Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.111.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 363/2013
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii *

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii(1), a zwłaszcza art. 32 ust. 1 tego rozporządzenia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012.

(2) Zgodnie z decyzją wykonawczą Rady 2013/185/WPZiB z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania decyzji 2012/739/WPZiB dotyczącej środków ograniczających wobec Syrii(2) Rada stwierdza, że należy usunąć jedną osobę z wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, który widnieje w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

(3) Należy uaktualnić i zmienić wpisy, które dotyczą osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 36/2012.

(4) Załącznik II do rozporządzenia (UE) 36/2012 należy odpowiednio zmienić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik II do rozporządzenia (UE) 36/2012 zostaje zastąpiony załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 2013 r.

W imieniu Rady
C. ASHTON
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

(2) Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 77.

ZAŁĄCZNIK 1

"ZAŁĄCZNIK II

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 14 i art. 15 ust. 1 lit. a)

A. Osoby

Imię i nazwiskoDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
1.Bashar () Al-Assad () (Baszar al-Assad)Data urodzenia:

11.9.1965 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr D1903

prezydent republiki; rozkazodawca i główny sprawca represji wobec demonstrantów23.5.2011
2.Maher () (alias Mahir) Al-Assad ()Data urodzenia:

8.12.1967 r.;

paszport dyplomatyczny nr 4138

dowódca 4. pancernej dywizji wojskowej, członek dowództwa centralnego Partii Baas, przywódca gwardii republikańskiej; brat prezydenta Baszara al-Assada; główny nadzorca użycia siły wobec demonstrantów9.5.2011
3.Ali () Mamluk () (alias Mamlouk)Data urodzenia:

19.2.1946 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr 983

szef syryjskiego wywiadu ogólnego; udział w użyciu siły wobec demonstrantów9.5.2011
4.Atej () (alias Atef, Atif) Najib () (alias Najeeb)były szef służby bezpieczeństwa politycznego w miejscowości Deraa; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada; udział w użyciu siły wobec demonstrantów9.5.2011
5.Hafiz () Makhluf () (alias Hafez Makhlouf)Data urodzenia:

2.4.1971 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr 2246

pułkownik i szef jednostki w ramach wywiadu ogólnego, oddział w Damaszku; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada; bliski współpracownik Mahira al-Assada; udział w użyciu siły wobec demonstrantów9.5.2011
6.Muhammad () Dib () Zaytun () (alias Mohammed Dib Zeitoun)Data urodzenia:

20.5.1951 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr D000001300

szef służby bezpieczeństwa politycznego; udział w użyciu siły wobec demonstrantów9.5.2011
7.Amjad () Al-Abbas ()szef służby bezpieczeństwa politycznego w miejscowości Banyas, udział w użyciu siły wobec demonstrantów w miejscowości Baida9.5.2011
8.Rami () Makhlouf ()Data urodzenia: 10 lipca 1969 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport nr 454224

syryjski przedsiębiorca; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada, kontroluje fundusze inwestycyjne Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, w ten sposób finansując i wspierając reżim.9.5.2011
9.Abd Al-Fatah () Qudsiyah ()Data urodzenia: 1953 r.;

miejsce urodzenia: Hama;

paszport dyplomatyczny nr D0005788

szef wywiadu wojskowego Syrii; udział w represjach wobec ludności cywilnej9.5.2011
10.Jamil () (alias Jameel) Hassan ()szef wywiadu sił powietrznych Syrii; udział w represjach wobec ludności cywilnej9.5.2011
11.Rustum () Ghazali ()Data urodzenia:

3.5.1953 r.;

miejsce urodzenia: Deraa;

paszport dyplomatyczny nr D000000887

szef wywiadu wojskowego Syrii, oddział lokalny w Damaszku; udział w represjach wobec ludności cywilnej9.5.2011
12.Fawwaz () Al-Assad ()Data urodzenia:

18.6.1962 r.;

miejsce urodzenia: Kerdala;

paszport nr 88238

jako członek bojówek Shabiha brał udział w represjach wobec ludności cywilnej9.5.2011
13.Munzir () Al-Assad ()Data urodzenia:

1.3.1961 r.;

miejsce urodzenia: Lattakia;

paszport nr 86449 i nr 842781

jako członek bojówek Shabiha brał udział w represjach wobec ludności cywilnej9.5.2011
14.Asif () Shawkat ()Data urodzenia:

15.1.1950 r.; miejsce urodzenia:

Al-Madehleh, Tartous

zastępca szefa sztabu ds. Bezpieczeństwa i Wywiadu; udział w represjach wobec ludności cywilnej23.5.2011
15.Hisham () Ikhtiyar (,,) (alias Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)Data urodzenia:

20.7.1941 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek

szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Syrii; udział w represjach wobec ludności cywilnej.

Według doniesień zginął w bombardowaniu w dniu 18 lipca 2012 r.

23.5.2011
16.Faruq () (alias Farouq, Farouk) Al Shar' () (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)Data urodzenia:

10.12.1938 r.

wiceprezydent Syrii; udział w represjach wobec ludności cywilnej23.5.2011
17.Muhammad () (alias Mohamad) Nasif () (alias Naseef, Nassif, Nasseef, Nasief) Khayrbik (,) (alias Khier Bek)Data urodzenia:

10.4.1937 r. (lub 20.5.1937 r.);

miejsce urodzenia: Hama;

paszport dyplomatyczny nr 0002250

paszport nr 000129200

zastępca wiceprezydenta Syrii ds. bezpieczeństwa narodowego; udział w represjach wobec ludności cywilnej23.5.2011
18.Mohamed () Hamcho ()Data urodzenia:

20.5.1966 r.;

paszport nr 002954347

Syryjski przedsiębiorca i lokalny przedstawiciel wielu spółek zagranicznych; wspólnik Mahera al-Assada, zarządzający częścią jego przedsięwzięć finansowych i gospodarczych, w ten sposób finansujący reżim23.5.2011
19.Iyad () (alias Eyad) Makhlouf ()Data urodzenia:

21.1.1973 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport nr N001820740

Brat Ramiego Makhloufa i funkcjonariusz wywiadu ogólnego; udział w represjach wobec ludności cywilnej23.5.2011
20.Bassam () Al Hassan () (alias Al Hasan)doradca prezydenta do spraw strategicznych; udział w represjach wobec ludności cywilnej23.5.2011
21.Dawud Rajihaszef sztabu Sił Zbrojnych odpowiedzialny za udział wojska w represjach wobec pokojowo nastawionych demonstrantów.

Zginął w bombardowaniu w dniu 18 lipca 2012 r.

23.5.2011
22.Ihab () (alias Ehab, Iehab) Makhlouf ()Data urodzenia:

21.1.1973 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport nr N002848852

Prezes Syriatelu, przekazujący 50 % swoich zysków rządowi syryjskiemu, wykorzystujący w tym celu swą umowę licencyjną.23.5.2011
23.Zoulhima () (alias Zu al-Himma) Chaliche () (alias Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al-Himma Shalish)Data urodzenia: 1951 r. lub 1946 r. lub 1956 r.;

miejsce urodzenia: Kerdaha

szef ochrony prezydenta; udział w represjach wobec demonstrantów; kuzyn prezydenta Bashara Al-Assada23.6.2011
24.Riyad () Chaliche () (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish)dyrektor Military Housing Establishment; źródło finansowania reżimu; kuzyn prezydenta Bashara Al-Assada23.6.2011
25.Dowódca brygady Mohammad () (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali () Jafari () (alias Jaafari, Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)Data urodzenia: 1 września 1957 r.;

miejsce urodzenia: Yazd, Iran

Głównodowodzący Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów w Syrii23.6.2011
26.Generał dywizji Qasem () Soleimani () (alias. Qasim Soleimany)dowódca Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, IRGC - Qods, zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów w Syrii23.6.2011
27.Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)Data urodzenia: 1963 r.;

miejsce urodzenia: Teheran, Iran

Zastępca dowódcy wywiadu Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów w Syrii23.6.2011
28.Khalid () (alias Khaled) Qaddur () (alias Qadour, Qaddour)wspólnik Mahera Al-Assada; finansuje reżim.23.6.2011
29.Ra'if () Al-Quwatly () (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)Wspólnik biznesowy Mahera al-Assada, odpowiedzialny za prowadzenie niektórych z jego przedsięwzięć; finansuje reżim.23.6.2011
30.Mohammad () (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh () (alias Muflih)Szef wywiadu wojskowego Syrii w mieście Hama; udział w tłumieniu demonstracji.1.8.2011
31.Generał dywizji Tawfiq () (alias Tawfik) Younes () (alias Yunes)Szef Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dyrektoriatu Wywiadu Ogólnego; udział w represjach wobec ludności cywilnej1.8.2011
32.Mohammed () Makhlouf () (alias Abu Rami)Data urodzenia:

