Wykreślenie sprawy T-55/97.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.217.62/4

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 września 2005 r.

Wykreślenie sprawy T-55/97(1)

(2005/C 217/125)

(Język postępowania: niderlandzki)

(Dz.U.UE C z dnia 3 września 2005 r.)

Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2005 r. prezes piątej izby Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy T-55/97 C.H.L. Wijnen przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich.

______

(1) Dz.U. C 142 z 10.5.1997

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.