Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.133.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 kwietnia 2017 r.

WYROK TRYBUNAŁU
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie E-6/16
Fjarskipti hf. przeciwko Urzędowi Poczty i Telekomunikacji w Islandii

(Świadczenie usług telekomunikacyjnych - Dyrektywa 2002/21/WE - Sieć łączności elektronicznej - Usługa łączności elektronicznej - Publiczna sieć łączności)

(2017/C 133/06)

(Dz.U.UE C z dnia 27 kwietnia 2017 r.)

W sprawie E-6/16 Fjarskipti hf. przeciwko Urzędowi Poczty i Telekomunikacji w Islandii - WNIOSEK skierowany do Trybunału na mocy art. 34 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości złożony przez Sąd Rejonowy w Reykjavíku (Héraðsdómur Reykjavíkur) dotyczący wykładni art. 2 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywy ramowej), Trybunał w składzie: Carl Baudenbacher (prezes) oraz Per Christiansen (sędzia sprawozdawca) i Páll Hreinsson (sędziowie), wydał w dniu 22 grudnia 2016 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

1. Zawartą w art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/21/WE definicję terminu "sieć łączności elektronicznej" należy interpretować w taki sposób, że obejmuje ona system umożliwiający przekazywanie sygnałów zapisanych w formie wiadomości SMS na urządzeniu końcowym użytkownika, podłączonym poprzez przeglądarkę sieciową w internecie do oprogramowania skryptów PHP w domenie sieciowej przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, które odbiera sygnały, przetwarza je i przekazuje je następnie do serwera SMS w systemie łączności przedsiębiorstwa, który następnie przekazuje je poprzez sieć na numer telefoniczny odbiorcy.
2. Zawarta w art. 2 lit. c) dyrektywy 2002/21/WE definicja terminu "usługa łączności elektronicznej" obejmuje usługę polegającą na przekazywaniu sygnałów poprzez sieć łączności opisaną w pierwszym pytaniu, niezależnie czy za usługę tę pobierana jest opłata, pod warunkiem że przedmiotowa usługa jest zwykle świadczona za wynagrodzeniem.
3. Zawartą w art. 2 lit. d) dyrektywy 2002/21/WE definicję terminu "publiczna sieć łączności" należy interpretować w taki sposób, że obejmuje ona sieć opisaną w pierwszym pytaniu, wykorzystywaną do świadczenia usług opisanych w drugim pytaniu, niezależnie czy usługi te są udostępniane jedynie dla abonentów określonego przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sieć jest wykorzystywana w całości lub głównie do świadczenia takich publicznie dostępnych usług.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.