19.10.1932 r.;

miejsce urodzenia: Latakia, Syria

Bliski współpracownik i wuj Bashara i Mahira al-Assada. Wspólnik biznesowy i ojciec Ramiego, Ihaba i Iyada Makhloufów.1.8.2011
33.Ayman () Jabir () (alias Jaber)Miejsce urodzenia: LatakiaPowiązany z Mahirem al-Assadem w związku z bojówkami Shabiha. Bezpośredni udział w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej oraz koordynowanie bojówek Shabiha.1.8.2011
34.Hayel () Al-Assad ()Zastępca Mahera al-Asada (komendanta oddziału żandarmerii wojskowej IV dywizji armii uczestniczącego w represjach)23.8.2011
35.Ali () Al-Salim () (alias Al-Saleem)Dyrektor biura zaopatrzenia syryjskiego ministerstwa obrony (biuro dokonuje wszystkich zakupów uzbrojenia dla armii syryjskiej)23.8.2011
36.Nizar Al-Assad ()Kuzyn Baszara al-Assada; wcześniej szef przedsiębiorstwa »Nizar Oilfield Supplies«Osoba stojąca bardzo blisko najważniejszych urzędników państwowych. Finansowanie bojówek Szabiha w prowincji Latakia.23.8.2011
37.Generał brygady Rafiq () (alias Rafeeq) Shahadah () (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)W syryjskim wywiadzie wojskowym kieruje wydziałem 293 (sprawy wewnętrzne) w Damaszku. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej Damaszku. Doradca prezydenta Baszara al-Assada w kwestiach strategicznych i sprawach wywiadu wojskowego.23.8.2011
38.Generał brygady Jamea () Jamea () (alias Jami Jami, Jame', Jami')Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w Dajr az-Zaur. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Dajr az-Zaur i Abu Kamal.23.8.2011
39.Hassan Bin-Ali Al-TurkmaniData urodzenia:. 1935 r.;

miejsce urodzenia: Aleppo

Zastępca wiceministra, były minister obrony, specjalny wysłannik prezydenta Baszara al-Assada.

Według doniesień zginął w bombardowaniu w dniu 18 lipca 2012 r.

23.8.2011
40.Muhammad () (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said () (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Bukhaytan ()Wicesekretarz regionalny Arabskiej Partii Socjalistycznej BAAS od roku 2005. w latach 2000-2005 dyrektor bezpieczeństwa narodowego regionalnej partii Baas. Były gubernator prowincji Hama (1998-2000). Bliski współpracownik prezydenta Baszara al-Assada oraz Mahera al-Assada. Należy do najważniejszych decydentów reżimu, jeżeli chodzi o represje wobec ludności cywilnej.23.8.2011
41.Ali () Douba ()Odpowiada za śmierć ofiar w prowincji Hama w roku 1980, został odwołany do Damaszku jako specjalny doradca prezydenta Baszara al-Assada.23.8.2011
42.Generał brygady Nawful () (alias Nawfal, Nofal) Al-Husayn () (alias Al-Hussain, Al-Hussein)Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w prowincji Idlib. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji Idlib.23.8.2011
43.Brygadier Husam () Sukkar ()Doradca prezydenta w sprawach bezpieczeństwa. Doradca prezydenta w sprawach represji i aktów przemocy stosowanych przez służby bezpieczeństwa wobec ludności cywilnej.23.8.2011
44.Generał brygady Muhammed () Zamrini ()Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w prowincji Hims. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji Hims.23.8.2011
45.Generał broni Munir () (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov () (alias Adnuf, Adanof)Data urodzenia: 1951 r.Zastępca szefa sztabu generalnego, operacji i szkoleń armii syryjskiej. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.23.8.2011
46.Generał brygady Ghassan () Khalil () (alias Khaleel)Kierownik wydziału informacyjnego Głównej Dyrekcji Wywiadu. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.23.8.2011
47.Mohammed () (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir () (alias Jaber)Miejsce urodzenia: LatakiaCzłonek bojówek Szabiha. Współpracownik Mahera al-Assada w sprawach związanych z Szabiha. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej oraz koordynował działania bojówek Szabiha.23.8.2011
48.Samir () Hassan ()Przedsiębiorca blisko współpracujący z Maherem al-Assadem. Wiadomo, ze gospodarczo wspiera reżim syryjski.23.8.2011
49.Fares () Chehabi () (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)Syn Ahmada Chehabi;

data urodzenia:

7.5.1972 r.

Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Aleppo. Wiceprzewodniczący Cham Holding. Wspiera gospodarczo reżim syryjski.2.9.2011
50.Tarif () Akhras (,) (alias Al Akhras)Data urodzenia:

2.6.1951 r.; miejsce urodzenia:

Homs [Hims] (Syria);

paszport syryjski nr 0000092405

Zamożny biznesmen czerpiący zyski dzięki reżimowi i wspierający go. Założyciel Akhras Group (towary, handel, przetwórstwo i logistyka) oraz były prezes Izby Handlowej w Hims. Bliskie powiązania handlowe z członkami rodziny prezydenta al-Assada. Członek zarządu Federacji Syryjskich Izb Handlowych. Zapewniał obiekty przemysłowe i mieszkalne, w których organizowano improwizowane obozy do przetrzymywania więźniów, a także wsparcie logistyczne dla reżimu (autobusy i ładowarki do czołgów).2.9.2011
51.Issam () Anbouba ()Prezes Anbouba for Agricultural Industries Co.;

data urodzenia: 1952 r.;

miejsce urodzenia: Homs, Syria

Zapewnia wsparcie finansowe dla aparatu represji oraz grup paramilitarnych dokonujących aktów przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii. Zapewnia obiekty (pomieszczenia, magazyny) służące jako improwizowane ośrodki przetrzymywania więźniów. Powiązania finansowe z wysokiej rangi urzędnikami syryjskimi.2.9.2011
52.Mazen () al-Tabba ()Data urodzenia:

01.01.1958;

miejsce urodzenia: Damaszek;

nr paszportu: 004415063, wygasa: 06.05.2015 (syryjski)

