Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.303.35

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2098
z dnia 13 listopada 2015 r.
wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7716)

(Jedynie teksty w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(Dz.U.UE L z dnia 20 listopada 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 1 , w szczególności jego art. 52,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 2 , a od dnia 1 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa członkowskie, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach.

(2) Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem unijnym.

(4) Przeprowadzone weryfikacje, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia tego wymogu i nie może być zatem finansowana w ramach EFRG ani EFRROW.

(5) Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach EFRG i EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6) Dla przypadków objętych niniejszą decyzją Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z prawem unijnym.

(7) Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach będących w toku w dniu 1 września 2015 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Kwoty określone w załączniku, odnoszące się do wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze państw członkowskich, zadeklarowane z tytułu EFRG lub EFRROW, wyłącza się z finansowania unijnego.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Phil HOGAN

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Pozycja budżetu: 05070107

Państwo członkowskieŚrodek pomocyRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
PTNieprawidłowości2011Ze względu na zmianę pierwszych ustaleń adm. lub sądowych przypadków tych nie objęła zasada 50-50JEDNORAZOWAEUR- 88 813,210,00- 88 813,21
Certyfikacja2011Najbardziej prawdopodobny poziom błędu (EFRG nieobjęty ZSZiK)JEDNORAZOWAEUR- 337 112,220,00- 337 112,22
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2010Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR842 101,130,00842 101,13
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2011Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR128,160,00128,16
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2011Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR772 454,040,00772 454,04
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2012Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 18,010,00- 18,01
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2012Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR717 437,910,00717 437,91
Ogółem PT:EUR1 906 177,800,001 906 177,80
WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
EUR1 906 177,800,001 906 177,80
Pozycja budżetu: 6701
Państwo członkowskieŚrodek pomocyRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
DECertyfikacja2010Znany błąd (EFRG nieobjęty ZSZiK)JEDNORAZOWAEUR- 264 813,770,00- 264 813,77
Sektor owoców i warzyw - nadzwyczajne środki wsparcia2011Meklemburgia-Pomorze Przednie: operacje wycofania przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) nr 585/2011ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 4 917,030,00- 4 917,03
Certyfikacja2010Najbardziej prawdopodobny poziom błędu w populacji EFRG nieobjętej ZSZIKJEDNORAZOWAEUR- 97 582,360,00- 97 582,36
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2011Brak ekstrapolacji wyników kontroli na miejscu; lata składania wniosków 2010-2012JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 93 482,990,00- 93 482,99
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2012Brak ekstrapolacji wyników kontroli na miejscu; lata składania wniosków 2010-2012JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 36 627,260,00- 36 627,26
Sektor owoców i warzyw - nadzwyczajne środki wsparcia2011Nadrenia-Palatynat: system zarządzania i kontroli przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) nr 585/2011JEDNORAZOWAEUR- 194 499,620,00- 194 499,62
Owoce i warzywa - programy operacyjne2011Niedociągnięcia w uznawaniu organizacji producentów 139040000019 - region Meklemburgia-Pomorze PrzednieZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 129 432,740,00- 129 432,74
Owoce i warzywa - programy operacyjne2012Niedociągnięcia w uznawaniu organizacji producentów 139040000019 - region Meklemburgia-Pomorze PrzednieZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 147 300,280,00- 147 300,28
Owoce i warzywa - programy operacyjne2013Niedociągnięcia w uznawaniu organizacji producentów 139040000019 - region Meklemburgia-Pomorze PrzednieZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 150 064,030,00- 150 064,03
_Zwroty2014Nieuzasadnione zatrzymanie zwrotuJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 2 481 722,500,00- 2 481 722,50
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2010Niedociągnięcia w zakresie elementów krajobrazu; lata składania wniosków 2009-2011JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 370 623,930,00- 370 623,93
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2011Niedociągnięcia w zakresie elementów krajobrazu; lata składania wniosków 2009-2011JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 357 838,280,00- 357 838,28
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2012Niedociągnięcia w zakresie elementów krajobrazu; lata składania wniosków 2009-2011JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 105 163,650,00- 105 163,65
Ogółem DE:EUR- 4 434 068,440,00- 4 434 068,44
ESCertyfikacja2011Znany błądJEDNORAZOWAEUR- 3 998,890,00- 3 998,89
Inna pomoc bezpośrednia - produkty roślinne (PO-SEI)2008Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych (SIGPAC) mające wpływ na wyrównawczą pomoc obszarową dla bananówZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 135 979,570,00- 135 979,57
Inna pomoc bezpośrednia - produkty roślinne (PO-SEI)2009Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych (SIGPAC) mające wpływ na wyrównawczą pomoc obszarową dla bananówZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 308 720,400,00- 308 720,40
Inna pomoc bezpośrednia - POSEI2010Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych (SIGPAC) mające wpływ na wyrównawczą pomoc obszarową dla bananówZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 306 723,000,00- 306 723,00
Inna pomoc bezpośrednia - POSEI2011Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych (SIGPAC) mające wpływ na wyrównawczą pomoc obszarową dla bananówZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 123 456,000,00- 123 456,00
Inna pomoc bezpośrednia - POSEI2012Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych (SIGPAC) mające wpływ na wyrównawczą pomoc obszarową dla bananówZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 122 037,120,00- 122 037,12
Ogółem ES:EUR- 1 000 914,980,00- 1 000 914,98
FRInna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092013Niedociągnięcia w systemie kontroli środków dotyczących bydła (cielęta) zgodnie z art. 68 rozp. (WE) nr 73/2009ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 406 858,170,00- 406 858,17
