papierach wartościowych jest wystarczający, aby KBC lub inne właściwe władze mogły całkowicie wypełnić standardy jakości określone w niniejszych wytycznych.
3.
W odniesieniu do przekazywania danych o transakcjach i pozycjach aktywów inwestycji portfelowych w papierach wartościowych strefy euro, w podziale na sektor emitenta z obszaru euro, zezwala się na wykorzystanie szacunków do czasu, gdy zacznie obowiązywać system zbierania danych dla inwestycji portfelowych "papier po papierze".
4.
W odniesieniu do przekazywania danych o walucie emisji dotyczących inwestycji portfelowych, zezwala się na wykorzystanie szacunków do czasu, gdy zacznie obowiązywać system zbierania danych dla inwestycji portfelowych "papier po papierze".
4a. 4
Zezwala się na przekazanie najlepszych oszacowań dla następujących podziałów tabeli 2 załącznika II:

a) podział dochodów od innych inwestycji: I C 2.3.1-C 2.3.3 i pozycje Memo 1-4;

b) podział transferów bieżących: I D 1.1-D 1.8 i D 2.2.1-D 2.2.11; oraz

c) podział transferów kapitałowych: II A.1 i A.2.

5.
Monitorowanie jakości informacji statystycznych przez EBC może obejmować badanie korekt dokonywanych w tych danych: po pierwsze, aby uwzględnić najnowszą ocenę informacji statystycznych, tym samym podnosząc ich jakość, po drugie, w celu zapewnienia w możliwie najszerszym zakresie spójności pozycji bilansu płatniczego przekazywanych z różną częstotliwością.
Artykuł  7

Uproszczona procedura wprowadzania poprawek

Uwzględniając uwagi Komitetu Statystyki, Zarząd EBC jest uprawniony do wprowadzania poprawek technicznych w załącznikach do niniejszych wytycznych, pod warunkiem że takie poprawki nie zmieniają podstawowej struktury pojęciowej oraz nie wpływają na obciążenia sprawozdawcze jednostek sprawozdających Państw Członkowskich.

Artykuł  8

Uchylenie

Wytyczne EBC/2003/7 zostają niniejszym uchylone.

Artykuł  9

Wejście w życie

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 września 2004 r.

Artykuł  10

Adresaci

Niniejsze wytyczne adresowane są do KBC uczestniczących Państw Członkowskich.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 16 lipca 2004 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC
Jean-Claude TRICHET
Prezes EBC

______

(1) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 8.

(2) Dz.U. C 292 z 30.11.2004.

(3) Dz.U. L 131 z 28.5.2003, str. 20.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Wymogi statystyczne Europejskiego Banku Centralnego

1. Statystyka bilansu płatniczego

Europejski Bank Centralny (EBC) wymaga przekazywania statystyki bilansu płatniczego w dwóch częstotliwościach: miesięcznej i kwartalnej w odniesieniu do odpowiednich kalendarzowych okresów, których dane dotyczą. Dane roczne sporządzane są przez zsumowanie danych kwartalnych przekazywanych przez Państwa Członkowskie dla danego roku. Statystyka bilansu płatniczego powinna być w możliwie najszerszym zakresie spójna z innymi statystykami przekazywanymi do celów prowadzenia polityki pieniężnej.

1.1. Miesięczna statystyka bilansu płatniczego

Cel

Celem miesięcznego bilansu płatniczego strefy euro jest przedstawienie głównych pozycji wpływających na sytuację pieniężną i rynki walutowe (patrz: tabela 1 załącznika II).

Wymogi

Istotne jest, aby dane były odpowiednie do wykorzystania przy sporządzaniu bilansu płatniczego strefy euro.

W związku z krótkim terminem przekazywania miesięcznych danych bilansu płatniczego ich wysoce zagregowanym charakterem oraz wykorzystaniem do celów polityki pieniężnej i operacji walutowych EBC zezwala na pewne odstępstwa od standardów międzynarodowych (patrz: art. 2 ust. 3 niniejszych wytycznych), gdy jest to nieuniknione. Rejestrowanie w pełni zgodnie z zasadą memoriałową lub transakcyjną nie jest wymagane. W porozumieniu z EBC krajowe banki centralne (KBC) mogą przekazywać dane dotyczące rachunku bieżącego i finansowego zgodnie z zasadą rozrachunkową. W przypadku gdy konieczne jest dotrzymanie terminu, EBC dopuszcza szacunki lub dane wstępne.

Wymaganiem w odniesieniu do każdej szerokiej kategorii transakcji są aktywa i pasywa (lub salda kredytowe i salda debetowe dla pozycji rachunku bieżącego). Zasadniczo zobowiązuje to KBC, w odniesieniu do transakcji zagranicznych, do rozróżnienia między transakcjami z rezydentami innych Państw Członkowskich strefy euro a transakcjami poza strefą euro. KBC dokonują tego w spójny sposób.

Gdy skład członków strefy euro zmienia się, KBC są zobowiązane do wprowadzenia tej zmiany do zdefiniowania składu strefy euro od dnia, w którym zmiana w członkostwie zaczyna obowiązywać. Od KBC strefy euro w jej poprzednim składzie oraz KBC nowego(-ych) uczestniczącego(-ych) Państwa (Państw) Członkowskiego(-ich) wymagane są najlepsze szacunki dotyczące danych historycznych obejmujących rozszerzoną strefę euro.

W celu umożliwienia istotnej comiesięcznej agregacji danych dla strefy euro w odniesieniu do inwestycji portfelowych wymagany jest podział na transakcje w zakresie papierów wartościowych wyemitowanych przez rezydentów strefy euro i transakcje w zakresie papierów wartościowych wyemitowanych przez rezydentów spoza strefy euro. Statystyka dotycząca transakcji netto w zakresie aktywów inwestycji portfelowych strefy euro sporządzana jest poprzez agregację przekazanych transakcji netto w zakresie papierów wartościowych wyemitowanych przez rezydentów spoza strefy euro. Statystyka dotycząca transakcji netto w zakresie pasywów inwestycji portfelowych strefy euro sporządzana jest poprzez konsolidację transakcji netto w zakresie pasywów krajowych ogółem i transakcji netto w zakresie papierów wartościowych wyemitowanych i zakupionych przez rezydentów strefy euro.

Analogiczne wymagania sprawozdawcze i metoda sporządzania danych zagregowanych stosowane są do dochodów od inwestycji portfelowych.

W celu sporządzania bilansu płatniczego w ujęciu monetarnym KBC są zobowiązane do przekazywania danych w podziale na sektory instytucjonalne. W odniesieniu do miesięcznego bilansu płatniczego podział sektorowy wygląda następująco:

– dla inwestycji bezpośrednich: i) MIF (z wyłączeniem banków centralnych); oraz ii) pozostałe sektory,

– dla aktywów inwestycji portfelowych: i) władze monetarne; ii) MIF (z wyłączeniem banków centralnych); oraz iii) niemonetarne instytucje finansowe,

– dla pozostałych inwestycji: i) władze monetarne; ii) MIF (z wyłączeniem banków centralnych); iii) sektor rządowy; oraz iv) pozostałe sektory.

W celu sporządzania struktury sektorowej bilansu płatniczego, co umożliwia opracowanie ujęcia monetarnego, KBC są zobowiązane do przekazywania, od daty określonej w tabeli 13 załącznika II do niniejszych wytycznych, danych o transakcjach netto w zakresie papierów wartościowych inwestycji portfelowych wyemitowanych przez rezydentów strefy euro, w podziale na sektory instytucjonalne emitentów. Ponadto pasywa inwestycji portfelowych obejmują podział według sektorów instytucjonalnych emitentów krajowych.

Statystyka transakcji netto w zakresie pasywów inwestycji portfelowych strefy euro w podziale według sektorów jest następnie sporządzana poprzez konsolidację łącznych krajowych pasywów netto odpowiednich sektorów i odpowiednich transakcji netto w zakresie papierów wartościowych wyemitowanych i zakupionych przez rezydentów strefy euro.

Począwszy od marca 2008 r., dla transakcji za styczeń 2008 r., KBC (oraz w stosownych przypadkach właściwe władze narodowe) zbierają dane dotyczące inwestycji portfelowych zgodnie z jednym z modeli określonych w tabeli załącznika VI.

1.2. Kwartalna statystyka bilansu płatniczego

Cel

Celem kwartalnego bilansu płatniczego strefy euro jest zapewnienie bardziej szczegółowych informacji, aby umożliwić dalszą analizę transakcji zagranicznych. Statystyka ta przyczynia się w znacznym stopniu do opracowywania rachunku sektorowego i finansowego strefy euro oraz wspólnej publikacji bilansu płatniczego dla Unii Europejskiej / strefy euro we współpracy z Komisją Wspólnot Europejskich (Eurostat).

Wymogi

Statystyka kwartalnego bilansu płatniczego zgodna jest w możliwie najszerszym zakresie ze standardami międzynarodowymi (patrz: art. 2 ust. 3 niniejszych wytycznych). Wymagana struktura kwartalnego bilansu płatniczego przedstawiona jest w tabeli 2 załącznika II. Zharmonizowane pojęcia i definicje stosowane do rachunku kapitałowego i finansowego są określone w załączniku III.

Struktura kwartalnego rachunku bieżącego jest podobna do struktury wymaganej w odniesieniu do danych miesięcznych.

Jednakże w przypadku dochodów bardziej szczegółowy podział wymagany jest w ujęciu kwartalnym.

W rachunku finansowym EBC stosuje dla "pozostałych inwestycji" inne wymagania niż zaleca piąte wydanie Instrukcji bilansu płatniczego (zwane dalej "BPM5") Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Różnica dotyczy sposobu przedstawiania struktury (tj. pierwszeństwo przysługuje sektorom). Ten podział sektorowy jest jednak zgodny z podziałem BPM5, w którym pierwszeństwo przysługuje instrumentom. Podobnie jak w prezentacji BPM5, gotówka i lokaty wykazywane są odrębnie od kredytów i pozostałych inwestycji.

KBC są zobowiązane do odrębnego wykazywania w kwartalnym bilansie płatniczym transakcji z uczestniczącymi Państwami Członkowskimi i wszystkich pozostałych transakcji zagranicznych. Podobnie jak w przypadku danych miesięcznych, w odniesieniu do danych kwartalnych w zakresie inwestycji portfelowych wymagane jest wyróżnienie transakcji w zakresie papierów wartościowych wyemitowanych przez rezydentów strefy euro i transakcji w zakresie papierów wartościowych wyemitowanych przez rezydentów spoza strefy euro. Statystyka dotycząca transakcji netto w zakresie aktywów inwestycji portfelowych strefy euro sporządzana jest poprzez agregację przekazanych transakcji netto w zakresie papierów wartościowych wyemitowanych przez rezydentów spoza strefy euro. Transakcje netto w zakresie pasywów inwestycji portfelowych strefy euro są sporządzane poprzez konsolidację transakcji netto w zakresie pasywów krajowych ogółem i transakcji netto w zakresie papierów wartościowych wyemitowanych i zakupionych przez rezydentów strefy euro.

Analogiczne wymagania sprawozdawcze i metoda sporządzania danych zagregowanych stosowane są do dochodów od inwestycji portfelowych.

W odniesieniu do inwestycji bezpośrednich KBC są zobowiązane do przekazywania co kwartał podziału sektorowego "MIF (z wyłączeniem banków centralnych) / niemonetarne instytucje finansowe". W odniesieniu do "aktywów inwestycji portfelowych" i "pozostałych inwestycji" podział według sektorów instytucjonalnych jest zgodny ze standardowymi komponentami MFW, obejmując: i) władze monetarne; ii) MIF (z wyłączeniem banków centralnych); iii) sektor rządowy; oraz iv) pozostałe sektory.

Wymagania dotyczące sporządzania kwartalnej statystyki transakcji netto w zakresie pasywów inwestycji portfelowych strefy euro w podziale według sektorów emitentów będących rezydentami strefy euro są podobne do tych określonych dla miesięcznego bilansu płatniczego.

