Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.130.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 sierpnia 2018 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 10 kwietnia 1992 r.
w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych dla odprawy czasowej zarejestrowanych koni

(92/260/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 15 maja 1992 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady (EWG) nr 90/426 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich 1 , ostatnio zmienioną decyzją Komisji nr 92/130/EWG 2 , w szczególności jej art. 15 lit. a) i art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

decyzją Rady nr 79/542/EWG 3 , ostatnio zmienioną decyzją Komisji nr 92/162/EWG 4 , został ustanowiony wykaz państw trzecich, z których w szczególności Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz zwierząt z rodziny koniowatych;

należy także wziąć pod uwagę regionalizację niektórych państw trzecich, co jest przedmiotem decyzji Komisji nr 92/160/EWG 5 , zmienionej decyzją nr 92/161/EWG 6 ;

istnienie równoważnych sytuacji zdrowotnych między niektórymi państwami trzecimi uzasadnia ustanowienie kilku stref zdrowotnych dla przywozu zwierząt z rodziny koniowatych;

różne kategorie koni mają swoje własne cechy i ich przywóz jest zatwierdzony do różnych celów; co za tym idzie, należy ustanowić szczególne wymagania zdrowotne dla czasowej odprawy rejestrowanych koni;

biorąc pod uwagę istnienie różnych sytuacji zdrowotnych, konieczne jest ustanowienie kilku świadectw zdrowia w celu odprawy czasowej rejestrowanych koni;

niniejsza decyzja powinna zostać ponownie przejrzana przed 31 grudnia 1992 r.;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1 7

Bez uszczerbku dla decyzji 92/160/EWG, Państwa Członkowskie zezwalają na odprawę czasową rejestrowanych koni:

pochodzących z państw trzecich wymienionych w załączniku I,
spełniających wymagania ustalone w jednym ze wzorów świadectw zdrowia zwierząt w załączniku II.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 kwietnia 1992 r.
W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  8

Grupa sanitarna A(1)

Szwajcaria (CH), Grenlandia (GL), Islandia (IS)

Grupa sanitarna B(1)

Australia (AU), Białoruś (BY), Czarnogóra (ME), Była Jugosłowiańska Republika Macedonii(2) (MK), Nowa Zelandia (NZ), Serbia (RS), Rosja(3) (RU), Ukraina (UA)

Grupa sanitarna C(1)

Kanada (CA), Chiny (3) (CN), Hongkong (HK), Indie (3) (IN), Japonia (JP), Republika Korei (KR), Makao (MO), Malezja (półwysep) (MY), Singapur (SG), Tajlandia (TH), Stany Zjednoczone Ameryki (US)

Grupa sanitarna D(1)

Argentyna (AR), Barbados (BB), Bermudy (BM), Boliwia (BO), Brazylia (3) (BR), Chile (CL), Kostaryka (3) (CR), Kuba (CU), Jamajka (JM), Meksyk (3) (MX), Peru (3) (PE), Paragwaj (PY), Urugwaj (UY)

Grupa sanitarna E(1)

Zjednoczone Emiraty Arabskie (AE), Bahrajn (BH), Algieria (DZ), Egipt (3) (EG), Izrael (4) (IL), Jordania (JO), Kuwejt (KW), Liban (LB), Maroko (MA), Oman (OM), Katar (QA), Arabia Saudyjska (3) (SA), Tunezja (TN), Turcja (3) (TR)

Grupa sanitarna F(1)

Republika Południowej Afryki(3) (ZA)

(1) Grupa sanitarna określona w kolumnie 5 w załączniku I do decyzji 2004/211/WE. Państwa trzecie, ich terytoria lub części przypisane do tej grupy sanitarnej stosują świadectwo zdrowotne oznaczone tą samą literą w załączniku II do niniejszej decyzji.

(2) Kod tymczasowy, który nie wpływa na ostateczne oznaczenie państwa, jakie zostanie nadane po zakończeniu negocjacji toczących się obecnie w ONZ.

(3) Część państwa trzeciego lub terytorium zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a) dyrektywy 90/426/EWG określone w kolumnach 3 i 4 w załączniku I do decyzji 2004/211/WE.

