Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.165.37

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1144
z dnia 26 czerwca 2017 r.
wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4136)

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, duńskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim i włoskim są autentyczne)

(Dz.U.UE L z dnia 28 czerwca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 1 , w szczególności jego art. 52,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 2 , a od dnia 1 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa członkowskie, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach.

(2) Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(4) Przeprowadzone weryfikacje, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia tego wymogu i nie może być zatem finansowana w ramach EFRG ani EFRROW.

(5) Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach EFRG i EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6) Kwoty wyłączone z finansowania unijnego na podstawie niniejszej decyzji powinny również uwzględniać wszelkie zmniejszenia i zawieszenia zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 z uwagi na fakt, że takie zmniejszenia lub zawieszenia mają charakter tymczasowy, bez uszczerbku dla decyzji podjętych na podstawie art. 51 lub 52 tego rozporządzenia.

(7) Jeśli chodzi o przypadki objęte niniejszą decyzją, Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z prawem Unii 3 .

(8) Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach będących w toku w dniu 31 marca 2017 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Kwoty określone w załączniku, odnoszące się do wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze państw członkowskich, zadeklarowane z tytułu EFRG lub EFRROW, wyłącza się z finansowania unijnego.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Phil HOGAN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Pozycja budżetu: 05040501
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
RORozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR22 850 154,786 418 693,1616 431 461,62
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, uzupełnienie płatności bezpośrednich (2007-2013)2010Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR8 507 107,301 459 929,217 047 178,09
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR13 471 514,972 311 644,6511 159 870,32
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR129 773,68-481,74130 255,42
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, uzupełnienie płatności bezpośrednich (2007-2013)2011Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR- 10 435,760,00- 10 435,76
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR1 924 121,26330 203,991 593 917,27
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA10,00%EUR-394 552,630,00-394 552,63
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, uzupełnienie płatności bezpośrednich (2007-2013)2012Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 60 445,300,00- 60 445,30
Ogółem RO:EUR46 417 238,3010 519 989,2735 897 249,03
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
LTRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007-2013)2010Skutek finansowy decyzji C(2015) 6810 z dnia 9.10.2015 r., w drodze której zmniejszono płatności okresowe związane z wydatkami poniesionymi w okresach: 16 października - 31 grudnia 2014 r., 1 stycznia 2015 r. - 31 marca 2015 r. oraz 1 kwietnia - 30 czerwca 2015 r.JEDNORAZOWAEUR708 136,830,00708 136,83
Ogółem LT:EUR708 136,830,00708 136,83
WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
EUR47 125 375,1310 519 989,2736 605 385,86

Pozycja budżetu: 05070107

Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
MTNieprawidłowości2016Zwrot kwoty pobieranej z tytułu rozliczenia przypadków nieprawidłowościJEDNORAZOWAEUR201 499,670,00201 499,67
Ogółem MT:EUR201 499,670,00201 499,67
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
PLOwoce i warzywa - Wstępnie uznane grupy producentów2012Zwrot za okres od 16.10.2011 do 13.02.2012ZRYCZAŁTOWANA25,00 %EUR12 517 258,695 006 903,487 510 355,21
Ogółem PL:EUR12 517 258,695 006 903,487 510 355,21
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
ROPomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2010Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR60 723 392,192 629 950,7658 093 441,43
Inna pomoc bezpośrednia - uprawy energetyczne2010Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR185 062,92370,13184 692,79
Inna pomoc bezpośrednia2010Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR83 561,227 140,8376 420,39
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2011Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR34 885 948,11765 982,0034 119 966,11
Inna pomoc bezpośrednia2011Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR40 279,670,0040 279,67
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2011Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR14 498,3429,0014 469,34
Inna pomoc bezpośrednia - uprawy energetyczne2011Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR23,620,0523,57
Inna pomoc bezpośrednia2011Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 6,62- 0,01- 6,61
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2012Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR40 874,570,0040 874,57
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2012Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 98 628,640,00- 98 628,64
Inna pomoc bezpośrednia - uprawy energetyczne2012Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 6,510,00- 6,51
Ogółem RO:EUR95 874 998,873 403 472,7692 471 526,11
WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
EUR108 593 757,238 410 376,24100 183 380,99

