Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.238.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 859/2013
z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego 1 , w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 808/2004 ustanowiono jednolite ramy systematycznego tworzenia statystyk europejskich dotyczących społeczeństwa informacyjnego.

(2) Konieczne są środki wykonawcze określające dane, które należy dostarczyć do sporządzenia statystyk w ramach modułu 1 "Przedsiębiorstwa i społeczeństwo

informacyjne" oraz modułu 2 "Osoby indywidualne, gospodarstwa domowe i społeczeństwo informacyjne", oraz ustalające terminy ich przesyłania.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Dane, które należy przekazywać dla celów tworzenia statystyk europejskich dotyczących społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 rozporządzenia (WE) nr 808/2004 w module 1 "Przedsiębiorstwa i społeczeństwo informacyjne" oraz module 2 "Osoby indywidualne, gospodarstwa domowe i społeczeństwo informacyjne", są określone w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 września 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

MODUŁ 1: PRZEDSIĘBIORSTWA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1. TEMATY I ICH CECHY

a) Dla roku odniesienia 2014 należy objąć zakresem badania następujące tematy, wybrane z wykazu w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 808/2004:

- systemy ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach,

- umiejętności z zakresu ICT w pojedynczym przedsiębiorstwie i zapotrzebowanie na umiejętności ICT,

- wykorzystanie przez przedsiębiorstwa internetu i innych sieci elektronicznych,

- dostępność i wykorzystanie technologii umożliwiających połączenie z internetem lub innymi sieciami z dowolnego miejsca w dowolnym czasie (powszechny dostęp),

- procesy i aspekty organizacyjne e-biznesu,

- dostępność i wykorzystanie internetu i innych technologii sieciowych do łączenia przedmiotów i urządzeń (internet przedmiotów),

- handel elektroniczny.

b) Należy gromadzić dane o następujących cechach przedsiębiorstw:

Systemy ICT i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach

Cechy, o których dane należy gromadzić dla wszystkich przedsiębiorstw:

- korzystanie z komputerów.

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów:

- (nieobowiązkowo) liczba osób zatrudnionych lub odsetek całkowitej liczby osób zatrudnionych, które korzystają z komputera w celach służbowych.

Umiejętności z zakresu ICT w pojedynczym przedsiębiorstwie i zapotrzebowanie na umiejętności ICT

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów:

- zatrudnianie specjalistów w dziedzinie ICT,

- oferowanie wszelkiego rodzaju szkoleń służących rozwijaniu umiejętności związanych z ICT dla specjalistów w dziedzinie ICT w poprzednim roku kalendarzowym,

- oferowanie wszelkiego rodzaju szkoleń służących rozwijaniu umiejętności związanych z ICT dla pozostałych pracowników w poprzednim roku kalendarzowym,

- zatrudnienie lub próba zatrudnienia specjalistów w dziedzinie ICT w poprzednim roku kalendarzowym.

Cechy, o których dane należy gromadzić dla korzystających z komputerów przedsiębiorstw, które zatrudniły lub próbowały zatrudnić specjalistów w dziedzinie ICT w poprzednim roku kalendarzowym:

- wolne stanowiska pracy dla specjalistów w dziedzinie ICT, które trudno było zapełnić w poprzednim roku kalendarzowym.

Wykorzystanie przez przedsiębiorstwa internetu i innych sieci elektronicznych

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów:

- dostęp do internetu.

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw mających dostęp do internetu:

- liczba osób zatrudnionych lub odsetek całkowitej liczby osób zatrudnionych, które korzystają z komputera z dostępem do internetu w celach służbowych,

- połączenie z internetem: DSL lub dowolny inny rodzaj stałego łącza szerokopasmowego,

- połączenie z internetem: maksymalna zagwarantowana w umowie prędkość pobierania danych najszybszego połączenia z internetem w Mbit/s; ([0;< 2], [2;< 10], [10;< 30], [30;< 100], [≥ 100]),

- połączenie z internetem: szerokopasmowe połączenie mobilne za pośrednictwem urządzenia przenośnego z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej (3G lub 4G),

- (nieobowiązkowo) połączenie z internetem: szerokopasmowe połączenie mobilne za pośrednictwem komputera przenośnego z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej (3G lub 4G),

- (nieobowiązkowo) połączenie z internetem: szerokopasmowe połączenie mobilne za pośrednictwem innych urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej (3G lub 4G),

- połączenie z internetem: pozostałe połączenia mobilne z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej,

- liczba osób zatrudnionych lub odsetek całkowitej liczby osób zatrudnionych korzystających do celów służbowych z udostępnionych przez przedsiębiorstwo urządzeń przenośnych umożliwiających połączenie mobilne z internetem za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,

- (nieobowiązkowo) wykorzystanie sieci społecznościowych, nie tylko w celu zamieszczania płatnych ogłoszeń,

- (nieobowiązkowo) wykorzystanie blogów lub mikroblogów przedsiębiorstwa, nie tylko w celu zamieszczania płatnych ogłoszeń,

- (nieobowiązkowo) wykorzystanie stron internetowych umożliwiających udostępnianie treści multimedialnych, nie tylko w celu zamieszczania płatnych ogłoszeń,

- (nieobowiązkowo) wykorzystanie narzędzi dzielenia się wiedzą typu wiki, nie tylko w celu zamieszczania płatnych ogłoszeń,

- wykorzystanie strony internetowej.

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw posiadających stronę internetową:

- (nieobowiązkowo) oferowanie następującej funkcji: opis towarów lub usług, cenniki,

- oferowanie następującej funkcji: składanie zamówień lub dokonywanie rezerwacji online,

- (nieobowiązkowo) oferowanie następującej funkcji: możliwość personalizacji lub projektowania towarów lub usług online przez osoby odwiedzające stronę,

- (nieobowiązkowo) oferowanie następującej funkcji: możliwość śledzenia lub sprawdzania statusu złożonych zamówień,

- (nieobowiązkowo) oferowanie następującej funkcji: personalizacja zawartości strony dla częstych/stałych użytkowników,

- (nieobowiązkowo) oferowanie następującej funkcji: linki lub odniesienia do profili przedsiębiorstwa w serwisach społecznościowych,

- (nieobowiązkowo) oferowanie następującej funkcji: oświadczenie o polityce ochrony prywatności, certyfikat ochrony prywatności lub certyfikacja bezpieczeństwa strony internetowej,

- (nieobowiązkowo) oferowanie następującej funkcji: ogłoszenia o wolnych stanowiskach lub składanie podań o pracę online,

- oferowanie następującej funkcji: elektroniczne składanie skarg.

