Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.167.22

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1158
z dnia 29 czerwca 2017 r.
ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i form na potrzeby wymiany informacji między właściwymi organami a Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, o której to wymianie mowa w art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 1 , w szczególności jego art. 33 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należy ustanowić wspólne procedury i formy na potrzeby przekazywania informacji Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przez właściwe organy w odniesieniu do czynności wyjaśniających, sankcji i środków, o których mowa w art. 33 rozporządzenia (UE) nr 596/2014.

(2) W celu ułatwienia komunikacji między właściwymi organami a ESMA oraz uniknięcia zbędnych opóźnień lub przypadków nieprzekazania informacji każdy właściwy organ powinien wyznaczyć punkt kontaktowy konkretnie do celów przekazywania wymaganych informacji.

(3) Aby zapewnić, by wszystkie wymagane informacje dotyczące sankcji i środków nałożonych przez właściwe organy zostały poprawnie zidentyfikowane i zarejestrowane przez ESMA, właściwe organy powinny przekazać szczegółowe i zharmonizowane informacje, wykorzystując w tym celu specjalne formularze.

(4) Informacje o czynnościach wyjaśniających, które to informacje należy przekazywać ESMA, powinny być spójne i porównywalne w celu odzwierciedlenia rzeczywistych czynności wyjaśniających przeprowadzonych w danym roku na podstawie rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. W związku z tym informacje powinny dotyczyć wyłącznie czynności wyjaśniających, nad którymi odpowiednie organy pracowały w danym okresie referencyjnym.

(5) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA.

(6) ESMA nie przeprowadził otwartych konsultacji publicznych na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, ani też nie przeanalizował potencjalnych kosztów i korzyści związanych z wprowadzeniem standardowych formularzy i procedur dla właściwych organów, ponieważ byłoby to nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i skutków tych formularzy i procedur, biorąc pod uwagę, że adresatami niniejszych wykonawczych standardów technicznych są jedynie właściwe organy krajowe państw członkowskich, a nie uczestnicy rynku.

(7) ESMA zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 2 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Definicja

Do celów niniejszego rozporządzenia "środki elektroniczne" są to urządzenia elektroniczne do przetwarzania (w tym także kompresji cyfrowej), przechowywania i transmisji danych, wykorzystujące technologię przewodową, radiową lub optyczną, bądź też wszelkie inne rodzaje środków elektromagnetycznych.

Artykuł  2

Punkty kontaktowe

1.  Każdy właściwy organ wyznacza jeden punkt kontaktowy na potrzeby przekazywania informacji, o których mowa w art. 3, oraz na potrzeby zgłaszania wszelkich kwestii dotyczących przekazywania tych informacji.
2.  Właściwe organy powiadamiają Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) o punktach kontaktowych wyznaczonych zgodnie z ust. 1.
3.  ESMA wyznacza punkt kontaktowy odpowiedzialny za przyjmowanie informacji określonych w art. 3 i 4 oraz za zawiadamianie o wszelkich kwestiach dotyczących przyjmowania tych informacji.
4.  ESMA publikuje dane punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 2, na swojej stronie internetowej.
Artykuł  3

Coroczne przekazywanie informacji zbiorczych

1.  Właściwe organy przekazują ESMA informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, wypełniając, stosownie do przypadku, formularz określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są ESMA nie później niż do dnia 31 marca każdego roku i dotyczą wszystkich czynności wyjaśniających podjętych i wszystkich sankcji i środków nałożonych w poprzednim roku kalendarzowym.
3.  Właściwe organy przekazują ESMA informacje, o których mowa w ust. 1, za pomocą bezpiecznych środków elektronicznych przekazywania informacji.
4.  Do celów ust. 1 ESMA określa i wskazuje bezpieczne środki elektroniczne, które należy zastosować. Środki te zapewniają zachowanie kompletności, integralności i poufności informacji podczas ich przekazywania.
Artykuł  4

Procedury i formy przekazywania informacji

1.  Właściwe organy zgłaszają ESMA sankcje i środki, o których mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, wykorzystując interfejsy zapewnione przez system technologii informatycznych oraz odpowiednią bazę danych, ustanowione przez ESMA w celu zarządzania przyjmowaniem, przechowywaniem i publikacją informacji dotyczących tych sankcji i środków.
2.  Informacje o sankcjach i środkach, o których mowa w ust. 1, przekazywane są ESMA w sprawozdaniu w formie określonej w załączniku II.
Artykuł  5