W odniesieniu do bilansu płatniczego strefy euro dane o narosłych dochodach od inwestycji są wymagane kwartalnie.

Zgodnie z systemem rachunków narodowych BPM5 zaleca, aby odsetki były naliczane na bazie memoriałowej. Wymaganie to wpływa zarówno na rachunek bieżący (dochody od inwestycji), jak i na rachunek finansowy.

2. Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych

Cel

Celem sporządzania statystyki płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych jest opracowanie miesięcznego zestawienia aktywów rezerwowych, pozostałych aktywów w walutach obcych i pasywów związanych z rezerwami w posiadaniu KBC i EBC, zgodnie z prezentacją płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych MFW / Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Informacje te stanowią uzupełnienie danych dotyczących aktywów rezerwowych zawartych w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej strefy euro.

Wymogi

Aktywa rezerwowe strefy euro są bardzo płynnymi, zbywalnymi i wiarygodnymi należnościami EBC ("wspólne rezerwy") i KBC ("indywidualne aktywa rezerwowe") od rezydentów spoza strefy euro, nominowanymi w walutach obcych (tj.

walutach innych niż euro). Obejmują również złoto, transzę rezerwową w MFW i SDR-y. Mogą one obejmować pochodne instrumenty finansowe. Aktywa rezerwowe zestawiane są w ujęciu brutto, bez saldowania pasywów związanych z rezerwami. Podział danych wymagany od KBC przedstawiono w tabeli 3 sekcja I.A załącznika II.

Aktywa Eurosystemu nominowane w walutach obcych, które nie spełniają tej definicji, mianowicie: i) należności od rezydentów strefy euro; oraz ii) należności od rezydentów spoza strefy euro, które nie spełniają kryteriów płynności, zbywalności i wiarygodności, są uwzględnione w pozycji "pozostałe aktywa w walutach obcych" płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (tabela 3 sekcja I.B załącznika II).

Należności od nierezydentów nominowane w euro oraz waluty obce w posiadaniu rządów uczestniczących Państw Członkowskich nie są uznawane za aktywa rezerwowe; są one wykazywane w pozycji "pozostałe inwestycje", jeżeli stanowią należności od rezydentów spoza strefy euro.

Ponadto informacje dotyczące przewidywanych i warunkowych krótkoterminowych obciążeń aktywów i pasywów walutowych Eurosystemu w powiązaniu z aktywami rezerwowymi i pozostałymi aktywami Eurosystemu w walutach obcych, tak zwane "pasywa związane z rezerwami", mają być przedstawiane zgodnie z tabelą 3 sekcje II-IV załącznika II.

3. Statystyka międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Cel

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna stanowi zestawienie aktywów i pasywów zagranicznych strefy euro jako całości, sporządzane dla celów analizy polityki pieniężnej i rynków walutowych. Służy ona w szczególności ocenie wrażliwości zewnętrznej Państw Członkowskich oraz monitorowaniu zmian zasobów płynnych aktywów zagranicznych w dyspozycji sektora posiadającego pieniądz. Te informacje statystyczne są kluczowym elementem rachunku reszty świata w kwartalnych rachunkach finansowych strefy euro oraz mogą być pomocne przy wyliczaniu transakcji bilansu płatniczego.

Wymogi

EBC wymaga sporządzania statystyki międzynarodowej pozycji inwestycyjnej na bazie kwartalnej i rocznej dla stanów na koniec okresu.

Dane dotyczące międzynarodowej pozycji inwestycyjnej zgodne są w możliwie najszerszym zakresie ze standardami międzynarodowymi (patrz: art. 2 ust. 3 niniejszych wytycznych). EBC sporządza międzynarodową pozycję inwestycyjną dla strefy euro jako całości. Struktura międzynarodowej pozycji inwestycyjnej dla strefy euro jest przedstawiona w tabeli 4 załącznika II.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna przedstawia stany finansowe na koniec okresu, których wartość ustalono na podstawie cen na koniec okresu. Zmiany w wartości stanów mogą być spowodowane przez następujące czynniki. Po pierwsze, część zmiany wartości w danym okresie jest spowodowana przeprowadzonymi transakcjami finansowymi, które zostały zarejestrowane w bilansie płatniczym. Po drugie, część zmian pozycji na początek i na koniec danego okresu jest spowodowana przez zmiany cen wykazanych aktywów i pasywów finansowych. Po trzecie, w przypadku gdy stany są nominowane w walutach innych niż jednostka rozliczeniowa wykorzystana do prezentacji międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, na stany wpłyną również zmiany kursów walutowych w stosunku do innych walut. Wreszcie, każdą inną zmianę, która nie jest spowodowana powyższymi czynnikami, uznaje się za efekt "innych korekt".

Prawidłowe uzgodnienie transakcji i stanów finansowych strefy euro wymaga odrębnego wykazania zmian wartości z tytułu zmian cen, kursów walut i innych korekt.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna powinna być w możliwie największym stopniu zbieżna z transakcjami kwartalnego bilansu płatniczego. Pojęcia, definicje i podziały są zgodne z tymi wykorzystanymi w odniesieniu do sporządzania transakcji kwartalnego bilansu płatniczego. Dane dotyczące międzynarodowej pozycji inwestycyjnej powinny być w możliwie najszerszym zakresie spójne z innymi statystykami, takimi jak statystyka pieniężna i bankowa, rachunki finansowe i rachunki narodowe.

Podobnie jak w miesięcznym i kwartalnym bilansie płatniczym, KBC są zobowiązane do wyróżniania w międzynarodowej pozycji inwestycyjnej należności od uczestniczących Państw Członkowskich i wszystkich pozostałych należności zagranicznych. W rachunkach inwestycji portfelowych wymagane jest rozróżnienie między portfelami papierów wartościowych wyemitowanych przez rezydentów strefy euro a portfelami papierów wartościowych wyemitowanych przez rezydentów spoza strefy euro. Dane dotyczące aktywów inwestycji portfelowych strefy euro sporządzane są poprzez agregację przekazanych aktywów netto w zakresie papierów wartościowych wyemitowanych przez rezydentów spoza strefy euro. Dane dotyczące pasywów netto w inwestycjach portfelowych strefy euro sporządzane są poprzez konsolidację pasywów krajowych netto ogółem oraz portfeli (netto) papierów wartościowych wyemitowanych i zakupionych przez rezydentów strefy euro.

KBC są zobowiązane do składania kwartalnych i rocznych danych o portfelach papierów wartościowych według takiego samego podziału sektorowego dla "inwestycji bezpośrednich", "aktywów inwestycji portfelowych" i "pozostałych inwestycji", jak w odniesieniu do transakcji kwartalnego bilansu płatniczego.

Aby umożliwić EBC sporządzenie struktury sektorowej pasywów netto inwestycji portfelowych strefy euro, wymagania nałożone na KBC odnośnie danych międzynarodowej pozycji inwestycyjnej są takie same, jak w przypadku transakcji bilansu płatniczego, z zastrzeżeniem postanowień art. 2 ust. 6 niniejszych wytycznych.

Aktywa i pasywa inwestycji portfelowych w ramach międzynarodowej pozycji inwestycyjnej wyliczane są wyłącznie na podstawie stanów.

Począwszy od końca 2008 r., KBC (oraz w stosownych przypadkach inne właściwe krajowe władze statystyczne) zbierają, co najmniej kwartalne, dane o stanach inwestycji portfelowych w zakresie aktywów i pasywów na zasadzie "papier po papierze", zgodnie z jednym z modeli określonych w tabeli załącznika VI.

ZAŁĄCZNIK  II 5

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

WYMAGANE PODZIAŁY

TABELA 1

Miesięczne dane krajowe w bilansie płatniczym strefy euro(1)

grafika

TABELA 2

Kwartalne krajowe komponenty bilansu płatniczego strefy euro(1)