Dostępność i wykorzystanie technologii umożliwiających połączenie z internetem lub innymi sieciami z dowolnego miejsca w dowolnym czasie (powszechny dostęp)

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw mających dostęp do internetu:

- (nieobowiązkowo) zapewnienie zdalnego dostępu do systemu poczty elektronicznej, dokumentów lub aplikacji przedsiębiorstwa,

- (nieobowiązkowo) wykorzystanie płatnych ogłoszeń w internecie,

- wykorzystanie usług przetwarzania w chmurze, z wyłączeniem usług bezpłatnych.

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw mających dostęp do internetu i kupujących usługi przetwarzania w chmurze:

- wykorzystanie poczty elektronicznej jako usługi przetwarzania w chmurze,

- wykorzystanie oprogramowania biurowego jako usługi przetwarzania w chmurze,

- hosting baz(-y) danych przedsiębiorstwa jako usługi przetwarzania w chmurze,

- przechowywanie plików jako usługi przetwarzania w chmurze,

- wykorzystanie oprogramowania finansowego lub księgowego jako usługi przetwarzania w chmurze,

- wykorzystanie oprogramowania do zarządzania relacjami z klientem (CRM) jako usługi przetwarzania w chmurze,

- wykorzystanie mocy obliczeniowej do napędzania własnego oprogramowania przedsiębiorstwa jako usługi przetwarzania w chmurze,

- wykorzystanie usług przetwarzania w chmurze zapewnianych przez wspólne serwery dostawców usług,

- wykorzystanie usług przetwarzania w chmurze zapewnianych przez serwery dostawców usług, przeznaczone wyłącznie dla danego przedsiębiorstwa,

- czynniki ograniczające wykorzystanie usług przetwarzania w chmurze: ryzyko naruszenia bezpieczeństwa,

- czynniki ograniczające wykorzystanie usług przetwarzania w chmurze: problemy z dostępem do danych lub oprogramowania,

- czynniki ograniczające wykorzystanie usług przetwarzania w chmurze: trudności z wypisaniem się lub zmianą dostawcy usług (w tym obawy związane z prawem przenoszenia danych),

- czynniki ograniczające wykorzystanie usług przetwarzania w chmurze: niepewność co do lokalizacji danych,

- czynniki ograniczające wykorzystanie usług przetwarzania w chmurze: niepewność co do mających zastosowanie przepisów, jurysdykcji, mechanizmów rozwiązywania sporów,

- czynniki ograniczające wykorzystanie usług przetwarzania w chmurze: wysokie koszty zakupu usług przetwarzania w chmurze,

- czynniki ograniczające wykorzystanie usług przetwarzania w chmurze: niedostateczna wiedza na temat przetwarzania w chmurze,

- (nieobowiązkowo) w jakim stopniu określono korzyści wynikające z redukcji kosztów związanych z ICT: "w dużym stopniu", "do pewnego stopnia", "w ograniczonym stopniu", "wcale",

- (nieobowiązkowo) w jakim stopniu określono korzyści wynikające z elastyczności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem zakresu usług przetwarzania w chmurze: "w dużym stopniu", "do pewnego stopnia", "w ograniczonym stopniu", "wcale",

- (nieobowiązkowo) w jakim stopniu określono korzyści wynikające z łatwego i szybkiego wykorzystania rozwiązań opartych na przetwarzaniu w chmurze: "w dużym stopniu", "do pewnego stopnia", "w ograniczonym stopniu", "wcale".

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw mających dostęp do internetu, lecz niekupujących żadnych usług przetwarzania w chmurze:

- (nieobowiązkowo) czynniki stojące na przeszkodzie korzystaniu z usług przetwarzania w chmurze: ryzyko naruszenia bezpieczeństwa,

- (nieobowiązkowo) czynniki stojące na przeszkodzie korzystaniu z usług przetwarzania w chmurze: niepewność co do lokalizacji danych,

- (nieobowiązkowo) czynniki stojące na przeszkodzie korzystaniu z usług przetwarzania w chmurze: niepewność co do mających zastosowanie przepisów, jurysdykcji, mechanizmów rozwiązywania sporów,

- (nieobowiązkowo) czynniki stojące na przeszkodzie korzystaniu z usług przetwarzania w chmurze: wysokie koszty zakupu usług przetwarzania w chmurze,

- (nieobowiązkowo) czynniki stojące na przeszkodzie korzystaniu z usług przetwarzania w chmurze: niedostateczna wiedza na temat przetwarzania w chmurze.

Procesy i aspekty organizacyjne e-biznesu

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów:

- wysyłanie faktur do innych przedsiębiorstw lub organów publicznych w poprzednim roku kalendarzowym,

- odsetek wszystkich faktur wysłanych jako faktury elektroniczne w standardowej strukturze nadającej się do automatycznego przetwarzania, do innych przedsiębiorstw lub organów publicznych w poprzednim roku kalendarzowym,

- odsetek wszystkich faktur wysłanych jako faktury w formie elektronicznej nienadającej się do automatycznego przetwarzania, do innych przedsiębiorstw lub organów publicznych w poprzednim roku kalendarzowym,

- odsetek wszystkich faktur wysłanych tylko jako faktury w formie papierowej do innych przedsiębiorstw lub organów publicznych w poprzednim roku kalendarzowym,

- odsetek wszystkich faktur otrzymanych jako faktury elektroniczne w standardowej strukturze nadającej się do automatycznego przetwarzania, w poprzednim roku kalendarzowym,

- odsetek wszystkich faktur otrzymanych jako faktury w formie papierowej lub w formie elektronicznej nienadającej się do automatycznego przetwarzania, w poprzednim roku kalendarzowym,

- korzystanie z pakietu oprogramowania ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) w celu wymiany informacji między różnymi działami przedsiębiorstwa,

