Wyrok Trybunału z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie E-16/17 - Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA - brak wdrożenia - rozporządzenie (UE) nr 231/2013).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.414.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 2018 r.

WYROK TRYBUNAŁU
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie E-16/17

Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii

(Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA - brak wdrożenia - rozporządzenie (UE) nr 231/2013)

(2018/C 414/13)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2018 r.)

W sprawie E-16/17, Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii - SKARGA o stwierdzenie, że Islandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 7 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym poprzez niewłączenie do krajowego porządku prawnego aktu, o którym mowa w pkt 31bbb załącznika IX do Porozumienia EOG (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru), dostosowanego protokołem 1 do Porozumienia EOG, Trybunał w składzie: Páll Hreinsson, prezes, Per Christiansen i Bernd Hammermann (sędzia sprawozdawca), sędziowie, wydał w dniu 14 czerwca 2018 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

Trybunał niniejszym:

1.
Orzeka, że Islandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 7 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym poprzez niewłączenie do krajowego porządku prawnego aktu, o którym mowa w pkt 31bba załącznika IX do Porozumienia EOG (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru), dostosowanego do Porozumienia EOG protokołem 1 do tego porozumienia.
2.
Obciąża Islandię kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.