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092014Niedociągnięcia w systemie kontroli środków dotyczących bydła (cielęta) zgodnie z art. 68 rozp. (WE) nr 73/2009ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 442 175,480,00- 442 175,48
Wino - restrukturyzacja2009Wypłata pomocy przed zakończeniem działań restrukturyzacyjnychZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 606 952,960,00- 606 952,96
Wino - restrukturyzacja2010Wypłata pomocy przed zakończeniem działań restrukturyzacyjnychZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 4 372 246,970,00- 4 372 246,97
Wino - restrukturyzacja2011Wypłata pomocy przed zakończeniem działań restrukturyzacyjnychZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 5 707 849,360,00- 5 707 849,36
Ogółem FR:EUR- 11 536 082,940,00- 11 536 082,94
GBOwoce i warzywa - programy operacyjne2005Wydatki niekwalifikowalneJEDNORAZOWAEUR- 1 465 892,11- 54 831,07- 1 411 061,04
Owoce i warzywa - programy operacyjne2006Wydatki niekwalifikowalneJEDNORAZOWAEUR- 242 089,88- 46 800,46- 195 289,42
Owoce i warzywa - programy operacyjne2007Wydatki niekwalifikowalneJEDNORAZOWAEUR- 1 233 634,25- 238 484,38- 995 149,87
Owoce i warzywa - programy operacyjne2008Wydatki niekwalifikowalne (wyłączenie)JEDNORAZOWAEUR- 13 400,140,00- 13 400,14
Owoce i warzywa - programy operacyjne2009Wydatki niekwalifikowalne (wyłączenie)JEDNORAZOWAEUR- 59 288,470,00- 59 288,47
Owoce i warzywa - programy operacyjne2010Wydatki niekwalifikowalne (wyłączenie)JEDNORAZOWAEUR- 22 715,720,00- 22 715,72
Owoce i warzywa - programy operacyjne2008Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (100 % wyłączenia 16 niezgodnych organizacji producentów)JEDNORAZOWAEUR- 3 656 140,550,00- 3 656 140,55
Owoce i warzywa - programy operacyjne2009Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (100 % wyłączenia 16 niezgodnych organizacji producentów)JEDNORAZOWAEUR- 6 184 584,800,00- 6 184 584,80
Owoce i warzywa - programy operacyjne2010Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (100 % wyłączenia 16 niezgodnych organizacji producentów)JEDNORAZOWAEUR- 3 480 891,950,00- 3 480 891,95
Owoce i warzywa - programy operacyjne2011Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (100 % wyłączenia 16 niezgodnych organizacji producentów)JEDNORAZOWAEUR- 427 546,590,00- 427 546,59
Owoce i warzywa - programy operacyjne2012Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (100 % wyłączenia 16 niezgodnych organizacji producentów)JEDNORAZOWAEUR- 2 147,730,00- 2 147,73
Owoce i warzywa - programy operacyjne2008Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (ekstrapolacja)JEDNORAZOWAEUR- 3 667 910,510,00- 3 667 910,51
Owoce i warzywa - programy operacyjne2009Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (ekstrapolacja)JEDNORAZOWAEUR- 7 235 505,780,00- 7 235 505,78
Owoce i warzywa - programy operacyjne2010Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (ekstrapolacja)JEDNORAZOWAEUR- 4 245 105,280,00- 4 245 105,28
Owoce i warzywa - programy operacyjne2011Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (ekstrapolacja)JEDNORAZOWAEUR- 543 884,270,00- 543 884,27
Owoce i warzywa - programy operacyjne2012Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów (ekstrapolacja)JEDNORAZOWAEUR- 26 234,210,00- 26 234,21
Owoce i warzywa - programy operacyjne2008Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach w programach operacyjnych organizacji producentówZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 1 116 828,27- 733 745,12- 383 083,15
Owoce i warzywa - programy operacyjne2009Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach w programach operacyjnych organizacji producentówZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 2 321 311,07- 1 347 937,91- 973 373,16
Owoce i warzywa - programy operacyjne2010Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach w programach operacyjnych organizacji producentówZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 1 230 356,65- 774 871,30- 455 485,35
Owoce i warzywa - programy operacyjne2011Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach w programach operacyjnych organizacji producentówZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 132 682,06- 97 143,08- 35 538,98
Owoce i warzywa - programy operacyjne2012Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach w programach operacyjnych organizacji producentówZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 4 552,41- 2 838,19- 1 714,22
Ogółem GB:EUR- 37 312 702,70- 3 296 651,51- 34 016 051,19
GRInna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092014Zmiany wprowadzone w deklaracji po terminieJEDNORAZOWAEUR- 106 702,000,00- 106 702,00
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092012Zmiany wprowadzone w deklaracji po terminieJEDNORAZOWAEUR- 98 796,620,00- 98 796,62
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092013Zmiany wprowadzone w deklaracji po terminieJEDNORAZOWAEUR- 17 215,350,00- 17 215,35
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092012Poziom kontroli w programie dot. owiec maciorek i kózZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 485 838,550,00- 485 838,55
Uprawnienia2012Konwersje uprawnień szczególnychJEDNORAZOWAEUR- 10 821,890,00- 10 821,89
Uprawnienia2013Konwersje uprawnień szczególnychJEDNORAZOWAEUR- 55 395,360,00- 55 395,36
Uprawnienia2011Konwersje uprawnień szczególnychJEDNORAZOWAEUR- 5 204,470,00- 5 204,47
Nieprawidłowości2012Opóźnienia w procedurze odzyskiwania (przypadek 154141)JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 941 437,400,00- 941 437,40
Nieprawidłowości2012Opóźnienia w procedurze odzyskiwania (przypadek 162561)JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 842 096,150,00- 842 096,15
Nieprawidłowości2012Opóźnienia w procedurze odzyskiwania (przypadek 162861)JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 552 487,950,00- 552 487,95
Nieprawidłowości2012Opóźnienia w procedurze odzyskiwania (przypadek 163981)JEDNORAZOWAEUR- 279 013,860,00- 279 013,86
Nieprawidłowości2012Opóźnienia w procedurze odzyskiwania (przypadek 164801)JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 27 440,990,00- 27 440,99
Nieprawidłowości2012Opóźnienia w procedurze odzyskiwania (przypadek 47761)JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 452 069,580,00- 452 069,58
Nieprawidłowości2012Opóźnienia w procedurze odzyskiwania (przypadek 47781)JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 1 080 514,890,00- 1 080 514,89
Uprawnienia2011Przydział rezerwy krajowej w 2010 r. - krótkoterminowa umowa dzierżawyZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 95 815,50- 95 815,500,00
Uprawnienia2012Przydział rezerwy krajowej w 2010 r. - krótkoterminowa umowa dzierżawyZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 83 079,90- 83 079,900,00