- korzystanie z dowolnego oprogramowania zarządzającego informacjami dotyczącymi klientów (oprogramowanie CRM - do zarządzania relacjami z klientem) umożliwiającego pozyskiwanie i przechowywanie informacji o klientach przedsiębiorstwa oraz udostępnianie ich innym działom przedsiębiorstwa,

- korzystanie z dowolnego oprogramowania zarządzającego informacjami dotyczącymi klientów (oprogramowanie CRM - do zarządzania relacjami z klientem), umożliwiającego analizę informacji o klientach do celów marketingowych,

- wykorzystywanie wiadomości typu EDI (elektroniczna wymiana danych) do wysyłania instytucjom finansowym instrukcji dotyczących płatności,

- wykorzystywanie wiadomości typu EDI (elektroniczna wymiana danych) do wysyłania lub otrzymywania danych do/od organów publicznych,

- elektroniczna wymiana informacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw z dostawcami lub klientami w celu koordynowania dostępności i dostarczania produktów lub usług konsumentowi finalnemu bez konieczności manualnego wpisywania informacji do komputera.

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw prowadzących elektroniczną wymianę informacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw:

- elektroniczna wymiana informacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw z dostawcami lub klientami za pośrednictwem stron internetowych (stron internetowych przedsiębiorstwa, stron internetowych partnerów biznesowych lub portali internetowych),

- elektroniczna wymiana informacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw z dostawcami lub klientami za pomocą elektronicznej wymiany informacji nadającej się do automatycznego przetwarzania.

Dostępność i wykorzystanie internetu i innych technologii sieciowych do łączenia przedmiotów i urządzeń (internet przedmiotów)

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów:

- wykorzystanie instrumentów identyfikacji radiowej (RFID) do identyfikacji osób lub kontroli dostępu,

- wykorzystanie instrumentów identyfikacji radiowej (RFID) w ramach procesu produkcji i świadczenia usług,

- wykorzystanie instrumentów identyfikacji radiowej (RFID) do identyfikacji produktu po zakończeniu procesu produkcji.

Handel elektroniczny

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów:

- przyjmowanie zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem strony internetowej (sprzedaż internetowa) w poprzednim roku kalendarzowym,

- przyjmowanie zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem wiadomości typu EDI (sprzedaż w systemie typu EDI) w poprzednim roku kalendarzowym,

- składanie zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem strony internetowej lub wiadomości typu EDI w poprzednim roku kalendarzowym.

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw, które przyjmowały zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej w poprzednim roku kalendarzowym:

- wykorzystanie systemów płatności online w przypadku sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej, tj. płatności zintegrowanych z transakcją zamówienia,

- wykorzystanie systemów płatności offline w przypadku sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej, tj. płatności niezintegrowanych z transakcją zamówienia,

- wartość pieniężna lub procentowa łącznego obrotu ze sprzedaży w ramach handlu elektronicznego, wynikająca z zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej w poprzednim roku kalendarzowym,

- odsetek sprzedaży w ramach handlu elektronicznego konsumentom indywidualnym (B2C), wynikającej z zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej w poprzednim roku kalendarzowym,

- odsetek sprzedaży w ramach handlu elektronicznego innym przedsiębiorstwom (B2B) oraz organom publicznym (B2G), wynikającej z zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw, które przyjmowały zamówienia na produkty lub usługi za pośrednictwem wiadomości typu EDI:

- wartość pieniężna lub procentowa łącznego obrotu ze sprzedaży w ramach handlu elektronicznego, wynikająca z zamówień otrzymanych za pośrednictwem wiadomości typu EDI w poprzednim roku kalendarzowym.

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw, które składały zamówienia za pośrednictwem strony internetowej lub wiadomości typu EDI:

- (nieobowiązkowo) składanie zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem strony internetowej w poprzednim roku kalendarzowym,

- (nieobowiązkowo) składanie zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem wiadomości typu EDI w poprzednim roku kalendarzowym,

- składanie zamówień na towary lub usługi o wartości co najmniej 1 % wartości zakupów ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.

c) Należy gromadzić lub pozyskiwać z innych źródeł dane o następujących podstawowych cechach przedsiębiorstwa:

Cechy, o których dane należy gromadzić dla wszystkich przedsiębiorstw:

- podstawowa działalność gospodarcza przedsiębiorstwa w poprzednim roku kalendarzowym,

- średnia liczba zatrudnionych osób w poprzednim roku kalendarzowym,

- całkowity obrót (pod względem wartości, bez VAT) w poprzednim roku kalendarzowym.

2. ZAKRES

Cechy wymienione w pkt 1 lit. b)-c) niniejszego załącznika należy gromadzić i uzyskać dla przedsiębiorstw sklasyfikowanych w ramach wymienionych poniżej rodzajów działalności gospodarczej, o następującej wielkości i o następującym zasięgu geograficznym:

a) Działalność gospodarcza: przedsiębiorstwa sklasyfikowane w ramach następujących kategorii NACE Rev. 2:

Kategoria NACEOpis
Sekcja C"Przetwórstwo przemysłowe"
Sekcja D, E"Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i parę wodną, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami"
Sekcja F"Budownictwo"
Sekcja G"Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli"
Sekcja H"Transport i gospodarka magazynowa"
Kategoria NACEOpis
Sekcja I"Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi"
Sekcja J"Informacja i komunikacja"
Sekcja L"Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości"
Działy 69-74"Działalność zawodowa, naukowa i techniczna"
Sekcja N"Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca"
Grupa 95.1"Naprawa komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego"

b) Wielkość przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa z liczbą zatrudnionych osób równą 10 lub większą. Przedsiębiorstwa z mniejszą niż 10 liczbą zatrudnionych osób podlegają zakresowi badania nieobowiązkowo.

c) Zasięg geograficzny: przedsiębiorstwa zlokalizowane w dowolnej części terytorium państwa członkowskiego.

3. OKRESY ODNIESIENIA

Okresem odniesienia dla cech, które odnoszą się do poprzedniego roku kalendarzowego, jest 2013 r. Dla pozostałych cech okresem odniesienia jest 2014 r.

