Wykreślenie sprawy C-225/03.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.217.31/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 września 2005 r.

Wykreślenie sprawy C-225/03(1)

(2005/C 217/62)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 3 września 2005 r.)

Postanowieniem z dnia 7 lipca 2005 r. Prezes Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy C-225/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej.

______

(1) Dz.U. C 171 z 19.7.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.