Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.148.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/981
z dnia 7 czerwca 2017 r.
ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby procesu konsultacji innych właściwych organów przed wydaniem zezwolenia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE 1 , w szczególności jej art. 84 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 84 dyrektywy 2014/65/UE przewiduje konsultacje z właściwymi organami przed wydaniem zezwolenia zgodnie z art. 7 tej dyrektywy. Dyrektywa 2014/65/UE przewiduje również ustanowienie standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby takich konsultacji.

(2) Aby ułatwić komunikację między właściwymi organami, powinny one wyznaczyć punkt kontaktowy specjalnie do celów wymiany informacji przed wydaniem zezwolenia.

(3) W celu zagwarantowania, że właściwe organy są w stanie przeprowadzać w skuteczny sposób i w odpowiednim czasie wzajemne konsultacje przed wydaniem zezwolenia, niezbędne jest ustanowienie procedur dotyczących wniosków o konsultację, potwierdzania otrzymania wniosków i udzielania odpowiedzi na wnioski o konsultację.

(4) Standardowe formularze, szablony i procedury powinny umożliwiać zachowanie poufności wymienionych lub przekazanych informacji zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE i zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami ustanowionymi w prawodawstwie UE dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i przekazywania takich danych.

(5) Ze względów spójności oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych konieczne jest, aby przepisy ustanowione niniejszym rozporządzeniem oraz powiązane przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2014/65/UE były stosowane od tej samej daty.

(6) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(7) ESMA nie przeprowadził otwartych konsultacji publicznych na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, ani też nie przeanalizował potencjalnych kosztów i korzyści związanych z wprowadzeniem standardowych formularzy i procedur dla właściwych organów, ponieważ byłoby to nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i skutków wprowadzenia tych formularzy i procedur, biorąc pod uwagę, że adresatami niniejszych wykonawczych standardów technicznych są jedynie właściwe organy krajowe państw członkowskich, a nie uczestnicy rynku.

(8) ESMA zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 2 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Punkty kontaktowe

1.  Właściwe organy wyznaczają punkty kontaktowe do celów komunikacji na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz publikują informacje o tych punktach kontaktowych na swoich stronach internetowych.
2.  Właściwe organy przesyłają informacje o swoich punktach kontaktowych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). ESMA aktualizuje wykaz punktów kontaktowych przeznaczony dla właściwych organów i publikuje ten wykaz na swojej stronie internetowej.
Artykuł  2

Wniosek o konsultację

1.  Właściwy organ składający wniosek składa wniosek o konsultację w formie papierowej lub drogą elektroniczną do punktu kontaktowego właściwego organu, do którego skierowany jest wniosek o konsultację.
2.  Właściwy organ składający wniosek składa swój wniosek o konsultację, wypełniając formularz ustanowiony w załączniku I. Właściwy organ składający wniosek może dołączyć do wniosku o konsultację wszelkie dokumenty lub materiały uznane za niezbędne do poparcia wniosku.
Artykuł  3

Potwierdzenie odbioru

W terminie pięciu dni roboczych od daty otrzymania wniosku o konsultację właściwy organ otrzymujący wniosek przesyła do punktu kontaktowego właściwego organu składającego wniosek potwierdzenie odbioru, wypełniając formularz ustanowiony w załączniku II.

