Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.189.49

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 czerwca 2017 r.

WYROK TRYBUNAŁU
z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie E-4/16 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii

(Niewykonanie wyroku Trybunału stwierdzającego uchybienie zobowiązaniom - Art. 33 porozumienia o nadzorze i Trybunale - Środki niezbędne do wykonania wyroku Trybunału)

(2017/C 189/13)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2016 r.)

W sprawie E-4/16, Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii - WNIOSEK o stwierdzenie, że Królestwo Norwegii, nie podejmując w przewidzianym terminie środków niezbędnych do zastosowania się do wyroku Trybunału z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie E-13/13 ESA przeciwko Norwegii, uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 33 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, Trybunał w składzie: Carl Baudenbacher (prezes) oraz sędziowie Per Christiansen i Páll Hreinsson (sędzia sprawozdawca), wydał w dniu 16 listopada 2016 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

Trybunał niniejszym:

1. Orzeka, że Królestwo Norwegii, nie podejmując w przewidzianym terminie środków niezbędnych do zastosowania się do wyroku Trybunału z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie E-13/13 ESA przeciwko Norwegii, uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 33 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.
2. Obciąża Królestwo Norwegii kosztami postępowania.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.