Uprawnienia2013Przydział rezerwy krajowej w 2010 r. - krótkoterminowa umowa dzierżawyZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 89 037,300,00- 89 037,30
Nieprawidłowości2012Brak sprawozdawczości w załączniku III (sprawy EL/1995/002)JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 666 519,520,00- 666 519,52
Nieprawidłowości2012Brak sprawozdawczości w załączniku III (sprawy EL/1997/078/J)JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 700 033,300,00- 700 033,30
Działania promocyjne2008Brak wdrożenia art. 25 rozp. (WE) nr 501/2008ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 18 671,280,00- 18 671,28
Działania promocyjne2009Brak wdrożenia art. 25 rozp. (WE) nr 501/2008ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 129 920,480,00- 129 920,48
Działania promocyjne2010Brak wdrożenia art. 25 rozp. (WE) nr 501/2008ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 200 612,640,00- 200 612,64
Działania promocyjne2011Brak wdrożenia art. 25 rozp. (WE) nr 501/2008ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 228 647,150,00- 228 647,15
Działania promocyjne2012Brak wdrożenia art. 25 rozp. (WE) nr 501/2008ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 83 658,550,00- 83 658,55
Nieprawidłowości2012Niedociągnięcia w procedurach zarządzania należnościamiZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 5 993 214,33- 417 506,08- 5 575 708,25
Ogółem GR:EUR- 13 244 245,01- 596 401,48- 12 647 843,53
IEInna pomoc bezpośrednia - uprawy energetyczne2009Rok składania wniosków 2008, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu - pomoc na uprawy energetyczneJEDNORAZOWAEUR- 31,050,00- 31,05
Inna pomoc bezpośrednia2009Rok składania wniosków 2008, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu - inna pomoc bezpośrednia (rośliny białkowe)JEDNORAZOWAEUR- 6,110,00- 6,11
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2009Rok składania wniosków 2008, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu - system płatności jednolitychJEDNORAZOWAEUR- 13 797 397,95- 236 510,85- 13 560 887,10
Inna pomoc bezpośrednia2010Rok składania wniosków 2009, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu - inna pomoc bezpośrednia (rośliny białkowe)JEDNORAZOWAEUR- 34,450,00- 34,45
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2010Rok składania wniosków 2009, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu - system płatności jednolitychJEDNORAZOWAEUR- 12 885 281,59- 220 875,62- 12 664 405,97
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092011Rok składania wniosków 2010, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu - inna pomoc bezpośrednia - art. 68 (program dotyczący owiec wypasanych na użytkach zielonych)JEDNORAZOWAEUR- 38 235,250,00- 38 235,25
Inna pomoc bezpośrednia2011Rok składania wniosków 2010, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu - inna pomoc bezpośrednia (rośliny białkowe)JEDNORAZOWAEUR- 11,110,00- 11,11
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2011Rok składania wniosków 2010, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu - system płatności jednolitychJEDNORAZOWAEUR- 10 322 794,07- 176 950,23- 10 145 843,84
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092012Rok składania wniosków 2011, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu - inna pomoc bezpośrednia - art. 68 (program dotyczący owiec wypasanych na użytkach zielonych)JEDNORAZOWAEUR- 38 060,150,00- 38 060,15
Inna pomoc bezpośrednia2012Rok składania wniosków 2011, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu - inna pomoc bezpośrednia (rośliny białkowe)JEDNORAZOWAEUR- 7,780,00- 7,78
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2012Rok składania wniosków 2011, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu - system płatności jednolitychJEDNORAZOWAEUR- 9 441 799,89- 161 848,49- 9 279 951,40
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092013Rok składania wniosków 2012, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu - inna pomoc bezpośrednia - art. 68 (program dotyczący owiec wypasanych na użytkach zielonych)JEDNORAZOWAEUR- 38 125,910,00- 38 125,91
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2013Rok składania wniosków 2012, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i kontroli na miejscu - system płatności jednolitychJEDNORAZOWAEUR- 9 180 051,51- 157 361,68- 9 022 689,83
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2014Płatności dokonane przed zakończeniem kontroli krzyżowychJEDNORAZOWAEUR- 52 583,000,00- 52 583,00
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2014Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków 2013 - niski współczynnik kwalifikowalnościSZACUNKOWY ODSETEK0,15 %EUR- 1 794 724,380,00- 1 794 724,38
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2015Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków 2014 - niski współczynnik kwalifikowalnościZRYCZAŁTOWANA0,15 %EUR- 1 751 128,170,00- 1 751 128,17
Ogółem IE:EUR- 59 340 272,37- 953 546,87- 58 386 725,50
ITCertyfikacja2009Nieprawidłowe stosowanie rozporządzeńJEDNORAZOWAEUR- 10 762 502,000,00- 10 762 502,00
Sektor owoców i warzyw - nadzwyczajne środki wsparcia2011Odliczanie zebranych już zbiorów. Wskazówki przedstawione przez władze włoskie w czerwcu 2011 r. nie były właściwe, aby umożliwić przeprowadzenie kontroli zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 585/2011ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 405 166,99- 1 143,95- 404 023,04
Uprawnienia2010Nieodpowiednie określenie powierzchni sektora owoców cytrusowych (pomoc niezwiązana z wielkością produkcji)ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 2 452 251,96- 237,00- 2 452 014,96
Inna pomoc bezpośrednia - art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 - tylko owce i bydło2010Nieprawidłowe obliczanie zmniejszeń i wyłączeń - niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 bydło)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 465 893,600,00- 465 893,60
Inna pomoc bezpośrednia - art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 - tylko owce i bydło2011Nieprawidłowe obliczanie zmniejszeń i wyłączeń - niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 bydło)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 15 678,190,00- 15 678,19
Inna pomoc bezpośrednia - art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 - tylko owce i bydło2012Nieprawidłowe obliczanie zmniejszeń i wyłączeń - niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 bydło)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 4 528,200,00- 4 528,20
Inna pomoc bezpośrednia - art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 - tylko owce i bydło2013Nieprawidłowe obliczanie zmniejszeń i wyłączeń - niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 bydło)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR45,160,0045,16
Sektor owoców i warzyw - nadzwyczajne środki wsparcia2011Kontrole na miejscu przeprowadzane przez włoskich inspektorów nie były systematycznie uwzględniane przy obliczaniu należnej pomocy.JEDNORAZOWAEUR- 22 879,010,00- 22 879,01
