Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.327.15

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 grudnia 2005 r.

Wypis z decyzji o przyjęciu środka służącego reorganizacji, podjętej zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

(2005/C 327/08)

(Dz.U.UE C z dnia 23 grudnia 2005 r.)

Decyzja nadzwyczajna na mocy art. 71 ust. 2 Ustawy w sprawie nadzoru systemu bankowego z 1992 r.

Decyzją sądu w 's-Hertogenbosch z dnia 22 września 2005 r. podjętą o godz. 12.00 na podstawie art. 71 Ustawy w sprawie nadzoru systemu bankowego z 1992 r. w sprawie:

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Uveco Groep B.V.,

z siedzibą w Veghel,

5461 JV Veghel, Stationsstraat 20; adres korespondencyjny: 5460 AE Veghel, Postbus 223,

zarejestrowanej w Izbie Handlowej w Eindhoven pod numerem 16077590

oraz

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Hampsink Holding B.V.,

z siedzibą w Veghel,

5709 PD Helmond, Waterleliesingel 24,

zarejestrowanej w Izbie Handlowej w Eindhoven pod numerem 16076066,

uznaje się, że wyżej wymienione instytucje kredytowe znajdują się w sytuacji wymagającej środków specjalnych w interesie ogółu wierzycieli,

oraz ustanawia się F.H.E. Boerma, członka składu sędziowskiego, sędzią-komisarzem oraz A.A.M. Deterink, adwokata i pełnomocnika procesowego w 5600 AA Eindhoven, Postbus 3, tel. 040 - 262 66 00, zarządcą.

Środki ustanowiono na okres półtora roku rozpoczynający się dnia 22 września 2005 r. a kończący się 22 marca 2007 r.

W odniesieniu do decyzji nadzwyczajnej prawem właściwym jest prawo niderlandzkie.

Od niniejszej decyzji nadzwyczajnej można odwołać się w terminie czternastu dni od dnia jej wydania, czyli nie później niż 7 października 2005 r. przed Sądem Najwyższym Niderlandów: Hoge Raad der Nederlanden w 2514 CV 's-Gravenhage, Kazernestraat 52 (adres korespondencyjny 2500 EH 's-Gravenhage, Postbus 20303).

Decyzja nadzwyczajna na mocy art. 71 ust. 2 Ustawy w sprawie nadzoru systemu bankowego z 1992 r.

Decyzją sądu w 's-Hertogenbosch z dnia 9 listopada 2005 r. na podstawie art. 78 Ustawy w sprawie systemu kredytowego z 1992 r. w sprawie:

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Uveco Groep B.V.,

z siedzibą w Veghel,

5461 JV Veghel, Stationsstraat 20; adres korespondencyjny: 5460 AE Veghel, Postbus 223,

zarejestrowanej w Izbie Handlowej w Eindhoven pod numerem 16077590

oraz

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Hampsink Holding B.V.,

z siedzibą w Veghel,

5709 PD Helmond, Waterleliesingel 24,

zarejestrowanej w Izbie Handlowej w Eindhoven pod numerem 16076066,

cofa się decyzję na mocy której uznano, że wyżej wymienione instytucje kredytowe znajdują się w sytuacji wymagającej środków specjalnych w interesie ogółu wierzycieli.

Wszelkie zobowiązania należne na dzień przyjęcia decyzji nadzwyczajnej zostały w całości spłacone. Jeżeli należne zobowiązania pozostały niespłacone na dzień przyjęcia decyzji nadzwyczajnej, roszczenia można w dalszym ciągu zgłaszać do weryfikacji byłemu zarządcy, A.A.M. Deterink, Postbus 3, 5600 AA Eindhoven.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.