Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.44.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/265
z dnia 12 lutego 2019 r.
wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 869)

(Jedynie teksty w języku angielskim, czeskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, rumuńskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(Dz.U.UE L z dnia 15 lutego 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 1 , w szczególności jego art. 52,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa członkowskie, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach.

(2) Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(4) Przeprowadzone weryfikacje, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia tego wymogu i nie może być zatem finansowana w ramach EFRG ani EFRROW.

(5) Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach EFRG i EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6) Kwoty wyłączone z finansowania unijnego na podstawie niniejszej decyzji powinny również uwzględniać wszelkie zmniejszenia i zawieszenia zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 z uwagi na fakt, że takie zmniejszenia lub zawieszenia mają charakter tymczasowy, bez uszczerbku dla decyzji podjętych na podstawie art. 51 lub 52 tego rozporządzenia.

(7) Jeśli chodzi o przypadki objęte niniejszą decyzją, Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z prawem Unii 2 .

(8) Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach będących w toku w dniu 15 listopada 2018 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Kwoty określone w załączniku, odnoszące się do wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze państw członkowskich, zadeklarowane z tytułu EFRG lub EFRROW, wyłącza się z finansowania unijnego.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Irlandii, Republiki Grecji, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej, Rumunii oraz Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Phil HOGAN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Pozycja w budżecie: 05070107
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
CZZasada wzajemnej zgodności2011Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-627/16ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR423 793,953,36423 790,59
Zasada wzajemnej zgodności2011Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-627/16ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR2 118 969,7716,782 118 952,99
Ogółem CZ:EUR2 542 763,7220,142 542 743,58
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
SEPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2014Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-260/16ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR8 811 286,440,008 811 286,44
Ogółem SE:EUR8 811 286,440,008 811 286,44
WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
EUR11 354 050,1620,1411 354 030,02