Pozycja budżetu: 6701

Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
ATOwoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2014Brak w 2 kluczowych mechanizmach kontroliZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 677 033,31- 677 033,310,00
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2015Brak w 2 kluczowych mechanizmach kontroliZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 763 280,200,00- 763 280,20
Ogółem AT:EUR- 1 440 313,51- 677 033,31- 763 280,20
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
BGZasada wzajemnej zgodności2013Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu oraz sprawozdawczości w odniesieniu do SMR 7 i 8, stosowanie tolerancji, rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 174 830,40- 1 875,59- 172 954,81
Zasada wzajemnej zgodności2013Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu oraz sprawozdawczości w odniesieniu do SMR 7 i 8, stosowanie tolerancji, rok składania wniosków 2013ZRYCZAŁTOWANA6,00 %EUR- 8 128,400,00- 8 128,40
Zasada wzajemnej zgodności2014Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu oraz sprawozdawczości w odniesieniu do SMR 7 i 8, stosowanie tolerancji, rok składania wniosków 2013ZRYCZAŁTOWANA6,00 %EUR- 391 569,13- 150,78- 391 418,35
Zasada wzajemnej zgodności2013Nieosiągnięcie obowiązkowego współczynnika kontroli w odniesieniu do SMR 7 i 8, niedociągnięcie w zakresie zwiększenia współczynnika kontroli, rok składania wniosków 2014ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 21 192,880,00- 21 192,88
Zasada wzajemnej zgodności2015Nieosiągnięcie obowiązkowego współczynnika kontroli w odniesieniu do SMR 7 i 8, niedociągnięcie w zakresie zwiększenia współczynnika kontroli, rok składania wniosków 2014ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 1 172 970,16- 526,34- 1 172 443,82
Ogółem BG:EUR- 1 768 690,97- 2 552,71- 1 766 138,26
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
DEPomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2013Obszary niekwalifikowalne, rok składania wniosków 2012JEDNORAZOWAEUR- 23 056,560,00- 23 056,56
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2014Obszary niekwalifikowalne, rok składania wniosków 2013JEDNORAZOWAEUR- 23 513,460,00- 23 513,46
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2015Obszary niekwalifikowalne, rok składania wniosków 2014JEDNORAZOWAEUR- 27 314,630,00- 27 314,63
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2015Odzyskiwanie środków z mocą wsteczną, rok składania wniosków 2014JEDNORAZOWAEUR- 9 023,01- 5 362,92- 3 660,09
Nieprawidłowości2011Zaniedbania, które można przypisać nieodzyskaniu nienależnych płatnościJEDNORAZOWAEUR- 1 298,670,00- 1 298,67
Nieprawidłowości2013Nieuzasadniona decyzja o odstąpieniu od odzyskania środkówJEDNORAZOWAEUR- 4 523,940,00- 4 523,94
Nieprawidłowości2011Nieuzasadnione wstrzymanie procedury odzyskaniaJEDNORAZOWAEUR- 46 219,070,00- 46 219,07
Ogółem DE:EUR- 134 949,34- 5 362,92- 129 586,42
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
DKPomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2015RB 2015 - Jakość systemu LPISJEDNORAZOWAEUR- 174 979,000,00- 174 979,00
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2015RB 2015 - Odzyskiwanie środków z mocą wstecznąJEDNORAZOWAEUR- 736 162,000,00- 736 162,00
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2016RB 2016 - Kontrola na miejscu - kontrola kwalifikowalnościJEDNORAZOWAEUR- 522 366,000,00- 522 366,00
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2016RB 2016 - Kontrola na miejscu - obszar proekologicznyJEDNORAZOWAEUR- 54 849,000,00- 54 849,00
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2016RB 2016 - Jakość systemu LPISJEDNORAZOWAEUR- 174 587,000,00- 174 587,00
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2016RB 2016 - Odzyskiwanie środków z mocą wstecznąJEDNORAZOWAEUR- 1 243 766,000,00- 1 243 766,00
Ogółem DK:EUR- 2 906 709,000,00- 2 906 709,00
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
ESPomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2014Rok składania wniosków 2013: Niezadowalająca jakość kontroli na miejscuJEDNORAZOWAEUR- 9 312,360,00- 9 312,36
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2015Rok składania wniosków 2013: Niezadowalająca jakość kontroli na miejscuJEDNORAZOWAEUR- 26,350,00- 26,35
Zasada wzajemnej zgodności2015Niedociągnięcia w części losowej próby kontrolnej w zakresie dobrostanu zwierząt, lata składania wniosków 2012-2014JEDNORAZOWAEUR- 66 615,680,00- 66 615,68
Zasada wzajemnej zgodności2014Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu - Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu - Opóźnienia w kontrolach na miejscu - Niedociągnięcia w analizie ryzyka - I filar - rok składania wniosków 2013ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 240 657,88- 11 564,21- 229 093,67
Zasada wzajemnej zgodności2013Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu - Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu - Opóźnienia w kontrolach na miejscu - Niedociągnięcia w analizie ryzyka - Wino - rok składania wniosków 2013ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 30,180,00- 30,18
Zasada wzajemnej zgodności2015Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu - Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu - Opóźnienia w kontrolach na miejscu - I filar - rok składania wniosków 2014ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 222 425,220,00- 222 425,22
Zasada wzajemnej zgodności2013Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu - Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu - Opóźnienia w kontrolach na miejscu - Wino - rok składania wniosków 2014ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 10 385,580,00- 10 385,58
Zasada wzajemnej zgodności2014Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu - Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu - Opóźnienia w kontrolach na miejscu - Wino - rok składania wniosków 2014ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 448,950,00- 448,95
Zasada wzajemnej zgodności2013Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu - Opóźnienia w kontrolach na miejscu - Niedociągnięcia w analizie ryzyka - I filar - rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 247 147,90- 15 410,19- 231 737,71
Zasada wzajemnej zgodności2014Niedociągnięcia dotyczące zakresu kontroli SMR 2 i SMR 4 oraz realizacji działań w zakresie dobrostanu zwierząt i sprawozdawczości w tej dziedzinie, rok składania wniosków 2013JEDNORAZOWAEUR- 89 033,370,00- 89 033,37
Zasada wzajemnej zgodności2013Niedociągnięcia dotyczące zakresu kontroli SMR 2 i SMR 4, realizacji działań w zakresie dobrostanu zwierząt i sprawozdawczości w tej dziedzinie, jak również kontroli działek na miejscu, rok składania wniosków 2012JEDNORAZOWAEUR- 316 430,950,00- 316 430,95
Owoce i warzywa - Programy operacyjne2012Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli z wyliczonym wpływem finansowym - KataloniaJEDNORAZOWAEUR- 122 144,380,00- 122 144,38
Owoce i warzywa - Programy operacyjne2013Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli z wyliczonym wpływem finansowym - KataloniaJEDNORAZOWAEUR- 122 144,380,00- 122 144,38
Owoce i warzywa - Programy operacyjne2011Płatności ryczałtowe kwot pomocy z tytułu kosztów personeluZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 97 958,68- 97 958,680,00
Owoce i warzywa - Programy operacyjne2012Płatności ryczałtowe kwot pomocy z tytułu kosztów personeluZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 112 555,18- 91 488,65- 21 066,53
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2014Niewystarczająca liczba kontroli na miejscu w roku składania wniosków 2013JEDNORAZOWAEUR- 5 707,300,00- 5 707,30
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2014Niewystarczająca liczba kontroli na miejscu dotyczących trwałych użytków zielonych w roku składania wniosków 2013JEDNORAZOWAEUR- 82 097,33- 82 097,330,00
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2014Brak analizy retroaktywności przeprowadzonej w roku składania wniosków 2013 w odniesieniu do lat 2010-2012JEDNORAZOWAEUR- 12 884,580,00- 12 884,58
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2014Brak analizy retroaktywności przeprowadzonej w roku składania wniosków 2013 w odniesieniu do lat 2010-2012 (dotyczącej trwałych użytków zielonych)JEDNORAZOWAEUR- 19 298,48- 19 298,480,00
Pomoc bezpośrednia