PrzychodyRozchodyNetto
I. Rachunek bieżący
A. Towaryzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
B. Usługizewnętrznezewnętrznezewnętrzne
C. Dochody
1. Wynagrodzenie pracownikówzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2. Dochody od inwestycji
2.1. Inwestycje bezpośredniezewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.1.1. Dochody od kapitałuzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.1.1.1. Dywidendy i podzielone zyskizewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.1.1.2. Reinwestowane zyski i niepodzielone zyskizewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.1.2. Dochody od należności (odsetki)zewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.2. Inwestycje portfelowezewnętrznekrajowe
2.2.1. Dochody od kapitałuzewnętrznekrajowe
2.2.2. Dochody od należności (odsetki)zewnętrznekrajowe
2.2.2.1. Obligacjezewnętrznekrajowe
2.2.2.2. Instrumenty rynku pieniężnegozewnętrznekrajowe
2.3. Pozostałe inwestycjezewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.3.1. Odsetki zgodnie z BPM5 (nieskorygowane o FISIM(2)).zewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.3.2. Rezerwy na nieuregulowane roszczeniazewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.3.3. Pozostałezewnętrznezewnętrznezewnętrzne
Memo:
1. dochody od inwestycji - odsetki zgodnie z SNA93(3) (skorygowane o FISIM)zewnętrzne
2. wartość FISIMzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
3. dochody od inwestycji - odsetki zgodnie z BPM5 (nieskorygowane o FISIM)zewnętrzne
4. dochody od inwestycji - inne niż odsetkizewnętrzne
D. Transfery bieżącezewnętrznezewnętrznezewnętrzne
1. Sektor rządowyzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
1.1. podatki od produktówzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
1.2. inne podatki od producentówzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
1.3. dotacje do produktówzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
1.4. inne dotacje dla producentówzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
1.5. podatki od dochodu, majątku itp.zewnętrznezewnętrznezewnętrzne
1.6. składki na ubezpieczenia społecznezewnętrznezewnętrznezewnętrzne
1.7. świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych inne niż w naturzezewnętrznezewnętrznezewnętrzne
1.8. pozostałe transfery bieżące sektora rządowegozewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2. Pozostałe sektoryzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.1. wynagrodzenia pracownikówzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.2. pozostałe transferyzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.2.1. podatki od produktówzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.2.2. inne podatki od producentówzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.2.3. dotacje do produktówzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.2.4. inne dotacje dla producentówzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.2.5. podatki od dochodu, majątku itp.zewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.2.6. składki na ubezpieczenia społecznezewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.2.7. świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych inne niż w naturzezewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.2.8. składki ubezpieczenia innego niż na życie nettozewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.2.9. roszczenia z tytułu ubezpieczenia innego niż na życiezewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.2.10. pozostałe transfery bieżące pozostałych sektorów niezaliczone do innych pozycjizewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2.2.11. korekta z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnychzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
II. Rachunek kapitałowyzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
A. Transfery kapitałowezewnętrznezewnętrznezewnętrzne
1. podatki od kapitałuzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
2. dotacje inwestycyjne i inne transfery kapitałowezewnętrznezewnętrznezewnętrzne
B. Nabycie/sprzedaż nieprodukcyjnych aktywów niefinansowychzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
Aktywa nettoPasywa nettoNetto
III. Rachunek finansowy
1. Inwestycje bezpośredniezewnętrzne
1.1. Za granicązewnętrzne
1.1.1. Wniesienie/wycofanie udziałuzewnętrzne
1.1.1.1. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
1.1.1.2. Pozostałe sektoryzewnętrzne
1.1.2. Reinwestowane zyskizewnętrzne
1.1.2.1. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
1.1.2.2. Pozostałe sektoryzewnętrzne
1.1.3. Pozostały kapitałzewnętrzne
1.1.3.1. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
1.1.3.2. Pozostałe sektoryzewnętrzne
1.2. W gospodarce objętej sprawozdaniemzewnętrzne
1.2.1. Wniesienie/wycofanie udziałuzewnętrzne
1.2.1.1. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
1.2.1.2. Pozostałe sektoryzewnętrzne
1.2.2. Reinwestowane zyskizewnętrzne
1.2.2.1. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
1.2.2.2. Pozostałe sektoryzewnętrzne
1.2.3. Pozostały kapitałzewnętrzne
1.2.3.1. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
1.2.3.2. Pozostałe sektoryzewnętrzne
2. Inwestycje portfelowewewnętrzne/zewnętrznekrajowe
2.1. Udziałowe papiery wartościowewewnętrzne/zewnętrznekrajowe
w tym: Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i funduszy rynku pieniężnegowewnętrzne/zewnętrznekrajowe
(i) w posiadaniu władz monetarnychzewnętrzne
(ii) w posiadaniu sektora rządowegozewnętrzne
(iii) w posiadaniu MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
(iv) w posiadaniu pozostałych sektorówzewnętrzne
2.1.1. W posiadaniu władz monetarnychzewnętrzne
2.1.2. W posiadaniu sektora rządowegozewnętrzne
2.1.3. Wyemitowane przez MIF (z wyłączeniem banków centralnych)wewnętrznekrajowe
2.1.4. W posiadaniu MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
2.1.5. Wyemitowane przez pozostałe sektorywewnętrznekrajowe
2.1.6. W posiadaniu pozostałych sektorówzewnętrzne
2.2. Dłużne papiery wartościowewewnętrzne/zewnętrznekrajowe
2.2.1. Obligacjewewnętrzne/zewnętrznekrajowe
2.2.1.1. Wyemitowane przez władze monetarnewewnętrznekrajowe
2.2.1.2. W posiadaniu władz monetarnychzewnętrzne
2.2.1.3. Wyemitowane przez sektor rządowywewnętrznekrajowe
2.2.1.4. W posiadaniu sektora rządowegozewnętrzne
2.2.1.5. Wyemitowane przez MIF (z wyłączeniem banków centralnych)wewnętrznekrajowe
2.2.1.6. W posiadaniu MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
2.2.1.7. Wyemitowane przez pozostałe sektorywewnętrznekrajowe
2.2.1.8. W posiadaniu pozostałych sektorówzewnętrzne
2.2.2. Instrumenty rynku pieniężnegowewnętrzne/zewnętrznekrajowe
2.2.2.1. Wyemitowane przez władze monetarnewewnętrznekrajowe
2.2.2.2. W posiadaniu władz monetarnychzewnętrzne
2.2.2.3. Wyemitowane przez sektor rządowywewnętrznekrajowe
2.2.2.4. W posiadaniu sektora rządowegozewnętrzne
2.2.2.5. Wyemitowane przez MIF (z wyłączeniem banków centralnych)wewnętrznekrajowe
2.2.2.6. W posiadaniu MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
2.2.2.7. Wyemitowane przez pozostałe sektorywewnętrznekrajowe
2.2.2.8. W posiadaniu pozostałych sektorówzewnętrzne
3. Finansowe derywatykrajowe
3.1. Władze monetarnekrajowe
3.2. Sektor rządowykrajowe
3.3. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)krajowe
3.4. Pozostałe sektorykrajowe
4. Pozostałe inwestycjezewnętrznezewnętrznezewnętrzne
4.1. Władze monetarnezewnętrznezewnętrzne
4.1.1. Pożyczki/Gotówka i lokatyzewnętrznezewnętrzne
4.1.2. Pozostałe aktywa/pasywazewnętrznezewnętrzne
4.2. Sektor rządowyzewnętrznezewnętrzne
4.2.1. Kredyty handlowezewnętrznezewnętrzne
4.2.2. Pożyczki/Gotówka i lokatyzewnętrznezewnętrzne
4.2.2.1. Kredyty i pożyczkizewnętrzne
4.2.2.2. Gotówka i lokatyzewnętrzne
4.2.3. Pozostałe aktywa/pasywazewnętrznezewnętrzne
4.3. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrznezewnętrzne
4.3.1. Pożyczki/Gotówka i lokatyzewnętrznezewnętrzne
4.3.2. Pozostałe aktywa/pasywazewnętrznezewnętrzne
4.4. Pozostałe sektoryzewnętrznezewnętrzne
4.4.1. Kredyty handlowezewnętrznezewnętrzne
4.4.2. Pożyczki/Gotówka i lokatyzewnętrznezewnętrzne
4.4.2.1. Kredyty i pożyczkizewnętrzne
4.4.2.2. Gotówka i lokatyzewnętrzne
4.4.3. Pozostałe aktywa/pasywazewnętrznezewnętrzne
5. Aktywa rezerwowezewnętrzne
5.1. Złoto monetarnezewnętrzne
5.2. SDR-yzewnętrzne
5.3. Transza rezerwowa w MFWzewnętrzne
5.4. Waluty obcezewnętrzne
5.4.1. Gotówka i lokatyzewnętrzne
5.4.1.1. Władze monetarne i BISzewnętrzne
5.4.1.2. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
5.4.2. Papiery wartościowezewnętrzne
5.4.2.1. Akcjezewnętrzne
5.4.2.2. Obligacjezewnętrzne
5.4.2.3. Instrumenty rynku pieniężnegozewnętrzne
5.4.3. Finansowe derywatyzewnętrzne
5.5. Pozostałe należnościzewnętrzne
(1) "Zewnętrzne" oznacza transakcje z rezydentami spoza strefy euro (w przypadku aktywów inwestycji portfelowych i dochodu z ich tytułu odnosi się do siedziby emitenta).
"Wewnętrzne" oznacza transakcje pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi strefy euro.
"Krajowe" oznacza wszystkie transakcje transgraniczne rezydentów uczestniczącego państwa członkowskiego (używane tylko w odniesieniu do pasywów rachunku inwestycji portfelowych oraz rachunku finansowych derywatów brutto).
(2) Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM - Financial intermediation services indirectly measured).
(3) System rachunków narodowych 1993.

TABELA 3

Miesięczne płynne aktywa i pasywa Eurosystemu w walutach obcych; pasywa strefy euro związane z rezerwami

grafika

TABELA 4

Kwartalne krajowe komponenty międzynarodowej pozycji inwestycyjnej strefy euro(1)

AktywaPasywaNetto
I. Inwestycje bezpośredniezewnętrzne
1.1. Za granicązewnętrzne
1.1.1. Wniesienie/wycofanie udziału i reinwestowane zyskizewnętrzne
1.1.1.1. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
1.1.1.2. Pozostałe sektoryzewnętrzne
1.1.2. Pozostały kapitałzewnętrzne
1.1.2.1. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
1.1.2.2. Pozostałe sektoryzewnętrzne
1.2. W gospodarce objętej sprawozdaniemzewnętrzne
1.2.1. Wniesienie/wycofanie udziału i reinwestowane zyskizewnętrzne
1.2.1.1. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
1.2.1.2. Pozostałe sektoryzewnętrzne
1.2.2. Pozostały kapitałzewnętrzne
1.2.2.1. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
1.2.2.2. Pozostałe sektoryzewnętrzne
II. Inwestycje portfelowekrajowe
2.1. Udziałowe papiery wartościowewewnętrzne/zewnętrznekrajowe
w tym: Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i funduszy rynku pieniężnegowewnętrzne/zewnętrznekrajowe
(i) w posiadaniu władz monetarnychzewnętrzne
(ii) w posiadaniu sektora rządowegozewnętrzne
(iii) w posiadaniu MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
(iv) w posiadaniu pozostałych sektorówzewnętrzne
2.1.1. W posiadaniu władz monetarnychzewnętrzne
2.1.2. W posiadaniu sektora rządowegozewnętrzne
2.1.3. Wyemitowane przez MIF (z wyłączeniem banków centralnych)wewnętrznekrajowe
2.1.4. W posiadaniu MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
2.1.5. Wyemitowane przez pozostałe sektorywewnętrznekrajowe
2.1.6. W posiadaniu pozostałych sektorówzewnętrzne
2.2. Dłużne papiery wartościowewewnętrzne/zewnętrznekrajowe
2.2.1. Obligacjewewnętrzne/zewnętrznekrajowe
2.2.1.1. Wyemitowane przez władze monetarnewewnętrznekrajowe
2.2.1.2. W posiadaniu władz monetarnychzewnętrzne
2.2.1.3. Wyemitowane przez sektor rządowywewnętrznekrajowe
2.2.1.4. W posiadaniu sektora rządowegozewnętrzne
2.2.1.5. Wyemitowane przez MIF (z wyłączeniem banków centralnych)wewnętrznekrajowe
2.2.1.6. W posiadaniu MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
2.2.1.7. Wyemitowane przez pozostałe sektorywewnętrznekrajowe
2.2.1.8. W posiadaniu pozostałych sektorówzewnętrzne
2.2.2. Instrumenty rynku pieniężnegowewnętrzne/zewnętrznekrajowe
2.2.2.1. Wyemitowane przez władze monetarnewewnętrznekrajowe
2.2.2.2. W posiadaniu władzmonetarnychzewnętrzne
2.2.2.3. Wyemitowane przez sektor rządowywewnętrznekrajowe
2.2.2.4. W posiadaniu sektora rządowegozewnętrzne
2.2.2.5. Wyemitowane przez MIF (z wyłączeniem banków centralnych)wewnętrznekrajowe
2.2.2.6. W posiadaniu MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
2.2.2.7. Wyemitowane przez pozostałe sektorywewnętrznekrajowe
2.2.2.8. W posiadaniu pozostałych sektorówzewnętrzne
III. Finansowe derywatyzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
3.1. Władze monetarnezewnętrznezewnętrznezewnętrzne
3.2. Sektor rządowyzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
3.3. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrznezewnętrznezewnętrzne
3.4. Pozostałe sektoryzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
IV. Pozostałe inwestycjezewnętrznezewnętrznezewnętrzne
4.1. Władze monetarnezewnętrznezewnętrzne
4.1.1. Pożyczki/Gotówka i lokatyzewnętrznezewnętrzne
4.1.2. Pozostałe aktywa/pasywazewnętrznezewnętrzne
4.2. Sektor rządowyzewnętrznezewnętrzne
4.2.1. Kredyty handlowezewnętrznezewnętrzne
4.2.2. Pożyczki/Gotówka i lokatyzewnętrznezewnętrzne
4.2.2.1. Kredyty i pożyczkizewnętrzne
4.2.2.2. Gotówka i lokatyzewnętrzne
4.2.3. Pozostałe aktywa/pasywazewnętrznezewnętrzne
4.3. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrznezewnętrzne
4.3.1. Pożyczki/Gotówka i lokatyzewnętrznezewnętrzne
4.3.2. Pozostałe aktywa/pasywazewnętrznezewnętrzne
4.4. Pozostałe sektoryzewnętrznezewnętrzne
4.4.1. Kredyty handlowezewnętrznezewnętrzne
4.4.2. Pożyczki/Gotówka i lokatyzewnętrznezewnętrzne
4.4.2.1. Kredyty i pożyczkizewnętrzne
4.4.2.2. Gotówka i lokatyzewnętrzne
4.4.3. Pozostałe aktywa/pasywazewnętrznezewnętrzne
V. Aktywa rezerwowezewnętrzne
5.1. Złoto monetarnezewnętrzne
5.2. SDR-yzewnętrzne
5.3. Transza rezerwowa w MFWzewnętrzne
5.4. Waluty obcezewnętrzne
5.4.1. Gotówka i lokatyzewnętrzne
5.4.1.1. Władze monetarne i BISzewnętrzne
5.4.1.2. Pozostałe MIFzewnętrzne
5.4.2. Papiery wartościowezewnętrzne
5.4.2.1. Akcjezewnętrzne
5.4.2.2. Obligacjezewnętrzne
5.4.2.3. Instrumenty rynku pieniężnegozewnętrzne
5.4.3. Finansowe derywatyzewnętrzne
5.5. Pozostałe należnościzewnętrzne
(1) "Zewnętrzne" oznacza transakcje z rezydentami spoza strefy euro (w przypadku aktywów inwestycji portfelowych i dochodu z ich tytułu odnosi się do siedziby emitenta).
"Wewnętrzne" oznacza transakcje pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi strefy euro.
"Krajowe" oznacza wszystkie transakcje transgraniczne rezydentów uczestniczącego państwa członkowskiego (używane tylko w odniesieniu do pasywów rachunku inwestycji portfelowych).

