Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.173.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lipca 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/1206
z dnia 4 lipca 2017 r.
ustalająca wysokość wkładów wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym drugiej raty za 2017 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. 1 , z późniejszymi zmianami (zwaną dalej "Umową o partnerstwie AKP-UE"),

uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy Unii Europejskiej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 2  ("umowa wewnętrzna"), w szczególności jej art. 7,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/323 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju 3  (zwane dalej "rozporządzeniem finansowym w sprawie 11. EFR"), w szczególności jego art. 21 ust. 3 i art. 21 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z procedurą określoną w art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dotyczącego 11. EFR Komisja do dnia 15 czerwca 2017 r. ma przedstawić wniosek określający a) kwotę drugiej raty wkładu na 2017 r. oraz b) skorygowaną roczną kwotę wkładu na rok 2017, jeżeli kwota ta odbiega od rzeczywistych potrzeb.

(2) Zgodnie z art. 52 rozporządzenia finansowego dotyczącego 11. EFR w dniu 6 kwietnia 2017 r. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przekazał Komisji swoje zaktualizowane szacunki zobowiązań i płatności związanych z instrumentami, którymi zarządza.

(3) Artykuł 22 ust. 1 rozporządzenia finansowego dotyczącego 11. EFR stanowi, że wezwania do wniesienia wkładu w pierwszej kolejności wykorzystują kwoty określone dla poprzednich Europejskich Funduszy Rozwoju (EFR). Należy zatem wezwać do wniesienia wkładów w ramach 10. i 11. EFR.

(4) Decyzją (UE) 2016/2026 4 , w dniu 11 listopada 2016 r., na wniosek Komisji, Rada przyjęła decyzję ustalającą pułap rocznej kwoty wkładów państw członkowskich na poczet EFR na 2017 r. w wysokości 3 850 000 000 EUR dla Komisji oraz 150 000 000 EUR dla EBI.

(5) Decyzją (UE) 2016/1337 5  Rada przydzieliła w dniu 2 sierpnia 2016 r. środki umorzone w ramach 10. EFR na cel uzupełnienia Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce na lata 2016-2018. W konsekwencji w COREPER państwa członkowskie osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie zwrotu łącznej kwoty 200 mln EUR z umorzonych kwot z ósmego i dziewiątego EFR oraz odpowiedniego dostosowania płatności państw członkowskich w taki sposób, aby każde państwo członkowskie otrzymało zwrot zgodnie ze swoim wkładem do tych kwot. Korekty płatności będą miały miejsce przy trzecim wezwaniu do wniesienia wkładu na 2017 r. lub pierwszym wezwaniu do wniesienia wkładu na 2018 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Poszczególne wkłady na rzecz EFR, które państwa członkowskie przekazują Komisji i EBI w ramach drugiej raty za 2017 r., określono w tabeli w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Udziały państw członkowskich we wkładzie ustalone w art. 1 ust. 2 lit. a) umów wewnętrznych dotyczących ósmego i dziewiątego EFR zmniejsza się odpowiednio o kwotę 200 000 000 EUR ze środków umorzonych w ramach ósmego i dziewiątego EFR. W zależności od preferencji poszczególnych państw członkowskich, korekty finansowe dokonane zostaną przy trzeciej płatności za rok 2017 lub pierwszej płatności za rok 2018.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lipca 2017 r.
W imieniu Rady
M. MAASIKAS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEKlucz dot. 10. EFR

w %

Klucz dot.

11. EFR

w %

Druga rata za 2017 r.Ogółem
Komisja

10. EFR

Komisja

11. EFR

Komisja

Ogółem

EBI

10. EFR

BELGIA3,533,249272 586 394,3939 859 803,5742 446 197,961 765 000,0044 211 197,96
BUŁGARIA0,140,21853102 576,552 680 775,342 783 351,8870 000,002 853 351,88
REPUBLIKA CZESKA0,510,79745373 671,719 782 566,6510 156 238,37255 000,0010 411 238,37
DANIA2,001,980451 465 379,2624 294 794,8225 760 174,081 000 000,0026 760 174,08
NIEMCY20,5020,579815 020 137,42252 458 793,95267 478 931,3710 250 000,00277 728 931,37
ESTONIA0,050,0863536 634,481 059 282,251 095 916,7325 000,001 120 916,73
IRLANDIA0,910,94006666 747,5611 532 007,7912 198 755,35455 000,0012 653 755,35
GRECJA1,471,507351 077 053,7618 491 130,2919 568 184,04735 000,0020 303 184,04
HISZPANIA7,857,932485 751 613,6097 310 194,16103 061 807,763 925 000,00106 986 807,76
FRANCJA19,5517,8126914 324 082,27218 513 796,75232 837 879,029 775 000,00242 612 879,02
CHORWACJA0,000,225180,002 762 352,952 762 352,950,002 762 352,95
WŁOCHY12,8612,530099 422 388,64153 710 502,99163 132 891,646 430 000,00169 562 891,64
CYPR0,090,1116265 942,071 369 277,181 435 219,2545 000,001 480 219,25
ŁOTWA0,070,1161251 288,271 424 480,081 475 768,3535 000,001 510 768,35
LITWA0,120,1807787 922,762 217 561,702 305 484,4560 000,002 365 484,45
LUKSEMBURG0,270,25509197 826,203 129 268,203 327 094,40135 000,003 462 094,40
WĘGRY0,550,61456402 979,307 538 998,267 941 977,56275 000,008 216 977,56
MALTA0,030,0380121 980,69466 280,47488 261,1615 000,00503 261,16
NIDERLANDY4,854,776783 553 544,7158 598 242,8362 151 787,532 425 000,0064 576 787,53
AUSTRIA2,412,397571 765 782,0129 411 735,3231 177 517,331 205 000,0032 382 517,33
POLSKA1,302,00734952 496,5224 624 662,8025 577 159,32650 000,0026 227 159,32
PORTUGALIA1,151,19679842 593,0714 681 394,3815 523 987,45575 000,0016 098 987,45
RUMUNIA0,370,71815271 095,168 809 768,949 080 864,11185 000,009 265 864,11
SŁOWENIA0,180,22452131 884,132 754 256,522 886 140,6690 000,002 976 140,66
SŁOWACJA0,210,37616153 864,824 614 471,474 768 336,29105 000,004 873 336,29
FINLANDIA1,471,509091 077 053,7618 512 475,4119 589 529,16735 000,0020 324 529,16
SZWECJA2,742,939112 007 569,5936 054 974,5838 062 544,171 370 000,0039 432 544,17
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO14,8214,6786210 858 460,32180 067 187,34190 925 647,667 410 000,00198 335 647,66
OGÓŁEM UE-28100,00100,0073 268 963,001 226 731 037,001 300 000 000,0050 000 000,001 350 000 000,00
1 Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.
2 Dz.U. L 210 z 6.8.2013, s. 1.
3 Dz.U. L 58 z 3.3.2015, s. 17.
4 Decyzja Rady (UE) 2016/2026 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wysokości wkładów finansowych wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym pułapu na 2018 r., rocznej kwoty na 2017 r., pierwszej raty za 2017 r. oraz indykatywnej, niewiążącej prognozy dotyczącej spodziewanych rocznych kwot na lata 2019 i 2020 (Dz.U. L 313 z 19.11.2016, s. 25).
5 Decyzja Rady (UE) 2016/1337 z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie przydzielenia środków umorzonych w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju w celu uzupełnienia Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce (Dz.U. L 212 z 5.8.2016, s. 107).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.