niezwiązana

z wielkością produkcji

2014Brak analizy retroaktywności przeprowadzonej w roku składania wniosków 2014 w odniesieniu do lat 2011-2013JEDNORAZOWAEUR- 9 603,760,00- 9 603,76
Certyfikacja2012Przekroczenie pułapu całkowitego w roku budżetowym 2012JEDNORAZOWAEUR- 18 356 430,10- 287 742,17- 18 068 687,93
Wino - Promocja na rynkach państw trzecich2014Przeprowadzanie kontroli administracyjnych, w tym kontroli krzyżowych, odnośnie do wszystkich wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność (art. 59 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i art. 77 rozporządzenia (WE) nr 555/2008)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 44 060,790,00- 44 060,79
Wino - Promocja na rynkach państw trzecich2015Przeprowadzanie kontroli administracyjnych, w tym kontroli krzyżowych, odnośnie do wszystkich wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność (art. 59 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i art. 77 rozporządzenia (WE) nr 555/2008)ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 19 149,420,00- 19 149,42
Owoce i warzywa - Programy operacyjne2012Niesłusznie uznane organizacje producentów - KataloniaJEDNORAZOWAEUR- 1 054 948,100,00- 1 054 948,10
Owoce i warzywa - Programy operacyjne2013Niesłusznie uznane organizacje producentów - KataloniaJEDNORAZOWAEUR- 1 139 900,050,00- 1 139 900,05
Kontrola transakcji2012Niedociągnięcia w systemie kontroliZRYCZAŁTOWANA0,50 %EUR- 798 575,83- 35 460,70- 763 115,13
Kontrola transakcji2013Niedociągnięcia w systemie kontroliZRYCZAŁTOWANA0,50 %EUR- 872 653,500,00- 872 653,50
Owoce i warzywa - Programy operacyjne2012Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroliZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1 536 412,02- 158 849,53- 1 377 562,49
Owoce i warzywa - Programy operacyjne2013Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroliZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 2 943 353,24- 191 765,11- 2 751 588,13
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2014Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroliZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 3 103 864,90- 135 618,25- 2 968 246,65
Owoce i warzywa - Programy operacyjne2011Niedociągnięcia w zatwierdzaniu programów - WalencjaZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 27 829,890,00- 27 829,89
Owoce i warzywa - Programy operacyjne2012Niedociągnięcia w zatwierdzaniu programów - WalencjaZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 20 026,86- 20 026,860,00
Owoce i warzywa - Programy operacyjne2013Niedociągnięcia w zatwierdzaniu programów - WalencjaZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 27 546,54- 27 546,540,00
Kontrola transakcji2011Niedociągnięcia w systemie kontroliZRYCZAŁTOWANA0,50 %EUR- 587 025,35- 93 858,22- 493 167,13
Ogółem ES:EUR- 32 318 685,08- 1 268 684,92- 31 050 000,16
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
FRMleko - Mleko dostarczane do szkół2013Niepełne kontrole administracyjneZRYCZAŁTOWANA3,78 %EUR- 237 587,740,00- 237 587,74
Mleko - Mleko dostarczane do szkół2014Niepełne kontrole administracyjneZRYCZAŁTOWANA3,78 %EUR- 437 243,590,00- 437 243,59
Certyfikacja2013Opóźnienia w płatnościachJEDNORAZOWAEUR- 646 948,970,00- 646 948,97
Certyfikacja2012Uchybienia w zarządzaniuJEDNORAZOWAEUR- 109 959,830,00- 109 959,83
Certyfikacja2013Uchybienia w zarządzaniu w roku budżetowym 2013JEDNORAZOWAEUR- 137 612,960,00- 137 612,96
Mleko - Mleko dostarczane do szkół2014Niestosowanie zmniejszeń płatności za złożenie wniosków z opóźnieniemJEDNORAZOWAEUR- 1 281 052,48- 374 599,36- 906 453,12
Mleko - Mleko dostarczane do szkół2015Niestosowanie zmniejszeń płatności za złożenie wniosków z opóźnieniemJEDNORAZOWAEUR- 846 946,000,00- 846 946,00
Refundacje wywozowe - inne2011Poważne niedociągnięcia w kontrolach dotyczących solidnej i właściwej jakości handlowej wywożonego drobiu objętego refundacjami wywozowymiEKSTRAPOLOWANA94,00 %EUR- 11 000 810,210,00- 11 000 810,21
Refundacje wywozowe - inne2012Poważne niedociągnięcia w kontrolach dotyczących solidnej i właściwej jakości handlowej wywożonego drobiu objętego refundacjami wywozowymiEKSTRAPOLOWANA94,00 %EUR- 52 202 377,670,00- 52 202 377,67
Refundacje wywozowe - inne2013Poważne niedociągnięcia w kontrolach dotyczących solidnej i właściwej jakości handlowej wywożonego drobiu objętego refundacjami wywozowymiEKSTRAPOLOWANA94,00 %EUR- 27 340 769,480,00- 27 340 769,48
Refundacje wywozowe - inne2011Poważne niedociągnięcia w kontrolach dotyczących solidnej i właściwej jakości handlowej wywożonego drobiu objętego refundacjami wywozowymiEKSTRAPOLOWANA83,33 %EUR- 3 507 120,690,00- 3 507 120,69
Refundacje wywozowe - inne2012Poważne niedociągnięcia w kontrolach dotyczących solidnej i właściwej jakości handlowej wywożonego drobiu objętego refundacjami wywozowymiEKSTRAPOLOWANA83,33 %EUR- 16 247 139,770,00- 16 247 139,77
Refundacje wywozowe - inne2013Poważne niedociągnięcia w kontrolach dotyczących solidnej i właściwej jakości handlowej wywożonego drobiu objętego refundacjami wywozowymiEKSTRAPOLOWANA83,33 %EUR- 10 103 631,000,00- 10 103 631,00
Refundacje wywozowe (2014+)2014Poważne niedociągnięcia w kontrolach dotyczących solidnej i właściwej jakości handlowej wywożonego drobiu objętego refundacjami wywozowymiEKSTRAPOLOWANA83,33 %EUR- 415 472,210,00- 415 472,21
Refundacje wywozowe (2014+)2014Poważne niedociągnięcia w kontrolach dotyczących solidnej i właściwej jakości handlowej wywożonego drobiu objętego refundacjami wywozowymiEKSTRAPOLOWANA94,00 %EUR- 83 895,580,00- 83 895,58
Total FR:EUR- 124 598 568,18- 374 599,36- 124 223 968,82