Pozycja w budżecie: 6701

Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
ATPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2016Uprawnienia do płatności - art. 24 ust. 6 rozp. 1307/2013JEDNORAZOWAEUR- 2 762 784,000,00- 2 762 784,00
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2017Uprawnienia do płatności - art. 24 ust. 6 rozp. 1307/2013JEDNORAZOWAEUR- 5 268 498,000,00- 5 268 498,00
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2016Jakość systemu LPIS - system proporcjonalny - próg 10 %JEDNORAZOWAEUR- 95 167,000,00- 95 167,00
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2017Jakość systemu LPIS - system proporcjonalny - próg 10 %JEDNORAZOWAEUR- 95 167,000,00- 95 167,00
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2017Jakość systemu LPIS - współczynniki w systemie proporcjonalnymJEDNORAZOWAEUR- 639 853,000,00- 639 853,00
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2016Jakość systemu LPIS - współczynniki w systemie proporcjonalnymJEDNORAZOWAEUR- 538 452,000,00- 538 452,00
Ogółem AT:EUR- 9 399 921,000,00- 9 399 921,00
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
DECertyfikacja2017CEB/2018/020/DE - błędy w EFRG i EFRROWJEDNORAZOWAEUR- 162,530,00- 162,53
Ogółem DE:EUR- 162,530,00- 162,53
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
ESInna pomoc bezpośrednia - POSEI (2014+)2015Obszar objęty pomocą na produkcję pomidorów, które nie zostały wywiezioneJEDNORAZOWAEUR- 617 823,180,00- 617 823,18
Inna pomoc bezpośrednia - POSEI (2014+)2016Obszar objęty pomocą na produkcję pomidorów, które nie zostały wywiezioneJEDNORAZOWAEUR- 433 756,910,00- 433 756,91
Inna pomoc bezpośrednia - POSEI (2014+)2017Obszar objęty pomocą na produkcję pomidorów, które nie zostały wywiezioneJEDNORAZOWAEUR- 424 985,800,00- 424 985,80
Certyfikacja2016Znane błędy - EFRGJEDNORAZOWAEUR- 374 098,28- 363 476,73- 10 621,55
Certyfikacja2016Znane błędy - EFRG nieobjęty ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 861 340,55- 412 107,97- 449 232,58
Inna pomoc bezpośrednia - POSEI (2014+)2015Niezgodne z przepisami określenie obszaru objętego płatnością w ramach kontroli administracyjnych: stosowanie niedozwolonego poziomu tolerancji w wysokości 1 %JEDNORAZOWAEUR- 4 472,380,00- 4 472,38
Inna pomoc bezpośrednia - POSEI (2014+)2016Niezgodne z przepisami określenie obszaru objętego płatnością w ramach kontroli administracyjnych: stosowanie niedozwolonego poziomu tolerancji w wysokości 1 %JEDNORAZOWAEUR- 901,630,00- 901,63
POSEI (2014+)2015Szczególny system dostaw - regionalna wymiana handlowa: nieprzestrzeganie maksymalnych ilości produktów przetworzonych, które mogą być corocznie wywożone z Wysp Kanaryjskich w ramach regionalnej wymiany handlowej, załącznik V do rozporządzenia (UE) nr 180/2014, kod CN 1901 90JEDNORAZOWAEUR- 12 501,120,00- 12 501,12
Ogółem ES:EUR- 2 729 879,85- 775 584,70- 1 954 295,15
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
FRCertyfikacja2015Jednorazowa: znany błądJEDNORAZOWAEUR- 3 008,880,00- 3 008,88
Certyfikacja2015Jednorazowa: zarządzanie nieprawidłowościamiJEDNORAZOWAEUR- 1 450 566,690,00- 1 450 566,69
Certyfikacja2015Jednorazowa: badania bezpośrednieJEDNORAZOWAEUR- 76 266,65- 88,75- 76 177,90
Ogółem FR:EUR- 1 529 842,22- 88,75- 1 529 753,47
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
GROwoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2015Niedociągnięcia w 2 kluczowych mechanizmach kontroli:ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 515 238,30- 344,73- 514 893,57
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2016Niedociągnięcia w 2 kluczowych mechanizmach kontroli:ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 525 168,090,00- 525 168,09
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Niedociągnięcia w 2 kluczowych mechanizmach kontroli:ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 501 093,030,00- 501 093,03
Pszczelarstwo2015niedociągnięcia w kontrolach na miejscu, nie zastosowano żadnych karZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 2 543,940,00- 2 543,94
Pszczelarstwo2016niedociągnięcia w kontrolach na miejscu, nie zastosowano żadnych karZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 2 887,860,00- 2 887,86
Pszczelarstwo2017niedociągnięcia w kontrolach na miejscu, nie zastosowano żadnych karZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 3 614,400,00- 3 614,40
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2018RB 2018 do lutego - niedociągnięcia w 2 kluczowych mechanizmach kontroliZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 16 468,700,00- 16 468,70
Inna pomoc bezpośrednia - POSEI (2014+)2015niedociągnięcia w kontrolach na miejscu i brak kar na mniejszych wyspach Morza EgejskiegoZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 56 942,350,00- 56 942,35
Inna pomoc bezpośrednia - POSEI (2014+)2016niedociągnięcia w kontrolach na miejscu i brak kar na mniejszych wyspach Morza EgejskiegoZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 57 827,790,00- 57 827,79
Inna pomoc bezpośrednia - POSEI (2014+)2017niedociągnięcia w kontrolach na miejscu i brak kar na mniejszych wyspach Morza EgejskiegoZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 56 383,700,00- 56 383,70
Ogółem GR:EUR- 1 738 168,16- 344,73- 1 737 823,43
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
IENieprawidłowości2015Niedociągnięcia w zarządzaniu zadłużeniemJEDNORAZOWAEUR- 324 716,970,00- 324 716,97
Nieprawidłowości2015Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroliZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 309 730,38- 2 610,77- 307 119,61
OGÓŁEM IE:EUR- 634 447,35- 2 610,77- 631 836,58
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
ITCertyfikacja2016zobowiązania sprzed 2008 r.JEDNORAZOWAEUR- 7 544 556,820,00- 7 544 556,82
Rozliczanie rachunków - kontrola zgodności rozliczeń2007ponowne przyznanie płatności na rzecz beneficjentów w 2008 r. po zgłoszeniu tych płatności do funduszu w 2007 r.JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 31 246,050,00- 31 246,05
Ogółem IT:EUR- 7 575 802,870,00- 7 575 802,87
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
ROPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2010LPIS - kontrole krzyżowe i niedociągnięcia kontroli na miejscu - rok składania wniosków 2009 - SAPSSZACUNEK