Wspólnik biznesowy Ihaba Makhloufa i Nizara al-Assada (objęty sankcjami w dniu 23.8.2011 r.); współwłaściciel, wraz z Ramim Makhloufem, Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services), spółki zajmującej się wymianą walut, która wspiera politykę Centralnego Banku Syrii.23.3.2012
53.Adib () Mayaleh ()Data urodzenia: 1955 r.;

miejsce urodzenia.: Daraa

Odpowiedzialny za ekonomiczne i finansowe wspieranie reżimu syryjskiego przy wykorzystaniu pełnionej przez niego funkcji prezesa Banku Centralnego Syrii.15.5.2012
54.Generał broni Jumah () Al-Ahmad () (alias Al-Ahmed)Dowódca sił specjalnych. Odpowiada za stosowanie przemocy wobec manifestantów w całej Syrii.14.11.2011
55.Pułkownik Lu'ai () (alias Louay) al-Ali ()Kierownik syryjskiego wywiadu wojskowego w Derze. Odpowiada za stosowanie przemocy wobec demonstrantów w Derze.14.11.2011
56.Generał dywizji Ali () Abdullah () (alias Abdallah) Ayyub ()Zastępca szefa sztabu głównego (personel i pracownicy). Odpowiada za stosowanie przemocy wobec manifestantów w całej Syrii.14.11.2011
57.Generał dywizji Jasim () (alias Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj () (alias Al-Freij)Szef sztabu głównego. Odpowiada za stosowanie przemocy wobec manifestantów w całej Syrii.14.11.2011
58.Generał Aous () (Aws) Aslan ()Data urodzenia: 1958 r.Dowódca batalionu w Gwardii Republikańskiej. Bliski współpracownik Mahera al-Assada oraz prezydenta al-Assada. Współodpowiedzialny za ataki na ludność cywilną w całej Syrii.14.11.2011
59.Generał Ghassan () Belal ()Generał dowodzący biurem rezerwy IV dywizji. Doradca Mahera al-Assada oraz koordynator działań sił bezpieczeństwa. Odpowiada za ataki na ludność cywilną w całej Syrii.14.11.2011
60.Abdullah () (alias Abdallah) Berri ()Przywódca bojówki rodziny Berri. Na czele prorządowej milicji uczestniczącej w atakach na ludność cywilną w Aleppo.14.11.2011
61.George () Chaoui ()Członek syryjskiej armii elektronicznej. Współodpowiedzialny za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie do przemocy wobec niej w całej Syrii.14.11.2011
62.Generał dywizji Zuhair () (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad ()Zastępca kierownika Generalnej Dyrekcji Wywiadowczej. Odpowiada za stosowanie przemocy w całej Syrii oraz zastraszanie i torturowanie manifestantów.14.11.2011
63.Amar () (alias Ammar) Ismael () (alias Ismail)Data urodzenia (dokładna lub orientacyjna):

3.4.1973;

miejsce urodzenia: Damaszek

Cywilny zwierzchnik syryjskiej armii elektronicznej (terytorialna służba wywiadu wojskowego). Współodpowiedzialny za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie do przemocy wobec niej w całej Syrii.14.11.2011
64.Mujahed () Ismail () (alias Ismael)Członek syryjskiej armii elektronicznej. Współodpowiedzialny za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie do przemocy wobec niej w całej Syrii.14.11.2011
65.Generał dywizji Nazih ()Wicedyrektor Generalnej Dyrekcji Wywiadowczej. Odpowiada za stosowanie przemocy w całej Syrii oraz zastraszanie i torturowanie manifestantów.14.11.2011
66.Kifah () Moulhem () (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim)Dowódca batalionu w IV dywizji. Odpowiada za atak na ludność cywilną w Dajr az-Zaur.14.11.2011
67.Generał dywizji Wajih () (alias Wajeeh) Mahmud ()Dowódca 18. dywizji zbrojnej. Odpowiada za przemoc wobec manifestantów w Homs.14.11.2011
68.Bassam () Sabbagh (,) (alias Al Sabbagh)Data urodzenia:

24.8.1959 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek.

adres: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus; [Damaszek];

paszport syryjski nr 004326765 wydany 2 listopada 2008 r., ważny do listopada 2014 r.

Doradca prawno-finansowy oraz prowadzący interesy Ramiego Makhloufa oraz Khaldouna Makhloufa. Wraz z Baszarem al-Assadem uczestniczył w finansowaniu osiedla w Latakii. Zapewnia reżimowi wsparcie finansowe.14.11.2011
69.Generał broni Talal () Mustafa () Tlass ()Zastępca szefa sztabu generalnego (logistyka i zaopatrzenie). Odpowiada za stosowanie przemocy wobec manifestantów w całej Syrii.14.11.2011
70.Generał dywizji Fu'ad () Tawil ()Zastępca kierownika wywiadu syryjskich sił lotniczych. Odpowiada za stosowanie przemocy w całej Syrii oraz zastraszanie i torturowanie manifestantów.14.11.2011
71.Bushra () Al-Assad () (alias Bushra Shawkat)Data urodzenia:

24.10.1960

Siostra Bashara Al Assada i małżonka Asifa Shawkata, z-cy szefa sztabu ds. bezpieczeństwa i wywiadu. Ze względu na bliskie więzy osobiste oraz nierozerwalne powiązania finansowe łączące ją z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem oraz innymi głównymi przedstawicielami reżimu syryjskiego, czerpie korzyści z tego reżimu i jest z nim powiązana23.3.2012
72.Asma () Al-Assad () (alias Asma Fawaz Al Akhras)Data urodzenia:

11.8.1975;

miejsce urodzenia: Londyn; Zjednoczone Królestwo;

paszport nr 707512830, wygasa 22.09.2020;

nazwisko panieńskie: Al Akhras

Żona Bashara Al Assada. Ze względu na bliskie więzy osobiste oraz nierozerwalne powiązania finansowe łączące ją z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem oraz innymi głównymi przedstawicielami reżimu syryjskiego, czerpie korzyści z tego reżimu i jest z nim powiązana23.3.2012
73.Manal () Al-Assad () (alias Manal Al Ahmad)Data urodzenia:

2.2.1970;

miejsce urodzenia: Damaszek;

nr paszportu (syryjski): 0000000914;

nazwisko panieńskie: Al Jadaan

Jest małżonką Mahera Al Assada, zatem czerpie korzyści z reżimu i jest z nim blisko powiązana.23.3.2012
74.Anisa () (alias Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad () (alias Anisah Al-Assad)Data urodzenia: 1934;