4. PODZIAŁY

Dla tematów oraz ich cech wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika należy gromadzić następujące cechy podstawowe:

a) Podział według działalności gospodarczej: zgodnie z następującymi agregatami NACE Rev. 2:

Agregacja NACE Rev. 2
dla celów ewentualnego obliczania agregatów krajowych
10-18
19-23
24-25
26-33
35-39
41-43
45-47
49-53
55
58-63
68
69-74
77-82
26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1
Agregacja NACE Rev. 2
dla celów ewentualnego obliczania agregatów europejskich
10-12
13-15
16-18
26
27-28
29-30
31-33
Agregacja NACE Rev. 2
dla celów ewentualnego obliczania agregatów europejskich
45
46
47
55-56
58-60
61
62-63
77-78 + 80-82
79
95.1

b) Podział według klas wielkości: dane należy przedstawić w podziale według poniższych klas wielkości ze względu na liczbę zatrudnionych osób:

Klasa wielkości
10 lub więcej zatrudnionych osób
Od 10 do 49 zatrudnionych osób
Od 50 do 249 zatrudnionych osób
250 lub więcej zatrudnionych osób
Do przedsiębiorstw z mniej niż 10 zatrudnionymi osobami, o ile są one ujęte, należy stosować poniższy podział (cechy dla klas wielkości "Mniej niż 5 zatrudnionych osób" i "Od 5 do 9 zatrudnionych osób" są dostarczane nieobowiązkowo):
Klasa wielkości
Mniej niż 10 zatrudnionych osób
Mniej niż 5 zatrudnionych osób (nieobowiązkowo)
Od 5 do 9 zatrudnionych osób (nieobowiązkowo)

5. OKRESOWOŚĆ

Za 2014 r. dane należy dostarczyć jeden raz.

6. TERMINY

a) Dane zagregowane, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, w koniecznych przypadkach oznaczone jako poufne lub niewiarygodne, przekazuje się do Eurostatu przed dniem 5 października 2014 r. Do tego terminu zestaw danych musi zostać sfinalizowany, zatwierdzony i zaakceptowany.

b) Metadane, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, przekazuje się do Eurostatu przed dniem 31 maja 2014 r.

c) Sprawozdanie dotyczące jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, przekazuje się do Eurostatu przed dniem 5 listopada 2014 r.

d) Dane i metadane przekazuje się do Eurostatu zgodnie ze standardem wymiany określonym przez Eurostat przy wykorzystaniu usług pojedynczego punktu wprowadzania danych. W metadanych i w sprawozdaniu dotyczącym jakości stosuje się standardową strukturę metadanych określoną przez Eurostat.

ZAŁĄCZNIK  II

MODUŁ 2: OSOBY INDYWIDUALNE, GOSPODARSTWA DOMOWE I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1. TEMATY I ICH CECHY

a) Dla roku odniesienia 2014 należy objąć zakresem badania następujące tematy, wybrane z wykazu w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 808/2004:

- dostęp do ICT i korzystanie z ICT przez osoby indywidualne lub gospodarstwa domowe,

- wykorzystanie internetu i innych sieci elektronicznych w różnych celach przez osoby indywidualne lub gospodarstwa domowe,

- umiejętności i kwalifikacje w zakresie ICT,

- przeszkody w korzystaniu z ICT oraz internetu,

- wykorzystanie ICT przez osoby indywidualne w celu wymiany informacji i usług z władzami i administracjami publicznymi (e-administracja),

- dostępność i wykorzystanie technologii umożliwiających połączenie z internetem lub innymi sieciami z dowolnego miejsca w dowolnym czasie (powszechny dostęp).

b) Należy gromadzić dane o następujących cechach:

Dostęp do ICT i korzystanie z ICT przez osoby indywidualne lub gospodarstwa domowe

Cechy, o których dane należy gromadzić dla wszystkich gospodarstw domowych:

- dostęp do internetu w domu (za pomocą dowolnego urządzenia).

Cechy, o których dane należy gromadzić dla gospodarstw domowych posiadających dostęp do internetu:

- komputer stacjonarny do łączenia się z internetem w domu,

- komputer przenośny (laptop, netbook, tablet) do łączenia się z internetem w domu,

- inne urządzenia mobilne (telefon komórkowy lub smartfon, odtwarzacz multimedialny lub odtwarzacz do gier, czytnik książek elektronicznych) do łączenia się z internetem w domu,

- telewizor z dostępem do internetu (Smart TV),

- konsola do gier do łączenia się z internetem w domu,

- nieznane urządzenia do łączenia się z internetem w domu,

- rodzaj połączenia szerokopasmowego używanego do łączenia się z internetem w domu: stałe łącze szerokopasmowe, np. DSL, ADSL, VDSL, przez kabel, światłowód, satelitę, publiczną sieć WiFi,

- rodzaj połączenia szerokopasmowego używanego do łączenia się z internetem w domu: szerokopasmowe połączenie mobilne (za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, przynajmniej 3G, np. UMTS, z wykorzystaniem karty (SIM) lub klucza USB, telefonu komórkowego lub smartfona jako modemu),

- (nieobowiązkowo) rodzaj połączenia stosowanego do łączenia się z internetem w domu: dostęp za pośrednictwem dialup przez zwykłą linię telefoniczną lub ISDN,

- (nieobowiązkowo) rodzaj połączenia stosowanego do łączenia się z internetem w domu: połączenie mobilne wąskopasmowe (mniej niż 3G, np. 2G+/GPRS, przez telefon komórkowy, smartfon lub modem w laptopie).

Cechy, o których dane należy gromadzić dla wszystkich osób indywidualnych:

- ostatni przypadek korzystania z komputera w domu, w pracy lub w innym miejscu (w ciągu ostatnich trzech miesięcy; w okresie od trzech miesięcy do roku; ponad rok wcześniej; nigdy nie korzystał(-a) z komputera).

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

- przeciętna częstotliwość korzystania z komputera (codziennie lub prawie codziennie; co najmniej raz w tygodniu (ale nie codziennie); rzadziej niż raz w tygodniu).

