Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.75.15

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 marca 2009 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 19 marca 2009 r.
wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG)

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1945)

(Jedynie teksty w językach angielskim, duńskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, słoweńskim i włoskim są autentyczne)

(2009/253/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 21 marca 2009 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej(1), w szczególności jego art. 7 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej(2), w szczególności jego art. 31,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 i art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 Komisja dokonuje niezbędnej weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach weryfikacji, zapoznaje się z uwagami przez nie zgłoszonymi, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z poszczególnymi państwami członkowskimi, w przypadku których jest to konieczne, i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach.

(2) Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana i Komisja przeanalizowała sprawozdanie sporządzone po zakończeniu tej procedury.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1258/1999 i rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z zasadami wspólnotowymi.

(4) Przeprowadzona weryfikacja, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia warunków i nie może być zatem finansowana przez Sekcję Gwarancji EFOGR i Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji, zwany dalej EFRG.

(5) Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR i EFRG. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż 24 miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6) Dla przypadków objętych niniejszą decyzją Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z zasadami wspólnotowymi.

(7) Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach będących w toku w dniu 6 stycznia 2009 r. i dotyczących kwestii z nią związanych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wydatki akredytowanych przez państwa członkowskie agencji płatniczych, zadeklarowane z tytułu Sekcji Gwarancji EFOGR lub EFRG, wskazane w załączniku, wyłącza się z finansowania wspólnotowego z powodu ich niezgodności z zasadami wspólnotowymi.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Słowenii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2009 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 103.