TABELA 5

Roczne krajowe komponenty międzynarodowej pozycji inwestycyjnej strefy euro(1)

AktywaPasywaNetto
I. Inwestycje bezpośredniezewnętrzne
1.1. Za granicązewnętrzne
1.1.1. Wniesienie/wycofanie udziału i reinwestowane zyskizewnętrzne
1.1.1.1. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
1.1.1.2. Pozostałe sektoryzewnętrzne
w tym:
1.1.1.A Udziały w giełdowych spółkach zagranicznych (wartość rynkowa)zewnętrzne
1.1.1.B Udziały w niegiełdowych spółkach zagranicznych (wartość księgowa)zewnętrzne
Memo:
- Udziały w giełdowych spółkach zagranicznych (wartość księgowa)zewnętrzne
1.1.2. Pozostały kapitałzewnętrzne
1.1.2.1. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
1.1.2.2. Pozostałe sektoryzewnętrzne
1.2. W gospodarce objętej sprawozdaniemzewnętrzne
1.2.1. Wniesienie/wycofanie udziału i reinwestowane zyskizewnętrzne
1.2.1.1. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
1.2.1.2. Pozostałe sektoryzewnętrzne
w tym:
1.2.1.A Udziały w giełdowych spółkach strefy euro (wartość rynkowa)zewnętrzne
1.2.1.B Udziały w niegiełdowych spółkach strefy euro (wartość księgowa)zewnętrzne
Memo:
- Udziały w giełdowych spółkach strefy euro (wartość księgowa)zewnętrzne
1.2.2. Pozostały kapitałzewnętrzne
1.2.2.1. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
1.2.2.2. Pozostałe sektoryzewnętrzne
II. Inwestycje portfelowekrajowe
2.1. Udziałowe papiery wartościowewewnętrzne/zewnętrznekrajowe
w tym: Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i funduszy rynku pieniężnegowewnętrzne/zewnętrznekrajowe
(i) w posiadaniu władz monetarnychzewnętrzne
(ii) w posiadaniu sektora rządowegozewnętrzne
(iii) w posiadaniu MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
(iv) w posiadaniu pozostałych sektorówzewnętrzne
2.1.1. W posiadaniu władz monetarnychzewnętrzne
2.1.2. W posiadaniu sektora rządowegozewnętrzne
2.1.3. Wyemitowane przez MIF (z wyłączeniem banków centralnych)wewnętrznekrajowe
2.1.4. W posiadaniu MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
2.1.5. Wyemitowane przez pozostałe sektorywewnętrznekrajowe
2.1.6. W posiadaniu pozostałych sektorówzewnętrzne
2.2. Dłużne papiery wartościowewewnętrzne/zewnętrznekrajowe
2.2.1. Obligacjewewnętrzne/zewnętrznekrajowe
2.2.1.1. Wyemitowane przez władze monetarnewewnętrznekrajowe
2.2.1.2. W posiadaniu władz monetarnychzewnętrzne
2.2.1.3. Wyemitowane przez sektor rządowywewnętrznekrajowe
2.2.1.4. W posiadaniu sektora rządowegozewnętrzne
2.2.1.5. Wyemitowane przez MIF (z wyłączeniem banków centralnych)wewnętrznekrajowe
2.2.1.6. W posiadaniu MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
2.2.1.7. Wyemitowane przez pozostałe sektorywewnętrznekrajowe
2.2.1.8. W posiadaniu pozostałych sektorówzewnętrzne
2.2.2. Instrumenty rynku pieniężnegowewnętrzne/zewnętrznekrajowe
2.2.2.1. Wyemitowane przez władze monetarnewewnętrznekrajowe
2.2.2.2. W posiadaniu władz monetarnychzewnętrzne
2.2.2.3. Wyemitowane przez sektor rządowywewnętrznekrajowe
2.2.2.4. W posiadaniu sektora rządowegozewnętrzne
2.2.2.5. Wyemitowane przez MIF (z wyłączeniem banków centralnych)wewnętrznekrajowe
2.2.2.6. W posiadaniu MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
2.2.2.7. Wyemitowane przez pozostałe sektorywewnętrznekrajowe
2.2.2.8. W posiadaniu pozostałych sektorówzewnętrzne
III. Finansowe derywatyzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
3.1. Władze monetarnezewnętrznezewnętrznezewnętrzne
3.2. Sektor rządowyzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
3.3. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrznezewnętrznezewnętrzne
3.4. Pozostałe sektoryzewnętrznezewnętrznezewnętrzne
IV. Pozostałe inwestycjezewnętrznezewnętrznezewnętrzne
4.1. Władze monetarnezewnętrznezewnętrzne
4.1.1. Pożyczki/Gotówka i lokatyzewnętrznezewnętrzne
4.1.2. Pozostałe aktywa/pasywazewnętrznezewnętrzne
4.2. Sektor rządowyzewnętrznezewnętrzne
4.2.1. Kredyty handlowezewnętrznezewnętrzne
4.2.2. Pożyczki/Gotówka i lokatyzewnętrznezewnętrzne
4.2.2.1. Kredyty i pożyczkizewnętrzne
4.2.2.2. Gotówka i lokatyzewnętrzne
4.2.3. Pozostałe aktywa/pasywazewnętrznezewnętrzne
4.3. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrznezewnętrzne
4.3.1. Pożyczki/Gotówka i lokatyzewnętrznezewnętrzne
4.3.2. Pozostałe aktywa/pasywazewnętrznezewnętrzne
4.4. Pozostałe sektoryzewnętrznezewnętrzne
4.4.1. Kredyty handlowezewnętrznezewnętrzne
4.4.2. Pożyczki/Gotówka i lokatyzewnętrznezewnętrzne
4.4.2.1. Kredyty i pożyczkizewnętrzne
4.4.2.2. Gotówka i lokatyzewnętrzne
4.4.3. Pozostałe aktywa/pasywazewnętrznezewnętrzne
V. Aktywa rezerwowezewnętrzne
5.1. Złoto monetarnezewnętrzne
5.2. SDR-yzewnętrzne
5.3. Transza rezerwowa w MFWzewnętrzne
5.4. Waluty obcezewnętrzne
5.4.1. Gotówka i lokatyzewnętrzne
5.4.1.1. Władze monetarne i BISzewnętrzne
5.4.1.2. MIF (z wyłączeniem banków centralnych)zewnętrzne
5.4.2. Papiery wartościowezewnętrzne
5.4.2.1. Akcjezewnętrzne
5.4.2.2. Obligacjezewnętrzne
5.4.2.3. Instrumenty rynku pieniężnegozewnętrzne
5.4.3. Finansowe derywatyzewnętrzne
5.5. Pozostałe należnościzewnętrzne
(1) "Zewnętrzne" oznacza transakcje z rezydentami spoza strefy euro (w przypadku aktywów inwestycji portfelowych i dochodu z ich tytułu odnosi się do siedziby emitenta).
"Wewnętrzne" oznacza transakcje pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi strefy euro.
"Krajowe" oznacza wszystkie transakcje transgraniczne rezydentów uczestniczącego państwa członkowskiego (używane tylko w odniesieniu do pasywów rachunku inwestycji portfelowych)."

TABELA 6

Dane o dłużnych papierach wartościowych do analizy międzynarodowej roli euro jako waluty inwestycji(1)

grafika

TABELA 7

Kwartalne krajowe komponenty bilansu płatniczego strefy euro - struktura geograficzna(1)

grafika

TABELA 8

Roczne krajowe komponenty międzynarodowej pozycji inwestycyjnej strefy euro - struktura geograficzna(1)

grafika

TABELA 9

Struktura geograficzna EBC dla obrotów kwartalnego bilansu płatniczego i rocznej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

-Dania
-Szwecja
-Zjednoczone Królestwo
-Państwa członkowskie UE spoza strefy euro, z wyłączeniem Dani, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa(1)
-Instytucje UE(2)
-Szwajcaria
-Kanada
-Stany Zjednoczone
-Japonia
-Strefy ulg i preferencji finansowych(3)
-w tym: Hongkong
-Organizacje międzynarodowe z wyłączeniem instytucji UE(4)
-Brazylia
-Chiny
-Indie
-Federacja Rosyjska

______

(1) Nie jest wymagany podział na poszczególne kraje.

(2) Patrz: tabela 12. Nie jest wymagany podział na poszczególne kraje.

(3) Obowiązkowe tylko dla rachunku finansowego bilansu płatniczego, dochodu i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Obroty rachunku bieżącego (z wyłączeniem dochodu) ze strefami ulg i preferencji finansowych można wykazywać bądź oddzielnie, bądź w pozycji "Pozostałe". Patrz: tabela 11. Nie jest wymagany podział na poszczególne kraje.

(4) Patrz: tabela 12. Nie jest wymagany podział na poszczególne kraje

TABELA 10

Terytoria wchodzące w skład Państw Członkowskich lub stowarzyszone z Państwami Członkowskimi strefy euro

grafika

TABELA 11

Lista stref ulg i preferencji finansowych (off-shore centres) dla celów struktury geograficznej EBC w odniesieniu do kwartalnych obrotów bilansu płatniczego i rocznej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

grafika

TABELA 12

Lista organizacji międzynarodowych(1) dla celów struktury geograficznej EBC w odniesieniu do kwartalnych obrotów bilansu płatniczego i rocznej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

grafika

TABELA 13

Podsumowanie wymogów i terminów

PozycjaPierwszy okres referencyjnyPierwszy termin przekazaniaOdpowiednie postanowienia wytycznych
Struktura geograficzna (z wyjątkiem instrumentów pozostałych inwestycji)

Kwartalny BP

Roczna MPI

I kwartał 2003-

I kwartał 2004

2002 i 2003

koniec czerwca 2004

koniec września 2004

art. 2 ust. 4, załącznik III sekcja 2

załącznik II tabela 7

załącznik II tabela 8

Struktura geograficzna instrumentów pozostałych inwestycji

Kwartalny BP

Roczna MPI

I kwartał 2004-

II kwartał 2005

2003 i 2004

koniec września 2005

koniec września 2005

art. 2 ust. 4, załącznik III sekcja 2

załącznik II tabela 7

załącznik II tabela 8

Kwartalna MPIIV kwartał 2003- III kwartał 2004koniec grudnia 2004art. 3 ust. 4
Inwestycje portfelowe "papier po papierze"

Kwartalna MPI

Roczna MPI

IV kwartał 2007

2007

koniec marca 2008

koniec września 2008

art. 2 ust. 6

art. 2 ust. 6

Inwestycje portfelowe (wewnętrzne) aktywa w podziale na sektor emitenta

Miesięczny BP

Kwartalny BP

Kwartalna MPI

Roczna MPI

styczeń-kwiecień 2006

I kwartał 2006

IV kwartał 2005 i

I kwartał 2006

2005

czerwiec 2006

koniec czerwca 2006

koniec czerwca 2006

koniec września 2006

art. 2 ust. 3

załącznik II tabela 1

załącznik II tabela 2

załącznik II tabele 4-5

załącznik II tabele 4-5

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie, dodatkowy podział według wyceny akcji

Roczna MPI

2004 i 2005koniec września 2006załącznik III sekcja 1.3

załącznik II tabela 5 i

załącznik III tabela 1

Podział Pożyczki/lokaty

Miesięczny BP

Kwartalny BP

Kwartalna MPI

Roczna MPI

styczeń i luty 2004

I kwartał 2004

IV kwartał 2003-

III kwartał 2004

2003

kwiecień 2004

koniec czerwca 2004

koniec grudnia 2004

koniec września 2004

załącznik II tabela 1

załącznik II tabela 2

załącznik II tabela 4

załącznik II tabela 5

Struktura walutowa dłużnych papierów wartościowych (EUR/nie EUR)

