Wyrok Trybunału z dnia 27 października 2017 r. w sprawie E-21/16 - Pascal Nobile przeciwko DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG (Dyrektywa 87/344/EWG - Art. 201 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2009/138/WE - Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej - Swobodny wybór prawnika).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.422.9

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 października 2017 r.

WYROK TRYBUNAŁU
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie E-21/16 Pascal Nobile przeciwko DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG

(Dyrektywa 87/344/EWG - Art. 201 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2009/138/WE - Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej - Swobodny wybór prawnika)

(2018/C 422/07)

(Dz.U.UE C z dnia 27 października 2017 r.)

W sprawie E-21/16 Pascal Nobile przeciwko DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG - WNIOSEK skierowany do Trybunału na mocy art. 34 porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości przez Książęcy Sąd Apelacyjny (Fürstliches Obergericht) w sprawie wykładni art. 201 ust. 1 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), Trybunał w składzie: Carl Baudenbacher (prezes), Per Christiansen (sędzia sprawozdawca) oraz Benedikt Bogason (ad hoc), wydał w dniu 27 października 2017 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

Art. 201. ust. 1 lit. a) dyrektywy 2009/138/WE wyklucza możliwość zawarcia w umowie ubezpieczenia ochrony prawnej klauzuli zwalniającej zakład ubezpieczeń ze zobowiązań wynikających z umowy, jeśli osoba ubezpieczona, której zgodnie z umową przysługiwałoby prawo do zgłoszenia roszczeń, upoważnia pełnomocnika do reprezentowania jej interesów bez zgody ubezpieczyciela.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.