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
GRZasada wzajemnej zgodności2014Zbyt łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2013JEDNORAZOWAEUR- 149 585,870,00- 149 585,87
Zasada wzajemnej zgodności2015Zbyt łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2014JEDNORAZOWAEUR- 161 979,040,00- 161 979,04
Zasada wzajemnej zgodności2013Niedociągnięcia w analizie ryzyka, MRFPP i SMR 1, rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 589 334,720,00- 589 334,72
Zasada wzajemnej zgodności2014Niedociągnięcia w analizie ryzyka, MRFPP i SMR 1, rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR5 986,070,005 986,07
Ogółem GR:EUR- 894 913,560,00- 894 913,56
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
ITNieprawidłowości2009Sprawa 2008000093: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemuJEDNORAZOWAEUR- 541 621,440,00- 541 621,44
Nieprawidłowości2009Sprawa 3099: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemuJEDNORAZOWAEUR- 1 008 606,280,00- 1 008 606,28
Nieprawidłowości2009Sprawa 3133: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemuJEDNORAZOWAEUR- 539 514,050,00- 539 514,05
Nieprawidłowości2010Sprawa 3690: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemuJEDNORAZOWAEUR- 1 378 239,160,00- 1 378 239,16
Nieprawidłowości2009Sprawa 8002: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemuJEDNORAZOWAEUR- 2 673 871,960,00- 2 673 871,96
Nieprawidłowości2012Sprawy 8194 i 8558: Zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemu, w procedurze odzyskiwania należnościJEDNORAZOWAEUR- 1 809 767,130,00- 1 809 767,13
Nieprawidłowości2009Sprawa 8522: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemuJEDNORAZOWAEUR- 739 489,650,00- 739 489,65
Nieprawidłowości2012Sprawa 8802: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należnościJEDNORAZOWAEUR- 10 298,680,00- 10 298,68
Nieprawidłowości2009Sprawa 9117: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należnościJEDNORAZOWAEUR- 585 884,280,00- 585 884,28
Nieprawidłowości2012Sprawa 9172: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemuJEDNORAZOWAEUR- 743 929,980,00- 743 929,98
Nieprawidłowości2010Sprawa 9298: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemuJEDNORAZOWAEUR- 152 704,500,00- 152 704,50
Nieprawidłowości2012Sprawa OLAF OF/2010/0942: Zaniedbania w procedurze odzyskiwania należności, które można przypisać państwu członkowskiemuJEDNORAZOWAEUR- 101 410,870,00- 101 410,87
Nieprawidłowości2009Sprawy 11353, 11354, 11355, 14982: Zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemu, w procedurze odzyskiwania należnościJEDNORAZOWAEUR- 9 201 609,040,00- 9 201 609,04
Nieprawidłowości2012Sprawy 3108, 3109: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należnościJEDNORAZOWAEUR- 1 541 365,890,00- 1 541 365,89
Nieprawidłowości2012Sprawy 8155, 8187: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemuJEDNORAZOWAEUR- 1 694 447,200,00- 1 694 447,20
Nieprawidłowości2012Sprawy 8316, 8859: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemuJEDNORAZOWAEUR- 6 812 811,900,00- 6 812 811,90
Nieprawidłowości2012Sprawy 8433, 8434, 8435: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należnościJEDNORAZOWAEUR- 8 321 237,000,00- 8 321 237,00
Nieprawidłowości2012Przypadki zastosowania korekty lub przypadki kwot zadeklarowanych jako nieściągalne w latach budżetowych 2010-2013: Korekta z tytułu zaniedbań w procedurze odzyskiwania należności wykazanych w zarządzaniu indywidualnymi aktamiZRYCZAŁTOWANA100,00 %EUR- 37 925 444,680,00- 37 925 444,68
Certyfikacja2011Korekta z tytułu konta B - przypadki zajęcia sądowegoJEDNORAZOWAEUR- 45 285,890,00- 45 285,89
Certyfikacja2011Korekta z tytułu konta B: Opóźnienia w płatnościachJEDNORAZOWAEUR- 493 670,220,00- 493 670,22
Nieprawidłowości2009Błędna klasyfikacja jako postępowanie w toku, a tym samym uniknięcie zastosowania zasady 50/50 w stosunku do odnośnej kwotyJEDNORAZOWAEUR- 1 106,600,00- 1 106,60
Certyfikacja2007Należności UE zarejestrowane jako należności krajoweJEDNORAZOWAEUR- 17 196,500,00- 17 196,50
Certyfikacja2008Należności UE zarejestrowane jako należności krajoweJEDNORAZOWAEUR- 364 988,160,00- 364 988,16
Certyfikacja2009Należności UE zarejestrowane jako należności krajoweJEDNORAZOWAEUR- 31 531,160,00- 31 531,16
Certyfikacja2010Należności UE zarejestrowane jako należności krajoweJEDNORAZOWAEUR- 99 765,050,00- 99 765,05
Certyfikacja2011Należności UE zarejestrowane jako należności krajoweJEDNORAZOWAEUR- 91 996,910,00- 91 996,91
Zasada wzajemnej zgodności2013Zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do zwierząt, rok składania wniosków 2012JEDNORAZOWAEUR- 92 510,770,00- 92 510,77
Zasada wzajemnej zgodności2015Ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2014ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 1 148 562,110,00- 1 148 562,11
Certyfikacja2007Zaniedbania w zarządzaniu środkami odzyskanymi i innymi długamiJEDNORAZOWAEUR-4 491 218,510,00-4 491 218,51
Certyfikacja2008Zaniedbania w zarządzaniu środkami odzyskanymi i innymi długamiJEDNORAZOWAEUR-95 324 148,630,00-95 324 148,63
Certyfikacja2009Zaniedbania w zarządzaniu środkami odzyskanymi i innymi długamiJEDNORAZOWAEUR-8 235 009,370,00-8 235 009,37
Certyfikacja2010Zaniedbania w zarządzaniu środkami odzyskanymi i innymi długamiJEDNORAZOWAEUR-26 055 691,760,00-26 055 691,76
Certyfikacja2011Zaniedbania w zarządzaniu środkami odzyskanymi i innymi długamiJEDNORAZOWAEUR-24 026 882,280,00-24 026 882,28
Zasada wzajemnej zgodności2014Brak kontroli normy GAEC i częściowa kontrola dwóch wymogów SMR, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2013ZRYCZAŁTOWANA2,00%EUR-449 776,890,00-449 776,89