(4) Rozumiany dalej jako Państwo Izrael, z wyłączeniem terytoriów znajdujących się pod administracją izraelską od czerwca 1967 r., a mianowicie Wzgórz Golan, Strefy Gazy, Wschodniej Jerozolimy i pozostałego obszaru Zachodniego Brzegu.

ZAŁĄCZNIK  II  9

A. Świadectwo zdrowia przy odprawie czasowej rejestrowanych koni wprowadzanych do Unii Europejskiej na okres krótszy niż 90 dni zgodnie z decyzją 2004/211/WE

grafika

B. Świadectwo zdrowia przy odprawie czasowej rejestrowanych koni wprowadzanych do Unii Europejskiej na okres krótszy niż 90 dni zgodnie z decyzją 2004/211/WE

grafika

C. Świadectwo zdrowia przy odprawie czasowej rejestrowanych koni wprowadzanych do Unii Europejskiej na okres krótszy niż 90 dni zgodnie z decyzją 2004/211/WE

grafika

D. Świadectwo zdrowia przy odprawie czasowej rejestrowanych koni wprowadzanych do Unii Europejskiej na okres krótszy niż 90 dni zgodnie z decyzją 2004/211/WE

grafika

E. Świadectwo zdrowia do przy odprawie czasowej rejestrowanych koni wprowadzanych do Unii Europejskiej na okres krótszy niż 90 dni zgodnie z decyzją 2004/211/WE

grafika

F. Świadectwo zdrowia przy odprawie czasowej rejestrowanych koni wprowadzanych do Unii Europejskiej na okres krótszy niż 90 dni zgodnie z decyzją 2004/211/WE

grafika

1 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42.
2 Dz.U. L 47 z 22.2.1992, str. 26.
3 Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15.
4 Dz.U. L 71 z 18.3.1992, str. 30.
5 Dz.U. L 71 z 18.3.1992, str. 27.
6 Dz.U. L 71 z 18.3.1992, str. 29.
7 Art. 1:

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2010/613/UE z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.268.40) wprowadzającej odstępswo od jego stosowania z dniem notyfikacji tej decyzji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2014/440/UE z dnia 7 lipca 2014 r. (Dz.U.UE.L.14.200.15) wprowadzającej odstępswo od jego stosowania z dniem notyfikacji tej decyzji.

8 Załącznik I:

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 decyzji nr 93/344/EWG z dnia 17 maja 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.138.11) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 maja 1993 r.p

- zmieniony przez art. 12 pkt 1 decyzji nr 94/453/WE z dnia 29 czerwca 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.187.11) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 czerwca 1994 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 decyzji nr 94/561/WE z dnia 27 lipca 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.214.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 1994 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 decyzji nr 95/322/WE z dnia 25 lipca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.190.9) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 lipca 1995 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 decyzji nr 95/323/WE z dnia 25 lipca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.190.11) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 lipca 1995 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 i 2 decyzji nr 96/279/WE z dnia 26 lutego 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.107.1) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lutego 1996 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 1 decyzji nr 97/10/WE z dnia 12 grudnia 1996 r. (Dz.U.UE.L.97.3.9) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 grudnia 1996 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 decyzji nr 97/160/WE z dnia 14 lutego 1997 r. (Dz.U.UE.L.97.62.39) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 lutego 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 98/360/WE z dnia 18 maja 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.163.44) zmieniającej nin. decyzję z dniem 19 maja 1998 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 decyzji nr 98/594/WE z dnia 6 października 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.286.53) zmieniającej nin. decyzję z dniem 7 października 1998 r.

- zmieniony przez art. 3 pkt 1 decyzji nr 1999/228/WE z dnia 5 marca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.83.77) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 marca 1999 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 decyzji nr 2000/209/WE z dnia 24 lutego 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.64.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 decyzji nr 2001/117/WE z dnia 26 stycznia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.43.38) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 decyzji nr 2001/611/WE z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.214.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 decyzji nr 2001/619/WE z dnia 25 lipca 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.215.55) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 decyzji nr 2002/635/WE z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.206.20) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.03.236.33) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1792/2006 z dnia 23 października 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.362.1) zmieniającego nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2010/266/UE z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.117.85) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2010/463/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.220.74) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.158.74) zmieniającego nin. decyzję z dniem 1 lipca 2013 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2014/332/UE z dnia 4 czerwca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.167.52) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2014/501/UE z dnia 24 lipca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.222.16) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 lipca 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr (UE) 2015/1009 z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.161.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2015 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr (UE) 2016/1899 z dnia 26 października 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.293.42) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

