WYROK TRYBUNAŁU z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie E-6/22 - Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.87.39

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 marca 2023 r.

WYROK TRYBUNAŁU
z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie E-6/22 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii

(Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA - brak wdrożenia - rozporządzenie (UE) 2016/778)

(2023/C 87/12)

(Dz.U.UE C z dnia 9 marca 2023 r.)

W sprawie E-6/22 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii - SKARGA o stwierdzenie, że Islandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 7 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym poprzez nieprzyjęcie środków niezbędnych do włączenia do krajowego porządku prawnego aktu, o którym mowa w pkt 19bi załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/778 z dnia 2 lutego 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do okoliczności i warunków, w jakich zapłata nadzwyczajnych składek ex post może zostać częściowo lub całkowicie odroczona, oraz w zakresie kryteriów służących określeniu działań, usług i operacji w odniesieniu do funkcji krytycznych oraz określeniu linii biznesowych wraz z powiązanymi usługami w odniesieniu do głównych linii biznesowych 1 ), dostosowanego protokołem 1 do Porozumienia, Trybunał w składzie: Páll Hreinsson (prezes), Per Christiansen (sędzia) i Bernd Hammermann (sędzia sprawozdawca) wydał w dniu 17 listopada 2022 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

Trybunał niniejszym:

1. Orzeka, że Islandia uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 7 Porozumienia EOG poprzez nieprzyjęcie w wyznaczonym terminie środków niezbędnych do włączenia do krajowego porządku prawnego aktu, o którym mowa w pkt 19bi załącznika IX do Porozumienia EOG (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/778 z dnia 2 lutego 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do okoliczności i warunków, w jakich zapłata nadzwyczajnych składek ex post może zostać częściowo lub całkowicie odroczona, oraz w zakresie kryteriów służących określeniu działań, usług i operacji w odniesieniu do funkcji krytycznych oraz określeniu linii biznesowych wraz z powiązanymi usługami w odniesieniu do głównych linii biznesowych), dostosowanego protokołem 1 do Porozumienia.

2. Obciąża Islandię kosztami postępowania.

1 Dz.U. L 131 z 20.5.2016, s. 41.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.