Nieprawidłowości2011SPRAWA OLAF OF/2007/0889: Nieprawidłowości w wyniku zaniedbania władz państwa członkowskiegoJEDNORAZOWAEUR- 13 189 041,350,00- 13 189 041,35
Zasada wzajemnej zgodności2014Częściowa kontrola dwóch wymogów, zastosowanie kontroli sektorowej bez wymaganego poziomu ufności, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2013ZRYCZAŁTOWANA5,00%EUR-237 679,390,00-237 679,39
Zasada wzajemnej zgodności2015Częściowa kontrola dwóch wymogów, zastosowanie kontroli sektorowej bez wymaganego poziomu ufności, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2014ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 240 761,350,00- 240 761,35
Zasada wzajemnej zgodności2016Częściowa kontrola dwóch wymogów, zastosowanie kontroli sektorowej bez wymaganego poziomu ufności, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2015ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 199 521,760,00- 199 521,76
Zasada wzajemnej zgodności2013Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2012JEDNORAZOWAEUR- 3 323 958,59- 160,12- 3 323 798,47
Zasada wzajemnej zgodności2014Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2012JEDNORAZOWAEUR- 7 033,280,00- 7 033,28
Zasada wzajemnej zgodności2015Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 186,770,00- 186,77
Zasada wzajemnej zgodności2014Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2013JEDNORAZOWAEUR- 3 271 891,500,00- 3 271 891,50
Zasada wzajemnej zgodności2015Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2013ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 10 760,160,00- 10 760,16
Ogółem IT:EUR- 257 232 428,65- 160,12- 257 232 268,53
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
PTOwoce i warzywa - Programy operacyjne2012Przeprowadzone przez biura regionalne (DRAP) kontrole przestrzegania przez organizacje producentów kryteriów uznania: Pomoc nienależnie wypłacona na rzecz organizacji producentów "X"JEDNORAZOWAEUR- 175 573,680,00- 175 573,68
Owoce i warzywa - Programy operacyjne2013Przeprowadzone przez biura regionalne (DRAP) kontrole przestrzegania przez organizacje producentów kryteriów uznania: Pomoc nienależnie wypłacona na rzecz organizacji producentów "X"JEDNORAZOWAEUR- 252 204,600,00- 252 204,60
Owoce i warzywa - Programy operacyjne2012Przeprowadzone przez biura regionalne (DRAP) kontrole przestrzegania przez organizacje producentów kryteriów uznania: Niedociągnięcia w systemie kontroli - lata budżetowe 2012 i 2013ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 244 696,30- 8 778,69- 235 917,61
Owoce i warzywa - Programy operacyjne2013Przeprowadzone przez biura regionalne (DRAP) kontrole przestrzegania przez organizacje producentów kryteriów uznania: Niedociągnięcia w systemie kontroli - lata budżetowe 2012 i 2013ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 366 164,35- 12 610,23- 353 554,12
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2014Przeprowadzone przez biura regionalne (DRAP) kontrole przestrzegania przez organizacje producentów kryteriów uznania: Niedociągnięcia w systemie kontroli - lata budżetowe 2014 i 2015ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 2 631,150,00- 2 631,15
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2015Przeprowadzone przez biura regionalne (DRAP) kontrole przestrzegania przez organizacje producentów kryteriów uznania: Niedociągnięcia w systemie kontroli - lata budżetowe 2014 i 2015ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 8 500,960,00- 8 500,96
Certyfikacja2011Nieprzestrzeganie terminów płatnościJEDNORAZOWAEUR- 1 995 329,97- 1 995 329,970,00
Certyfikacja2011Przekroczenie pułapuJEDNORAZOWAEUR- 112 617,66- 112 617,660,00
Rozliczenie rachunków - rozliczenie finansowe2012Przekroczenie pułapuJEDNORAZOWAEUR- 981 955,95- 981 955,950,00
Rozliczenie rachunków - rozliczenie finansowe2012Przekroczenie pułapu - dodatkowo, pozostające do odliczeniaJEDNORAZOWAEUR- 584 114,930,00- 584 114,93
Ogółem PT:EUR- 4 723 789,55- 3 111 292,50- 1 612 497,05
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
RONieprawidłowości2012Znany błąd wynikający z badania bezpośredniego dotyczącego załącznika III AJEDNORAZOWAEUR- 18 439,350,00- 18 439,35
Owoce i warzywa - Wstępnie uznane grupy producentów2013GP: Utrzymanie uznania i planów dochodzenia do uznania Lata budżetowe 2013 i 2014ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 778 261,880,00- 778 261,88
Owoce i warzywa - Wstępnie uznane grupy producentów2014GP: Utrzymanie uznania i planów dochodzenia do uznania Lata budżetowe 2013 i 2014ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 589 910,800,00- 589 910,80
Owoce i warzywa - Wstępnie uznane grupy producentów2015GP: Utrzymanie uznania i planów dochodzenia do uznania Lata budżetowe 2013 i 2014ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 346 636,030,00- 346 636,03
Owoce i warzywa - Programy operacyjne2013OP: Kontrole wniosków o przyznanie pomocy - kwalifikowalność wydatków w roku budżetowym 2013ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 20 646,290,00- 20 646,29
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2014OP: Kontrole wniosków o przyznanie pomocy - kwalifikowalność wydatków w roku budżetowym 2014ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 30 663,300,00- 30 663,30
Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania2015OP: Kontrole wniosków o przyznanie pomocy - kwalifikowalność wydatków w roku budżetowym 2015ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 47 987,500,00- 47 987,50
Ogółem RO:EUR- 1 832 545,150,00- 1 832 545,15
WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
EUR- 427 851 592,99- 5 439 685,84- 422 411 907,15

