Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.162.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1110
z dnia 22 czerwca 2017 r.
ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby udzielania zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji i powiązanych powiadomień na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE 1 , w szczególności jej art. 61 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należy ustanowić wspólne standardowe formularze, szablony i procedury, tak aby zapewnić jednolite rozumienie i egzekwowanie przez właściwe organy państw członkowskich przepisów dotyczących udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji oraz aby zapewnić sprawny przepływ informacji. Aby ułatwić komunikację między wnioskodawcą ubiegającym się o zezwolenie a właściwym organem, każdy właściwy organ powinien wyznaczyć punkt kontaktowy i opublikować informacje na temat tego punktu kontaktowego na swojej stronie internetowej.

(2) Wymogi organizacyjne dotyczące zatwierdzonych podmiotów publikujących, dostawców informacji skonsolidowanych oraz zatwierdzonych mechanizmów sprawozdawczych różnią się między sobą pod pewnymi względami. W związku z tym wnioskodawca powinien być zobowiązany do uwzględnienia w swoim wniosku jedynie tych informacji, które są niezbędne do oceny wniosku pod kątem tej usługi w zakresie udostępniania informacji, którą zamierza świadczyć.

(3) Należy określić precyzyjne terminy na przekazanie informacji o zmianach w składzie organu zarządzającego dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji, tak aby właściwe organy mogły ocenić, czy zmiany te mogą stanowić zagrożenie dla skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania dostawcą usług w zakresie udostępniania informacji, oraz mogły odpowiednio uwzględnić interesy jego klientów oraz integralność rynku.

(4) Dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji powinni mieć możliwość przekazania informacji o zmianie w składzie organu zarządzającego po wejściu takiej zmiany w życie, jeżeli zmiana ta wynika z czynników będących poza kontrolą dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji.

(5) Ze względów spójności oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych konieczne jest, aby przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu oraz przepisy ustanowione w dyrektywie 2014/65/UE były stosowane od tej samej daty.

(6) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(7) ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne w sprawie projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia. ESMA nie dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści, ponieważ byłoby to nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i skutków standardów.

(8) ESMA zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 2 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wyznaczenie punktu kontaktowego

Właściwe organy wyznaczają punkt kontaktowy na potrzeby przetwarzania wszystkich informacji otrzymywanych od wnioskodawców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności jako dostawca usług w zakresie udostępniania informacji. Dane kontaktowe wyznaczonego punktu kontaktowego są podawane do wiadomości publicznej na stronach internetowych właściwych organów i są regularnie aktualizowane.

Artykuł  2

Przekazywanie informacji oraz powiadomienie właściwego organu

1.  Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji na podstawie przepisów tytułu V dyrektywy 2014/65/UE przekazuje właściwemu organowi wszystkie informacje wymagane zgodnie z art. 61 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE, wypełniając formularz wniosku określony w załączniku I.
2.  Wnioskodawca przekazuje właściwemu organowi informacje o wszystkich członkach swojego organu zarządzającego, wypełniając formularz powiadomienia określony w załączniku II.
3.  W swoim zgłoszeniu wnioskodawca jasno wskazuje, którego konkretnego wymogu zgodnie z przepisami tytułu V dyrektywy 2014/65/UE ono dotyczy, oraz w którym dokumencie załączonym do zgłoszenia zawarta jest dana informacja.
4.  W swoim zgłoszeniu wnioskodawca wskazuje, czy którykolwiek konkretny wymóg zgodnie z przepisami tytułu V dyrektywy 2014/65/UE lub przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/571 3  nie ma zastosowania do usługi w zakresie udostępniania informacji, o zezwolenie na świadczenie której się on ubiega.
5.  Właściwe organy podają na swoich stronach internetowych, czy należycie wypełnione formularze wniosków, powiadomienia oraz wszelkie powiązane dodatkowe informacje należy przekazywać w formie papierowej, drogą elektroniczną, czy na oba te sposoby.
Artykuł  3

Otrzymanie wniosku

W terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku właściwy organ przesyła wnioskodawcy w formie papierowej, drogą elektroniczną lub na oba te sposoby potwierdzenie otrzymania wniosku zawierające dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 1.

Artykuł  4

Wezwanie do przekazania dodatkowych informacji

Właściwy organ może skierować do wnioskodawcy wezwanie do przekazania informacji, wskazując dodatkowe informacje, które są niezbędne w celu dokonania oceny wniosku.

Artykuł  5

Powiadomienie o zmianach w składzie organu zarządzającego

1.  Dostawca usług w zakresie udostępniania informacji powiadamia właściwy organ w formie papierowej, drogą elektroniczną lub na oba te sposoby o każdej zmianie w składzie organu zarządzającego przed wejściem takiej zmiany w życie.

Jeżeli z uzasadnionych powodów nie można dokonać powiadomienia przed wejściem takiej zmiany w życie, powiadomienia dokonuje się w terminie 10 dni roboczych od takiej zmiany.

2.  Dostawca usług w zakresie udostępniania informacji przekazuje informacje o zmianie, o której mowa w ust. 1, wypełniając formularz powiadomienia określony w załączniku III.
Artykuł  6

Przekazanie decyzji o udzieleniu zezwolenia lub odmowie udzielenia zezwolenia

Właściwy organ informuje wnioskodawcę w formie papierowej, drogą elektroniczną lub na oba te sposoby o swojej decyzji o udzieleniu zezwolenia lub odmowie udzielenia zezwolenia.

Artykuł  7

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji

ZAŁĄCZNIK  II

Formularz wniosku zawierającego wykaz członków organu zarządzającego

ZAŁĄCZNIK  III

Formularz wniosku dotyczącego zmian w składzie organu zarządzającego

1 Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/571 z dnia 2 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zezwoleń, wymogów organizacyjnych i publikacji transakcji dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 126).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.