Artykuł  4

Odpowiedź na wniosek o konsultację

1.  Właściwy organ otrzymujący wniosek udziela odpowiedzi na wniosek o konsultację w formie papierowej lub drogą elektroniczną. Odpowiedź jest przesyłana do punktu kontaktowego właściwego organu składającego wniosek, o ile nie zostało to określone inaczej przez ten organ.
2.  Właściwy organ otrzymujący wniosek informuje właściwy organ składający wniosek o wszystkich wyjaśnieniach, których potrzebuje w odniesieniu do informacji będących przedmiotem wniosku.
3.  Właściwy organ otrzymujący wniosek, w jak najkrótszym terminie wypełniając formularz ustanowiony w załączniku III, a najpóźniej w terminie 60 dni roboczych od daty otrzymania wniosku o konsultację, dostarcza właściwemu organowi składającemu wniosek następujące informacje:
a) informacje będące przedmiotem wniosku o konsultację i wszelkie opinie lub zastrzeżenia dotyczące wydania zezwolenia;
b) wszelkie inne istotne informacje, które mogą mieć wpływ na wydanie zezwolenia.
4.  W przypadku gdy właściwy organ otrzymujący wniosek uważa, że prawdopodobnie nie będzie w stanie dotrzymać terminu określonego w ust. 3, niezwłocznie informuje o tym właściwy organ składający wniosek, podając przyczyny opóźnienia i przewidywaną datę udzielenia odpowiedzi. Informuje on również regularnie o postępach w przygotowywaniu odpowiedzi.
5.  Jeżeli właściwy organ otrzymujący wniosek nie jest w stanie dotrzymać terminu określonego w ust. 3 niniejszego artykułu, przekazuje informacje w taki sposób, by zapewnić możliwość niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych działań, z poszanowaniem terminu określonego w art. 7 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE.
Artykuł  5

Procedury konsultacji

1.  Właściwe organy komunikują się w sprawie wniosku o konsultację i odpowiedzi na ten wniosek z zastosowaniem jak najszybszych spośród sposobów wymienionych w art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1, z należytym uwzględnieniem poufności, terminów, objętości dokumentów do przekazania i łatwego dostępu do informacji dla właściwego organu składającego wniosek. W szczególności właściwy organ składający wniosek bezzwłocznie przedstawia wszelkie wyjaśnienia, o które zwrócił się właściwy organ otrzymujący wniosek.
2.  Jeżeli informacje będące przedmiotem wniosku są lub mogą być w posiadaniu właściwego organu państwa członkowskiego innego niż otrzymujący wniosek właściwy organ tego samego państwa członkowskiego, właściwy organ otrzymujący wniosek bezzwłocznie uzyskuje te informacje od tego innego właściwego organu i przekazuje je właściwemu organowi składającemu wniosek zgodnie z art. 4.
3.  Właściwe organy współpracują w celu rozwiązania wszelkich trudności, jakie mogą pojawić się przy udzielaniu odpowiedzi.
4.  Jeżeli w trakcie procedury wydawania lub odmowy wydania zezwolenia pojawią się nowe informacje lub wystąpi potrzeba uzyskania dodatkowych informacji, właściwe organy współpracują w celu zapewnienia, by doszło do wymiany wszystkich istotnych informacji. Do tego celu wykorzystuje się formularze ustanowione w załącznikach I i II.
5.  Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1, w przypadku gdy właściwy organ składający wniosek występuje z wnioskiem o konsultację w okresie ostatnich 30 dni roboczych przed zakończeniem oceny wniosku o wydanie zezwolenia, może przedstawić ten wniosek ustnie, pod warunkiem że potwierdzenie wniosku o konsultację zostanie wydane w formie pisemnej, chyba że właściwy organ otrzymujący wniosek postanowi inaczej.
Artykuł  6

Korzystanie z informacji

1.  Jeżeli informacje dostarczone przez właściwy organ otrzymujący wniosek zamieszczono w odpowiedzi właściwego organu składającego wniosek udzielonej na wniosek o wydanie zezwolenia, właściwy organ składający wniosek informuje o tym właściwy organ otrzymujący wniosek przed poinformowaniem wnioskodawcy.
2.  W przypadku prośby o ujawnienie informacji, które właściwy organ otrzymał od innego właściwego organu, właściwy organ otrzymujący prośbę powiadamia ten inny właściwy organ przed ujawnieniem informacji i zapewnia stosowanie wszelkich dostępnych właściwych odstępstw lub przywilejów prawnych w odniesieniu do tych informacji.
Artykuł  7

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Formularz wniosku o konsultację

Wniosek o konsultację przewidzianą w art. 84 dyrektywy 2014/65/UE

grafika

ZAŁĄCZNIK  II

Formularz potwierdzenia odbioru wniosku o konsultację

Potwierdzenie odbioru wniosku o konsultację przewidzianą w art. 84 dyrektywy 2014/65/UE

grafika

ZAŁĄCZNIK  III

Formularz odpowiedzi na wniosek o konsultację

Odpowiedź na wniosek o konsultację przewidzianą w art. 84 dyrektywy 2014/65/UE

grafika

1 Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.