9 Załącznik II:

- zmieniony przez art. 2 pkt 2 decyzji nr 93/344/EWG z dnia 17 maja 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.138.11) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 maja 1993 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 12 pkt 2 decyzji nr 94/453/WE z dnia 29 czerwca 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.187.11) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 czerwca 1994 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 2 pkt 2 i 3 decyzji nr 94/561/WE z dnia 27 lipca 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.214.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 1994 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 29 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.04.90.864/29) z dniem 1 stycznia 1995 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 2 pkt 2 decyzji nr 95/322/WE z dnia 25 lipca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.190.9) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 lipca 1995 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 2 pkt 2 decyzji nr 95/323/WE z dnia 25 lipca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.190.11) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 lipca 1995 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 96/81/WE z dnia 12 stycznia 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.19.53) zmieniającej nin. decyzję z dniem 30 stycznia 1996 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 2 pkt 3 i 4 decyzji nr 96/279/WE z dnia 26 lutego 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.107.1) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lutego 1996 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 4 pkt 2 decyzji nr 97/10/WE z dnia 12 grudnia 1996 r. (Dz.U.UE.L.97.3.9) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 grudnia 1996 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 2 decyzji nr 97/160/WE z dnia 14 lutego 1997 r. (Dz.U.UE.L.97.62.39) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 lutego 1997 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2-4 decyzji nr 98/360/WE z dnia 18 maja 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.163.44) zmieniającej nin. decyzję z dniem 19 maja 1998 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 2 pkt 2-5 decyzji nr 98/594/WE z dnia 6 października 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.286.53) zmieniającej nin. decyzję z dniem 7 października 1998 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 3 pkt 2 decyzji nr 1999/228/WE z dnia 5 marca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.83.77) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 marca 1999 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 1999/613/WE z dnia 10 września 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.243.12) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 1999 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 2 pkt 2-5 decyzji nr 2000/209/WE z dnia 24 lutego 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.64.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 2 pkt 2 i 3 decyzji nr 2001/117/WE z dnia 26 stycznia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.43.38) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 2 pkt 2 decyzji nr 2001/611/WE z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.214.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 2 pkt 2 decyzji nr 2001/619/WE z dnia 25 lipca 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.215.55) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2001/828/WE z dnia 23 listopada 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.308.41) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 2 pkt 2 decyzji nr 2002/635/WE z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.206.20) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2003/541/WE z dnia 17 lipca 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.185.41) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2004/117/WE z dnia 19 stycznia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.36.20) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2004/241/WE z dnia 5 marca 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.74.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.03.236.33) z dniem 1 maja 2004 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1792/2006 z dnia 23 października 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.362.1) zmieniającego nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2007 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 i 3 decyzji nr 2010/266/UE z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.117.85) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji. Zmiany częściowo nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 2 ust. 1 decyzji nr 2010/613/UE z dnia 8 października 2010 r. wprowadzajacej odstępstwo od decyzji 92/260/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do odprawy czasowej niektórych zarejestrowanych samców koni uczestniczących w zawodach jeździeckich podczas próbnych zawodów przedolimpijskich w 2011 r. lub igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich w 2012 r. w Zjednoczonym Królestwie (Dz.U.UE.L.10.268.40) z dniem notyfikacji. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.158.74) zmieniającego nin. decyzję z dniem 1 lipca 2013 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2013/718/UE z dnia 4 grudnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.326.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2014/332/UE z dnia 4 czerwca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.167.52) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 i 2 decyzji nr 2014/440/UE z dnia 7 lipca 2014 r. (Dz.U.UE.L.14.200.15) wprowadzającej odstępswo od jego stosowania z dniem notyfikacji tej decyzji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2014/501/UE z dnia 24 lipca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.222.16) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 lipca 2014 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr (UE) 2017/1851 z dnia 11 października 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.264.20) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr (UE) 2018/218 z dnia 13 lutego 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.42.54) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr (UE) 2018/1143 z dnia 10 sierpnia 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.207.58) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.