(2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

ANNEX 

Pozycja w budżecie 6 7 0 1

Państwo członkowskieŚrodekRok budżetowyPrzyczyna korektyRodzaj korekty%WalutaKwotaJuż dokonane odliczeniaSkutek finansowy
BERefundacje wywozowe - cukier i izoglukoza2004Niewystarczająca liczba kontroli laboratoryjnych cukru.ryczałtowa2,00EUR-2.752.373,870,00-2.752.373,87
BERefundacje wywozowe - cukier i izoglukoza2005Niewystarczająca liczba kontroli laboratoryjnych cukru.ryczałtowa2,00EUR-3.348.166,370,00-3.348.166,37
BERefundacje wywozowe - cukier i izoglukoza2006Niewystarczająca liczba kontroli laboratoryjnych cukru.ryczałtowa2,00EUR-1.096.253,860,00-1.096.253,86
BEOwoce i warzywa - programy operacyjne2005Nieuprawnione wydatki, w tym na opakowania ekologiczne oraz VAT.jednorazowaEUR-1.189.054,230,00-1.189.054,23
BEOwoce i warzywa - programy operacyjne2006Nieuprawnione wydatki, w tym na opakowania ekologiczne oraz VAT.jednorazowaEUR-535.735,880,00-535.735,88
ŁĄCZNIE BE- 8.921.584,210,00- 8.921.584,21
CYWino - restrukturyzacja2005Nadpłaty na rzecz indywidualnych producentów.ryczałtowaCYP-2.094,550,00-2.094,55
ŁĄCZNIE CY- 2.094,550,00- 2.094,55
DKRośliny uprawne2003Słabość kontroli zgodności z gruntami odłogowanymi.ryczałtowa5,00DKK-16.820.597,230,00-16.820.597,23
DKRośliny uprawne2003Słabość kontroli zgodności z gruntami odłogowanymi.ryczałtowa10,00DKK-48.235.864,520,00-48.235.864,52
DKRośliny uprawne2003Słabość kontroli zgodności z gruntami odłogowanymi.ryczałtowa5,00DKK-180.971.473,050,00-180.971.473,05
DKRośliny uprawne2004Słabość kluczowej kontroli: teledetekcja.ryczałtowa2,00DKK-6.594.611,090,00-6.594.611,09
DKRośliny uprawne2004Słabość kontroli zgodności z gruntami odłogowanymi.ryczałtowa5,00DKK-199.488.578,070,00-199.488.578,07
DKRośliny uprawne2004Słabość kontroli zgodności z gruntami odłogowanymi.ryczałtowa10,00DKK-48.736.215,920,00-48.736.215,92
DKRośliny uprawne2005Słabość kluczowej kontroli: teledetekcja.ryczałtowa2,00DKK-1.987.122,960,00-1.987.122,96
DKRośliny uprawne2005Słabość kontroli zgodności z gruntami odłogowanymi.ryczałtowa5,00DKK-201.721.301,020,00-201.721.301,02
DKRośliny uprawne2005Słabość kontroli zgodności z gruntami odłogowanymi.ryczałtowa10,00DKK-45.156.517,780,00-45.156.517,78
ŁĄCZNIE DK- 749.712.281,640,00- 749.712.281,64
ESOwoce i warzywa - przetwórstwo owoców cytrusowych2005Nieuznanie jednego z kryteriów organizacji producentów.jednorazowaEUR-78.111,820,00-78.111,82
ESOwoce i warzywa - przetwórstwo owoców cytrusowych2006Nieuznanie jednego z kryteriów organizacji producentów.jednorazowaEUR- 79.222,560,00-79.222,56
ESOwoce i warzywa - przetwórstwo owoców cytrusowych2007Nieuznanie jednego z kryteriów organizacji producentów.jednorazowaEUR-39.411,300,00-39.411,30
ESPremie za mięso - owce maciorki i kozy2003Aktualizacja wyliczenia korekty na podstawie nowych danych finansowych.jednorazowaEUR-2.415,000,00-2.415,00
ESPremie za mięso - owce maciorki i kozy2004Aktualizacja wyliczenia korekty na podstawie nowych danych finansowych.jednorazowaEUR-102.075,020,00-102.075,02
ESPremie za mięso - owce maciorki i kozy2005Aktualizacja wyliczenia korekty na podstawie nowych danych finansowych.jednorazowaEUR-95.914,930,00-95.914,93
ŁĄCZNIE ES- 397.150,630,00- 397.150,63
FRNieprawidłowościZwrot wpłaty z powodu błędnego zastosowania zasady 50/50.EUR265.473,730,00265.473,73
FRPomoc żywnościowa w ramach Wspólnoty2005Nieprzestrzeganie terminu realizacji płatności. Brak sankcji.ryczałtowa2,00EUR-959.937,850,00-959.937,85
FRPomoc żywnościowa w ramach Wspólnoty2005Nieprzestrzeganie terminu realizacji płatności. Brak sankcji.jednorazowaEUR-148.951,850,00-148.951,85
FRPomoc żywnościowa w ramach Wspólnoty2006Nieprzestrzeganie terminu realizacji płatności. Brak sankcji.ryczałtowa2,00EUR-838.194,080,00-838.194,08
FRPomoc żywnościowa w ramach Wspólnoty2006Nieprzestrzeganie terminu realizacji płatności. Brak sankcji.jednorazowaEUR- 340.621,430,00-340.621,43
ŁĄCZNIE FR-2.022.231,480,00- 2.022.231,48
GBRefundacje wywozowe2003Nieprawidłowo zastosowana analiza ryzyka -nieuzasadnione ograniczenie wskaźnika zakresu kontroli.ryczałtowa5,00GBP-890.012,690,00-890.012,69
GBRefundacje wywozowe2004Nieprawidłowo zastosowana analiza ryzyka -nieuzasadnione ograniczenie wskaźnika zakresu kontroli; niewsytarczająca certyfikacja opuszczenia terytorium Wspólnoty.ryczałtowa5,00GBP-2.291.169,570,00-2291 169,57