Unieważnianie i aktualizacja sprawozdań

1.  Jeżeli właściwy organ pragnie unieważnić sprawozdanie, które uprzednio przekazał ESMA zgodnie z art. 4, unieważnia on istniejące sprawozdanie i przesyła nowe.
2.  Jeżeli właściwy organ pragnie zaktualizować sprawozdanie, które uprzednio przekazał ESMA zgodnie z art. 4, ponownie przekazuje on sprawozdanie po zaktualizowaniu informacji.
Artykuł  6

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Formularz na potrzeby corocznego przekazywania zbiorczych i anonimowych informacji dotyczących wszystkich nałożonych środków i sankcji oraz podjętych czynności wyjaśniających

ZAŁĄCZNIK  II

Formularz na potrzeby powiadamiania o sankcjach administracyjnych lub karnych lub innych środkach administracyjnych podawanych do wiadomości publicznej

PoleOpisRodzaj
Ramy prawneAkronim unijnego aktu prawnego, na podstawie którego nałożono sankcje administracyjne lub karne, bądź też inne środki administracyjne.Obowiązkowe
Identyfikator sankcjiKod identyfikacyjny przypisany przez właściwy organ w celu przedkładania informacji o sankcjach administracyjnych lub karnych, bądź też innych środkach administracyjnych.Nieobowiązkowe
Państwo członkowskieAkronim państwa członkowskiego właściwego organu, który przedkłada informacje o sankcji lub środku.Obowiązkowe
Identyfikator podmiotuIdentyfikator stosowany do jednoznacznego zidentyfikowania podmiotu prawnego, na który nałożono sankcję administracyjną lub karną, bądź też inny środek administracyjny, w przypadku gdy dany podmiot jest podmiotem posiadającym zezwolenie na podstawie ram prawnych MiFID (1), UCITS (2) lub AIFMD (3).Nieobowiązkowe

(tylko

w odniesieniu do

osób prawnych)

Kod właściwego organuIdentyfikator organu, który przedkłada informacje o sankcji lub środku.Obowiązkowe
Ramy prawne obowiązujące podmiotAkronim unijnego aktu prawnego mającego zastosowanie do podmiotu, na który nałożono sankcję administracyjną lub karną, bądź też inne środki administracyjne.Nieobowiązkowe

(tylko

w odniesieniu do

osób prawnych)

Charakter sankcjiInformacje, czy zgłaszana sankcja jest sankcją karną, sankcją administracyjną czy środkiem administracyjnym.Obowiązkowe

(tylko

w odniesieniu do

sankcji)

Pełna nazwa podmiotuPełna nazwa podmiotu, na który nałożono sankcję, w przypadku gdy dany podmiot nie jest podmiotem posiadającym zezwolenie na podstawie ram prawnych MiFID, UCITS lub AIFMD.Nieobowiązkowe

(tylko

w odniesieniu do

osób prawnych)

Imię i nazwisko osoby fizycznejImię i nazwisko osób fizycznych, na które nałożono sankcję administracyjną lub karną, bądź też inne środki administracyjne.Nieobowiązkowe

(tylko

w odniesieniu do

osób fizycznych)

Krajowy właściwy organ nakładający sankcję lub środekAkronim właściwego organu, który nałożył sankcje administracyjne lub karne, bądź też inne środki administracyjne.Obowiązkowe
Pole na tekst dowolnyTekst sankcji administracyjnej lub karnej, bądź też innego środka administracyjnego w języku narodowym lub w języku angielskim.Obowiązkowe
Pole na tekst dowolnyTekst sankcji administracyjnej lub środka administracyjnego w języku angielskim.Nieobowiązkowe
DataData nałożenia sankcji administracyjnej lub karnej, bądź też innych środków administracyjnych.Obowiązkowe
Dzień wygaśnięciaData zakończenia obowiązywania sankcji lub środka administracyjnego.Nieobowiązkowe
(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

(3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

1 Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.