nazwisko panieńskie: Makhlouf

Matka prezydenta Al Assada. Ze względu na bliskie więzy osobiste oraz nierozerwalne powiązania finansowe łączące ją z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem, czerpie korzyści z reżimu syryjskiego i jest z nim powiązana.23.3.2012
75.Generał broni Fahid () (alias Fahd) Al-Jassim ()Szef sztabu. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs1.12.2011
76.Generał dywizji Ibrahim () Al-Hassan () (alias Al-Hasan)Zastępca szefa sztabu. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs1.12.2011
77.Brygadier Khalil () (alias Khaleel) Zghraybih (,) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)14. dywizja. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.1.12.2011
78.Brygadier Ali () Barakat ()103. brygada dywizji Gwardii Republikańskiej. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.1.12.2011
79.Brygadier Talal () Makhluf () (alias Makhlouf)103. brygada dywizji Gwardii Republikańskiej. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.1.12.2011
80.Brygadier Nazih () (alias Nazeeh) Hassun () (alias Hassoun)Wywiad wojskowych sił lotniczych. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.1.12.2011
81.Kapitan Maan () (alias Ma'an) Jdiid () (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)Gwardia prezydencka. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.1.12.2011
82.Mohammad () (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar () (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)Wydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.1.12.2011
83.Khald () (alias Khaled) Al-Taweel () (alias Al-Tawil)Wydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.1.12.2011
84.Ghiath () Fayad () (alias Fayyad)Wydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.1.12.2011
85.Generał brygady Jawdat () Ibrahim () Safi ()Dowódca 154. RegimentuWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w Damaszku i w jego okolicach, w tym w miejscowościach Mo'adamiyeh, Abasiyeh, Duma.23.1.2012
86.Generał dywizji Muhammad () (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali () DurghamDowódca 4. DywizjiWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w Damaszku i w jego okolicach, w tym w miejscowościach Mo'adamiyeh, Abasiyeh, Duma.23.1.2012
87.Generał dywizji Ramadan () Mahmoud () Ramadan ()Dowódca 35. Regimentu Sił SpecjalnychWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowościach Banijas i Dara.23.1.2012
88.Generał brygady Ahmed () (alias Ahmad) Yousef () (alias Youssef) Jarad () (alias Jarrad)Dowódca 132. BrygadyWydał żołnierzom rozkaz strzelania - także z broni maszynowej i działek przeciwlotniczych - do protestujących w miejscowości Dara.23.1.2012
89.Generał dywizji Naim () (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem () Suleiman ()Dowódca 3. DywizjiWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Duma.23.1.2012
90.Generał brygady Jihad () Mohamed () (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan ()Dowódca 65. BrygadyWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Duma.23.1.2012
91.Generał dywizji Fo'ad () (alias Fouad, Fu'ad) Hamoudeh () (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)Dowódca operacji wojskowych w miejscowości IdlibWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Idlib na początku września 2011 r.23.1.2012
92.Generał dywizji Bader () Aqel ()Dowódca sił specjalnychWydał żołnierzom rozkazy zbierania zwłok i przekazywania ich służbom wywiadu ("mukhabarat"); odpowiedzialny za akty przemocy w miejscowości Bukamal.23.1.2012
93.Generał brygady Ghassan () Afif () (alias Afeef)Dowódca z 45. RegimentuDowódca operacji wojskowych w miejscowościach Homs, Baniyas i Idlib23.1.2012
94.Generał brygady Mohamed () (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf () (alias Maarouf, Ma'ruf)Dowódca z 45. RegimentuDowódca operacji wojskowych w miejscowości Homs. Wydał rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Homs.23.1.2012
95.Generał brygady Yousef () Ismail () (alias Ismael)Dowódca 134. BrygadyWydał żołnierzom rozkaz ostrzeliwania domów i ludzi znajdujących się na dachach podczas odbywającego się w miejscowości Talbiseh pogrzebu protestujących zabitych poprzedniego dnia.23.1.2012
96.Generał brygady Jamal () Yunes () (alias Younes)Dowódca 555. RegimentuWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Mo'adiamiyeh.23.1.2012
97.Generał brygady Mohsin () Makhlouf ()Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Al-Herak.23.1.2012
98.Generał brygady Ali () DawwaWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Al-Herak23.1.2012
99.Generał brygady Mohamed () (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor () (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)Dowódca 106. Brygady, Gwardia PrezydenckaWydał żołnierzom rozkaz bicia protestujących kijami i następnie aresztowania protestujących. Odpowiedzialny za represje wobec uczestników pokojowych demonstracji w miejscowości Duma.23.1.2012
100.Generał dywizji Suheil () (alias Suhail) Salman () Hassan ()Dowódca 5. DywizjiWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w prowincji Dara.23.1.2012
101.Wafiq () (alias Wafeeq) Nasser ()Szef oddziału regionalnego w miejscowości As-Suwajda (Wydział Wywiadu Wojskowego)Szef oddziału wywiadu wojskowego w miejscowości As-Suwajda odpowiedzialny za arbitralne zatrzymania i torturowanie zatrzymanych w miejscowości As-Suwajda.23.1.2012
102.Ahmed () (alias Ahmad) Dibe () (alias Dib, Deeb)Szef oddziału regionalnego w miejscowości Dara (Dyrektoriat ds. Bezpieczeństwa Ogólnego)Szef regionalnego oddziału Dyrektoriatu ds. Bezpieczeństwa Ogólnego w miejscowości Dara odpowiedzialny za arbitralne zatrzymania i torturowanie zatrzymanych w miejscowości Dara.23.1.2012
103.Makhmoud () (alias Mahmoud) al-Khattib () (alias Al-Khatib, Al-Khateeb)Szef wydziału śledczego (Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Politycznego)Szef wydziału śledczego Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie zatrzymanych.23.1.2012
104.Mohamed () (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat () (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim ()Szef wydziału operacyjnego (Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Politycznego)Szef oddziału operacyjnego Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie zatrzymanych.23.1.2012
105.Nasser () (alias Naser) Al-Ali () (alias generał brygady Nasr al-Ali)Szef oddziału regionalnego w miejscowości Dara (Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Politycznego)Szef regionalnego oddziału Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego w miejscowości Dara odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie zatrzymanych. Kieruje lokalizacją w Deraa od kwietnia 2012 roku (były szef wydziału w Homs) Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego.23.1.2012
106.Dr Wael () Nader () Al -Halqi () (alias Al-Halki)Data urodzenia: 1964 r.;

miejsce urodzenia: prowincja Daraa.

Premier i były minister zdrowia. Jako premier ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.27.2.2012
107.Mohammad () (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim () Al-Sha'ar () (alias Al-Chaar, Al-Shaar) (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)Data urodzenia:. 1956 r.;

miejsce urodzenia: Aleppo

Minister spraw wewnętrznych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.1.12.2011
108.Dr. Mohammad () (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (,)Data urodzenia:

1945 r.; miejsce urodzenia: Damaszek

Minister finansów. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.1.12.2011
109.Imad () Mohammad () (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis () (alias Imad Mohammad Dib Khamees)Data urodzenia:

1.8.1961 r.

miejsce urodzenia: okolice Damaszku

Minister ds. Energii Elektrycznej. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.23.3.2012
110.Omar () Ibrahim () Ghalawanji ()Data urodzenia: 1954 r.

miejsce urodzenia: Tartous

Wicepremier, minister ds. usług, minister administracji lokalnej. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.23.3.2012
111.Joseph () (alias Josef) Suwaid () (alias Swaid) (alias Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)Data urodzenia: 1958 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.23.3.2012
112.Inż. Hussein () (alias Hussain) Mahmoud () Farzat () (alias Hussein Mahmud Farzat)Data urodzenia: 1957 r.;

miejsce urodzenia: Hama.

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.23.3.2012
113.Mansour () Fadlallah () Azzam () (alias Mansur Fadl Allah Azzam)Data urodzenia: 1960 r.;

miejsce urodzenia: prowincja Sweida.

Minister ds. prezydenckich. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.27.2.2012
114.Dr Emad () Abdul-Ghani () Sabouni () (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)Data urodzenia: 1964 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek.

Minister ds. telekomunikacji i technologii. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.27.2.2012
115.Generał Ali () Habib () (alias Habeeb) Mahmoud ()Data urodzenia.: 1939 r.;

miejsce urodzenia: Tartous.

Były minister obrony. Powiązany z reżimem syryjskim i armią syryjską; współodpowiedzialny za ich brutalne represje wobec ludności cywilnej.1.8.2011
116.Tayseer () Qala () Awwad ()Data urodzenia: 1943 r.; miejsce urodzenia:

Damaszek

Były minister sprawiedliwości. Powiązany z reżimem syryjskim; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.23.9.2011
117.Dr Adnan () Hassan () Mahmoud ()Data urodzenia: 1966 r.;

miejsce urodzenia.: Tartous

Były minister informacji. Powiązany z reżimem syryjskim; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.23.9.2011
118.Dr Mohammad () (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal () Al-Shaar () (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)Data urodzenia: 1956 r.; miejsce urodzenia:

Aleppo

Były minister gospodarki i handlu. Powiązany z reżimem syryjskim; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.1.12.2011
119.Sufian () Allaw ()Data urodzenia: 1944 r.;

miejsce urodzenia: Bukamal, Deir Ezzor.

Były minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.27.2.2012
120.Dr Adnan () Slakho ()Data urodzenia: 1955 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek.

Były minister przemysłu. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.27.2.2012
121.Dr Saleh () Al-Rashed ()Data urodzenia: 1964 r.;

miejsce urodzenia: prowincja Aleppo.

Były minister edukacji. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.27.2.2012
122.Dr Fayssal () (alias Faysal) Abbas ()Data urodzenia: 1955 r.;

miejsce urodzenia: prowincja Hama.