Transakcje za sześć miesięcy

Pozycje koniec czerwca/koniec grudnia

lipiec-grudzień 2004

2004

koniec czerwca 2005

koniec czerwca 2005

art. 3 ust. 6

załącznik II tabela 6

załącznik II tabela 6

Struktura walutowa dłużnych Papierów wartościowych (EUR/ USD/pozostałe waluty)

Transakcje za sześć miesięcy

Pozycje koniec czerwca/koniec grudnia

lipiec-grudzień 2007

2007

koniec czerwca 2008

koniec czerwca 2008

art. 3 ust. 6

załącznik II tabela 6

załącznik II tabela 6

Podział dochodów od kapitału
Kwartalny BPIV kwartał 2007marzec 2008załącznik II, tabela 2
Pozycje I.C.2.1.1.1 i C.2.1.1.2(*)
Podział dochodów od pozostałych inwestycji
Kwartalny BPIV kwartał 2008marzec 2009załącznik II, tabela 2
Pozycje I.C.2.3.1-C.2.3.3(*)
Memo 1-4(*)IV kwartał 2008marzec 2009załącznik II, tabela 2
Podział transferów bieżących
Kwartalny BPIV kwartał 2007marzec 2008załącznik II, tabela 2
Pozycje I.D.1, D.2, D.2.1 i D.2.2(*)
Pozycje I.D.1.1 do D.1.8 i D.2.2.1-D.2.2.11(*)IV kwartał 2008marzec 2009załącznik II, tabela 2
Podział rachunku kapitałowego
Kwartalny BPIV kwartał 2007marzec 2008załącznik II, tabela 2
Pozycje II.A i II.B(*)
Pozycje II.A.1 i II.A.2(*)IV kwartał 2008marzec 2009załącznik II, tabela 2
Inwestycje portfelowe - udziałowe papiery wartościowe -jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i funduszy rynku pieniężnego
Kwartalny BPI kwartał 2010czerwiec 2010załącznik II, tabela 2
Kwartalna MPII kwartał 2010czerwiec 2010załącznik II, tabela 4
Roczna MPIkoniec grudnia 2009czerwiec 2010załącznik II, tabela 5
(*) Patrz: tabela 2 w załączniku II.

ZAŁĄCZNIK  III 6

Pojęcia i definicje stosowane w statystyce bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych

W celu opracowania znaczącej zagregowanej statystyki zagranicznej strefy euro określono pojęcia i definicje statystyki bilansu płatniczego (rachunku dochodów, kapitałowego i finansowego), statystyki międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych. Te pojęcia i definicje opierają się na tak zwanym Pakiecie wdrożeniowym (Implementation Package) z lipca 1996 r. i dodatkowych dokumentach zatwierdzonych przez Radę Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Przy formułowaniu tych pojęć i definicji wykorzystano istniejące standardy międzynarodowe, takie jak piąte wydanie Instrukcji bilansu płatniczego (zwanej dalej "BPM5") Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) oraz Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych MFW/Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Najważniejsze propozycje harmonizacji wymieniono poniżej i są one zgodne z uwagami metodologicznymi EBC zatytułowanymi "Bilans płatniczy i międzynarodowa pozycja inwestycyjna w strefie euro (wraz z rezerwami)" (Balance of payments and international investment position of the euro area (including reserves)), opublikowanymi na stronie internetowej EBC: http://www.ecb.int. Dalsze wskazówki znajdują się w rozdziałach 2 i 3 publikacji EBC "Metody dotyczące bilansu płatniczego/międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Unii Europejskiej" (European Union balance of payments/international investment position statistical methods), zwanej dalej "Księgą Bilansu Płatniczego" (Księgą BP), która jest poddawana corocznej aktualizacji oraz jest dostępna zarówno na stronie internetowej, jak i w formie papierowej.

Terminy "rezydent" i "mający siedzibę" mają takie samo znaczenie, jak określone w art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2533/98. W przypadku strefy euro terytorium ekonomiczne obejmuje: (i) terytorium ekonomiczne uczestniczących państw członkowskich; oraz (ii) Europejski Bank Centralny, uznawany za rezydenta strefy euro.

Reszta świata (RŚ) obejmuje terytoria ekonomiczne spoza strefy euro, tj. państwa członkowskie, które nie przyjęły waluty euro, wszystkie kraje trzecie oraz organizacje międzynarodowe, w tym organizacje fizycznie zlokalizowane na obszarze strefy euro. Wszystkie instytucje UE(*) uznawane są za rezydenta spoza strefy euro. Tak więc wszystkie transakcje uczestniczących państw członkowskich z instytucjami UE wykazywane są i klasyfikowane w statystce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej strefy euro jako transakcje z rezydentami spoza strefy euro.

W poniższych przypadkach siedzibę określa się na następujących zasadach:

a) pracowników ambasad i baz wojskowych należy klasyfikować zgodnie z krajem, z którego pochodzi zatrudniający rząd, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w kraju goszczącym, w którym ambasada lub baza wojskowa ma siedzibę;

b) w przypadku transgranicznych transakcji gruntami i/lub budynkami (np. letnie domy) przyjmuje się, że właściciele nieruchomości przenoszą prawo własności na umowną jednostkę organizacyjną będącą rezydentem kraju, w którym zlokalizowana jest nieruchomość. Umowna jednostka traktowana jest jak jednostka znajdująca się w posiadaniu i pod kontrolą właściciela nierezydenta;

c) w przypadku braku znaczącego fizycznego wymiaru danej jednostki prawnej, np. funduszy inwestycyjnych (jako jednostek odrębnych od jednostek nimi zarządzających), podmiotów sekurytyzacyjnych i niektórych spółek specjalnego przeznaczenia, za miejsce ich siedziby uznaje się terytorium ekonomiczne, na podstawie prawa którego podmiot został utworzony. Jeśli podmiot nie posiada osobowości prawnej, jako kryterium właściwości terytorialnej przyjmuje się prawo tego kraju, które określa zasady powstania i prowadzenia działalności podmiotu

1. Pojęcia i definicje wybranych pozycji

1.1. Dochody od inwestycji (patrz również sekcja 3.4 Księgi BP)

Dochody od inwestycji obejmują dochody uzyskane z tytułu posiadania przez rezydenta strefy euro aktywów finansowych spoza strefy euro (przychody) i, symetrycznie, dochody uzyskane z tytułu posiadania przez rezydenta spoza strefy euro aktywów finansowych ze strefy euro (rozchody). W przypadku gdy możliwe jest ich odrębne wydzielenie, zyski i straty kapitałowe są sklasyfikowane nie jako dochody od inwestycji, lecz jako zmiany wartości inwestycji spowodowane zmianami cen rynkowych.

Dochody od inwestycji obejmują dochody wygenerowane przez inwestycje bezpośrednie, inwestycje portfelowe i pozostałe inwestycje oraz aktywa rezerwowe Eurosystemu. Jednakże w rachunku finansowym transakcje netto związane z instrumentami pochodnymi na stopy procentowe rejestrowane są w pozycji "finansowe instrumenty pochodne". Reinwestowane zyski wykazywane są w pozycji "dochody od inwestycji bezpośrednich". Są one określone jako udział inwestora w skonsolidowanych zyskach ogółem wypracowanych przez przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania w danym okresie (po uwzględnieniu podatków, odsetek i amortyzacji), pomniejszony o dywidendy przypadające do zapłaty w tym okresie, nawet jeżeli dywidendy te dotyczą zysków wypracowanych w poprzednich okresach.

Wymogi dotyczące miesięcznego i kwartalnego bilansu płatniczego są prawie identyczne ze standardowymi komponentami MFW, określonymi w BPM5.

Dochód odsetkowy rejestrowany jest memoriałowo (nie jest to wymagane w odniesieniu do danych miesięcznych).

Dywidendy rejestrowane są na dzień, w którym przypadają do zapłaty. Reinwestowane zyski są rejestrowane w okresie, w którym zostały wypracowane.

1.2. Rachunek kapitałowy (patrz również sekcja 3.6 Księgi BP)

Rachunek obrotów kapitałowych obejmuje transfery kapitałowe oraz nabycie/zbycie niewytworzonych aktywów niefinansowych. Transfery bieżące powinny być wykazywane w rachunku bieżącym. Transfery kapitałowe obejmują: i) przeniesienie własności z tytułu aktywów trwałych; ii) transfer środków finansowych powiązanych z lub uwarunkowanych nabyciem lub zbyciem aktywów trwałych oraz iii) anulowanie zobowiązań przez wierzycieli bez otrzymania jakiejkolwiek zapłaty w zamian. Transfery kapitałowe mogą być pieniężne lub niepieniężne (takie jak umorzenie zadłużenia). W praktyce rozróżnienie między transferami bieżącymi a transferami kapitałowymi polega na sposobie wykorzystania transferu przez kraj otrzymujący. Nabycie/zbycie niewytworzonych aktywów niefinansowych obejmuje głównie wartości niematerialne i prawne, takie jak patenty, najem czy inne umowy przenoszalne. Pod tą pozycją rachunku kapitałowego rejestruje się jedynie zakup/sprzedaż takich aktywów, a nie ich użytkowanie.

1.3. Inwestycje bezpośrednie (patrz również sekcja 3.7 Księgi BP)

Inwestycje bezpośrednie są kategorią inwestycji międzynarodowych, która odzwierciedla cel podmiotu rezydującego w jednej gospodarce, polegający na uzyskaniu trwałego udziału w przedsiębiorstwie będącym rezydentem innej gospodarki. Zgodnie ze standardami międzynarodowymi (MFW) "kryterium 10 % udziałów" stosowane jest do ustalenia istnienia inwestycji bezpośredniej, tj. trwałego udziału w przypadku bilansu płatniczego / międzynarodowej pozycji inwestycyjnej strefy euro. W oparciu o to kryterium stosunek inwestycji bezpośredniej może istnieć między kilkoma wzajemnie powiązanymi przedsiębiorstwami, niezależnie od tego, czy powiązanie dotyczy jednej czy też kilku sieci. Może ono obejmować jednostki zależne, jednostki zależne jednostek zależnych oraz jednostki stowarzyszone przedsiębiorstwa inwestowania bezpośredniego. Po ustaleniu, że istnieje inwestycja bezpośrednia, wszelkie późniejsze transakcje finansowe / wzajemne należności pomiędzy wzajemnie powiązanymi podmioty są wykazywane jako transakcje / pozycje inwestycji bezpośredniej(1).

Zgodnie ze standardami MFW i wytycznymi Eurostat/OECD inwestycje bezpośrednie w strefie euro są rejestrowane z zastosowaniem zasady kierunkowości, co oznacza, że transakcje finansowe pomiędzy inwestorem bezpośrednim będącym rezydentem strefy euro i przedsiębiorstwami bezpośredniego inwestowania spoza strefy euro rejestrowane są jako "zagraniczne inwestycje bezpośrednie". Symetrycznie, transakcje finansowe między rezydenckimi przedsiębiorstwami bezpośredniego inwestowania i inwestorami bezpośrednimi spoza strefy euro rejestrowane są w pozycji "inwestycje bezpośrednie w gospodarce sprawozdającej" bilansu płatniczego strefy euro.

Składnikami inwestycji bezpośrednich są: kapitał własny, reinwestowane zyski i pozostałe kapitały związane z kredytami między podmiotami powiązanymi kapitałowo. Kapitał własny obejmuje kapitał w oddziałach, jak również udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych. Reinwestowane zyski obejmują zapis przeciwny do udziału inwestora bezpośredniego w zyskach, które nie zostały podzielone jako dywidenda przez jednostki zależne lub stowarzyszone, oraz w zyskach oddziałów nie przekazanych inwestorowi bezpośredniemu, które rejestruje się w pozycji "dochody od inwestycji". "Pozostały kapitał" obejmuje wszystkie operacje finansowe między spółkami stowarzyszonymi (zaciąganie i udzielanie kredytów), w tym także dłużne papiery wartościowe i kredyty dostawców (tj. kredyty handlowe), między inwestorami bezpośrednimi a jednostkami zależnymi, oddziałami i jednostkami stowarzyszonymi.