Korzystanie z internetu w różnych celach przez osoby indywidualne lub gospodarstwa domowe

Cechy, o których dane należy gromadzić dla wszystkich osób indywidualnych:

- ostatni przypadek korzystania z internetu (w ciągu ostatnich trzech miesięcy; w okresie od trzech miesięcy do roku; ponad rok wcześniej; nigdy nie korzystał(-a) z internetu).

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały już z internetu:

- ostatnia aktywność handlowa do celów prywatnych w internecie (w ciągu ostatnich trzech miesięcy; w okresie od trzech miesięcy do roku; ponad rok wcześniej; nigdy nie kupował(-a) ani nie zamawiał(-a) przez internet).

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

- przeciętna częstotliwość korzystania z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy (codziennie lub prawie codziennie; co najmniej raz w tygodniu (ale nie codziennie); rzadziej niż raz w tygodniu),

- korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celu wysyłania, odbierania poczty elektronicznej,

- korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do połączeń telefonicznych przez internet oraz do połączeń wideo (z użyciem kamery internetowe) przez internet (za pomocą aplikacji),

- korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w serwisach społecznościowych (tworzenie profilu użytkownika, zamieszczanie wiadomości lub inny rodzaj aktywności w serwisach społecznościowych),

- korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do czytania wiadomości, gazet lub czasopism informacyjnych online,

- korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do wyszukiwania informacji o towarach lub usługach,

- korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do słuchania radia internetowego,

- korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do grania w gry lub ściągania gier, obrazów, filmów lub muzyki,

- korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do umieszczania stworzonych przez siebie treści (tekstów, fotografii, nagrań wideo lub muzycznych, oprogramowania itp.) na dowolnych publicznie dostępnych stronach internetowych,

- korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do tworzenia stron internetowych lub blogów,

- korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do umówienia się na wizytę u lekarza za pośrednictwem strony internetowej (np. w szpitalu lub przychodni),

- korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do korzystania z usług związanych z podróżowaniem i zakwaterowaniem w podróży,

- korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do sprzedaży towarów lub usług, np. na aukcjach internetowych,

- korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do bankowości internetowej,

- korzystanie z internetowych zasobów (dysków) pamięci do przechowywania plików w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do zachowywania dokumentów, zdjęć, muzyki, wideo i innych plików,

- korzystanie z poczty elektronicznej z załączonymi plikami w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do udostępniania dokumentów, zdjęć lub innych plików w formie elektronicznej,

- korzystanie z własnych stron internetowych (np. blogów) lub serwisów społecznościowych w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do udostępniania dokumentów, zdjęć lub innych plików w formie elektronicznej,

- korzystanie z internetowej pamięci lub serwisów wymiany plików online w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do udostępniania dokumentów, zdjęć lub innych plików w formie elektronicznej,

- korzystanie z innych sposobów niż internet, np. z pamięci USB, płyt DVD, Bluetootha, w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do udostępniania dokumentów, zdjęć lub innych plików w formie elektronicznej,

- nie udostępniano elektronicznie żadnych plików w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych,

- korzystanie z oprogramowania internetowego do edycji tekstów, arkuszy kalkulacyjnych lub prezentacji,

- (nieobowiązkowe) korzystanie z oprogramowania internetowego do edycji zdjęć lub filmów wideo,

- (nieobowiązkowe) korzystanie z internetowych serwisów odtwarzania plików muzycznych lub plików wideo, załadowanych lub zachowanych w internetowej pamięci.

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do grania w gry lub ściągania gier, obrazów, filmów lub muzyki:

- korzystanie z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do grania w gry sieciowe z innymi osobami.

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z internetowej pamięci w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do zachowywania lub udostępniania plików:

- korzystanie z internetowej pamięci do zachowywania lub udostępniania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych lub prezentacji elektronicznych,

- korzystanie z internetowej pamięci do zachowywania lub udostępniania zdjęć,

- korzystanie z internetowej pamięci do zachowywania lub udostępniania książek elektronicznych lub czasopism elektronicznych,

- korzystanie z internetowej pamięci do zachowywania lub udostępniania plików muzycznych,

- korzystanie z internetowej pamięci do zachowywania lub udostępniania plików wideo (w tym filmów, programów telewizyjnych),

- korzystanie z internetowej pamięci do zachowywania lub udostępniania innych plików,

- korzystanie z płatnych usług internetowej pamięci lub udostępniania plików,

- korzystanie z bezpłatnych usług internetowej pamięci lub udostępniania plików,

- powód korzystania z internetowej pamięci do zachowywania lub udostępniania plików: możliwość dostępu do plików z różnych urządzeń lub miejsc,

- powód korzystania z internetowej pamięci do zachowywania lub udostępniania plików: możliwość korzystania z większych zasobów pamięci,

- powód korzystania z internetowej pamięci do zachowywania lub udostępniania plików: ochrona przed utratą danych,

- powód korzystania z internetowej pamięci do zachowywania lub udostępniania plików: możliwość łatwego udostępniania plików innym osobom,

- powód korzystania z internetowej pamięci do zachowywania lub udostępniania plików: dostęp do dużych zasobów muzyki, programów telewizyjnych lub filmów,

- problemy napotykane przy korzystaniu z internetowej pamięci lub usług udostępniania plików: połączenie z internetem lub korzystanie z niego jest zbyt powolne,

- problemy napotykane przy korzystaniu z internetowej pamięci lub usług udostępniania plików: niekompatybilność różnych urządzeń lub formatów plików,

- problemy napotykane przy korzystaniu z internetowej pamięci lub usług udostępniania plików: techniczne problemy związane z serwerem, np. niedostępność usługi,

- problemy napotykane przy korzystaniu z internetowej pamięci lub usług udostępniania plików: ujawnienie danych stronom trzecim w wyniku problemów z bezpieczeństwem lub naruszeń bezpieczeństwa,

- problemy napotykane przy korzystaniu z internetowej pamięci lub usług udostępniania plików: bezprawne korzystanie z danych osobowych przez dostawcę usług,

- problemy napotykane przy korzystaniu z internetowej pamięci lub usług udostępniania plików: zasady i warunki określone przez dostawcę usług są niejednoznaczne lub trudne do zrozumienia,

- problemy napotykane przy korzystaniu z internetowej pamięci lub usług udostępniania plików: trudności z przenoszeniem plików od jednego dostawcy usług do innego,

- brak problemów przy korzystaniu z internetowej pamięci lub usług udostępniania plików.