WEDŁUG

KWOT

EUR- 23 154 676,68- 46 309,35- 23 108 367,33
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2011LPIS - kontrole krzyżowe i niedociągnięcia kontroli na miejscu - rok składania wniosków 2010 - SAPSSZACUNEK

WEDŁUG

KWOT

EUR- 20 574 656,790,00- 20 574 656,79
Ogółem RO:EUR- 43 729 333,47- 46 309,35- 43 683 024,12
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
SEPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2016Dokładność skali - LPIS & trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowymJEDNORAZOWAEUR- 4 038,740,00- 4 038,74
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2017Dokładność skali - LPIS & trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowymJEDNORAZOWAEUR- 4 124,260,00- 4 124,26
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2016Rozróżnienie gruntów ugorowanych z okrywą zieloną i krótkotrwałych użytków zielonychZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 7 116 696,66- 157 127,27- 6 959 569,39
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2017Rozróżnienie gruntów ugorowanych z okrywą zieloną i krótkotrwałych użytków zielonychZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 7 517 150,74- 390 044,95- 7 127 105,79
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2016Odpowiednia ilość i jakość kontroli na miejscuZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 562 860,06- 2 557,41- 560 302,65
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2017Odpowiednia ilość i jakość kontroli na miejscuZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 903,80- 3,90- 899,90
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2017Odpowiednia ilość i jakość kontroli na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1 427 157,53- 2 462,89- 1 424 694,64
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2016Nieodpowiednie zastosowanie systemu proporcjonalnegoJEDNORAZOWAEUR- 48 691,520,00- 48 691,52
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2017Nieodpowiednie zastosowanie systemu proporcjonalnegoJEDNORAZOWAEUR- 45 214,480,00- 45 214,48
Ogółem SE:EUR- 16 726 837,79- 552 196,42- 16 174 641,37
WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
EUR- 84 064 395,24- 1 377 134,72- 82 687 260,52

Pozycja w budżecie: 6711

Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
ATRozwój obszarów wiejskich - EFRROW - wiedza i innowacje2016Brak ścieżki audytu dotyczącej oceny racjonalności kosztów - M16 - rok budżetowy 2016ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 21 082,630,00- 21 082,63
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - wiedza i innowacje2017Brak ścieżki audytu dotyczącej oceny racjonalności kosztów - M16 - rok budżetowy 2017ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 15 936,070,00- 15 936,07
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - wiedza i innowacje2016Brak ścieżki audytu dotyczącej oceny racjonalności kosztów - M1 - RB 2016ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 14 491,200,00- 14 491,20
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - wiedza i innowacje2017Brak ścieżki audytu dotyczącej oceny racjonalności kosztów - M1 - RB 2017ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 16 281,840,00- 16 281,84
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - wiedza i innowacje2016Brak ścieżki audytu dotyczącej oceny racjonalności kosztów - M3 - RB 2016ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 9 485,570,00- 9 485,57
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - wiedza i innowacje2017Brak ścieżki audytu dotyczącej oceny racjonalności kosztów - M3 - RB 2017ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 10 215,310,00- 10 215,31
Ogółem AT:EUR- 87 492,620,00- 87 492,62
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
BERozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2015Brak kluczowych mechanizmów kontroli lub niedociągnięcia ich dotyczące

Brak pomocniczego mechanizmu kontroli

ZRYCZAŁTOWANA7,00 %EUR- 65 667,110,00- 65 667,11
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2015Brak kluczowych mechanizmów kontroli lub niedociągnięcia ich dotyczące

Brak pomocniczego mechanizmu kontroli

ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 663 989,130,00- 663 989,13
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2015Brak kluczowych mechanizmów kontroli lub niedociągnięcia ich dotyczące