Inna pomoc bezpośrednia - art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 - tylko owce i bydło2010Nie osiągnięto minimalnego poziomu kontroli na miejscu - niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 owce/kozy rok składania wniosków 2009)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 28 020,720,00- 28 020,72
Inna pomoc bezpośrednia - art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 - tylko owce i bydło2011Nie osiągnięto minimalnego poziomu kontroli na miejscu - niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 owce/kozy rok składania wniosków 2009)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 144,920,00- 144,92
Inna pomoc bezpośrednia - art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 - tylko owce i bydło2012Nie osiągnięto minimalnego poziomu kontroli na miejscu - niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 owce/kozy rok składania wniosków 2009)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 34,580,00- 34,58
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092011KNM: minimalny procent nieosiągnięty a harmonogram niezgodny z przepisami regulacyjnymi (art. 68 owce/kozy)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 162 507,940,00- 162 507,94
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092012KNM: minimalny procent nieosiągnięty a harmonogram niezgodny z przepisami regulacyjnymi (art. 68 owce/kozy)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 13 957,290,00- 13 957,29
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092011Harmonogram kontroli na miejscu niezgodny z przepisami - nieprawidłowe obliczenia zmniejszeń i wyłączeń (art. 68 sektor wołowiny) - niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowaniaZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 688 755,500,00- 688 755,50
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092012Harmonogram kontroli na miejscu niezgodny z przepisami - nieprawidłowe obliczenia zmniejszeń i wyłączeń (art. 68 sektor wołowiny) - niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowaniaZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 28 700,820,00- 28 700,82
Zasada wzajemnej zgodności2010Częściowe pokrycie SMR1 i SMR5, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 382 708,890,00- 382 708,89
Zasada wzajemnej zgodności2011Częściowe pokrycie SMR1 i SMR5, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 420 298,750,00- 420 298,75
Zasada wzajemnej zgodności2012Częściowe pokrycie SMR1 i SMR5, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 376 732,380,00- 376 732,38
Inna pomoc bezpośrednia - art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 - tylko owce i bydło2010Niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 owce/kozy (rok składania wniosków 2009)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 10 716,990,00- 10 716,99
Inna pomoc bezpośrednia - art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 - tylko owce i bydło2011Niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 owce/kozy (rok składania wniosków 2009)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 15,450,00- 15,45
Inna pomoc bezpośrednia - art. 69 rozp. (WE) nr 1782/2003 - tylko owce i bydło2013Niedociągnięcia dotyczące ryzyka próbkowania (art. 69 owce/kozy (rok składania wniosków 2009)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 66,660,00- 66,66
Zasada wzajemnej zgodności2009Poważne niedociągnięcia w kontrolach zasady wzajemnej zgodności przeprowadzonych przez służby weterynaryjne, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 6 698 435,55- 212 378,16- 6 486 057,39
Zasada wzajemnej zgodności2010Poważne niedociągnięcia w kontrolach zasady wzajemnej zgodności przeprowadzonych przez służby weterynaryjne, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 6 193 786,19- 124 718,00- 6 069 068,19
Zasada wzajemnej zgodności2011Poważne niedociągnięcia w kontrolach zasady wzajemnej zgodności przeprowadzonych przez służby weterynaryjne, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 6 803 948,36- 24 060,82- 6 779 887,54
Zasada wzajemnej zgodności2010Niedociągnięcia w kontrolach i sankcjach w zakresie SMR dotyczących zwierząt, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 880 348,63- 1 453,94- 878 894,69
Zasada wzajemnej zgodności2011Niedociągnięcia w kontrolach i sankcjach w zakresie SMR dotyczących zwierząt, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 946 039,32- 1 115,13- 944 924,19
Zasada wzajemnej zgodności2012Niedociągnięcia w kontrolach i sankcjach w zakresie SMR dotyczących zwierząt, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 891 273,37- 3 350,40- 887 922,97
Zasada wzajemnej zgodności2009Niedociągnięcia w kontroli SMR1 i SMR5, w zakresie wzajemnej sprawozdawczości z kontroli kwalifikowalności, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 2 735 874,460,00- 2 735 874,46
Zasada wzajemnej zgodności2010Niedociągnięcia w kontroli SMR1 i SMR5, w zakresie wzajemnej sprawozdawczości z kontroli kwalifikowalności, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 2 688 492,980,00- 2 688 492,98
Zasada wzajemnej zgodności2011Niedociągnięcia w kontroli SMR1 i SMR5, w zakresie wzajemnej sprawozdawczości z kontroli kwalifikowalności, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 3 141 614,530,00- 3 141 614,53
Ogółem IT:EUR- 47 221 329,07- 368 457,40- 46 852 871,67
LTInna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092012Kwoty odzyskane za niekwalifikowalne zwierzętaJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 23 166,730,00- 23 166,73
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092012Harmonogram i wyniki kontroli na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 458 039,67- 1 158,34- 456 881,33
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092013Harmonogram i wyniki kontroli na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 656 708,320,00- 656 708,32
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2012Niedociągnięcia w jakości systemu identyfikacji działek rolnych, 2011SZACUNKOWA KWOTA0,00 %EUR- 305 140,28- 47 262,68- 257 877,60
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2010Niedociągnięcia w jakości systemu identyfikacji działek rolnych i kontrolach krzyżowych, 2009SZACUNKOWA KWOTAEUR- 3 281 119,25- 201 760,71- 3 079 358,54
Inna pomoc bezpośrednia - uprawy energetyczne2010Niedociągnięcia w jakości systemu identyfikacji działek rolnych i kontrolach krzyżowych, 2009SZACUNKOWA KWOTAEUR- 26 419,79- 1 258,91- 25 160,88
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2011Niedociągnięcia w jakości systemu identyfikacji działek rolnych i kontrolach krzyżowych, 2010SZACUNKOWA KWOTAEUR- 1 411 640,83- 239 125,42- 1 172 515,41
Ogółem LT:EUR- 6 162 234,87- 490 566,06- 5 671 668,81
NLCertyfikacja2011Niestosowanie sankcji prawnych w obszarze pomocyJEDNORAZOWAEUR- 266 945,16- 533,89- 266 411,27