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu, ale nie korzystały z internetowej pamięci w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do zachowywania lub udostępniania plików:

- osoby, które wiedziały o istnieniu usług zapewniających pamięć do przechowywania plików w internecie,

- osoby, które nie wiedziały o istnieniu usług zapewniających pamięć do przechowywania plików w internecie,

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu, ale nie korzystały z internetowej pamięci w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych, lecz wiedziały o istnieniu takich usług:

- powody, dla których osoba nie korzystała z usług zapewniających pamięć do przechowywania plików w internecie: osoba zachowywała pliki na własnych urządzeniach, koncie poczty elektronicznej lub rzadko zachowywała pliki/nigdy nie zachowywała plików,

- powody, dla których osoba nie korzystała z usług zapewniających pamięć do przechowywania plików w internecie: osoba udostępniała pliki w inny sposób (za pomocą poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, pamięci USB) lub wcale nie udostępniała plików online innym osobom,

- powody, dla których osoba nie korzystała z usług zapewniających pamięć do przechowywania plików w internecie: niewiedza o tym, jak korzysta się z takiej internetowej pamięci,

- powody, dla których osoba nie korzystała z usług zapewniających pamięć do przechowywania plików w internecie: obawy dotyczące bezpieczeństwa lub prywatności,

- powody, dla których osoba nie korzystała z usług zapewniających pamięć do przechowywania plików w internecie: obawy dotyczące wiarygodności dostawców usług.

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w celu korzystania z handlu internetowego na potrzeby prywatne:

- korzystanie z internetu do zamawiania posiłków lub produktów spożywczych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

- korzystanie z internetu do zamawiania artykułów gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

- korzystanie z internetu do zamawiania leków w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

- korzystanie z internetu do zamawiania odzieży lub artykułów sportowych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

- korzystanie z internetu do zamawiania sprzętu komputerowego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

- korzystanie z internetu do zamawiania sprzętu elektronicznego (w tym aparatów fotograficznych) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

- korzystanie z internetu do zamawiania usług telekomunikacyjnych (np. zamawianie usług telewizyjnych, abonamentów szerokopasmowych, abonamentów telefonii stacjonarnej lub komórkowej, doładowywanie kart telefonicznych typu prepaid) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

- korzystanie z internetu do zakupu akcji, polis ubezpieczeniowych lub w celu korzystania z innych usług finansowych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

- korzystanie z internetu do rezerwacji zakwaterowania na wakacje (hotele itp.) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

- korzystanie z internetu do zakupu innych usług związanych z podróżowaniem (bilety na przejazd, wynajem samochodu itp.) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

- korzystanie z internetu do zakupu biletów na imprezy zbiorowe w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

- korzystanie z internetu do zamawiania filmów lub muzyki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (należy podać oddzielnie: czy dostarczone online),

- korzystanie z internetu do zamawiania książek, czasopism lub gazet (w tym książek elektronicznych) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (należy podać oddzielnie w przypadku materiałów e-uczenia się: czy dostarczone online),

- korzystanie z internetu do zamawiania materiałów do e-uczenia się w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (należy podać oddzielnie w przypadku książek, czasopism lub gazet: czy dostarczone online),

- korzystanie z internetu do zamawiania oprogramowania do gier wideo, innych programów komputerowych i ich aktualizacji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (należy podać oddzielnie: czy dostarczone online),

- korzystanie z internetu do zamawiania innych towarów lub usług w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

- towary lub usługi zakupione od krajowych sprzedawców lub zamówione u nich w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

- towary lub usługi zakupione od sprzedawców z innych państw UE lub zamówione u nich w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

- towary lub usługi zakupione od sprzedawców z pozostałych państw lub zamówione u nich w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

- towary lub usługi zakupione lub zamówione w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: kraj pochodzenia sprzedawców jest nieznany,

- sposób płatności za towary lub usługi zamówione przez internet do prywatnego użytku w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: podanie danych karty kredytowej lub debetowej przez internet,

- sposób płatności za towary lub usługi zamówione przez internet do prywatnego użytku w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: podanie przez internet danych przedpłaconej karty płatniczej lub konta przedpłaconego,

- sposób płatności za towary lub usługi zamówione przez internet do prywatnego użytku w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: elektroniczny przelew bankowy za pośrednictwem bankowości internetowej,

- sposób płatności za towary lub usługi zamówione przez internet do prywatnego użytku w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: płatność inna niż za pośrednictwem internetu (w gotówce, zwykłym przelewem bankowym itp.).

Umiejętności i kompetencje w zakresie ICT

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały kiedykolwiek z komputera:

- umiejętności obsługi komputera w zakresie kopiowania lub przenoszenia pliku lub folderu,

- umiejętności obsługi komputera w zakresie używania narzędzi do kopiowania i wklejania w celu powielania lub przenoszenia informacji w obrębie dokumentu,

- umiejętności obsługi komputera w zakresie używania podstawowych wzorów arytmetycznych w arkuszu kalkulacyjnym,

- umiejętności obsługi komputera w zakresie kompresji plików,

- umiejętności obsługi komputera w zakresie przyłączania i instalacji nowych urządzeń, np. modemu,

- umiejętności obsługi komputera w zakresie pisania programów komputerowych przy użyciu specjalistycznego języka programowania,

- umiejętności obsługi komputera w zakresie przenoszenia plików między komputerem a innymi urządzeniami (np. z aparatu cyfrowego lub z/do telefonu komórkowego, odtwarzacza mp3/mp4),

- (nieobowiązkowo) umiejętności obsługi komputera w zakresie zmiany lub sprawdzania parametrów konfiguracji oprogramowania (z wyjątkiem przeglądarek internetowych),

- umiejętności obsługi komputera w zakresie tworzenia prezentacji elektronicznych przy pomocy oprogramowania do tworzenia prezentacji (np. slajdy) z wykorzystaniem takich elementów, jak obrazy, dźwięki, nagrania wideo lub wykresy,

- umiejętności obsługi komputera w zakresie instalowania nowego lub zastępowania starego systemu operacyjnego nowym.

