Wykreślenie sprawy C-401/02.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.239.10/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 września 2004 r.

Wykreślenie sprawy C-401/02(1)

(2004/C 239/18)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2004 r.)

Postanowieniem z dnia 2 czerwca 2004 r. prezes Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy C-401/02: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec.

______

(1) Dz.U. C 19 z 25.1.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.