Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.321.11/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 września 2017 r.

WYROK TRYBUNAŁU
z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie E-18/16

Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii

(Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA - Brak wdrożenia - Rozporządzenie (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych)

(2017/C 321/10)

(Dz.U.UE C z dnia 28 września 2017 r.)

W sprawie E-18/16 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii - SKARGA o stwierdzenie, że Islandia nie przyjęła środków niezbędnych do włączenia do swojego porządku prawnego aktu, o którym mowa w rozdziale XV pkt 12zzq załącznika II Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych), dostosowanego do Porozumienia EOG protokołem 1 do tego porozumienia, jak wymaga tego art. 7 Porozumienia EOG, Trybunał w składzie: Carl Baudenbacher (prezes) oraz sędziowie Per Christiansen (sędzia sprawozdawca) i Benedikt Bogason (ad hoc), wydał w dniu 7 czerwca 2017 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

Trybunał niniejszym:

1. Orzeka, że Islandia nie przyjęła środków niezbędnych do włączenia do swojego porządku prawnego aktu, o którym mowa w rozdziale XV pkt 12zzq w załączniku II do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych), dostosowanego do Porozumienia EOG protokołem 1 do tego porozumienia, jak wymaga tego art. 7 Porozumienia EOG.
2. Obciąża Islandię kosztami postępowania.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.