Przeszkody w korzystaniu z ICT oraz z internetu

Cechy, o których dane należy gromadzić w przypadku gospodarstw domowych nieposiadających dostępu do internetu w domu:

- powody braku dostępu do internetu w domu: osoba ma dostęp do internetu gdzie indziej,

- powody braku dostępu do internetu w domu: brak potrzeby dostępu do internetu (bo nie jest pożyteczny, ciekawy itp.),

- powody braku dostępu do internetu w domu: zbyt wysokie koszty sprzętu,

- powody braku dostępu do internetu w domu: zbyt wysokie koszty dostępu (telefon, abonament DSL itp.),

- powody braku dostępu do internetu w domu: brak umiejętności,

- powody braku dostępu do internetu w domu: obawy dotyczące prywatności lub bezpieczeństwa,

- powody braku dostępu do internetu w domu: brak dostępu do szerokopasmowego internetu na danym terenie,

- powody braku dostępu do internetu w domu: inne.

Wykorzystanie ICT przez osoby indywidualne w celu wymiany informacji i usług z władzami i administracjami publicznymi (e-administracja)

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy:

- korzystanie z internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w celach prywatnych do uzyskania informacji ze stron internetowych organów publicznych lub służb użyteczności publicznej,

- korzystanie z internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w celach prywatnych do pobierania urzędowych formularzy ze stron internetowych organów publicznych lub służb użyteczności publicznej,

- korzystanie z internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w celach prywatnych do przesyłania wypełnionych formularzy online organom publicznym lub służbom użyteczności publicznej.

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie przesyłały wypełnionych formularzy do organów publicznych za pośrednictwem ich stron internetowych w celach prywatnych:

- powód nieprzesyłania wypełnionych formularzy do organów publicznych za pośrednictwem ich stron internetowych: nie było konieczności składania urzędowych formularzy.

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie przesyłały w celach prywatnych wypełnionych formularzy do organów publicznych za pośrednictwem ich stron internetowych i które nie podały jako powodu braku konieczności składania urzędowych formularzy:

- powód nieprzesyłania wypełnionych formularzy do organów publicznych za pośrednictwem internetu: brak odpowiedniej usługi na stronie internetowej,

- powód nieprzesyłania wypełnionych formularzy do organów publicznych za pośrednictwem internetu: brak umiejętności lub wiedzy (np. dana osoba nie wiedziała, jak korzystać ze strony internetowej, lub korzystanie z niej było zbyt skomplikowane),

- powód nieprzesyłania wypełnionych formularzy do organów publicznych za pośrednictwem internetu: obawy dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych,

- (nieobowiązkowo) powód nieprzesyłania wypełnionych formularzy do organów publicznych za pośrednictwem internetu: brak podpisu elektronicznego lub tożsamości elektronicznej/certyfikatu elektronicznego (wymaganych do uwierzytelnienia/korzystania z usługi),

- powód nieprzesyłania wypełnionych formularzy do organów publicznych za pośrednictwem internetu: inna osoba zrobiła to w moim imieniu (np. konsultant, doradca podatkowy, krewny lub członek rodziny),

- powód nieprzesyłania wypełnionych formularzy do organów publicznych za pośrednictwem internetu: inny.

Dostępność i wykorzystanie technologii umożliwiających połączenie z internetem lub innymi sieciami z dowolnego miejsca w dowolnym czasie (powszechny dostęp)

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

- korzystanie z telefonu komórkowego (lub smartfona) w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub pracą,

- korzystanie z telefonu komórkowego (lub smartfona) za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub pracą,

- korzystanie z telefonu komórkowego (lub smartfona) za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (np. WiFi) w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub pracą,

- korzystanie z komputera przenośnego (np. laptopa, tabletu) w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub miejscem pracy,

- korzystanie z komputera przenośnego (np. laptopa, tabletu) za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, przy użyciu klucza USB, karty (SIM) lub telefonu komórkowego bądź smartfona jako modemu, w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub miejscem pracy,

- korzystanie z komputera przenośnego (np. laptopa, tabletu) za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (np. WiFi) w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub miejscem pracy,

- korzystanie z innych urządzeń w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub pracą,

- niekorzystanie z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do internetu poza domem lub miejscem pracy.

2. ZAKRES

a) Jednostkami statystycznymi dla cech wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika, odnoszących się do gospodarstw domowych, są: gospodarstwa domowe z przynajmniej jedną osobą w grupie wieku od 16 do 74 lat.

b) Jednostkami statystycznymi dla cech wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika, odnoszących się do osób indywidualnych, są: osoby indywidualne w wieku od 16 do 74 lat.

c) Zasięg geograficzny obejmuje gospodarstwa domowe lub osoby indywidualne mieszkające w dowolnej części terytorium państwa członkowskiego.

3. OKRES ODNIESIENIA

Głównym okresem odniesienia dla gromadzenia statystyk jest pierwszy kwartał 2014 r.

4. CECHY ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ SPOŁECZNO-EKONOMICZNĄ

a) Dla tematów oraz ich cech wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika, odnoszących się do gospodarstw domowych, należy gromadzić dane o następujących cechach podstawowych:

- region zamieszkania (zgodnie z klasyfikacją regionów NUTS1),

- (nieobowiązkowo) region zamieszkania zgodnie z klasyfikacją NUTS2,

- lokalizacja geograficzna: zamieszkanie w regionach słabiej rozwiniętych; zamieszkanie w regionach w okresie przejściowym; zamieszkanie w regionach lepiej rozwiniętych,

- stopień urbanizacji: zamieszkanie na obszarach gęsto zaludnionych; zamieszkanie na obszarach średnio zaludnionych; zamieszkanie na obszarach słabo zaludnionych,

- rodzaj gospodarstwa domowego: liczba członków gospodarstwa domowego; (nieobowiązkowo) liczba osób w wieku od 16 do 24 lat; (nieobowiązkowo) liczba uczniów i studentów w wieku od 16 do 24 lat; (nieobowiązkowo) liczba osób w wieku od 25 do 64 lat; (nieobowiązkowo) liczba osób w wieku 65 lat lub starszych (należy gromadzić oddzielnie: liczba dzieci w wieku poniżej 16 lat, (nieobowiązkowo) liczba dzieci w wieku od 14 do 15 lat, (nieobowiązkowo) liczba dzieci w wieku od 5 do 13 lat, (nieobowiązkowo) liczba dzieci w wieku 4 lat lub młodszych),