Były minister transportu. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.27.2.2012
123.Ghiath () Jeraatli () (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)Data urodzenia: 1950 r.;

miejsce urodzenia: Salamiya

Były minister stanu. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.23.3.2012
124.Yousef () Suleiman () Al-Ahmad () (alias Al-Ahmed)Data urodzenia: 1956 r.;

miejsce urodzenia: Hasaka

Były minister stanu. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.23.3.2012
125.Hassan (,) al-Sari ()Data urodzenia: 1953 r.;

miejsce urodzenia: Hama

Były minister stanu. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.23.3.2012
126.Bouthaina () Shaaban ()(alias Buthaina Shaaban)

Data urodzenia: 1952 r.; miejsce urodzenia: Homs, Syria

Od lipca 2008 r. doradczyni prezydenta ds. polityki i mediów; powiązana zatem z brutalnymi rozprawami ze społeczeństwem.26.6.2012
127.Generał brygady Sha'afiq () (alias Shafiq, Shafik) Masa () (alias Massa)Szef 215 wydziału (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie zatrzymanych opozycjonistów. Uczestniczy w represjach wymierzonych w ludność cywilną.24.7.2012
128.Generał brygady Burhan () Qadour () (alias Qaddour, Qaddur)Szef wydziału 291 (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
129.Generał brygady Salah () Hamad ()Zastępca szefa 291 wydziału wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
130.General brygady Muhammad () (lub Mohammed) Khallouf () (alias Abou Ezzat)Szef wydziału 235 o nazwie "Palestyna" (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych, który jest centralnym elementem wojskowego aparatu opresji. Uczestniczy bezpośrednio w represjach wymierzonych w opozycjonistów. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
131.Generał dywizji Riad () (alias Riyad) al-Ahmed () (alias Al-Ahmad)Zastępca szefa wydziału w Latakii wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie i zabójstwa opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
132.Generał brygady Abdul Salam (,,) Fajr Mahmoud ()Szef wydziału w Bab Touma (Damaszek) wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
133.Generał brygady Jawdat () al-Ahmed () (alias Al-Ahmad)Szef wydziału w Homs (Hims) wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
134.Pułkownik Qusay () Mihoub ()Szef wydziału w Deraa (Dara) (oddelegowany z Damaszku do Deraa wraz z rozpoczęciem się manifestacji w tym mieście) wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
135.Pułkownik Suhail () (alias Suheil) Al-Abdullah () (alias Al- Abdallah)Szef wydziału w Latakii wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
136.Generał brygady Khudr () Khudr ()Szef wydziału w Latakii wywiadu ogólnego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
137.Generał brygady Ibrahim () Ma'ala () (alias Maala, Maale)Szef wydziału 285 (Damaszek) wywiadu ogólnego (zastąpił pod koniec 2011 roku gen. bryg. Hussama Fendiego). Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
138.Generał brygady Firas () Al-Hamed () (alias Al-Hamid)Szef wydziału 318 w Homs (Hims) wywiadu ogólnego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
139.Generał brygady Hussam () (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa () (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)Od kwietnia 2012 roku (zastąpił gen. bryg. Nasra al-Alego) szef wydziału w Homs Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
140.Generał brygady Taha () Taha ()Szef wydziału w Latakii Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
141.Bassel () (alias. Basel) Bilal ()Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjonistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym w Idlibie.24.7.2012
142.Ahmad () (alias Ahmed) Kafan ()Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjonistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym w Idlibie.24.7.2012
143.Bassam () al-Misri ()Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjonistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym w Idlibie.24.7.2012
144.Ahmed () (alias Ahmad) al-Jarroucheh () (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)Data urodzenia: 1957 r.Dyrektor wydziału zewnętrznego wywiadu ogólnego (wydział 279). Z tego tytułu odpowiada za komórki wywiadu ogólnego w ambasadach Syrii. Bierze bezpośredni udział w represjonowaniu opozycjonistów przez władze syryjskie, a w szczególności zajmuje się represjami wobec opozycji syryjskiej na uchodźstwie.24.7.2012
145.Michel () Kassouha () (alias Kasouha) (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)Data urodzenia:

1.2.1948 r.

Członek syryjskich służb bezpieczeństwa Syrii od początku lat 70-tych. Brał udział w walce z opozycją we Francji i w Niemczech. Od 2006 roku odpowiada za stosunki zewnętrzne wydziału 273 wywiadu ogólnego Syrii. Dawny funkcjonariusz, był bliskim współpracownikiem szefa wywiadu ogólnego, Alego Mamlouka, jednego z najważniejszych funkcjonariuszy reżimowych służb bezpieczeństwa, objętego przez UE środkami ograniczającymi od dnia 9 maja 2011 roku. Bezpośrednio wspiera represje realizowane przez reżim przeciwko opozycjonistom, a w szczególności zajmuje się represjami wobec opozycji syryjskiej na uchodźstwie.24.7.2012
146.Generał Ghassan () Jaoudat () Ismail () (alias Ismael)Data urodzenia: 1960 r.;

miejsce pochodzenia: Derikich, region miasta Tartous.

Odpowiedzialny za wydział misji wywiadu Wojsk Lotniczych, który zarządza, we współpracy z wydziałem operacji specjalnych, elitarnymi oddziałami wywiadu Wojsk Lotniczych, odgrywającymi istotną rolę w represjach stosowanych przez reżim. W związku z tym Ghassan Jaoudat Ismail jest członkiem kadr wojskowych, które bezpośrednio realizują reżimowe represje wobec opozycji.24.7.2012
147.Generał Amer () al-Achi () (alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi)Absolwent szkoły wojskowej w Aleppo, kieruje wydziałem informacji wywiadu Wojsk Lotniczych (od roku 2012), bliski współpracownik Daouda Rajaha, syryjskiego ministra obrony. Z racji funkcji pełnionych w wywiadzie Wojsk Lotniczych Amer al-Achi jest zaangażowany w represje wobec opozycji syryjskiej.24.7.2012
148.Generał Mohammed () (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali () Nasr () (lub Mohammed Ali Naser)Data urodzenia: ok. 1960 r.Bliski współpracownik Mahera Al Assad, młodszego brata prezydenta. Najważniejszy etap swojej kariery spędził w Gwardii Republikańskiej. W 2010 roku wstąpił do wydziału wewnętrznego (lub wydziału 251) wywiadu ogólnego, który zajmuje się walką z opozycją polityczną. Jako członek jego ścisłego kierownictwa generał Mohammed Ali bierze bezpośredni udział w represjach wymierzonych w opozycjonistów.24.7.2012
149.Generał Issam () Hallaq ()Szef sztabu Wojsk Lotniczych od 2010 roku. Zawiaduje operacjami lotniczymi wymierzonymi w opozycję.24.7.2012
150.Ezzedine () Ismael () (alias Ismail)Data urodzenia: połowa lat 40-tych (prawdopodobnie 1947 rok);

miejsce urodzenia: Bastir, region miasta Dżabla.

Emerytowany generał i dawny funkcjonariusz wywiadu Wojsk Lotniczych, na których czele stanął na początku pierwszej dekady XXI wieku. W 2006 roku został mianowany doradcą politycznym i ds. bezpieczeństwa prezydenta. Jako doradca polityczny i ds. bezpieczeństwa prezydenta Syrii Ezzedine Ismael jest zaangażowany w reżimową politykę represji wymierzonych w opozycję.24.7.2012
151.Samir () (alias Sameer) Joumaa () (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)Data urodzenia: ok. 1962 r.Od prawie 20 lat jest szefem gabinetu Muhammada Nasifa Khayrbika, jednego z głównych doradców ds. bezpieczeństwa przy Bacharze al-Assadzie (który zajmuje oficjalnie stanowisko asystenta wiceprezydenta Faruqa Al Shar'a). Z uwagi na bliską współpracę z Bacharem al-Asadem i Muhammadem Nasifem Khayrbikem Samir Joumaa jest zaangażowany w reżimową politykę represji wymierzonych w opozycjonistów.24.7.2012
152.Dr Qadri () (alias Kadri) Jamil () (alias Jameel)Wicepremier, minister ds. gospodarczych, minister ds. handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
153.Waleed () (alias Walid) Al Mo'allem () (alias Al Moallem, Muallem)Wicepremier, minister spraw zagranicznych i ds. ekspatriantów. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
154.Generał dywizji Fahd () Jassem () Al Freij () (alias Al-Furayj)Minister obrony i dowódca wojskowy. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
155.Dr Mohammad () (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar () (alias Abd al-Sattar) Al Sayed () (alias Al Sayyed)Minister ds. fundacji religijnych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
156.Inż. Hala () Mohammad () (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed)Al Nasser ()Minister turystyki. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
157.Inż. Bassam () Hanna ()Minister Zasobów Wodnych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
158.Inż. Subhi () Ahmad () Al Abdallah () (alias Al-Abdullah)Minister rolnictwa i reformy rolnej. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
159.Dr Mohammad () (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya () (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla () (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)Minister szkolnictwa wyższego. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
160.Dr Hazwan Al Wez (alias Al Wazz)Minister edukacji. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
161.Dr Mohamad () (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer () (alias Dhafer) Mohabak () (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)Minister gospodarki i handlu zagranicznego. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
162.Dr Mahmoud () Ibraheem () (alias Ibrahim) Sa'iid () (alias Said, Sa'eed, Saeed)Minister transportu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
163.Dr Safwan () Al Assaf ()Minister mieszkalnictwa i rozwoju miast. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
164.Inż. Yasser () (alias Yaser) Al Siba'ii () (alias Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)Minister robót publicznych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
165.Inż. Sa'iid () (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi () (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi ()Minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
166.Dr Lubana () (alias Lubanah) Mushaweh () (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)Data urodzenia: 1955 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek

Minister kultury. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
167.Dr Jassem () (alias Jasem) Mohammad () (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria ()Data urodzenia: 1968 r.Minister pracy i spraw społecznych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
168.Omran () Ahed () Al Zu'bi () (alias Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)Data urodzenia:

27.9.1959;

miejsce urodzenia: Damaszek

Minister informacji. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
169.Dr Adnan () Abdo () (alias Abdou) Al Sikhny () (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)Minister przemysłu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
170.Najm () (alias Nejm) Hamad () Al Ahmad () (alias Al-Ahmed)Minister sprawiedliwości. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
171.Dr Abdul Salam (,,) Al. Nayef ()Minister zdrowia. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
172.Dr Ali () Heidar () (alias Haidar, Heydar, Haydar)Sekretarz stanu ds. pojednania narodowego. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
173.Dr Nazeera () (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah () Sarkees () (alias Sarkis)Sekretarz stanu ds. środowiska. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
174.Mohammad () Turki () Al Sayed ()Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
175.Najm-eddin () (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit () (alias Khrait)Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
176.Abdullah () (alias Abdallah) Khaleel () (alias Khalil) Hussein () (alias Hussain)Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
177.Jamal () Sha'ban () (alias Shaaban) Shaheen ()Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
178.Sulieman () Maarouf () (alias Suleiman Maarouf, Sulayman Ma'ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)Paszport: posiada paszport Zjednoczonego Królestwa.Biznesmen blisko związany z rodziną prezydenta al-Assada. Posiada akcje umieszczonej w wykazie stacji telewizyjnej Addounia TV. Blisko związany z umieszczonym w wykazie Muhammadem Nasifem Khayrbikiem. Wspiera reżim syryjski.16.10.2012
179.Razan () Othman ()Żona Ramiego Makhloufa, córka Waleeda (alias Walida) Othmana;

data urodzenia: 31 stycznia 1977 r.;

miejsce urodzenia: prowincja Latakia.

dokument tożsamości nr: 06090034007

Ma bliskie powiązania osobiste i finansowe z Ramim Makhloufem (kuzynem prezydenta Bashara Al-Assada, zapewniającym reżimowi główne źródło finansowania), który został umieszczony w wykazie. Z tego względu jest powiązana z reżimem syryjskim i czerpie z niego zyski.16.10.2012"

B. Podmioty

NazwaDane identyfikacyjnePowodyData

umieszczenia

w wykazie

1.Bena Propertieskontrolowany przez Ramiego Makhloufa; finansuje reżim.23.6.2011
2.Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)P.O. Box 108,

Damaszek,

tel.: 963 112110059 /

963 112110043,

faks: 963 933333149

kontrolowany przez Ramiego Makhloufa; finansuje reżim.23.6.2011
3.Hamcho International (alias Hamsho International Group)Baghdad Street,

Po Box 8254,

Damaszek,

tel.: 963 112316675

Faks: 963 112318875

Strona internetowa:

www.hamshointl.com

e-mail: info@hamshointl.com oraz

hamshogroup@yahoo.com

kontrolowany przez Mohameda Hamcho lub Hamsho; finansuje reżim.23.6.2011
4.Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)Przedsiębiorstwo robót publicznych kontrolowane przez Riyada Shalisha i Ministerstwo Obrony; finansuje reżim.23.6.2011
5.Dyrekcja bezpieczeństwa politycznegoSyryjski urząd państwowy bezpośrednio zaangażowany w represje.23.8.2011
6.Dyrekcja wywiadu ogólnegoSyryjski urząd państwowy bezpośrednio zaangażowany w represje.23.8.2011
7.Dyrekcja wywiadu wojskowegoSyryjski urząd państwowy bezpośrednio zaangażowany w represje.23.8.2011
8.Urząd wywiadu sił powietrznychSyryjski urząd państwowy bezpośrednio zaangażowany w represje.23.8.2011
9.Jednostka IRGC Qods (znana też pod nazwą Quds)Teheran, IranJednostka Qods (lub Quds) to wyspecjalizowana jednostka irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Uczestniczy w zapewnianiu syryjskiemu reżimowi sprzętu i wsparcia, pomagając Syrii w dławieniu protestów. Zapewniała syryjskim służbom bezpieczeństwa pomoc techniczną, sprzęt i wsparcie w tłumieniu ruchów protestacyjnych ludności cywilnej.23.8.2011
10.Mada TransportJednostka zależna holdingu Cham

(Sehanya Dara'a Highway,

PO Box 9525

Tel.: 00 963 11 99 62)

Podmiot gospodarczy finansujący reżim.2.9.2011
11.Cham Investment Group (Grupa Inwestycyjna Cham)Jednostka zależna holdingu Cham

(Sehanya Dara'a Highway,

PO Box 9525

Tel.: 00 963 11 99 62)

Podmiot gospodarczy finansujący reżim.2.9.2011
12.Real Estate BankInsurance Bldg- Yousef Al-azmeh

sqr.

Damaszek

P.O. Box: 2337

Damaszek Syryjska Republika

Arabska

tel. (+963) 11 2456777 i 2218602

Faks: (+963) 11 2237938

i 2211186,

e-mail:

Publicrelations@reb.sy,

strona internetowa: www.reb.sy

Bank państwowy zapewniający wsparcie finansowe reżimowi.2.9.2011
13.Addounia TV (alias Dounia TV)tel.: +963-11-5667274; +963-11-5667271; faks: +963-11-5667272; strona internetowa: http://www.addounia.tvAddounia TV podburzała do stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.23.9.2011
14.Cham HoldingCham Holding Building Daraa

Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif

Dimashq - Syria

P.O Box 9525;

Tel +963 (11) 9962;

+963 (11) 668 14000;

+963 (11) 673 1044;

Faks +963 (11) 673; 1274

E-mail: info@chamholding.sy

strona internetowa: www.

chamholding.sy

kontrolowany przez Ramiego Makhloufa; największa spółka holdingowa w Syrii, czerpie korzyści z reżimu i go wspiera23.9.2011
15.El-Tel Co. (inna nazwa: El-Tel Middle East Company)Adres: Dair Ali Jordan Highway,

P.O. Box 13052,

Damaszek - Syria

Tel. +963-11-2212345;

faks +963-11-44694450;

e-mail: sales@eltelme.com

Strona internetowa: www.eltelme.

com

Produkcja i dostawa wież łączności i wież przekaźnikowych oraz innego wyposażenia dla armii syryjskiej.23.9.2011
16.Ramak Constructions Co.Adres: Daa'ra Highway, Damaszek, Syria, tel.: + 963-11-6858111; Tel. komórkowy: +963-933-240231;Budowa koszar, posterunków granicznych i innych budynków na potrzeby armii.23.9.2011
17.Souruh Company (inna nazwa: SOROH Al Cham Company)Adres: Adra Free Zone Area

Damaszek - Syria

Tel: + 963-11-5327266;

Tel. komórkowy:

+963-933-526812;

+963-932-878282;

Faks: +963-11-5316396;