Standardem międzynarodowym zalecanym w odniesieniu do wyceny stanów inwestycji bezpośrednich jest cena rynkowa. Stosuje się ją do wyceny kapitału własnego przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania notowanych na giełdach. Natomiast w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania nienotowanych na giełdach kapitał wycenia się według wartości księgowej z uwzględnieniem wspólnej definicji obejmującej poniższe pozycje księgowe:

i) kapitał wpłacony (z wyłączeniem akcji własnych oraz z uwzględnieniem rezerwy z tytułu agia emisyjnego akcji);

ii) wszystkie rodzaje rezerw (w tym także dotacje inwestycyjne, jeżeli wytyczne księgowe traktują je jako rezerwy spółki);

oraz

iii) niepodzielone zyski po uwzględnieniu strat (w tym także wynik roku bieżącego).

W pozycji uzupełniającej wymaga się wykazywania wartości księgowej kapitału własnego w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania notowanych na giełdach, zgodnie z taką samą wspólną definicją.

Wynikiem prac Grupy Zadaniowej ds. Inwestycji Bezpośrednich EBC/Eurostatu jest stworzenie zaleceń zmierzających do harmonizacji metodologii i praktyk w Państwach Członkowskich. Główne zalecenia przedstawiono w tabeli 1.

1.4. Inwestycje portfelowe (patrz również sekcja 3.8 Księgi BP)

Rachunek inwestycji portfelowych strefy euro obejmuje: i) udziałowe papiery wartościowe; oraz ii) dłużne papiery wartościowe w formie obligacji i bonów oraz instrumentów rynku pieniężnego, chyba że są one zaklasyfikowane albo jako inwestycje bezpośrednie, albo jako aktywa rezerwowe. Finansowe instrumenty pochodne oraz operacje z przyrzeczeniem odkupu i operacje pod zastaw papierów wartościowych są wyłączone z inwestycji portfelowych.

Pozycja "udziałowe papiery wartościowe" obejmuje wszystkie instrumenty stanowiące należności z tytułu wartości przedsiębiorstw pozostałej po zaspokojeniu roszczeń wszystkich wierzycieli. Akcje, udziały, akcje lub udziały preferencyjne, świadectwa udziałowe lub podobne dokumenty oznaczają udział w kapitale. Pozycja ta obejmuje także transakcje/akcje spółek wspólnego inwestowania, np. funduszy inwestycyjnych.

Obligacje są papierami wartościowymi wyemitowanymi z terminem pierwotnym powyżej jednego roku, które zazwyczaj dają posiadaczowi: i) bezwarunkowe prawo do stałego dochodu pieniężnego lub określonego w umowie zmiennego dochodu finansowego (wypłaty odsetek są niezależne od dochodów dłużnika); oraz ii) bezwarunkowe prawo do otrzymywania stałej sumy z tytułu spłaty kapitału w określonym terminie lub terminach.

W odróżnieniu od obligacji instrumenty rynku pieniężnego są papierami wartościowymi wyemitowanymi z terminem pierwotnym do jednego roku. Na ogół dają one posiadaczowi bezwarunkowe prawo do otrzymywania określonej stałej kwoty pieniężnej w ściśle określonym terminie. Instrumenty te są z reguły zbywane, z dyskontem, na zorganizowanych rynkach; dyskonto zależy od stopy procentowej i czasu pozostałego do wymagalności.

Raport Grupy Roboczej ds. Systemów Gromadzenia Danych Dotyczących Inwestycji Portfelowych był wynikiem analizy dotyczącej możliwości zbierania danych "papier po papierze" w strefie euro. Analizę tę przeprowadzono w ówczesnych 15 Państwach Członkowskich. Na jej podstawie uzgodniono, że dane na zasadzie "papier po papierze" zbierane będą co najmniej dla kwartalnych stanów inwestycji portfelowych. Uzgodniono również cztery obowiązujące modele sporządzania statystyki inwestycji portfelowych przedstawione w załączniku VI.

W odniesieniu do podziału sektorowego pasywów netto inwestycji portfelowych strefy euro wymogi określone dla międzynarodowej pozycji inwestycyjnej są takie same jak dla transakcji bilansu płatniczego.

Rejestrowanie transakcji inwestycji portfelowych w bilansie płatniczym strefy euro odbywa się wtedy, gdy wierzyciele lub dłużnicy strefy euro zarejestrują należności lub zobowiązania w swoich księgach. Transakcje są rejestrowane według otrzymanej lub zapłaconej ceny rzeczywistej, pomniejszonej o prowizje i wydatki. Tak więc w przypadku kuponowych papierów wartościowych uwzględnia się odsetki narosłe od czasu ostatniej płatności odsetek, natomiast dla papierów wartościowych wyemitowanych z dyskontem - odsetki narosłe od czasu emisji. Uwzględnienie narosłych odsetek wymagane jest dla rachunku finansowego kwartalnego bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej; zachęca się do stosowania takiego samego podejścia w miesięcznym bilansie płatniczym; te zapisy w kwartalnym (i miesięcznym) rachunku finansowym nie wymagają wprowadzania zapisów przeciwnych w rachunku dochodów.

1.5. Finansowe instrumenty pochodne (patrz również sekcja 3.9 Księgi BP)

Finansowe instrumenty pochodne są instrumentami finansowymi powiązanymi ze ściśle określonym instrumentem finansowym, wskaźnikiem lub towarem, poprzez które można samoistnie obracać ściśle określonym ryzykiem finansowym na rynkach finansowych. Transakcje na finansowe instrumenty pochodne traktuje się raczej jako oddzielne transakcje niż integralną składową wartości transakcji bazowych, z którymi mogą one być powiązane.

Transakcje i pozycje dotyczące opcji, futures, swapów, umów na przyszłą dostawę walut obcych (forward), kredytowych instrumentów pochodnych oraz instrumentów pochodnych wbudowanych w inne instrumenty rejestrowane są w bilansie płatniczym, aktywach rezerwowych i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Ze względów praktycznych nie wykazuje się instrumentów pochodnych wbudowanych w inne instrumenty odrębnie od instrumentu bazowego, z którym są powiązane.

Zgodnie z ostatnimi ustaleniami międzynarodowymi transakcje netto związane z instrumentami pochodnymi na stopę procentową rejestrowane są jako finansowe instrumenty pochodne, a nie jako dochody z inwestycji. Klasyfikacja ściśle określonych kredytowych instrumentów pochodnych powinna być rozstrzygana na zasadzie jednostkowych przypadków.

Wpłaty początkowych depozytów zabezpieczających są traktowane jako zmiany w lokatach i powinny być rejestrowane, jeżeli możliwe jest ich zidentyfikowanie, w pozycji "pozostałe inwestycje". Traktowanie zmiennych depozytów zabezpieczających zależy od formy tych depozytów: depozyty zmienne uważane są zasadniczo za zmiany w lokatach i powinny być rejestrowane, jeżeli możliwe jest ich zidentyfikowanie, w pozycji "pozostałe inwestycje". Zmienne depozyty zabezpieczające o charakterze futures są traktowane z zasady jako transakcje na instrumenty pochodne i powinny być wykazywane w pozycji "finansowe instrumenty pochodne".

W przypadku opcji rejestruje się całą premię (tj. cenę zakupu/sprzedaży opcji i dorozumianą opłatę manipulacyjną).

Wycena finansowych instrumentów pochodnych dokonywana jest na zasadzie bieżącej aktualizacji rynkowej (marked-tomarket).

Transakcje na finansowych instrumentach pochodnych rejestrowane są wtedy, gdy wierzyciele i dłużnicy strefy euro zarejestrują należności lub zobowiązania w swoich księgach. Z uwagi na problemy praktyczne związane z wyodrębnieniem transakcji aktywnych i pasywnych dla niektórych instrumentów pochodnych wszystkie transakcje dotyczące finansowych instrumentów pochodnych rejestrowane są w bilansie płatniczym strefy euro w kwotach netto. W międzynarodowej pozycji inwestycyjnej pozycje aktywów i pasywów finansowych instrumentów pochodnych rejestrowane są jako wartości brutto, z wyłączeniem finansowych instrumentów pochodnych należących do aktywów rezerwowych, które zapisywane są w kwocie netto.

1.6. Pozostałe inwestycje (patrz również sekcja 3.10 Księgi BP)

Pozostałe inwestycje określane są jako kategoria rezydualna, która obejmuje wszystkie transakcje nieuwzględnione w inwestycjach bezpośrednich, inwestycjach portfelowych, finansowych instrumentach pochodnych lub aktywach rezerwowych.

Pozostałe inwestycje obejmują kredyty handlowe, gotówkę i lokaty oraz pozostałe aktywa / pozostałe pasywa, a ponadto zapisy przeciwne dla narosłych dochodów od instrumentów zaliczanych do "pozostałych inwestycji".

Kredyty handlowe obejmują należności lub zobowiązania z tytułu udzielenia kredytu przez dostawców lub nabywców ze strefy euro, odpowiednio dla transakcji dotyczących towarów i usług oraz przedpłat z tytułu produkcji w toku (lub produkcji, która ma być podjęta) związanej z takimi transakcjami.

Pożyczki/gotówka i lokaty obejmują transakcje/portfele dotyczące następujących instrumentów finansowych: kredyty i pożyczki (tj. aktywa finansowe powstałe wskutek bezpośredniego pożyczania środków finansowych przez wierzyciela (pożyczkodawcę) na rzecz dłużnika (pożyczkobiorcy) na drodze porozumienia, w którym pożyczkodawca albo nie otrzymuje żadnego zabezpieczenia, albo otrzymuje niezbywalny dokument lub instrument); operacje z przyrzeczeniem odkupu, gotówka i lokaty. Pozycja ta obejmuje, między innymi, pożyczki i kredyty na finansowanie handlu, inne pożyczki i zaliczki (w tym także hipoteki) oraz leasing finansowy. Podział na "pożyczki" oraz "gotówkę i lokaty" zależny jest od charakterystyki pożyczkobiorcy. Oznacza to że, po stronie aktywnej pożyczki udzielone przez sektor posiadający pieniądz ze strefy euro bankom spoza strefy euro będą rejestrowane jako "lokaty", natomiast środki pożyczone przez sektor posiadający pieniądz ze strefy euro sektorowi niebankowemu spoza strefy euro będą rejestrowane jako "pożyczki".

Po stronie pasywnej środki pożyczone przez instytucje niebankowe (tj. niemonetarne instytucje finansowe) są zawsze wykazywane jako "pożyczki". Zgodnie z tym podziałem wszystkie transakcje pomiędzy monetarnymi instytucjami finansowymi strefy euro a bankami zagranicznymi klasyfikowane są jako "lokaty".

Wszystkie transakcje o charakterze operacji z przyrzeczeniem odkupu (tj. repurchase agreements, sell/buy-back, securities lending (z zabezpieczeniem w formie gotówki)) traktowane są w bilansie płatniczym / międzynarodowej pozycji inwestycyjnej strefy euro jako zabezpieczone pożyczki, nie zaś jako bezwarunkowy zakup/sprzedaż papierów wartościowych, i rejestrowane są w pozycji "pozostałe inwestycje" w sektorze rezydenta strefy euro przeprowadzającego taką operację.

Takie podejście, zgodne również z praktyką księgową banków i innych instytucji finansowych, ma na celu zapewnienie lepszego odzwierciedlenia ekonomicznego uzasadnienia tych instrumentów finansowych.

Pozostałe aktywa / pozostałe pasywa obejmują wszystkie pozycje inne niż kredyty handlowe, pożyczki, gotówka i lokaty.

