Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.178.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/1241
z dnia 10 lipca 2017 r.
dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 1 , w szczególności jego art. 32 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012.

(2) Jedna osoba nie powinna dłużej znajdować się w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zawartym w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 (zwanym dalej "wykazem").

(3) Do wykazu podmiotów zawartego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 należy dodać jeden podmiot.

(4) Należy także zaktualizować informacje dotyczące jednej osoby umieszczonej w wykazie w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2017 r.
W imieniu Rady
M. MAASIKAS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A ("Osoby") skreśla się następującą osobę oraz dotyczący jej wpis: "202. Ahmad Barqawi (alias Ahmed Barqawi)";
2) w części A ("Osoby") wpis dotyczący wymienionej poniżej osoby zastępuje się wpisem w brzmieniu:
Imię i nazwiskoDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
"203.George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, SyriaProminentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w sektorze inżynieryjnym, budowlanym oraz ropy naftowej i gazu. Posiada udziały lub znaczne wpływy w szeregu przedsiębiorstw i podmiotów w Syrii, w szczególności w przedsiębiorstwie HESCO Engineering and Construction Company - jednym z głównych przedsiębiorstw inżynieryjnych i budowlanych.7.3.2015"
3) w części B ("Podmioty") dodaje się wpis dotyczący następującego podmiotu:
NazwaDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
"71.Abdulkarim Group

(inna nazwa Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damaszek

Syria

Abdulkarim Group to syryjski konglomerat, uznawany na arenie międzynarodowej, powiązany z Waelem Abdulkarimem, który został umieszczony w wykazie jako wiodący biznesmen działający w Syrii.11.7.2017"
1 Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.