Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.235.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 1991 r.

DECYZJA NR 145
z dnia 27 czerwca 1990 r.
dotycząca wypłaty zaległych świadczeń rodzinnych należnych osobom prowadzącym działalność na własny rachunek na mocy art. 73 i 74 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71

(91/423/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 23 sierpnia 1991 r.)

KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH,

uwzględniając art. 81 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, na podstawie którego rozwiązywane są wszystkie kwestie administracyjne oraz kwestie wykładni, wynikające z przepisów rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i późniejszych rozporządzeń,

uwzględniając art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r., na podstawie którego Komisja sporządza wzory świadectw, zaświadczeń, deklaracji, wniosków i innych dokumentów koniecznych do stosowania rozporządzeń,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3427/89 z dnia 30 października 1989 r., które wprowadza, w szczególności, jednolite dla wszystkich Państw Członkowskich rozwiązanie problemu wypłaty świadczeń rodzinnych członkom rodziny niemającym miejsca zamieszkania na terytorium właściwego Państwa Członkowskiego oraz rozszerza jego przepisy na osoby prowadzące działalność na własny rachunek,

a także mając na uwadze co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 3427/89 jest stosowane, na mocy swego art. 3, od dnia 15 stycznia 1986 r., z wyjątkiem części art. 1 ust. 1 dotyczącej zmiany art. 76;

dla przyznania i wypłaty zaległych świadczeń rodzinnych należnych osobom prowadzącym działalność na własny rachunek, zgodnie z art. 73 i 74 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, ze zmianami wprowadzonymi od daty stosowania rozporządzenia (EWG) nr 3427/89, konieczne jest określenie warunków, na jakich kwoty świadczeń rodzinnych już wypłacone na podstawie ustawodawstwa państwa zamieszkania członków rodziny ze względu na to zamieszkanie lub ze względu na zawód wykonywany przez współmałżonka lub innego członka rodziny, zostają potrącone z kwoty takich zaległych świadczeń;

ponadto musi zostać określony kurs wymiany walut, jaki ma być zastosowany do tego potrącenia;

ponadto należy sporządzić specjalny wzór formularza w celu wypłaty zaległości;

zalecenie nr 15 Komisji Administracyjnej ustala język, w jakim należy wydać formularze;

muszą zostać ustalone ograniczenia czasowe dla roszczeń o wypłatę zaległych świadczeń rodzinnych należnych zgodnie z art. 73 i 74 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, ze zmianami, jak również dla samych wypłat zaległych świadczeń,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1. a) Na wniosek osoby zainteresowanej uprawniona instytucja przyznaje i wypłaca zaległe świadczenia rodzinne należne osobom prowadzącym działalność na własny rachunek za okres między datą stosowania rozporządzenia (EWG) nr 3427/89, a datą, kiedy odnośna instytucja wykonała to rozporządzenie.

b) Wypłaty zaległych świadczeń dokonuje się po potrąceniu kwoty świadczeń rodzinnych otrzymanych za ten sam okres bądź na podstawie ustawodawstwa państwa miejsca zamieszkania członków rodziny ze względu na to zamieszkanie lub ze względu na zawód wykonywany przez współmałżonka lub daną osobę, w której gospodarstwie domowym żyją członkowie rodziny pracownika, bądź ze względu na działalność zawodową małżonka w innym Państwie Członkowskim, albo na podstawie dwustronnych konwencji.

c) W celu uzyskania wypłaty zaległych świadczeń rodzinnych, osoba zainteresowana załącza do swojego wniosku oświadczenie wyszczególniające całkowitą kwotę świadczeń rodzinnych otrzymanych, rok po roku, na członków swojej rodziny, na podstawie ustawodawstwa państwa zamieszkania tych członków lub z innych tytułów.

Bez względu na złożone oświadczenia, właściwy organ może zwrócić się do odpowiednich instytucji z prośbą o zaświadczenie uwierzytelniające otrzymanie lub nieotrzymanie świadczeń rodzinnych, w formie zgodnej z poniższym wzorem.

