Wyrok Trybunału z dnia 10 maja 2011 r. w połączonych sprawach E-4/10, E-6/10 i E-7/10 - Księstwo Liechtensteinu, Reassur Aktiengesellschaft i Swisscom RE Aktiengesellschaft przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.294.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 października 2011 r.

WYROK TRYBUNAŁU

z dnia 10 maja 2011 r.

w połączonych sprawach E-4/10, E-6/10 i E-7/10

Księstwo Liechtensteinu, Reassur Aktiengesellschaft i Swisscom RE Aktiengesellschaft przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA

(Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Nadzoru EFTA - pomoc państwa - szczególne zasady opodatkowania zależnych zakładów ubezpieczeń - pojęcie przedsiębiorstwa - selektywność - istniejąca i nowa pomoc - zakłócenie konkurencji i wpływ na handel - odzysk - uzasadnione oczekiwania - pewność prawa - obowiązek uzasadnienia)

(2011/C 294/07)

(Dz.U.UE C z dnia 6 października 2011 r.)

W połączonych sprawach E-4/10, E-6/10 i E-7/10, Księstwo Liechtensteinu, Reassur Aktiengesellschaft i Swisscom RE Aktiengesellschaft przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA - WNIOSEK o stwierdzenie nieważności decyzji 97/10/COL z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie opodatkowania zależnych zakładów ubezpieczeń na mocy ustawy podatkowej Liechtensteinu, Trybunał w składzie: Carl Baudenbacher (prezes), Thorgeir Örlygsson (sędzia sprawozdawca) oraz Per Christiansen (sędzia), wydał w dniu 10 maja 2011 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

Trybunał niniejszym:

1. Oddala skargi.

2. Obciąża skarżących kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.