E-mail: sorohco@gmail.com

Strona internetowa: http://sites.

google.com/site/sorohco

Inwestowanie w lokalne wojskowe projekty przemysłowe, produkcja części do broni oraz powiązanych elementów. Całość udziałów w spółce należy do Ramiego Makhloufa.23.9.2011
18.SyriatelThawra Street, Ste Building VI piętro, BP 2900,

tel.: +963 11 61 26 270; Faks: (+963 11) 23 73 97 19; E-mail: info@syriatel.com.sy; Strona internetowa: http://syriatel. sy/

kontrolowany przez Ramiego Makhloufa; wspiera finansowo reżim: na podstawie umowy licencyjnej przekazuje rządowi 50 % zysków23.9.2011
19.Cham Press TVAl Qudsi building, II piętro -Baramkeh - Dama, tel.: +963 11 2260805; faks: +963 11 2260806; E-mail: mail@champress.com Strona internetowa: www.champress.netKanał telewizyjny uczestniczący w kampaniach dezinformacyjnych i podżegających do przemocy wobec manifestantów.1.12.2011
20.Al WatanAl Watan Newspaper -Damaszek - Duty Free Zone, tel.: 00963 11 2137400; faks: 00963 11 2139928Dziennik uczestniczący w kampaniach dezinformacyjnych i podżegających do przemocy wobec manifestantów.1.12.2011
21.Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (alias: Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de KabounBarzeh Street, PO Box 4470, DamasWspomaga armię syryjską w zakupie ekwipunku służącego bezpośrednio do obserwacji i represjonowania manifestantów.1.12.2011
22.Business LabMaysat Square, Al Rasafi Street

Bldg. 9,

PO Box 7155,

Damaszek

Tel.: 963112725499

Faks: 963112725399

Spółka-parawan do zakupu niebezpiecznego ekwipunku przez CERS.1.12.2011
23.Industrial SolutionsBaghdad Street 5,

PO Box 6394,

Damaszek,

tel./faks: 63114471080;

Spółka-parawan do zakupu niebezpiecznego ekwipunku przez CERS.1.12.2011
24.Mechanical Construction Factory (MCF) P.O.Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, DamasSpółka-parawan do zakupu niebezpiecznego ekwipunku przez CERS.1.12.2011
25.Syronics - Syrian Arab Co. for Electronic IndustriesKaboon Street,

P.O.Box 5966,

Damaszek

Tel.: +963-11-5111352

Faks: +963-11-5110117

Spółka-parawan do zakupu niebezpiecznego ekwipunku przez CERS.1.12.2011
26.Handasieh - Organization for Engineering IndustriesP.O.Box 5966,

Abou Bakr Al Seddeq Str.

Damaszek

oraz PO BOX 2849

Al-Moutanabi Street,

Damaszek

oraz PO BOX 21120

Baramkeh,

Damaszek

tel.: 963112121816;

963112121834; 963112214650;

963112212743; 963115110117;

Spółka-parawan do zakupu niebezpiecznego ekwipunku przez CERS.1.12.2011
27.Syria Trading Oil Company (Sytrol)Siedziba premiera, 17 Street, Nissan, Damaszek, Syria.Spółka państwowa odpowiadająca za całość transportu ropy z Syrii. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.1.12.2011
28.General Petroleum Corporation (GPC)New Sham - Building of Syrian Oil

Company,

PO Box 60694,

Damaszek, Syria

BOX: 60694;

Tel: 963113141635;

Faks: 963113141634;

E-mail: info@gpc-sy.com

Państwowa spółka naftowa. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.1.12.2011
29.Al Furat Petroleum CompanyDummar - New Sham - Western

Dummar 1st. Island - Property

2299- AFPC Building

P.O. Box 7660

Damaszek - Syria.

tel.: 00963-11- (6183333);

00963-11- (31913333);

Faks: 00963-11- (6184444);

00963-11- (31914444);

afpc@afpc.net.sy

Spółka joint venture będąca w 50 % własnością GPC. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.1.12.2011
30.Industrial BankDar Al Muhanisen Building, VII

piętro, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572

Damaszek, Syria.

tel.: +963 11-222-8200.

+963 11 -222 -7910

Faks: +963 11-222-8412

Bank państwowy. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.23.1.2012
31.Popular Credit BankDar Al Muhanisen Building, VI piętro, Maysaloun Street, Damaszek, Syria. tel.: +963 11-222-7604; +963 11 -221 -8376; Faks: +963 11-221-0124;Bank państwowy. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.23.1.2012
32.Saving BankSyria-Damascus - Merjah - Al-Furat St. P.O. Box: 5467 Faks: 224 4909 - 245 3471 Tel: 222 8403 e-mail:

s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Bank państwowy. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.23.1.2012
33.Agricultural Cooperative BankAgricultural Cooperative Bank Buil-

ding, Damascus Tajhez,

P.O. Box 4325,

Damaszek, Syria.

tel.: +963 11-221-3462;

+963 11 -222 -1393

Faks: +963 11-224-1261

Strona internetowa: www.

agrobank.org

Bank państwowy. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.23.1.2012
34.Syrian Lebanese Commercial BankSyrian Lebanese Commercial Bank

Building, VI piętro, Makdessi Street,

Hamra,

P.O. Box 11-8701,

Bejrut, Liban.

tel.: +961 1 -741666

faks: +961 1-738228;

+961 1-753215;

+9611-736629

Strona internetowa: www.slcb.com.

lb

Jenostka zależna Commercial Bank of Syria, umieszczonego w wykazie. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.23.1.2012
35.Deir ez-Zur Petroleum CompanyDar Al Saadi Building 1st, V I VI

piętro Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120

Damaszek Syria

Tel.: +963 11-662-1175;

+963 11 -662 -1400

Faks: +963 11-662-1848

Spółka joint venture GPC. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.23.1.2012
36.Ebla Petroleum CompanyCentrala Mazzeh Villat Ghabia Dar

Es Saada 16,

P.O. Box 9120,

Damaszek, Syria

Tel.: +963 116691100

Spółka joint venture GPC. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.23.1.2012
37.Dijla Petroleum CompanyBuilding No. 653 - I piętro, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damaszek, SyriaSpółka joint venture GPC. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.23.1.2012
38.Centralny Bank SyriiSyria, Damascus, Sabah Bahrat

Square

Adres: Altjreda al Maghrebeh

square,

Damaszek, Syria,

P.O.Box: 2254

Wspiera finansowo reżim.27.2.2012
39.Syrian Petroleum companyAdres: Dummar Province, Expan-

sion Square, Island 19-Building 32

P.O. BOX: 2849 lub 3378,

tel.: 00963-11-3137935 lub

3137913,

faks: 00963-11-3137979 lub

3137977

E-mail: spccom2@scs-net.org lub

spccom1@scs-net.org

Strony internetowe: www.spc.com.

om www.spc-sy.com

Państwowa spółka naftowa. Wspiera finansowo reżim syryjski.23.3.2012
40.Mahrukat Company (syryjska spółka zajmująca się magazynowaniem i dystrybucją produktów ropopochodnych)Siedziba: Damaszek - Al Adawi st.,

Petroleum building;

Faks: 00963-11/4445796.