Owoce i warzywa - programy operacyjne2008Niesłuszne uznanie, a zatem niekwalifikowalność organizacji producentów (beneficjentów)ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 3 634 876,030,00- 3 634 876,03
Owoce i warzywa - programy operacyjne2009Niesłuszne uznanie, a zatem niekwalifikowalność organizacji producentów (beneficjentów)ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 9 676 043,020,00- 9 676 043,02
Owoce i warzywa - programy operacyjne2009Niesłuszne uznanie, a zatem niekwalifikowalność organizacji producentów (beneficjentów)JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 22 444 064,750,00- 22 444 064,75
Owoce i warzywa - programy operacyjne2010Niesłuszne uznanie, a zatem niekwalifikowalność organizacji producentów (beneficjentów)ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 5 091 421,28- 1 060 066,47- 4 031 354,81
Owoce i warzywa - programy operacyjne2010Niesłuszne uznanie, a zatem niekwalifikowalność organizacji producentów (beneficjentów)JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 10 185 726,000,00- 10 185 726,00
Owoce i warzywa - programy operacyjne2011Niesłuszne uznanie, a zatem niekwalifikowalność organizacji producentów (beneficjentów)ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 138 726,75- 79 662,72- 59 064,03
Owoce i warzywa - programy operacyjne2011Niesłuszne uznanie, a zatem niekwalifikowalność organizacji producentów (beneficjentów)JEDNORAZOWA0,00 %EUR- 796 627,190,00- 796 627,19
Certyfikacja2011Niezapisane odsetkiJEDNORAZOWAEUR- 36 000,000,00- 36 000,00
Ogółem NL:EUR- 52 270 430,18- 1 140 263,08- 51 130 167,10
ROInna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092011Niestosowanie sankcji w przypadku, gdy nieprawidłowości dotyczą nie więcej niż trzech zwierzątJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 1 304 365,590,00- 1 304 365,59
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092011Niezgodność w harmonogramie i jakość kontroli na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1 121 615,69- 107 659,09- 1 013 956,60
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092012Niezgodność w harmonogramie i jakości kontroli na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR141,590,00141,59
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092013Niezgodność w harmonogramie i jakości kontroli na miejscuZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 364,790,00- 364,79
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092011Płatności do zwierząt niezidentyfikowanychJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 57 984,660,00- 57 984,66
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092011Problemy dotyczące rzetelności informacji zawartych w bazie danychJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 411 471,900,00- 411 471,90
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. (WE) nr 73/20092011Weryfikacja okresu przetrzymaniaJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 379 359,700,00- 379 359,70
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2012Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu - teledetekcjaZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 7 858 523,780,00- 7 858 523,78
Ogółem RO:EUR- 11 133 544,52- 107 659,09- 11 025 885,43
SIPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2013Rok składania wniosków 2012 - brak procedury kontroliJEDNORAZOWAEUR- 42 615,900,00- 42 615,90
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2013Rok składania wniosków 2012 - niedociągnięcia w kontrolach administracyjnychJEDNORAZOWAEUR- 45 828,580,00- 45 828,58
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2014Rok składania wniosków 2013 - brak procedury kontroliJEDNORAZOWAEUR- 45 519,080,00- 45 519,08
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2014Rok składania wniosków 2013 - niedociągnięcia w kontrolach administracyjnychJEDNORAZOWAEUR- 63 146,690,00- 63 146,69
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2015Rok składania wniosków 2014 - brak procedury kontroliJEDNORAZOWAEUR- 34 211,940,00- 34 211,94
Ogółem SI:EUR- 231 322,190,00- 231 322,19
SKPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2011Rok składania wniosków 2010, nieutwardzone drogi dojazdoweSZACUNKOWY ODSETEK0,53 %EUR- 1 401 828,520,00- 1 401 828,52
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2012Rok składania wniosków 2010, nieutwardzone drogi dojazdoweSZACUNKOWY ODSETEK0,53 %EUR- 2 086,310,00- 2 086,31
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2013Rok składania wniosków 2010, nieutwardzone drogi dojazdoweSZACUNKOWY ODSETEK0,53 %EUR- 667,320,00- 667,32
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2012Rok składania wniosków 2011, nieutwardzone drogi dojazdoweSZACUNKOWY ODSETEK0,53 %EUR- 1 526 916,920,00- 1 526 916,92
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2013Rok składania wniosków 2011, nieutwardzone drogi dojazdoweSZACUNKOWY ODSETEK0,53 %EUR- 2 259,740,00- 2 259,74
Działania promocyjne2009Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznychZRYCZAŁTOWANA25,00 %EUR- 126 925,930,00- 126 925,93
Działania promocyjne2010Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznychZRYCZAŁTOWANA25,00 %EUR- 159 294,030,00- 159 294,03
Działania promocyjne2011Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznychZRYCZAŁTOWANA25,00 %EUR- 159 932,040,00- 159 932,04
Działania promocyjne2012Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznychZRYCZAŁTOWANA25,00 %EUR- 13 699,200,00- 13 699,20
Ogółem SK:EUR- 3 393 610,010,00- 3 393 610,01
WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
EUR- 247 280 757,28- 6 953 545,49- 240 327 211,79

Pozycja budżetu: 6711

Państwo członkowskieŚrodek pomocyRok budż.UzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
BGRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2010Niedociągnięcia w ocenie racjonalności kosztów części wydatkówZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 1 492,070,00- 1 492,07
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2011Niedociągnięcia w ocenie racjonalności kosztów części wydatkówZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 12 519,610,00- 12 519,61
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2012Niedociągnięcia w ocenie racjonalności kosztów części wydatkówZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 90 416,270,00- 90 416,27
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2013Niedociągnięcia w ocenie racjonalności kosztów części wydatkówZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 62 350,340,00- 62 350,34
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - prywatni beneficjenci2014Niedociągnięcia w ocenie racjonalności kosztów części wydatkówZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 150 179,560,00- 150 179,56
Ogółem BG:EUR- 316 957,850,00- 316 957,85
CZRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 - środki objęte wsparciem ryczałtowym (2007-2013)2013Korekty w okresie 15.10.2013- 20.12.2013 (w oparciu o dane od państw członkowskich). Wcześniejsze emerytury: przejmujący muszą mieć poniżej 40 lat w chwili przejmowania, w porównaniu z wiekiem 50 lat zgodnie z art. 23 ust. 3 lit. b) rozp. (WE) nr 1698/2005. Niewymienione w PROW.ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 14 647,370,00- 14 647,37
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 - środki objęte wsparciem ryczałtowym (2007-2013)2011Wcześniejsze emerytury: przejmujący muszą mieć poniżej 40 lat w chwili przejmowania, w porównaniu z wiekiem 50 lat zgodnie z art. 23 ust. 3 lit. b) rozp. (WE) nr 1698/2005. Podczas kontroli nie przedstawiono żadnego dowodu na to, że zasada ta została zatwierdzona w PROW.ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 151 171,360,00- 151 171,36
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 - środki objęte wsparciem ryczałtowym (2007-2013)2012Wcześniejsze emerytury: przejmujący muszą mieć poniżej 40 lat w chwili przejmowania, w porównaniu z wiekiem 50 lat zgodnie z art. 23 ust. 3 lit. b) rozp. (WE) nr 1698/2005. Podczas kontroli nie przedstawiono żadnego dowodu na to, że zasada ta została zatwierdzona w PROW.ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 212 512,830,00- 212 512,83
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 - środki objęte wsparciem ryczałtowym (2007-2013)2013Wcześniejsze emerytury: przejmujący muszą mieć poniżej 40 lat w chwili przejmowania, w porównaniu z wiekiem 50 lat zgodnie z art. 23 ust. 3 lit. b) rozp. (WE) nr 1698/2005. Podczas kontroli nie przedstawiono żadnego dowodu na to, że zasada ta została zatwierdzona w PROW.ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 205 967,690,00- 205 967,69
Ogółem CZ:EUR- 584 299,250,00- 584 299,25
DERozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - prywatni beneficjenci2009Niedociągnięcia w stosowaniu kryteriów wyboruZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 290 608,560,00- 290 608,56
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - prywatni beneficjenci2010Niedociągnięcia w stosowaniu kryteriów wyboruZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 1 092 608,830,00- 1 092 608,83
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - prywatni beneficjenci2011Niedociągnięcia w stosowaniu kryteriów wyboruZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 1 981 768,940,00- 1 981 768,94
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - prywatni beneficjenci2012Niedociągnięcia w stosowaniu kryteriów wyboruZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 2 410 717,050,00- 2 410 717,05
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - prywatni beneficjenci2013Niedociągnięcia w stosowaniu kryteriów wyboruZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 1 947 327,970,00- 1 947 327,97
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - publiczni beneficjenci2014Niedociągnięcia w stosowaniu kryteriów wyboruZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR3 111,050,003 111,05
Ogółem DE:EUR- 7 719 920,300,00- 7 719 920,30
DKRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007-2013)2012Niewystarczające kontrole administracyjne (art. 24 rozp. (UE) nr 65/2011) w sprawie rzeczywistych wydatków objętych wnioskiem, racjonalności kosztów, zamówień publicznych oraz konfliktu interesówZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 324 089,650,00- 324 089,65
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007-2013)2013Niewystarczające kontrole administracyjne (art. 24 rozp. (UE) nr 65/2011) w sprawie rzeczywistych wydatków objętych wnioskiem, racjonalności kosztów, zamówień publicznych oraz konfliktu interesówZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 428 721,760,00- 428 721,76
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007-2013)2014Niewystarczające kontrole administracyjne (art. 24 rozp. (UE) nr 65/2011) w sprawie rzeczywistych wydatków objętych wnioskiem, racjonalności kosztów, zamówień publicznych oraz konfliktu interesówZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 131 564,910,00- 131 564,91
Ogółem DK:EUR- 884 376,320,00- 884 376,32
ESCertyfikacja2011Korekta o najbardziej prawdopodobny poziom błędu dla EFRROW objętego ZSZIKJEDNORAZOWAEUR- 55 030,290,00- 55 030,29
Ogółem ES:EUR- 55 030,290,00- 55 030,29
FRRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki nieobszarowe)2012Nie prowadzono systematycznej wizytacji na miejscu (środek 216)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 11 434,580,00- 11 434,58
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki nieobszarowe)2013Nie prowadzono systematycznej wizytacji na miejscu (środek 216)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 33 209,470,00- 33 209,47
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki nieobszarowe)2014Nie prowadzono systematycznej wizytacji na miejscu (środek 216)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 50 695,410,00- 50 695,41
Ogółem FR:EUR- 95 339,460,00- 95 339,46
GBCertyfikacja2013Istotny błąd w EFRROW nieobjętym ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 540 233,640,00- 540 233,64
Certyfikacja2013Istotny błąd w EFRROW nieobjętym ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 25 764,390,00- 25 764,39
Certyfikacja2013Istotny błąd w EFRROW nieobjętym ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 25 390,970,00- 25 390,97
Ogółem GB:EUR- 591 389,000,00- 591 389,00
IERozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007-2013)2012Środek dotyczący tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej (art. 54 rozp. (WE) nr 1698/2005) - niewystarczające kontrole statusu mikroprzedsiębiorstwZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 200 155,650,00- 200 155,65
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007-2013)2013Środek dotyczący tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej (art. 54 rozp. (WE) nr 1698/2005) - niewystarczające kontrole statusu mikroprzedsiębiorstwZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 478 780,920,00- 478 780,92
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007-2013)2014Środek dotyczący tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej (art. 54 rozp. (WE) nr 1698/2005) - niewystarczające kontrole statusu mikroprzedsiębiorstwZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 549 115,180,00- 549 115,18
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007-2013)2011Niedociągnięcia w stosowaniu zasad udzielania zamówień - zamówienia udzielane w oparciu o niejasne kryteria w ramach jednej dokumentacjiJEDNORAZOWAEUR- 4 852,320,00- 4 852,32
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2009Rok składania wniosków 2008, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych - pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (ONW)JEDNORAZOWAEUR- 1 714 399,670,00- 1 714 399,67
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2009Rok składania wniosków 2008, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych - pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (program ochrony środowiska obszarów wiejskich i program opcji rolnośrodowiskowej)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 66 865,560,00- 66 865,56