- (nieobowiązkowo) miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego (jako wartość lub zakresy wielkości kompatybilne z kwartylami dochodów),

- (nieobowiązkowo) ekwiwalentny całkowity miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego przekazywany z podziałem na kwintyle.

b) Dla tematów oraz ich cech wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika, odnoszących się do osób indywidualnych, należy gromadzić dane o następujących cechach podstawowych:

- płeć: mężczyzna; kobieta,

- państwo urodzenia: rodowity mieszkaniec; osoba urodzona za granicą: osoba urodzona w innym państwie członkowskim UE; osoba urodzona za granicą: osoba urodzona poza UE,

- państwo posiadanego obywatelstwa: osoba posiadająca obywatelstwo danego państwa zamieszkania; osoba nieposiadająca obywatelstwa danego państwa zamieszkania: posiada obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE; osoba nieposiadająca obywatelstwa danego państwa zamieszkania: posiada obywatelstwo państwa spoza UE,

- (nieobowiązkowo) stan cywilny prawny: panna/kawaler; mężatka/żonaty (w tym zarejestrowane związki partnerskie); osoba owdowiała, która nie zawarła następnie nowego związku małżeńskiego (w tym osoba owdowiała z zarejestrowanego związku partnerskiego); osoba rozwiedziona, która nie zawarła następnie nowego związku małżeńskiego (w tym osoba będąca w prawnej separacji lub taka, która rozwiązała zarejestrowany związek partnerski),

- (nieobowiązkowo) stan cywilny faktyczny: osoba żyjąca w związku kohabitacyjnym (partnerzy nie zawarli związku małżeńskiego); osoba nieżyjąca w związku kohabitacyjnym,

- wiek w ukończonych latach; (nieobowiązkowo) poniżej 16 lat lub powyżej 74 lat,

- poziom wykształcenia (najwyższy ukończony poziom wykształcenia) zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011): najwyżej wykształcenie średnie I stopnia (ISCED 0, 1 lub 2); wykształcenie średnie II stopnia i wykształcenie policealne (nie wyższe) (ISCED 3 lub 4); wykształcenie wyższe (ISCED 5, 6, 7 lub 8); wykształcenie podstawowe niepełne (ISCED 0); wykształcenie podstawowe (ISCED 1); wykształcenie średnie I stopnia (ISCED 2); wykształcenie średnie II stopnia (ISCED 3); wykształcenie policealne (nie wyższe) (ISCED 4); kształcenie wyższe skrócone (ISCED 5); licencjat lub stopień równoważny (ISCED 6); magister lub stopień równoważny (ISCED 7); doktorat lub stopień równoważny (ISCED 8),

- sytuacja w zakresie zatrudnienia: pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek, łącznie z pomagającymi członkami rodziny (nieobowiązkowo: pracownik zatrudniony lub osoba pracująca na własny rachunek w pełnym wymiarze godzin, pracownik zatrudniony lub osoba pracująca na własny rachunek w niepełnym wymiarze godzin; pracownik, pracownik mający stałą pracę lub umowę na czas nieokreślony; pracownik mający pracę tymczasową lub umowę o pracę na czas określony; osoba pracująca na własny rachunek, łącznie z pomagającymi członkami rodziny),

- (nieobowiązkowo) sektor gospodarczy zatrudnienia:

Sekcje NACE Rev. 2Opis
ARolnictwo, leśnictwo i rybactwo
B, C, D oraz EPrzetwórstwo przemysłowe, górnictwo i wydobywanie oraz pozostała działalność przemysłowa
FBudownictwo
G, H oraz IHandel hurtowy i detaliczny; transport, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
JInformacja i komunikacja
KDziałalność finansowa i ubezpieczeniowa
LDziałalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M oraz NUsługi dla przedsiębiorstw
O, P oraz QAdministracja publiczna i obrona narodowa; edukacja; opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R, S, T oraz UInne usługi

- sytuacja w zakresie zatrudnienia: bezrobotny; uczeń/student niestanowiący siły roboczej; pozostali niestanowiący siły roboczej (nieobowiązkowo dla pozostałych niestanowiących siły roboczej: na emeryturze, wcześniejszej emeryturze lub zaprzestał(-a) prowadzenia działalności gospodarczej; trwale niepełnosprawny(-a); odbywa zasadniczą służbę wojskową lub wykonuje obowiązkową pracę społeczną; wykonuje prace domowe; inna osoba nieaktywna zawodowo),

- zawód zgodnie z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08): pracownicy fizyczni; pracownicy niebędący pracownikami fizycznymi; pracownicy z sektora ICT, pracownicy spoza sektora ICT; (nieobowiązkowo) wszystkie zawody zgodnie z ISCO-08 zakodowane na poziomie 2 cyfrowym.

5. OKRESOWOŚĆ

Za 2014 r. dane należy dostarczyć jeden raz.

6. TERMINY PRZEKAZANIA DANYCH

a) Indywidualne rekordy danych, niepozwalające na bezpośrednią identyfikację jednostek statystycznych, których dotyczą, o których mowa w art. 6 i załączniku II pkt 6 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, przekazywane są Eurostatowi przed dniem 5 października 2014 r. Do tego terminu zestaw danych musi zostać sfinalizowany, zatwierdzony i zaakceptowany.

b) Metadane, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, przekazuje się do Eurostatu przed dniem 31 maja 2014 r.

c) Sprawozdanie dotyczące jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, przekazuje się do Eurostatu przed dniem 5 listopada 2014 r.

d) Dane i metadane przekazuje się do Eurostatu zgodnie ze standardem wymiany określonym przez Eurostat przy wykorzystaniu usług pojedynczego punktu wprowadzania danych. W metadanych i w sprawozdaniu dotyczącym jakości stosuje się standardową strukturę metadanych określoną przez Eurostat.

1 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 49.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.