Sektor strefy euro "Eurosystem" w "pozostałych inwestycjach" obejmuje pozycje netto Eurosystemu z krajowymi bankami centralnymi (KBC) nieuczestniczących Państw Członkowskich związane z funkcjonowaniem systemu TARGET. Te wewnętrzne salda/rachunki Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), nominowane w euro, są podobne do zmian na rachunkach nostro/vostro monetarnych instytucji finansowych (MIF) i tym samym raportowane są do EBC w kwocie netto jako pasywa.

Zasady "przeniesienia prawa własności", "terminu rozliczenia" i "terminu płatności" są w pełni zgodne ze standardami MFW.

W porównaniu z komponentami standardowymi BPM5 istnieje różnica w prezentacji podziałów analitycznych (tj. pierwszeństwo przysługuje podziałowi sektorowemu). Jednakże ta struktura sektorowa jest zgodna z podziałem określonym w BPM5, w którym pierwszeństwo przysługuje instrumentom. W miesięcznym bilansie płatniczym wymagany jest podział na transakcje krótko- i długoterminowe dla sektora MIF. Podobnie jak w prezentacji BPM5, gotówka i lokaty wykazywane są oddzielnie od pożyczek i pozostałych inwestycji.

1.7. Aktywa rezerwowe (patrz również sekcja 3.11 Księgi BP)

Aktywa rezerwowe strefy euro obejmują aktywa rezerwowe Eurosystemu, tj. aktywa rezerwowe EBC i KBC.

Aktywa rezerwowe muszą: i) znajdować się pod skuteczną kontrolą właściwych władz monetarnych Eurosystemu lub KBC; oraz ii) być bardzo płynnymi, zbywalnymi i wiarygodnymi należnościami Eurosystemu od rezydentów spoza strefy euro nominowanymi w walutach innych niż euro, złotem, transzą rezerwową w MFW lub specjalnymi prawami ciągnienia (SDR).

Definicja ta w sposób jednoznaczny wyklucza możliwość traktowania należności walutowych od rezydentów strefy euro oraz należności w euro od nierezydentów strefy euro jako aktywów rezerwowych, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie strefy euro. Podobnie pozycje walutowe sektora rządowego szczebla centralnego lub Skarbu Państwa nie mieszczą się w definicji aktywów rezerwowych strefy euro, zgodnie z uregulowaniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Aktywami rezerwowymi EBC są te aktywa, które zostały zgromadzone zgodnie z art. 30 Statutu ESBC i tym samym uznaje się, że są one bezpośrednio kontrolowane przez EBC. Dopóki nie dojdzie do dalszego przeniesienia własności, aktywa rezerwowe utrzymywane przez KBC znajdują się pod ich bezpośrednią i skuteczną kontrolą i są traktowane jako aktywa rezerwowe poszczególnych KBC.

Prezentacja transakcji Eurosystemu w zakresie aktywów rezerwowych przedstawia kwotę ogółem dla transakcji miesięcznych. Dodatkowe informacje dotyczące transakcji Eurosystemu w złocie, SDR-ów i transzy rezerwowej w MFW dostępne są z częstotliwością kwartalną, zgodnie z komponentami standardowymi BPM5. Zgodnie z ostatnimi zaleceniami MFW osobno prezentowane są finansowe instrumenty pochodne.

Rezerwy Eurosystemu sporządzane są w ujęciu brutto, bez wyłączania pasywów związanych z rezerwami (z wyjątkiem tych aktywów rezerwowych zawartych w podkategorii "finansowe instrumenty pochodne", które są rejestrowane w ujęciu netto).

Do wyceny stosuje się ceny rynkowe, a mianowicie: i) dla transakcji, ceny rynkowe obowiązujące w momencie dokonania transakcji; oraz ii) dla portfeli papierów wartościowych, średniorynkowe kursy zamknięcia na koniec okresu. Rynkowe kursy walutowe obowiązujące w czasie dokonania transakcji oraz średniorynkowe kursy zamknięcia na koniec okresu stosowane są do przeliczania na euro, odpowiednio, transakcji i portfeli aktywów nominowanych w walutach obcych.

Dochód z aktywów rezerwowych rejestrowany jest w pozycji "pozostałe inwestycje" rachunku dochodów z inwestycji, wraz z dochodami odsetkowymi z tytułu dłużnych papierów wartościowych zaliczanych do rezerw, zgodnie z zasadą memoriałową, przynajmniej raz na kwartał.

Pogląd, iż rezerwy możliwe do wykorzystania mogą być ważniejszym wskaźnikiem zdolności danego kraju do wywiązania się ze zobowiązań walutowych niż rezerwy brutto wykazane w bilansie płatniczym i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, zyskał szerszą akceptację i został przyjęty przez MFW w Specjalnym Standardzie Rozpowszechniania Danych (SDDS). W celu obliczenia rezerw możliwych do wykorzystania należy uzupełnić rezerwy brutto o informacje na temat innych aktywów w walutach obcych i pasywów związanych z rezerwami. W konsekwencji miesięczne dane dotyczące aktywów rezerwowych (brutto) Eurosystemu są uzupełniane o informacje na temat pozostałych aktywów w walutach obcych oraz przewidywanych i warunkowych krótkoterminowych obciążeniach aktywów rezerwowych brutto w podziale według terminów wymagalności. Ponadto wymagany jest podział walutowy aktywów rezerwowych brutto na SDR-y (suma) i inne waluty (suma) z częstotliwością kwartalną.

Dla ściśle określonych pozycji wartość złota monetarnego nie zmienia się dla wszystkich odwracalnych transakcji w złocie (swapy, operacje z przyrzeczeniem odkupu, pożyczki i lokaty). Operacje z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (repo) na papiery wartościowe nominowane w walutach obcych powiększają sumę ogółem aktywów rezerwowych KBC pożyczającego gotówkę, gdyż w tej operacji papiery wartościowe pozostają w bilansie; w przypadku operacji z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (reverse repo), władze monetarne pożyczające gotówkę nie zapisują żadnych zmian w aktywach rezerwowych ogółem, jeżeli kontrahent nierezydent należy do sektora "władze monetarne" lub "instytucje finansowe", a to z uwagi na fakt, iż należności od pożyczającego gotówkę traktowane są wówczas jako aktywo rezerwowe.

2. Metody wdrażania dla struktury geograficznej

Do sporządzania struktury geograficznej bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej przedstawionych stosuje się metodę "krok po kroku". Metoda ta obejmuje trzy etapy realizacji wymogów, z których każdy następny jest trudniejszy od poprzedniego:

Etap 1: Metoda sporządzania na poziomie strefy euro: dodanie krajowych transakcji/pozycji netto.

Etap 2: Metoda sporządzania na poziomie strefy euro: oddzielne dodanie transakcji/pozycji z nierezydentami dla przychodów i rozchodów lub aktywów netto i pasywów netto (bilans płatniczy) / aktywów i pasywów (międzynarodowa pozycja inwestycyjna).

Wymagania dotyczące danych na poziomie KBC: oddzielne wykazywanie transakcji/pozycji pomiędzy rezydentami strefy euro i rezydentami spoza strefy euro, zgodnie z załącznikiem II (tabele 1, 2, 4 i 5).

Etap 3: Metoda sporządzania na poziomie strefy euro i wymagania dotyczące danych na poziomie KBC: podobnie jak dla etapu 2 z uzupełnieniem o strukturę geograficzną transakcji/pozycji spoza strefy euro. Etap 3 jest niezbędny tylko dla kwartalnego bilansu płatniczego i rocznej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, jak określono w załączniku II (tabele 7 i 8).

Wymagania dotyczące danych na poziomie KBC: oddzielne wykazywanie transakcji/pozycji pomiędzy rezydentami strefy euro i rezydentami krajów znajdujących się na liście załącznika II (tabele 9-12).

3. Klasyfikacja według sektora instytucjonalnego w agregatach strefy euro (patrz również sekcja 3.1.6 Księgi BP)

Struktura sektorowa agregatów strefy euro obejmuje władze monetarne, instytucje rządowe i samorządowe, MIF oraz pozostałe sektory strefy euro.

Władze monetarne

"Władze monetarne" w rozumieniu statystyki strefy euro oznaczają Eurosystem.

Instytucje rządowe i samorządowe

Dla potrzeb statystyki strefy euro sektor instytucji rządowych i samorządowych zgodny jest z definicją tego sektora zawartą w SNA93 i ESA95 i obejmuje następujące jednostki:

– instytucje rządowe szczebla centralnego,

– instytucje stanowe/ regionalne,

– instytucje samorządowe,

– fundusze ubezpieczeń społecznych.

MIF z wyłączeniem władz monetarnych

Sektor "MIF z wyłączeniem władz monetarnych" jest równoznaczny sektorowi MIF statystyki pieniężnej i bankowej (bez władz monetarnych). Obejmuje on:

i) instytucje kredytowe według definicji prawa wspólnotowego, tj. przedsiębiorstwa, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub innych podlegających zwrotowi środków finansowych od ludności (w tym także przychodów z tytułu sprzedaży obligacji bankowych) oraz na udzielaniu kredytów na rachunek własny; oraz

ii) wszystkie pozostałe rezydenckie instytucje finansowe, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż MIF, a także na udzielaniu kredytów na własny rachunek (przynajmniej w kategoriach ekonomicznych) lub inwestowaniu w papiery wartościowe.

Pozostałe sektory

W statystyce strefy euro kategoria "pozostałe sektory" obejmuje szereg jednostek instytucjonalnych, a przede wszystkim:

i) pozostałe instytucje finansowe niezaliczone do MIF, takie jak instytucje wspólnego inwestowania, niebędące funduszami rynku pieniężnego, instytucje inwestowania w nieruchomości, biura maklerskie, instytucje kredytu hipotecznego, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne oraz pomocnicze instytucje finansowe; oraz

ii) instytucje niefinansowe, takie jak państwowe i prywatne przedsiębiorstwa niefinansowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych i gospodarstwa domowe.

Instytucje niebędące MIF

W statystyce strefy euro kategoria "sektor instytucji niebędących MIF" składa się z następujących sektorów: i) "instytucje rządowe i samorządowe"; i ii) "pozostałe sektory".

TABELA 1

Zalecenia dotyczące transakcji i pozycji zagranicznych inwestycji bezpośrednich, w tym związanego z nimi dochodu(1)

PriorytetDziałanie
Krótkoterminowe
Wysoki- Wszystkie pośrednie powiązania związane z zagranicznymi

inwestycjami bezpośrednimi (2) powinny być traktowane

zgodnie z interpretacją międzynarodowych standardów

statystycznych określonych w rozdziale 1 raportu Grupy

Zadaniowej ds. Zagranicznych Inwestycji Bezpośrednich.

- Wszystkie (pośrednie) transakcje/pozycje zagranicznych

inwestycji bezpośrednich należy przedstawiać w podziale

geograficznym jednostek stowarzyszonych lub spółek

macierzystych (2), (3)

- Wszystkie Państwa Członkowskie powinny rozpocząć

sporządzanie danych dotyczących kapitału własnego i

reinwestowanych zysków zagranicznych inwestycji

bezpośrednich na podstawie badań ankietowych (zbieranych

z częstotliwością co najmniej roczną) (4), (5)

- Dane dotyczące kapitału własnego zagranicznych inwestycji

bezpośrednich powinny być zbierane odrębnie dla spółek

giełdowych (wartość księgowa i rynkowa) i niegiełdowych.

Niski- Wpłaty na pokrycie strat przedsiębiorstw bezpośredniego

inwestowania należy wykazywać w rachunku finansowym.

Średnioterminowe
Wysoki- W odniesieniu do rejestrowania reinwestowanych zysków (6)

wszystkie Państwa Członkowskie powinny stosować "Current

Operating Performance Concept".