Pozycja budżetu: 6711

Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
ATRozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014-2020), środki objęte ZSZiK2015Środek 214: wdrożenie odpowiedniego systemu sankcjiZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 5 958,970,00- 5 958,97
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014-2020), środki objęte ZSZiK2015środek 214 "Rolnictwo ekologiczne" - odpowiednia procedura nadzoruEKSTRAPOLOWANA0,21 %EUR- 101 920,890,00- 101 920,89
Ogółem AT:EUR- 107 879,860,00- 107 879,86
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
BGRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2010Korekta ryczałtowa w wysokości 5 % za uchybienia w kontroli na miejscu, kontroli zamówień publicznych, racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnychZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 2 793 872,47- 2 793 872,470,00
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2011Korekta ryczałtowa w wysokości 5 % za uchybienia w kontroli na miejscu, kontroli zamówień publicznych, racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnychZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1 074 263,60- 1 074 263,600,00
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2012Korekta ryczałtowa w wysokości 5 % za uchybienia w kontroli na miejscu, kontroli zamówień publicznych, racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnychZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 780 941,24- 780 941,240,00
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2013Korekta ryczałtowa w wysokości 5 % za uchybienia w kontroli na miejscu, kontroli zamówień publicznych, racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnychZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1 637 751,750,00- 1 637 751,75
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - publiczni beneficjenci2014Korekta ryczałtowa w wysokości 5 % za uchybienia w kontroli na miejscu, kontroli zamówień publicznych, racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnychZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1 690 283,330,00- 1 690 283,33
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2010Korekta ze względu na wycofanie przez organy krajowe uprzednio skorygowanych kwotJEDNORAZOWAEUR259 643,710,00259 643,71
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2011Korekta ze względu na wycofanie przez organy krajowe uprzednio skorygowanych kwotJEDNORAZOWAEUR107 839,980,00107 839,98
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2012Korekta ze względu na wycofanie przez organy krajowe uprzednio skorygowanych kwotJEDNORAZOWAEUR51 063,740,0051 063,74
Zasada wzajemnej zgodności2013Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu oraz sprawozdawczości w odniesieniu do SMR 7 i 8, stosowanie tolerancji, rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 27 147,640,00- 27 147,64
Zasada wzajemnej zgodności2014Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu oraz sprawozdawczości w odniesieniu do SMR 7 i 8, stosowanie tolerancji, rok składania wniosków 2013ZRYCZAŁTOWANA6,00 %EUR- 105 957,720,00- 105 957,72
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2010Ekstrapolowana korekta finansowa w wysokości 9 % - niedociągnięcia dotyczące racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnychEKSTRAPOLOWANA9,00 %EUR- 4 183 858,87- 418 385,89- 3 765 472,98
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2011Ekstrapolowana korekta finansowa w wysokości 9 % - niedociągnięcia dotyczące racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnychEKSTRAPOLOWANA9,00 %EUR- 896 213,65- 89 621,36- 806 592,29
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2012Ekstrapolowana korekta finansowa w wysokości 9 % - niedociągnięcia dotyczące racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnychEKSTRAPOLOWANA9,00 %EUR- 556 147,52- 55 614,76- 500 532,76
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2013Ekstrapolowana korekta finansowa w wysokości 9 % - niedociągnięcia dotyczące racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnychEKSTRAPOLOWANA9,00 %EUR- 2 893 246,020,00- 2 893 246,02
Zasada wzajemnej zgodności2015Nieosiągnięcie obowiązkowego współczynnika kontroli w odniesieniu do SMR 7 i 8, niedociągnięcie w zakresie zwiększenia współczynnika kontroli, rok składania wniosków 2014ZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 350 314,960,00- 350 314,96
Ogółem BG:EUR- 16 571 451,34- 5 212 699,32- 11 358 752,02
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
DERozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - publiczni beneficjenci2014Błędy finansowe w skontrolowanych zamówieniach publicznychJEDNORAZOWAEUR- 351 787,61- 349 181,08- 2 606,53
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014-2020), inwestycje - publiczni beneficjenci2015Błędy finansowe w skontrolowanych zamówieniach publicznychJEDNORAZOWAEUR- 159 761,900,00- 159 761,90
Certyfikacja2015Błędy finansowe w populacji EFRROWJEDNORAZOWAEUR- 511 727,530,00- 511 727,53
Ogółem DE:EUR- 1 023 277,04- 349 181,08- 674 095,96
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
ESZasada wzajemnej zgodności2013Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu - Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu - Opóźnienia w kontrolach na miejscu - Niedociągnięcia w analizie ryzyka - II filar - rok składania wniosków 2013ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR2,400,002,40
Zasada wzajemnej zgodności2014Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu - Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu - Opóźnienia w kontrolach na miejscu - Niedociągnięcia w analizie ryzyka - II filar - rok składania wniosków 2013ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 2 272,970,00- 2 272,97
Zasada wzajemnej zgodności2014Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu - Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu - Opóźnienia w kontrolach na miejscu - II filar - rok składania wniosków 2014ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR1,060,001,06
Zasada wzajemnej zgodności2015Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu - Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu - Opóźnienia w kontrolach na miejscu - II filar - rok składania wniosków 2014ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 2 493,060,00- 2 493,06
Zasada wzajemnej zgodności2013Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu - Opóźnienia w kontrolach na miejscu - Niedociągnięcia w doborze próby działek na potrzeby kontroli na miejscu - Niedociągnięcia w analizie ryzyka - II filar - rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 180,810,00- 180,81
Certyfikacja2013Istotny błąd w rachunkach EFRROWJEDNORAZOWAEUR- 903 456,80- 17 985,15- 885 471,65
Ogółem ES:EUR- 908 400,18- 17 985,15- 890 415,03
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
FRRozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - prywatni beneficjenci2014Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów oraz wniosków o płatność, środki 121 i 123ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 4 980 641,31- 41 685,40- 4 938 955,91
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2013Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów oraz wniosków o płatność, środki 121 i 123ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 396 917,700,00- 396 917,70
