Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.224.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 lipca 2017 r.

WYROK TRYBUNAŁU
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie E-14/16
Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii

(Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA - Brak wdrożenia - Dyrektywa 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych)

(2017/C 224/08)

(Dz.U.UE C z dnia 13 lipca 2017 r.)

W sprawie E-14/16 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii - SKARGA o stwierdzenie, że Islandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 17d załącznika XIII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dyrektywa Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 r. w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych), dostosowanego do Porozumienia protokołem 1 do tego porozumienia, ze względu na niezastosowanie się do art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1-5, art. 5, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 wspomnianego aktu, Trybunał w składzie: Carl Baudenbacher (prezes) oraz sędziowie Per Christiansen (sędzia sprawozdawca) i Páll Hreinsson wydał w dniu 31 marca 2017 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

Trybunał niniejszym:

1. Orzeka, że Islandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 17d załącznika XIII do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych), dostosowanego do Porozumienia protokołem 1 do tego porozumienia, nie wdrażając w przewidzianym terminie art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1-5, art. 5 oraz art. 9 ust. 1 tego aktu.
2. Oddala skargę dotyczącą braku wdrożenia art. 6 ust. 1 tego aktu.
3. Obciąża Islandię kosztami postępowania.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.