- Pozostałe komponenty kapitału należy klasyfikować zgodnie

z zaleceniami przedstawionymi w raporcie Grupy Zadaniowej

ds. Zagranicznych Inwestycji Bezpośrednich.

Średnioterminowe
Średni- Wypłata dywidend z nadzwyczajnych zysków kapitałowych

powinna być rejestrowana w rachunku kapitałowym (tym samym

nie jest uwzględniana przy wyliczaniu reinwestowanych

zysków).

Długoterminowe
Wysoki- Pośrednie powiązania w zakresie zagranicznych inwestycji

bezpośrednich powinny obejmować (co najmniej): albo i)

pośrednie powiązania własnościowe powyżej 50 %; albo ii)

bezpośrednie i pośrednie powiązania własnościowe powyżej

10 %, obliczone jako iloczyn kolejnych powiązań

własnościowych w łańcuchu.

(1) Według stanu na koniec 2003 r.
(2) Zalecenie to nie dotyczy konieczności ujmowania powiązań pośrednich, ale

raczej stosowanej metodologii. Patrz również: działanie długoterminowe

dotyczące zakresu pośrednich powiązań w zakresie zagranicznych inwestycji

bezpośrednich w praktyce.

(3) Zalecenie to dotyczy wyłącznie reinwestowanych zysków (transakcji) oraz

kapitału własnego zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Aby lepiej

zrozumieć różnice powodowane zastosowaniem innych kryteriów, patrz:

rozdział 2 raportu Grupy Zadaniowej ds. Zagranicznych Inwestycji

Bezpośrednich.

(4) Wyjątki stanowią: pierwsza ocena międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

(przekazywana w terminie T+9) oraz inwestycje w nieruchomości. Należy

zaprzestać stosowania następujących praktyk: i) pozostawiania jednostkom

sprawozdającym wyboru co do kryterium wyceny (wartość rynkowa lub

księgowa); oraz ii) zastosowania metody stałej inwentaryzacji/ kumulacji

transakcji bilansu płatniczego do wyliczania stanów.

(5) Dla nowych wymogów uznawane będą najlepsze szacunki przekazane w

wyznaczonych terminach.

(6) Wykazując odrębnie zwyczajne i nadzwyczajne zyski/ straty Państwa

Członkowskie mogą ograniczać się do niepełnej populacji spółek

(największych lub spółek holdingowych).

______

(*) Nie obejmuje EBC.

ZAŁĄCZNIK  IV

Przekazywanie danych do Europejskiego Banku Centralnego

Krajowe banki centralne (KBC) korzystają z rozwiązania zapewnionego przez Europejski System Banków Centralnych (ESBC), opierającego się na sieci telekomunikacyjnej "ESCB-Net", służącej do elektronicznego przekazywania informacji statystycznych wymaganych przez Europejski Bank Centralny (EBC). Wszystkie wymiany danych w obrębie ESBC wykorzystują ten sam koncepcyjny model danych. Format komunikatów statystycznych opracowany dla takiej elektronicznej wymiany informacji statystycznych to format "GESMES/TS". Niniejszy wymóg nie stanowi przeszkody w stosowaniu innych sposobów przekazywania informacji statystycznych do EBC jako uzgodnionych rozwiązań na wypadek sytuacji awaryjnych.

KBC stosują się do zaleceń wyszczególnionych poniżej w celu zapewnienia zadowalającego funkcjonowania systemu przekazywania danych.

– Kompletność: KBC podają wszystkie wymagane klucze szeregów. Brak kluczy szeregów lub podawanie kluczy nie objętych wykazem jest traktowane jako przekaz niekompletny. Jeżeli brakuje danej obserwacji, to takie pominięcie jest rejestrowane za pomocą odpowiedniego znacznika stanu obserwacji. Ponadto, jeżeli wprowadzane są korekty jedynie do podzbioru kluczy szeregów, to zasady zatwierdzania stosuje się dla całego bilansu płatniczego.

– Konwencja znaków: przekazywanie danych przez KBC do EBC oraz do Komisji Europejskiej (Eurostat) odbywa się zgodnie z jednolitą konwencją znaków dla wszystkich danych objętych raportowaniem. W myśl tej konwencji salda kredytowe i salda debetowe w rachunku bieżącym i kapitałowym muszą być przekazywane ze znakiem plus, natomiast salda netto wylicza się i podaje jako salda kredytowe minus salda debetowe. W rachunku finansowym zmniejszenia aktywów netto / wzrost pasywów netto należy podawać ze znakiem plus, podczas gdy wzrost aktywów netto / zmniejszenia pasywów netto wykazuje się ze znakiem minus. Salda netto wylicza się i podaje jako zmiany netto w aktywach plus zmiany netto w pasywach.

Podczas przekazywania danych dotyczących międzynarodowej pozycji inwestycyjnej pozycje netto wylicza się i podaje jako pozycje aktywów minus pozycja pasywów.

– Tożsamość księgowa danych: zasady zatwierdzania, które zostały rozprowadzane i dostępne są na żądanie, muszą być zastosowane przez KBC przed przekazaniem danych do EBC.

Każdorazowo w razie wprowadzenia korekt, KBC mogą przesłać zaktualizowany zbiór danych do EBC. Każdą korektę przekazuje się w następujący sposób:

– korekty danych miesięcznego bilansu płatniczego są udostępniane wraz z przekazaniem: i) danych za kolejny miesiąc; ii) danych kwartalnych; oraz iii) skorygowanych danych kwartalnych,

– korekty danych kwartalnego bilansu płatniczego są udostępniane wraz z przekazaniem danych za kolejny kwartał,

– korekty dotyczące kwartalnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej są udostępniane wraz z przekazaniem danych za kolejny kwartał,

– korekty dotyczące rocznej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej są udostępniane wraz z przekazaniem danych za lata następne.

Korekty danych miesięcznego i kwartalnego bilansu płatniczego odnoszące się do pełnych okresów rocznych są udostępniane EBC przez KBC na koniec marca i września, a te pierwsze, wraz z przekazaniem danych rocznej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Korekty danych kwartalnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej odnoszące się do pełnych okresów rocznych są udostępniane EBC przez KBC na koniec września, wraz z przekazaniem rocznej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Dane dotyczące płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych mogą być korygowane zawsze, kiedy zaistnieje taka konieczność. Jednakże należy zapewnić spójność pomiędzy pozycjami na koniec okresów a odpowiednimi pozycjami (kwartalnej i rocznej) międzynarodowej pozycji inwestycyjnej przesyłanych do celów sporządzania tego zestawienia dla strefy euro.

ZAŁĄCZNIK  V

Monitorowanie statystycznych metod sporządzania danych

Europejski Bank Centralny (EBC) monitoruje metody kompilacji używane do przekazywania statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, jak również pojęcia i definicje stosowane regularnie przez uczestniczące Państwa Członkowskie. Monitorowanie jest prowadzone w połączeniu z aktualizacją publikacji EBC zatytułowanej Metody statystyczne dla bilansu płatniczego/międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Unii Europejskiej ("European Union balance of payments/international investment position statistical methods"), zwanej dalej Księgą Bilansu Płatniczego (Księgą BP). Poza monitorowaniem celem Księgi BP jest również informowanie sporządzających bilans płatniczy o sytuacji w innych Państwach Członkowskich strefy euro.

Księga BP zawiera informacje o strukturze statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej we wszystkich Państwach Członkowskich. Przedstawia szczegółowe opisy metod sporządzania danych oraz używanych koncepcji i definicji, a ponadto zawiera informacje dotyczące odstępstw od definicji uzgodnionych dla statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w Państwach Członkowskich.

Księga BP jest corocznie aktualizowana w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi.

ZAŁĄCZNIK  VI 7

Zbieranie danych dla inwestycji portfelowych

Z uwagi na nieodłączne trudności związane ze sporządzaniem statystyki inwestycji portfelowych uznano za konieczne opracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących gromadzenia informacji tego rodzaju dla całej strefy euro.

Jak wyjaśniono w sekcji 1.4 załącznika III, przeprowadzono krajowe badania dotyczące możliwości zbierania danych "papier po papierze" dla strefy euro. Wynikiem tych badań są następujące ustalenia: począwszy od końca marca 2008 r.

Państwa Członkowskie strefy euro będą zbierały przynajmniej kwartalne stany inwestycji portfelowych (aktywa i pasywa) na zasadzie "papier po papierze". Do tego czasu niektóre Państwa Członkowskie będą w stanie przekazywać wyłącznie najlepsze szacunki dla określonych podziałów inwestycji portfelowych, szczególnie sektor emitenta czy walutę/kraj emisji.

Za podstawę wdrożenia nowych systemów zbierania danych uważa się funkcjonowanie scentralizowanej bazy danych papierów wartościowych (SBDPW).

Docelowy zakres określa się następująco: stany papierów wartościowych przekazywane krajowym odbiorcom na bazie zagregowanej, tj. bez użycia standardowych kodów (ISIN lub podobnych), nie mogą przekroczyć 15 % stanów inwestycji portfelowych (aktywów i pasywów) ogółem. Ta wartość progowa powinna być stosowana jako wskazówka do oceny wielkości systemów Państw Członkowskich. Aby umożliwić sporządzanie statystyki z danych gromadzonych "papier po papierze", SBDPW powinna obejmować wystarczającą liczbę papierów wartościowych inwestycji portfelowych na świecie.

Stany dla aktywów i pasywów inwestycji portfelowych w ramach międzynarodowej pozycji inwestycyjnej sporządzane są wyłącznie na podstawie danych o stanach.

Począwszy od daty określonej w art. 2 ust. 6 oraz biorąc pod uwagę opcję stopniowego wprowadzania wskazaną w tym przepisie, systemy gromadzenia danych dotyczących inwestycji portfelowych zgodne są z jednym z modeli przedstawionych w poniższej tabeli:

Obowiązujące modele zbierania danych dla inwestycji portfelowych

- Miesięczne stany [p-p-p] + miesięczne transakcje [p-p-p]
- Kwartalne stany [p-p-p] + miesięczne transakcje [p-p-p]
- Miesięczne stany [p-p-p] + wyliczone miesięczne transakcje [p-p-p]
- Kwartalne stany [p-p-p] + miesięczne transakcje [zagregowane]

Uwagi: "p-p-p" = zbieranie danych "papier po papierze".

"wyliczone transakcje" = różnica stanów (skorygowana o zmiany kurów walutowych, cen i inne zmiany wielkości).

1 Art. 2 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) wytycznych nr EBC/2007/3 (2007/426/WE) z dnia 31 maja 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.159.48) zmieniających nin. wytyczne z dniem 10 lipca 2007 r.
2 Art. 2 ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) wytycznych nr EBC/2007/3 (2007/426/WE) z dnia 31 maja 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.159.48) zmieniających nin. wytyczne z dniem 10 lipca 2007 r.
3 Art. 3 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 2 wytycznych nr EBC/2007/3 (2007/426/WE) z dnia 31 maja 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.159.48) zmieniających nin. wytyczne z dniem 10 lipca 2007 r.
4 Art. 6 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 3 wytycznych nr EBC/2007/3 (2007/426/WE) z dnia 31 maja 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.159.48) zmieniających nin. wytyczne z dniem 10 lipca 2007 r.
5 Załącznik II zmieniony przez art. 1 pkt 4 wytycznychnr EBC/2007/3 (2007/426/WE)z dnia 31 maja 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.159.48) zmieniającychnin. wytyczne z dniem 10 lipca 2007 r.
6 Załącznik III zmieniony przez art. 1 pkt 4 wytycznychnr EBC/2007/3 (2007/426/WE)z dnia 31 maja 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.159.48) zmieniającychnin. wytyczne z dniem 10 lipca 2007 r.
7 Załącznik VI zmieniony przez art. 1 pkt 4 wytycznychnr EBC/2007/3 (2007/426/WE)z dnia 31 maja 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.159.48) zmieniającychnin. wytyczne z dniem 10 lipca 2007 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.