Brak pomocniczego mechanizmu kontroli

ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 224 305,01- 21 670,95- 202 634,06
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2016Brak kluczowych mechanizmów kontroli lub niedociągnięcia ich dotyczące

Brak pomocniczego mechanizmu kontroli

ZRYCZAŁTOWANA7,00 %EUR- 128 715,390,00- 128 715,39
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2016Brak kluczowych mechanizmów kontroli lub niedociągnięcia ich dotyczące

Brak pomocniczego mechanizmu kontroli

ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 871 916,330,00- 871 916,33
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2016Brak kluczowych mechanizmów kontroli lub niedociągnięcia ich dotyczące

Brak pomocniczego mechanizmu kontroli

ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 132 163,980,00- 132 163,98
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2016Brak kluczowych mechanizmów kontroli lub niedociągnięcia ich dotyczące

Brak pomocniczego mechanizmu kontroli

JEDNORAZOWAEUR- 34 362,790,00- 34 362,79
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2016Brak kluczowych mechanizmów kontroli lub niedociągnięcia ich dotyczące

Brak pomocniczego mechanizmu kontroli

JEDNORAZOWAEUR- 621 040,86- 621 040,860,00
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2017Brak kluczowych mechanizmów kontroli lub niedociągnięcia ich dotyczące

Brak pomocniczego mechanizmu kontroli

ZRYCZAŁTOWANA7,00 %EUR- 3 391,350,00- 3 391,35
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2017Brak kluczowych mechanizmów kontroli lub niedociągnięcia ich dotyczące

Brak pomocniczego mechanizmu kontroli

ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 164 804,350,00- 164 804,35
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2017Brak kluczowych mechanizmów kontroli lub niedociągnięcia ich dotyczące

Brak pomocniczego mechanizmu kontroli

ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 6 070,220,00- 6 070,22
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2017Brak kluczowych mechanizmów kontroli lub niedociągnięcia ich dotyczące

Brak pomocniczego mechanizmu kontroli

JEDNORAZOWAEUR- 34 690,790,00- 34 690,79
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - działania w zakresie leśnictwa2016Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroliJEDNORAZOWAEUR- 23 742,860,00- 23 742,86
Ogółem BE:EUR- 2 974 860,17- 642 711,81- 2 332 148,36
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
DECertyfikacja2017CEB/2018/020/DE - błędy w EFRG i EFRROWJEDNORAZOWAEUR- 97 411,090,00- 97 411,09
Ogółem DE:EUR- 97 411,090,00- 97 411,09
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
FRCertyfikacja2016Znany błąd wykryty w trakcie badania bezpośredniego nr 20 populacji nieobjętej ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 6 125,060,00- 6 125,06
Certyfikacja2016Znany błąd wykryty w trakcie badania bezpośredniego nr 22 populacji nieobjętej ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 6 907,000,00- 6 907,00
Certyfikacja2016Znany błąd wykryty w trakcie badania bezpośredniego nr 32 populacji nieobjętej ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 16 949,090,00- 16 949,09
Certyfikacja2016Znany błąd wykryty w trakcie badania bezpośredniego nr 5 populacji nieobjętej ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 399,020,00- 399,02
Certyfikacja2015Znany błąd - Badanie zgodności nr 8 - populacja nieobjęta ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 44,550,00- 44,55
Certyfikacja2016Błąd ekstrapolowany na 5. kwartał programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013SZACUNEK

WEDŁUG

KWOT

EUR- 996 414,950,00- 996 414,95
Certyfikacja2015Najbardziej prawdopodobny błąd wykryty w odniesieniu do 4 pierwszych kwartałów ostatniego programu rozwoju obszarów wiejskichSZACUNEK

WEDŁUG

KWOT

EUR- 430 526,990,00- 430 526,99
Ogółem FR:EUR- 1 457 366,660,00- 1 457 366,66
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
ITRozliczanie rachunków - kontrola zgodności rozliczeń2007Dług niezarejestrowany w załączniku IIIJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 330 771,050,00- 330 771,05
Certyfikacja2017Najbardziej prawdopodobny poziom błędu w populacji EFRROWSZACUNEK

