Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.198.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 marca 2017 r.

WYROK TRYBUNAŁU
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie E-10/16

Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii

(Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA - Brak wdrożenia - Dyrektywa 2014/68/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych)

(2017/C 198/06)

(Dz.U.UE C z dnia 1 marca 2017 r.)

W sprawie E-10/16 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii - SKARGA o stwierdzenie, że Islandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy aktu, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 6a oraz 6e załącznika II Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (to znaczy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych), dostosowanego do Porozumienia protokołem 1 do tego Porozumienia, oraz na mocy art. 7 Porozumienia, nie przyjmując w przewidzianym terminie środków niezbędnych do wdrożenia art. 13 przywołanego aktu lub nie powiadamiając Urzędu Nadzoru EFTA o ich przyjęciu, Trybunał w składzie: Carl Baudenbacher (prezes) oraz sędziowie Per Christiansen (sędzia sprawozdawca) i Páll Hreinsson, wydał w dniu 1 marca 2017 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

Trybunał niniejszym:

1. Orzeka, że Islandia, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy aktu, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 6a oraz 6e załącznika II do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (to znaczy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych), dostosowanego do Porozumienia EOG protokołem 1 do tego porozumienia, oraz na mocy art. 7 Porozumienia EOG, nie przyjmując w przewidzianym terminie środków niezbędnych do wdrożenia art. 13 przywołanego aktu.
2. Obciąża Islandię kosztami postępowania.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.