Wykreślenie sprawy C-13/02.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.273.26/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2004 r.

Wykreślenie sprawy C-13/02(1)

(2004/C 273/48)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2004 r.)

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2004 r. Prezes Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy C-13/02 (wniosek Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Casearia Bresciana Ca.Bre.Soc.-Coop.a.r.l. e.a. przeciwko A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo).

______

(1) Dz.U. C 68 z 16.3.2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.