WEDŁUG

KWOT

EUR- 766 522,66- 70 653,34- 695 869,32
Ogółem IT:EUR- 1 097 293,71- 70 653,34- 1 026 640,37
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
NLCertyfikacja2015Rozliczenie rachunków EFRROW za lata 2007-2013. Korekta finansowa składa się z sumy najbardziej prawdopodobnego poziomu błędu w kwartałach 1-4 (323 284,12 EUR).SZACUNEK

WEDŁUG

KWOT

EUR- 323 284,12- 30 599,35- 292 684,77
Certyfikacja2016Rozliczenie rachunków EFRROW za lata 2007-2013. Korekta finansowa składa się z sumy najbardziej prawdopodobnego poziomu błędu w Q5 (666 290,00 EUR).SZACUNEK

WEDŁUG

KWOT

EUR- 666 290,000,00- 666 290,00
Ogółem NL:EUR- 989 574,12- 30 599,35- 958 974,77
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
PTRozwój obszarów wiejskich - EFRROW - osie 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2010Niewystarczające kontrole statusu MŚPJEDNORAZOWAEUR- 986 742,27- 19 734,85- 967 007,42
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - osie 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2011Niewystarczające kontrole statusu MŚPJEDNORAZOWAEUR- 661 912,45- 13 238,25- 648 674,20
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - osie 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2012Niewystarczające kontrole statusu MŚPJEDNORAZOWAEUR- 383 755,22- 7 675,10- 376 080,12
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - osie 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2013Niewystarczające kontrole statusu MŚPJEDNORAZOWAEUR- 2 742 818,76- 54 856,38- 2 687 962,38
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2014Niewystarczające kontrole statusu MŚPJEDNORAZOWAEUR- 1 090 453,19- 11 739,23- 1 078 713,96
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2015Niewystarczające kontrole statusu MŚPJEDNORAZOWAEUR- 1 631 769,52- 6 527,08- 1 625 242,44
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2016Niewystarczające kontrole statusu MŚPJEDNORAZOWAEUR- 593 335,150,00- 593 335,15
Ogółem PT:EUR- 8 090 786,56- 113 770,89- 7 977 015,67
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
RORozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2015Tworzenie sztucznych warunków w celu otrzymania wsparcia finansowego wyższego niż uregulowany prawnie maksymalny poziomJEDNORAZOWAEUR- 112 285,430,00- 112 285,43
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2016Tworzenie sztucznych warunków w celu otrzymania wsparcia finansowego wyższego niż uregulowany prawnie maksymalny poziomJEDNORAZOWAEUR- 299 457,900,00- 299 457,90
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Odliczenie od RD2/2011/010/RO - rok składania wniosków 2010SZACUNEK

WEDŁUG

KWOT

EUR2 731 178,665 486,462 725 692,20
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2014Niewystarczające kontrole kryteriów kwalifikowalności projektów (agroturystyka lub zakwaterowanie dla turystów na obszarach wiejskich)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 35 915,55- 18 124,26- 17 791,29
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2015Niewystarczające kontrole kryteriów kwalifikowalności projektów (agroturystyka lub zakwaterowanie dla turystów na obszarach wiejskich)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 847 408,370,00- 847 408,37
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2016Niewystarczające kontrole kryteriów kwalifikowalności projektów (agroturystyka lub zakwaterowanie dla turystów na obszarach wiejskich)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 718 001,230,00- 718 001,23
Certyfikacja2015Znany błąd (zaliczki) + błąd uzgadnianiaJEDNORAZOWAEUR- 343 392,94- 10 564,52- 332 828,42
Certyfikacja2015Znany błąd (populacja nieobjęta ZSZiK)JEDNORAZOWAEUR- 7 479,27- 7 479,270,00
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - uzupełnienie płatności bezpośrednich (2007- 2013)2010LPIS - niedociągnięcia kontroli krzyżowych i kontroli na miejscu - rok składania wniosków 2009 - SAPSSZACUNEK