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014-2020), inwestycje - prywatni beneficjenci2015Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów oraz wniosków o płatność w ramach środków 121 i 123ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 4 482 936,520,00- 4 482 936,52
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014-2020), inwestycje - prywatni beneficjenci2016Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów oraz wniosków o płatność w ramach środków 121 i 123ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1 595 408,440,00- 1 595 408,44
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014-2020), inwestycje - prywatni beneficjenci2015Uchybienia w weryfikacji racjonalności kosztów: Korekta z tytułu powtarzających się niedociągnięć dla środków 121C4 i 123AZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 3 184 129,20- 1 592 064,61- 1 592 064,59
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014-2020), inwestycje - prywatni beneficjenci2016Uchybienia w weryfikacji racjonalności kosztów: Korekta z tytułu powtarzających się niedociągnięć dla środków 121C4 i 123AZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 1 279 291,51- 639 645,75- 639 645,76
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2013Uchybienia w weryfikacji racjonalności kosztów: Korekta z tytułu powtarzających się niedociągnięć dla środków 121C4 i 123AZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 344 907,12- 171 577,47- 173 329,65
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - prywatni beneficjenci2014Uchybienia w weryfikacji racjonalności kosztów: Korekta z tytułu powtarzających się niedociągnięć dla środków 121C4 i 123AZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 2 802 935,54- 1 404 390,37- 1 398 545,17
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - publiczni beneficjenci2014Wyłączenie wydatków niekwalifikowalnych M321JEDNORAZOWAEUR- 68 062,010,00- 68 062,01
Certyfikacja2012Uchybienia w zarządzaniuJEDNORAZOWAEUR- 16 845 764,040,00- 16 845 764,04
Certyfikacja2013Uchybienia w zarządzaniu w roku budżetowym 2013JEDNORAZOWAEUR- 10 359 335,400,00- 10 359 335,40
Ogółem FR:EUR- 46 340 328,79- 3 849 363,60- 42 490 965,19
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
GBRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2014Środek 214 - rok budżetowy 2014: Niedociągnięcia w systemie kontroli (zarówno administracyjnych, jak i na miejscu) obsady zwierząt gospodarskichZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 538 979,080,00- 538 979,08
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014-2020), środki objęte ZSZiK2015Środek 214 - rok budżetowy 2015: Niedociągnięcia w systemie kontroli (zarówno administracyjnych, jak i na miejscu) obsady zwierząt gospodarskichZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 543 702,510,00- 543 702,51
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2014Środek 221 - rok budżetowy 2014: Niedociągnięcia w weryfikacji kryteriów kwalifikowalnościJEDNORAZOWAEUR- 12 204,000,00- 12 204,00
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014-2020), działania w zakresie leśnictwa2015Środek 221 - rok budżetowy 2015: Niedociągnięcia w weryfikacji kryteriów kwalifikowalnościJEDNORAZOWAEUR- 12 204,000,00- 12 204,00
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, LEADER2014Niedociągnięcia w jednym kluczowym mechanizmie kontroli i brak jednego pomocniczego mechanizmu kontroliZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 602 585,370,00- 602 585,37
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, LEADER2015Niedociągnięcia w jednym kluczowym mechanizmie kontroli i brak jednego pomocniczego mechanizmu kontroliZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR4 026,710,004 026,71
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, LEADER2016Niedociągnięcia w jednym kluczowym mechanizmie kontroli i brak jednego pomocniczego mechanizmu kontroliZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR368,090,00368,09
Ogółem GB:EUR- 1 705 280,160,00- 1 705 280,16
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
GRZasada wzajemnej zgodności2013Niedociągnięcia w analizie ryzyka, MRFPP i SMR 1, rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 229 711,850,00- 229 711,85
Zasada wzajemnej zgodności2014Niedociągnięcia w analizie ryzyka, MRFPP i SMR 1, rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 57 428,760,00- 57 428,76
Ogółem GR:EUR- 287 140,610,00- 287 140,61
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
ITRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2013Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: "Odpowiednia ocena racjonalności kosztów z zastosowaniem odpowiedniego systemu oceny" odnośnie do kosztów ogólnychJEDNORAZOWAEUR- 26 409,490,00- 26 409,49
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - prywatni beneficjenci2014Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: "Odpowiednia ocena racjonalności kosztów z zastosowaniem odpowiedniego systemu oceny" odnośnie do kosztów ogólnychJEDNORAZOWAEUR- 45 475,980,00- 45 475,98
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014-2020), zarządzanie ryzykiem2015Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: "Odpowiednia ocena racjonalności kosztów z zastosowaniem odpowiedniego systemu oceny" odnośnie do kosztów ogólnychJEDNORAZOWAEUR- 133 118,880,00- 133 118,88
Zasada wzajemnej zgodności2013Zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do zwierząt, rok składania wniosków 2012JEDNORAZOWAEUR- 7 112,870,00- 7 112,87
Zasada wzajemnej zgodności2015Ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2014ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 175 426,910,00- 175 426,91
Zasada wzajemnej zgodności2014Brak kontroli normy GAEC i częściowa kontrola dwóch wymogów SMR, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2013ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 39 153,870,00- 39 153,87
Zasada wzajemnej zgodności2014Częściowa kontrola dwóch wymogów, zastosowanie kontroli sektorowej bez wymaganego poziomu ufności, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2013ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 61 526,630,00- 61 526,63
Zasada wzajemnej zgodności2015Częściowa kontrola dwóch wymogów, zastosowanie kontroli sektorowej bez wymaganego poziomu ufności, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2014ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 78 725,470,00- 78 725,47
Zasada wzajemnej zgodności2013Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2012JEDNORAZOWAEUR- 280 745,26- 41,98- 280 703,28
Zasada wzajemnej zgodności2014Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2012JEDNORAZOWAEUR- 97 287,650,00- 97 287,65
Zasada wzajemnej zgodności2015Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2012ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 13 600,210,00- 13 600,21
Zasada wzajemnej zgodności2014Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2013JEDNORAZOWAEUR- 203 367,800,00- 203 367,80
Zasada wzajemnej zgodności2015Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2013ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 27 839,230,00- 27 839,23
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014-2020), środki objęte ZSZiK2015Dwa podśrodki rolnośrodowiskowe (214):

Niewłaściwe monitorowanie wyników kontroli krzyżowych we wszystkich odpowiednich przypadkach z danymi z systemu ZSZiK.

ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 148 200,000,00- 148 200,00
Ogółem IT:EUR- 1 337 990,25- 41,98- 1 337 948,27
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
LTRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007-2013)2013Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli:

1) jakość kontroli na miejscu;

2) ocena racjonalności kosztów na etapie składania wniosku;

3) kwalifikowalność kosztów operacji (wkłady rzeczowe)

ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1 288 795,900,00- 1 288 795,90
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007-2013)2014Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli:

1) jakość kontroli na miejscu;

2) ocena racjonalności kosztów na etapie składania wniosku;

3) kwalifikowalność kosztów operacji (wkłady rzeczowe)

ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 1 530 512,900,00- 1 530 512,90
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007-2013)2015Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli:

1) jakość kontroli na miejscu;

2) ocena racjonalności kosztów na etapie składania wniosku;

3) kwalifikowalność kosztów operacji (wkłady rzeczowe)

ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 926 149,210,00- 926 149,21
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, LEADER2016Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli:

1) jakość kontroli na miejscu,

2) ocena racjonalności kosztów na etapie składania wniosku,

3) kwalifikowalność kosztów operacji (wkłady rzeczowe). Termin, którego dotyczy korekta: 16.10.2015-31.12.2015.

ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 462 436,920,00- 462 436,92
Ogółem LT:EUR- 4 207 894,930,00- 4 207 894,93
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
LURozliczenie rachunków - rozliczenie zgodności2010Nieprzestrzeganie kryteriów kwalifikowalnościJEDNORAZOWA0,00 %EUR- 1 469 939,000,00- 1 469 939,00
Ogółem LU:EUR- 1 469 939,000,00- 1 469 939,00
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
MTCertyfikacja2015Rozliczenie rachunków, rok budżetowy 2015JEDNORAZOWAEUR- 131 903,310,00- 131 903,31
Ogółem MT:EUR- 131 903,310,00- 131 903,31
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
NLRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007-2013)2014Niedociągnięcia w kluczowych i pomocniczych mechanizmach kontroliZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 217 083,500,00- 217 083,50
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007-2013)2014Niedociągnięcia w kluczowych i pomocniczych mechanizmach kontroliZRYCZAŁTOWANA7,00 %EUR- 89 804,680,00- 89 804,68
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007-2013)2015Niedociągnięcia w kluczowych i pomocniczych mechanizmach kontroliZRYCZAŁTOWANA7,00 %EUR- 314 873,640,00- 314 873,64
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, LEADER2016Niedociągnięcia w kluczowych i pomocniczych mechanizmach kontroliZRYCZAŁTOWANA7,00 %EUR- 216 895,650,00- 216 895,65
Ogółem NL:EUR- 838 657,470,00- 838 657,47
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
RORozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - prywatni beneficjenci2015Kontrole sztucznych warunkówZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 949 386,130,00- 949 386,13
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2013Kwalifikowalność beneficjenta - weryfikacja umiejętności i kontrole sztucznych warunkówZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 2 661 268,100,00- 2 661 268,10
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - prywatni beneficjenci2014Kwalifikowalność beneficjenta - weryfikacja umiejętności i kontrole sztucznych warunkówZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 648 249,310,00- 648 249,31
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2012Kwalifikowalność kosztów - przestrzeganie pułapów/intensywność pomocyJEDNORAZOWAEUR- 1 478 707,10- 73 935,36- 1 404 771,74
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2013Kwalifikowalność kosztów - przestrzeganie pułapów/intensywność pomocyJEDNORAZOWAEUR- 1 335 193,080,00- 1 335 193,08
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - prywatni beneficjenci2014Kwalifikowalność kosztów - przestrzeganie pułapów/intensywność pomocyJEDNORAZOWAEUR- 1 041 006,910,00- 1 041 006,91
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Wykonanie pokrywających się kwotJEDNORAZOWAEUR0,005 907,74- 5 907,74
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Wykonanie pokrywających się kwotZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR0,002 731 143,60- 2 731 143,60
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Wykonanie pokrywających się kwotJEDNORAZOWAEUR0,0053 937,77- 53 937,77
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2012Wykonanie pokrywających się kwotJEDNORAZOWAEUR0,0015 400,00- 15 400,00
Certyfikacja2012Najbardziej prawdopodobny poziom błędu w populacji EFRROW objętej ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 4 212 281,45- 83 053,09- 4 129 228,36
Certyfikacja2012Najbardziej prawdopodobny poziom błędu w populacji EFRROW nieobjętej ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 8 565 856,43- 852 487,19- 7 713 369,24
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2013Zamówienia publiczne - niedociągnięcia w zakresie kontroli racjonalności kosztówZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 508 630,520,00- 508 630,52
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007-2013)2013Zamówienia publiczne - niedociągnięcia w zakresie kontroli racjonalności kosztówZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 1 533 681,750,00- 1 533 681,75
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - prywatni beneficjenci2014Zamówienia publiczne - niedociągnięcia w zakresie kontroli racjonalności kosztówZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 220 258,090,00- 220 258,09
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje - prywatni beneficjenci2014Zamówienia publiczne - niedociągnięcia w zakresie kontroli racjonalności kosztówZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 511 227,250,00- 511 227,25
Ogółem RO:EUR- 23 665 746,121 796 913,47- 25 462 659,59
Państwo członkowskieŚrodekRBUzasadnienieRodzajKorekta %WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
SKCertyfikacja2015Znany błąd w populacji EFRROW nieobjętej ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 204 053,340,00- 204 053,34
Ogółem SK:EUR- 204 053,340,00- 204 053,34
WalutaKwotaOdliczeniaWpływ finansowy
EUR- 98 799 942,40- 7 632 357,66- 91 167 584,74
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1).
3 Ares(2017)2831484 z dnia 7 czerwca 2017 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.