Tel.: 00963-11/44451348 -

4451349;

E-mail: mahrukat@net.sy

Strona internetowa:

http://www.mahrukat.gov.sy/

indexeng.php

Państwowa spółka naftowa. Wspiera finansowo reżim syryjski.23.3.2012
41.General Organisation of TobaccoSalhieh Street 616, Damaszek, SyriaWspiera gospodarczo reżim syryjski. Państwo syryjskie jest jedynym właścicielem General Organisation of Tobacco. Zyski wytwarzane przez tę organizację - w tym ze sprzedaży licencji na handel zagranicznymi markami wyrobów tytoniowych oraz z podatków nałożonych na import zagranicznych marek wyrobów tytoniowych - są przekazywane państwu syryjskiemu.15.5.2012
42.Ministerstwo ObronyAdres: Umayyad Square,

Damaszek

Tel.: +963-11-7770700

Dział rządu syryjskiego bezpośrednio zaangażowany w represje.26.6.2012
43.Ministerstwo Spraw WewnętrznychAdres: Merjeh Square,

Damaszek

Tel.: +963-11-2219400,

+963-11-2219401,

+963-11-2220220,

+963-11-2210404

Dział rządu syryjskiego bezpośrednio zaangażowany w represje.26.6.2012
44.Syryjskie Biuro Bezpieczeństwa NarodowegoDział rządu syryjskiego i część partii Baas. Bezpośrednio zaangażowane w represje. Poleciło syryjskim służbom bezpieczeństwa zastosować daleko posunięte środki przeciwko demonstrantom.26.6.2012
45.Syria International Islamic Bank (SIIB) (alias Syrian International Islamic Bank; alias SIIB)Siedziba: Syria International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area, P.O. Box 35494, Damaszek, Syria Alt. Siedziba: Box 35494, Mezza'h Vellat Sharqia'h, obok Konsulatu Arabii Saudyjskiej, Damaszek, SyriaDziałał jako przykrywka dla Banku Handlowego Syrii, co pozwoliło temu drugiemu na obejście sankcji nałożonych na niego przez UE. Od 2011 do 2012 r. SIIB w zakamuflowany sposób pośredniczył w udostępnieniu finansowania wartego prawie 150 mln USD w imieniu Banku Handlowego Syrii. Transakcje finansowe dokonane rzekomo przez SIIB zostały w rzeczywistości dokonane przez Bank Handlowy Syrii. Prócz współpracy z Bankiem Handlowym Syrii w obchodzeniu sankcji w 2012 r. SIIB umożliwił dokonanie wielu znacznych płatności na rzecz Syryjsko-Libańskiego Banku Handlowego, innego banku już umieszczonego przez UE w wykazie. W ten sposób SIIB przyczynił się do zapewniania reżimowi syryjskiemu wsparcia finansowego.26.6.2012
46.General Organisation of Radio and TV (alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; alias General Radio and Television Corporation; alias Radio and Television Corporation; alias GORT)Adres: Al Oumaween Square,

P.O. Box 250,

Damaszek, Syria.

Tel. (963 11) 223 4930

Agencja państwowa podległa syryjskiemu Ministerstwu Informacji, jako taka wspiera i propaguje jego politykę informacyjną. Odpowiedzialna za działalność syryjskich publicznych kanałów telewizyjnych, dwóch naziemnych i jednego satelitarnego, oraz za rządowe rozgłośnie radiowe. GORT podżegała do przemocy wobec syryjskiej ludności cywilnej, działając jako narzędzie propagandowe reżimu Assada i dezinformując.26.6.2012
47.Syrian Company for Oil Transport (alias Syrian Crude Oil Transportation Company; alias 'SCOT'; alias 'SCOTRACO')Banias Industrial Area, Latakia

Entrance Way,

P.O. Box 13,

Banias, Syria;

strona internetowa: www.scot-syria.com;

Email: scot50@scn-net.org

Publiczne przedsiębiorstwo paliwowe. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.26.6.2012
48.Drex Technologies S.A.Data zarejestrowania: 4 lipca

2000 r.,

nr w rejestrze:

394678,

dyrektor: Rami Makhlouf,

zarejestrowany przedstawiciel:

Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies jest w całości własnością Ramiego Makhloufa, który figuruje w wykazie osób objętych sankcjami za wspieranie finansowe reżimu syryjskiego. Rami Makhlouf wykorzystuje Drex Technologies do kontrolowania swoich międzynarodowych aktywów finansowych i zarządzania nimi - w tym większościowego pakietu udziałów w SyriaTel, która figurowała już w unijnym wykazie, ponieważ również finansowo wspierała reżim syryjski.24.7.2012
49.Cotton Marketing OrganisationAdres: Bab Al-Faraj

P.O. Box 729,

Aleppo

Tel.: +96321 2239495/6/7/8

Cmo-aleppo@mail.sy

www.cmo.gov.sy

Przedsiębiorstwo państwowe. Wspiera gospodarczo reżim syryjski.24.7.2012
50.Syrian Arab Airlines (alias SAA, alias Syrian Air)Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damaszek, Syria Tel.: +963112240774Przedsiębiorstwo państwowe kontrolowane przez reżim. Zapewnia reżimowi wsparcie finansowe.24.7.2012
51.Drex Technologies Holding S.A.Podmiot zarejestrowany w Luksemburgu pod numerem B77616, dawniej z siedzibą pod adresem: 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.Właścicielem rzeczywistym Drex Technologies Holding S.A. jest Rami Makhlouf, który figuruje w wykazie osób objętych sankcjami UE za wspieranie finansowe reżimu syryjskiego.17.8.2012
52.MegatradeAdres: Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damaszek, Syria Faks: 963114471081Działa jako pełnomocnik Scientific Studies and Research Centre (SSRC), umieszczonego w wykazie. Zaangażowany w handel produktami podwójnego zastosowania zakazanymi na mocy sankcji nałożonych przez UE na rząd syryjski.16.10.2012
53.Expert PartnersAdres: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, PO Box: 7006, Damaszek, SyriaDziała jako pełnomocnik Scientific Studies and Research Centre (SSRC), umieszczonego w wykazie. Zaangażowany w handel produktami podwójnego zastosowania zakazanymi na mocy sankcji nałożonych przez UE na rząd syryjski.16.10.2012"
* Nin. rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc w zakresie, w jakim dotyczy ono Mohamada Nedala Alchaara, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 3 lipca 2014 r. (Dz.U.UE.C.2014.282.27/2).

Nin. rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc w zakresie, w jakim dotyczy ono Mazena Al-Tabbaa, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 9 lipca 2014 r. (Dz.U.UE.C.2014.282.29/2).

Nin. rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc, w zakresie w jakim dotyczy Samira Hassana zgodnie z wyrokiem Sądu w sprawie T-572/11 z dnia 16 lipca 2014 r. (Dz.U.UE.C.2014.292.31), jednakże skutki wynikające z rozporządzenia 843/2011, zostają utrzymane wobec S. Hassana do chwili upływu terminu do wniesienia odwołania albo, jeśli odwołanie zostanie wniesione w tym terminie, do czasu ewentualnego oddalenia odwołania.

Nin. rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc, w zakresie w jakim dotyczy A. Jabera zgodnie z wyrokiem Sądu w sprawie T-653/11 z dnia 12 stycznia 2015 r. (Dz.U.UE.C.2015.7.22), jednakże skutki wynikające z rozporządzenia 363/2013, zostają utrzymane w mocy wobec A. Jabera do chwili upływu terminu do wniesienia odwołania albo, jeśli odwołanie zostanie wniesione w tym terminie, do czasu ewentualnego oddalenia odwołania.

Nin. rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc, w zakresie w jakim dotyczy K Kaddoura zgodnie z wyrokiem Sądu w sprawie T-654/11 z dnia 12 stycznia 2015 r. (Dz.U.UE.C.2015.7.24), jednakże skutki wynikające z rozporządzenia 363/2013, zostają utrzymane w mocy wobec K Kaddoura do chwili upływu terminu do wniesienia odwołania albo, jeśli odwołanie zostanie wniesione w tym terminie, do czasu ewentualnego oddalenia odwołania.

Nin. rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc, w zakresie w jakim dotyczy M. Hamcha i Hamcho International zgodnie z wyrokiem Sądu w sprawie T-43/12 z dnia 12 stycznia 2015 r. (Dz.U.UE.C.2015.7.28), jednakże skutki wynikające z rozporządzenia 363/2013, zostają utrzymane w mocy względem M. Hamcha i Hamcho International do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania lub, gdy odwołanie zostanie wniesione w terminie, do dnia ewentualnego oddalenia lub odrzucenia tego odwołania.

1 Załącznik:

- zmieniony przez sprostowanie z dnia 4 maja 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.123.28/2).

- zmieniony przez sprostowanie z dnia 9 maja 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.127.27).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.