Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.246.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/1751
z dnia 25 września 2017 r.
wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 1 , w szczególności jego art. 32 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012.

(2) Należy zaktualizować informacje dotyczące czterech osób i jednego podmiotu umieszczonych w wykazie w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2017 r.
W imieniu Rady
M. MAASIKAS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A ("Osoby") następujące pozycje otrzymują brzmienie:
"236.Saji' Darwish

(alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis)

Data urodzenia: 11 stycznia 1957 r.

Stopień: generał dywizji syryjskich arabskich sił powietrznych

Posiada stopień generała dywizji, jest starszym rangą oficerem i byłym dowódcą 22. dywizji syryjskich sił powietrznych, pełni służbę w okresie po maju 2011 r. Działa w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej i jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej: jako starszy rangą oficer syryjskich arabskich sił powietrznych i pełniący do kwietnia 2017 r. funkcję dowódcy 22. dywizji odpowiada za użycie broni chemicznej przez samoloty wylatujące z baz lotniczych znajdujących się pod kontrolą 22. dywizji - również za atak na miejscowość Tallmannis, który według doniesień wspólnego mechanizmu śledczego przeprowadzono przy użyciu reżimowych śmigłowców stacjonujących na lotnisku w Hamie.21.3.2017
247.Jayyiz Rayyan Al-Musa

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

Data urodzenia: 1954 r.

Miejsce urodzenia: Hama, Syria

Stopień: generał dywizji

Gubernator okręgu al-Hasaka, mianowany przez Baszara al-Assada; jest on także powiązany z Baszarem al-Assadem.

Posiada stopień generała dywizji, jest starszym rangą oficerem i byłym szefem sztabu syryjskich sił powietrznych.

Jako starszy rangą oficer syryjskich sił powietrznych jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, także za ataki z użyciem broni chemicznej przeprowadzone przez reżim syryjski w czasie jego kadencji jako szefa sztabu syryjskich sił powietrznych, co potwierdzono w sprawozdaniu wspólnego mechanizmu śledczego utworzonego przez ONZ.

18.7.2017
248.Mayzar 'Abdu Sawan (alias Meezar Sawan)

Data urodzenia: 1954 r.

Stopień: generał dywizji

Posiada stopień generała brygady, jest starszym rangą oficerem I komandorem 20. dywizji syryjskich sił powietrznych; pełni służbę w okresie po maju 2011 r.

Jako starszy rangą oficer syryjskich sił powietrznych jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej, także za ataki na obszary zamieszkane przez ludność cywilną przeprowadzone z użyciem samolotów wylatujących z baz lotniczych będących pod kontrolą 20. dywizji.

18.7.2017
249.Isam Zahr Al-Din

(alias Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin; Issam Zaher Eldin; Issam Zaher al-Deen; Nafed Assadllah)

Data urodzenia: 1961 r.

Miejsce urodzenia: Tarba, prowincja As-Suwayda, Syria

Stopień: generał brygady

Posiada stopień generała brygady, jest starszym rangą oficerem Gwardii Republikańskiej; pełni służbę w okresie po maju 2011 r. Jako starszy rangą oficer odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej, w tym za oblężenie miejscowości Baba Amr w lutym 2012 r.18.7.2017"
2) w części B ("Podmioty") następujące pozycje otrzymują brzmienie:
"21.Centre d'études et de recherches syrien (CERS)

(alias Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Damascus

Wspomaga syryjską armię w zakupie sprzętu służącego do obserwacji i represjonowania manifestantów.

Jest to działający w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej podmiot rządowy, który odpowiada za opracowywanie i produkcję broni niekonwencjonalnej, w tym broni chemicznej, oraz pocisków do jej przenoszenia.

1.12.2011"
1 Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.