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2009Rok składania wniosków 2009, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych - pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (ONW)JEDNORAZOWAEUR- 1 520 656,390,00- 1 520 656,39
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2009Rok składania wniosków 2009, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych - pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (program ochrony środowiska obszarów wiejskich i program opcji rolnośrodowiskowej)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 179 980,410,00- 179 980,41
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Rok składania wniosków 2010, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych - pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (ONW)JEDNORAZOWAEUR- 1 364 366,710,00- 1 364 366,71
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Rok składania wniosków 2010, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych - pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (program ochrony środowiska obszarów wiejskich i program opcji rolnośrodowiskowej)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 236 073,740,00- 236 073,74
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Rok składania wniosków 2011, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych - pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (ONW)JEDNORAZOWAEUR- 1 333 446,320,00- 1 333 446,32
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Rok składania wniosków 2011, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych - pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (program ochrony środowiska obszarów wiejskich i program opcji rolnośrodowiskowej)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 287 555,150,00- 287 555,15
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Rok składania wniosków 2012, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych - pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (ONW)JEDNORAZOWAEUR- 1 340 180,070,00- 1 340 180,07
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Rok składania wniosków 2012, niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych - pomoc obszarowa w ramach rozwoju obszarów wiejskich (program ochrony środowiska obszarów wiejskich i program opcji rolnośrodowiskowej)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 328 219,990,00- 328 219,99
Certyfikacja2013Znany błąd w EFRROW objętym ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 1 211,830,00- 1 211,83
Ogółem IE:EUR- 9 605 859,910,00- 9 605 859,91
ITCertyfikacja2009Nieprawidłowe stosowanie rozporządzeńJEDNORAZOWAEUR- 125 974,500,00- 125 974,50
Zasada wzajemnej zgodności2010Częściowe pokrycie SMR1 i SMR5, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 7 347,290,00- 7 347,29
Zasada wzajemnej zgodności2011Częściowe pokrycie SMR1 i SMR5, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 20 685,880,00- 20 685,88
Zasada wzajemnej zgodności2012Częściowe pokrycie SMR1 i SMR5, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 32 511,670,00- 32 511,67
Zasada wzajemnej zgodności2009Poważne niedociągnięcia w kontrolach zasady wzajemnej zgodności przeprowadzonych przez służby weterynaryjne, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 573 661,08- 892,12- 572 768,96
Zasada wzajemnej zgodności2010Poważne niedociągnięcia w kontrolach zasady wzajemnej zgodności przeprowadzonych przez służby weterynaryjne, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 800 975,780,00- 800 975,78
Zasada wzajemnej zgodności2011Poważne niedociągnięcia w kontrolach zasady wzajemnej zgodności przeprowadzonych przez służby weterynaryjne, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 762 639,350,00- 762 639,35
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2013Niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu w zakresie obsady zwierząt gospodarskich, opóźnione kontrole na miejscu, niedociągnięcia w nadzorowaniu organów delegowanychZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 111 793,760,00- 111 793,76
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2014Niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu w zakresie obsady zwierząt gospodarskich, opóźnione kontrole na miejscu, niedociągnięcia w nadzorowaniu organów delegowanychZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 61 496,870,00- 61 496,87
Zasada wzajemnej zgodności2011Niedociągnięcia w kontrolach i sankcjach w zakresie SMR dotyczących zwierząt, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 46 561,33- 1 119,09- 45 442,24
Zasada wzajemnej zgodności2012Niedociągnięcia w kontrolach i sankcjach w zakresie SMR dotyczących zwierząt, rok składania wniosków 2011ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 76 916,15- 953,50- 75 962,65
Zasada wzajemnej zgodności2009Niedociągnięcia w kontroli SMR1 i SMR5, w zakresie wzajemnej sprawozdawczości z kontroli kwalifikowalności, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2008ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 234 303,180,00- 234 303,18
Zasada wzajemnej zgodności2010Niedociągnięcia w kontroli SMR1 i SMR5, w zakresie wzajemnej sprawozdawczości z kontroli kwalifikowalności, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 347 673,880,00- 347 673,88
Zasada wzajemnej zgodności2011Niedociągnięcia w kontroli SMR1 i SMR5, w zakresie wzajemnej sprawozdawczości z kontroli kwalifikowalności, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 352 136,530,00- 352 136,53
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Niedociągnięcia w weryfikacji gęstości obsady podczas kontroli na miejscuZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 4,650,00- 4,65
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2013Niedociągnięcia w weryfikacji gęstości obsady podczas kontroli na miejscuZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 313 048,720,00- 313 048,72
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2014Niedociągnięcia w weryfikacji gęstości obsady podczas kontroli na miejscuZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 352 773,960,00- 352 773,96
Ogółem IT:EUR- 4 220 504,58- 2 964,71- 4 217 539,87
LTRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Niedociągnięcia w jakości systemu identyfikacji działek rolnych i kontrolach krzyżowych, 2009SZACUNKOWA KWOTAEUR- 1 145 990,95- 51 831,00- 1 094 159,95
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Niedociągnięcia w jakości systemu identyfikacji działek rolnych i kontrolach krzyżowych, 2010SZACUNKOWA KWOTAEUR- 412 802,18- 79 666,44- 333 135,74
Ogółem LT:EUR- 1 558 793,13- 131 497,44- 1 427 295,69
LVRozwój obszarów wiejskich, EFRROW, pomoc techniczna (2007-2013)2013Nieprawidłowe stosowanie procedury zamówień publicznych: korekta w wysokości 25 % dla projektu "Utrzymanie i rozwój systemu informatycznego LAD IS" (zob. również sprawa DAS PF-5632/13, Trybunał Obrachunkowy)JEDNORAZOWAEUR- 498 505,850,00- 498 505,85