WEDŁUG

KWOT

EUR- 3 702 778,520,00- 3 702 778,52
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2009LPIS - niedociągnięcia kontroli krzyżowych i kontroli na miejscu - rok składania wniosków 2009 - rozwój obszarów wiejskichSZACUNEK

WEDŁUG

KWOT

EUR- 11 640 416,05- 0,17- 11 640 415,88
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010LPIS - niedociągnięcia kontroli krzyżowych i kontroli na miejscu - rok składania wniosków 2009 - rozwój obszarów wiejskichSZACUNEK

WEDŁUG

KWOT

EUR- 12 554 382,97- 25 219,59- 12 529 163,38
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010LPIS - niedociągnięcia kontroli krzyżowych i kontroli na miejscu - rok składania wniosków 2010 - rozwój obszarów wiejskichSZACUNEK

WEDŁUG

KWOT

EUR- 26 997 516,00- 54 233,35- 26 943 282,65
Certyfikacja2015Najbardziej prawdopodobny poziom błędu (objęty + nieobjęty ZSZiK) - lata budżetowe 2015 i 2016SZACUNEK

WEDŁUG

KWOT

EUR- 34 194 181,65- 7 411 850,18- 26 782 331,47
Certyfikacja2016Najbardziej prawdopodobny poziom błędu (objęty + nieobjęty ZSZiK) - lata budżetowe 2015 i 2016SZACUNEK

WEDŁUG

KWOT

EUR- 9 947 831,00- 2 719 256,79- 7 228 574,21
Ogółem RO:EUR- 98 669 868,22- 10 241 241,67- 88 428 626,55
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
SERozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2017Korekta w okresie przejściowym - lata budżetowe 2016 - 2017 - 2018: M01 (wcześniej 111), M04 (wcześniej 121) i M07 (wcześniej 321)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 136,580,00- 136,58
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2017Korekta w okresie przejściowym - lata budżetowe 2016 - 2017 - 2018: M01 (wcześniej 111), M04 (wcześniej 121) i M07 (wcześniej 321)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 254,370,00- 254,37
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - wiedza i innowacje2017Korekta w okresie przejściowym - lata budżetowe 2016 - 2017 - 2018: M01 (wcześniej 111), M04 (wcześniej 121) i M07 (wcześniej 321)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 314,510,00- 314,51
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2018Korekta w okresie przejściowym - lata budżetowe 2016 - 2017 - 2018: M01 (wcześniej 111), M04 (wcześniej 121) i M07 (wcześniej 321)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 497,910,00- 497,91
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - wiedza i innowacje2018Korekta w okresie przejściowym - lata budżetowe 2016 - 2017 - 2018: M01 (wcześniej 111), M04 (wcześniej 121) i M07 (wcześniej 321)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 36,650,00- 36,65
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2015Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: Wybór i ocena projektów; Ocena racjonalności kosztów - M312ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 85 400,97- 85 400,970,00
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2016Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: Wybór i ocena projektów; Ocena racjonalności kosztów - M312ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 20 805,060,00- 20 805,06
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2015Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: Wybór i ocena projektów; Ocena racjonalności kosztów - M321ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1 009 988,55- 1 009 988,550,00
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2016Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: Wybór i ocena projektów; Ocena racjonalności kosztów - M321ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 10 921,320,00- 10 921,32
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - wiedza i innowacje2015Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: Wybór i ocena projektów (M111, M331); Odpowiednia weryfikacja wszystkich wniosków o płatność (M331)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 780 486,39- 1 632,52- 778 853,87
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - wiedza i innowacje2016Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: Wybór i ocena projektów (M111, M331); Odpowiednia weryfikacja wszystkich wniosków o płatność (M331)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 226 592,890,00- 226 592,89
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2015Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: Wybór i ocena projektów - M121ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 115 476,12- 115 476,120,00
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2016Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: Wybór i ocena projektów - M121ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 349,350,00- 349,35
Ogółem SE:EUR- 2 251 260,67- 1 212 498,16- 1 038 762,51
WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
EUR- 115 715 913,82- 12 311 475,22- 103 404 438,60
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
2 Ares(2019)404605.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.