Właściwe organy Państw Członkowskich udostępniają formularz właściwym instytucjom zainteresowanym. Formularz ten udostępniany jest w językach urzędowych Wspólnoty i opracowany jest w taki sposób, że różne wersje językowe w pełni się pokrywają, umożliwiając zainteresowanej osobie otrzymanie formularza wydrukowanego w jej własnym języku.

d) Kwoty świadczeń rodzinnych przyznane, z jednej strony na podstawie ustawodawstwa właściwego Państwa Członkowskiego, a z drugiej strony na podstawie ustawodawstwa państwa miejsca zamieszkania członków rodziny lub tytułem innych uprawnień, które uwzględnia się dla stosowania lit. b), są kwotami przyznanymi na wszystkich członków rodziny pracownika kwalifikujących się do któregokolwiek z tych świadczeń.

e) Potrącenie określone w lit. b) dotyczy rodziny pracownika jako całości, przez co całkowita kwota świadczeń rodzinnych otrzymanych na podstawie ustawodawstwa państwa miejsca zamieszkania członków danej rodziny lub tytułem innych uprawnień za dany rok, zostaje potrącona z całkowitej kwoty świadczeń rodzinnych należnych za ten sam rok na podstawie ustawodawstwa właściwego Państwa Członkowskiego.

Jeżeli kwota wcześniej otrzymanych świadczeń jest wyższa lub równa kwocie świadczeń należnych na podstawie ustawodawstwa właściwego Państwa Członkowskiego, to żadne zaległe świadczenia nie są należne od właściwej instytucji. Jeżeli ta pierwsza kwota świadczeń jest niższa od tej drugiej, to zaległe świadczenia wypłaca się pracownikowi po potrąceniu kwoty już otrzymanej, jak określono w lit. b).

We wszystkich przypadkach całkowita suma świadczeń już wypłaconych na podstawie ustawodawstwa państwa miejsca zamieszkania członków rodziny lub tytułem innych uprawnień, zostaje zachowana przez pracownika, a instytucja, która wypłaciła te świadczenia, zrzekała się dochodzenia ich zwrotu od danej instytucji uprawnionej.

f) W celu dokonania potrącenia określonego w lit. b), właściwa instytucja przelicza na swoją walutę kwotę świadczeń rodzinnych otrzymanych przez daną osobę na członków jej rodziny na podstawie ustawodawstwa państwa miejsca zamieszkania wymienionych członków rodziny lub tytułem innych uprawnień, stosując kurs wymiany określony w art. 107 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 574/72. Należy zastosować kurs wymiany z dnia 16 listopada 1989 r.

2. W odniesieniu do wniosków o wypłatę zaległych świadczeń rodzinnych, określonych w ust. 1, obowiązują ograniczenia czasowe określone w ustawodawstwie krajowym; jednakże takie wnioski mogą być wnoszone w sposób ważny w ciągu dwóch lat od dnia 16 listopada 1989 r., nawet jeżeli wymienione wcześniej ograniczenia czasowe są krótsze.

3. W odniesieniu do wypłat zaległych świadczeń rodzinnych, jeżeli wniosek określony w ust. 1 zostanie przedłożony w ciągu dwóch lat od dnia 16 listopada 1989 r., prawa określone w rozporządzeniu (EWG) nr 3427/89 zostają nabyte i ustawodawstwo któregokolwiek Państwa Członkowskiego odnoszące się do przedawnienia lub wygaśnięcia tych uprawnień nie może być stosowane wobec zainteresowanych osób.

4. Niniejszą decyzja jest stosowana od pierwszego dnia miesiąca następującego po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

E. Mc CUMISKEY
Przewodniczący Komisji Administracyjnej
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŚWIADCZENIE O DOKONANEJ LUB NIEDOKONANEJ WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA WŁASNY RACHUNEK

grafika

INSTRUKCJE

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.