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Brak weryfikacji gęstości obsady zwierząt gospodarskich podczas kontroli na miejscuEKSTRAPOLOWANA100,00 %EUR- 29 310,560,00- 29 310,56
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Brak weryfikacji gęstości obsady zwierząt gospodarskich podczas kontroli na miejscuEKSTRAPOLOWANA100,00 %EUR- 65 278,190,00- 65 278,19
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2013Brak weryfikacji gęstości obsady zwierząt gospodarskich podczas kontroli na miejscuEKSTRAPOLOWANA100,00 %EUR- 45 310,950,00- 45 310,95
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2014Brak weryfikacji gęstości obsady zwierząt gospodarskich podczas kontroli na miejscuEKSTRAPOLOWANA100,00 %EUR- 30 357,830,00- 30 357,83
Ogółem LV:EUR- 668 763,380,00- 668 763,38
NLRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Niedociągnięcia w kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 86,400,00- 86,40
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Niedociągnięcia w kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 330 117,34- 8 059,23- 322 058,11
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Niedociągnięcia w kontrolach na miejscuZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 571 007,66- 9 020,17- 561 987,49
Ogółem NL:EUR- 901 211,40- 17 079,40- 884 132,00
PTRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2012Uchybienia w procedurach udzielania zamówień publicznychJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 755 474,000,00- 755 474,00
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 - środki objęte wsparciem ryczałtowym (2007-2013)2011Brak odpowiedniej analizy ryzykaZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 591 526,250,00- 591 526,25
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 - środki objęte wsparciem ryczałtowym (2007-2013)2012Brak odpowiedniej analizy ryzykaZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 222 147,370,00- 222 147,37
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007-2013)2011Projekt niezrealizowanyJEDNORAZOWAEUR- 2 836,620,00- 2 836,62
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007-2013)2011Projekt niewłaściwie zrealizowanyJEDNORAZOWAEUR- 48 188,160,00- 48 188,16
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2011Próbki poddawane kontroli na miejscu - niewystarczająca populacjaZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 600 000,00- 600 000,000,00
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2012Próbki poddawane kontroli na miejscu - niewystarczająca populacjaZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 399 652,45- 399 652,450,00
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2011Próbki poddawane kontroli na miejscu - niewystarczająca populacjaZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 1 339 403,960,00- 1 339 403,96
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2012Próbki poddawane kontroli na miejscu - niewystarczająca populacjaZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 700 538,130,00- 700 538,13
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2010Nie sprawdzono kryteriów MŚPZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 300 370,160,00- 300 370,16
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2011Nie sprawdzono kryteriów MŚPZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 916 906,930,00- 916 906,93
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2012Nie sprawdzono kryteriów MŚPZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 914 418,580,00- 914 418,58
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2013Nie sprawdzono kryteriów MŚPZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 1 014 498,080,00- 1 014 498,08
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - prywatni beneficjenci2014Nie sprawdzono kryteriów MŚPZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 286 087,860,00- 286 087,86
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rozwój obszarów wiejskich, rok składania wniosków 2009ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR72 795,610,0072 795,61
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rozwój obszarów wiejskich, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR166 439,320,00166 439,32
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rozwój obszarów wiejskich, rok składania wniosków 2010ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR72 077,070,0072 077,07
Ogółem PT:EUR- 7 780 736,55- 999 652,45- 6 781 084,10
SERozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Nieprzeprowadzenie kontroli przestrzegania ograniczeń nawozu naturalnego (pomoc z tytułu naturalnych utrudnień)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 354 006,620,00- 354 006,62
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Nieprzeprowadzenie kontroli przestrzegania ograniczeń nawozu naturalnego (pomoc z tytułu naturalnych utrudnień)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 827 791,970,00- 827 791,97
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Nieprzeprowadzenie kontroli przestrzegania ograniczeń nawozu naturalnego (pomoc z tytułu naturalnych utrudnień)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 721 063,750,00- 721 063,75
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2013Nieprzeprowadzenie kontroli przestrzegania ograniczeń nawozu naturalnego (program pomocy z tytułu naturalnych utrudnień)ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 209 252,910,00- 209 252,91
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Podczas kontroli na miejscu nie policzono bydła w ramach programu pomocy z tytułu naturalnych utrudnień i dwóch poddziałań rolnośrodowiskowychZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 238 730,60- 85 805,23- 152 925,37
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Podczas kontroli na miejscu nie policzono bydła w ramach programu pomocy z tytułu naturalnych utrudnień i dwóch poddziałań rolnośrodowiskowychZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 594 957,98- 66 052,41- 528 905,57
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Podczas kontroli na miejscu nie policzono bydła w ramach programu pomocy z tytułu naturalnych utrudnień i dwóch poddziałań rolnośrodowiskowychZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 559 641,69- 93 237,95- 466 403,74
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2013Podczas kontroli na miejscu nie policzono bydła w ramach programu pomocy z tytułu naturalnych utrudnień i dwóch poddziałań rolnośrodowiskowychZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 189 317,63- 9,76- 189 307,87
Ogółem SE:EUR- 3 694 763,15- 245 105,35- 3 449 657,80
WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
EUR- 38 677 944,57- 1 396 299,35- 37 281 645,22
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.