GBRefundacje wywozowe2004Produkty nieobjęte załącznikiem I - niewystarczająca weryfikacja receptury.ryczałtowa10,00GBP-43.131,680,00-43.131,68
GBRefundacje wywozowe2005Nieprawidłowo zastosowana analiza ryzyka -nieuzasadnione ograniczenie wskaźnika zakresu kontroli; niewsytarczająca certyfikacja opuszczenia terytorium Wspólnoty.ryczałtowa5,00GBP-3.395.655,550,00-3.395.655,55
GBRefundacje wywozowe2005Produkty nieobjęte załącznikiem I - niewystarczająca weryfikacja receptury.ryczałtowa10,00GBP-68.291,820,00-68.291,82
GBRefundacje wywozowe2006Nieprawidłowo zastosowana analiza ryzyka -nieuzasadnione ograniczenie wskaźnika zakresu kontroli; niewsytarczająca certyfikacja opuszczenia terytorium Wspólnoty.ryczałtowa5,00GBP-2.291.169,570,00-2291 169,57
GBRefundacje wywozowe2006Produkty nieobjęte załącznikiem I - niewystarczająca weryfikacja receptury.ryczałtowa10,00GBP-68.291,820,00-68.291,82
GBRefundacje wywozowe2007Nieprawidłowo zastosowana analiza ryzyka -nieuzasadnione ograniczenie wskaźnika zakresu kontroli.ryczałtowa5,00GBP-247.225,730,00-247.225,73
ŁĄCZNIE GB- 9.294.948,430,00- 9.294.948,43
GRRefundacje wywozowe - nieobjęte załącznikiem I2004Niewystarczające kontrole. Ryzyko niekwalifi-kowalnych płatności. Niewiarygodne dane co do ilości wywożonego cukru.ryczałtowa10,00EUR-160.378,120,00-160.378,12
GRRefundacje wywozowe - nieobjęte załącznikiem I2005Niewystarczające kontrole. Ryzyko niekwalifi-kowalnych płatności. Niewiarygodne dane co do ilości wywożonego cukru.ryczałtowa10,00EUR-104.574,500,00-104.574,50
GRRefundacje wywozowe - nieobjęte załącznikiem I2006Niewystarczające kontrole. Ryzyko niekwalifi-kowalnych płatności. Niewiarygodne dane co do ilości wywożonego cukru.ryczałtowa10,00EUR-10.276,400,00-10.276,40
GRRefundacje wywozowe - cukier i izoglukoza2004Niewystarczające kontrole. Ryzyko niekwalifi-kowalnych płatności. Niewiarygodne dane co do ilości wywożonego cukru.ryczałtowa10,00EUR-838.787,300,00-838.787,30
GRRefundacje wywozowe - cukier i izoglukoza2005Niewystarczające kontrole. Ryzyko niekwalifi-kowalnych płatności. Niewiarygodne dane co do ilości wywożonego cukru.ryczałtowa10,00EUR-99.948,500,00-99.948,50
GRRefundacje wywozowe - cukier i izoglukoza2006Niewystarczające kontrole. Ryzyko niekwalifi-kowalnych płatności. Niewiarygodne dane co do ilości wywożonego cukru.ryczałtowa10,00EUR-69.462,900,00-69.462,90
ŁĄCZNIE GR-1.283.427,720,00- 1.283.427,72
IERefundacje wywozowe i pomoc żywnościowa poza UE2003Słabość analizy ryzyka. Niewystarczająca jakość i ilość kontroli bezpośrednich.ryczałtowa2,00EUR-824.680,260,00-824.680,26
IERefundacje wywozowe i pomoc żywnościowa poza UE2004Słabość analizy ryzyka. Niewystarczająca jakość i ilość kontroli bezpośrednich.ryczałtowa2,00EUR-916.724,780,00-916.724,78
IERefundacje wywozowe i pomoc żywnościowa poza UE2005Słabość analizy ryzyka. Niewystarczająca jakość i ilość kontroli bezpośrednich.ryczałtowa2,00EUR-653.050,120,00-653.050,12
IERefundacje wywozowe i pomoc żywnościowa poza UE2006Słabość analizy ryzyka. Niewystarczająca jakość i ilość kontroli bezpośrednich.ryczałtowa2,00EUR-46.017,730,00-46.017,73
ŁĄCZNIE IE- 2.440.472,890,00- 2.440.472,89
ITInna pomoc bezpośrednia - jedwabniki2004Niewystarczająca kontrola administracyjna wniosków o pomoc oraz niezadowalające wyniki kontroli wagi minimalnej.ryczałtowa5,00EUR-226,540,00-226,54
ITInna pomoc bezpośrednia - jedwabniki2005Niewystarczająca kontrola administracyjna wniosków o pomoc oraz niezadowalające wyniki kontroli wagi minimalnej.ryczałtowa5,00EUR-1.632,440,00-1.632,44
ITInna pomoc bezpośrednia - jedwabniki2006Niewystarczająca kontrola administracyjna wniosków o pomoc oraz niezadowalające wyniki kontroli wagi minimalnej.ryczałtowa5,00EUR-857,690,00-857,69
ITInna pomoc bezpośrednia - jedwabniki2007Niewystarczająca kontrola administracyjna wniosków o pomoc oraz niezadowalające wyniki kontroli wagi minimalnej.ryczałtowa5,00EUR-1.625,770,00-1.625,77
ŁĄCZNIE IT- 4.342,440,00-4.342,44
SIPłatności bezpośrednie2005Nieprawidłowości w kluczowych kontrolach: nieprawidłowe podejście, technika oraz narzędzia.ryczałtowa5,00SIT-175.559.567,330,00-175.559.567,33
SIPłatności bezpośrednie2006Nieprawidłowości w kluczowych kontrolach: nieprawidłowe podejście, technika oraz narzędzia.ryczałtowa5,00SIT-180.027.349,790,00-180.027.349,79
ŁĄCZNIE SI-355.586.917,120,00- 355.586.917,12
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.