Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.78I.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/465
z dnia 21 marca 2018 r.
dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 270/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 270/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie 1 , w szczególności jego art. 12 ust. 4,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 21 marca 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 270/2011.

(2) Należy zmienić uzasadnienie dotyczące czterech osób umieszczonych w wykazie znajdującym się w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 270/2011.

(3) Sześć osób należy skreślić z wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów znajdującego się w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 270/2011.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 270/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 270/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2018 r.
W imieniu Rady
E. ZAHARIEVA
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

1. W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 270/2011 wpis dotyczący osoby wymienionej poniżej zastępuje się wpisem w brzmieniu:
Imię i nazwisko (i ewentualne pseudonimy)Informacje identyfikacyjnePowody umieszczenia w wykazie
2."Suzanne Saleh ThabetMałżonka Mohameda Hosniego Elsajeda Mubaraka, byłego prezydenta Arabskiej Republiki Egiptu

Data urodzenia:

28.2.1941

Kobieta

Osoba powiązana z Mohamedem Hosnim Elsajedem Mubarakiem, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe lub postępowanie o odzyskanie mienia w związku z prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych, na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji.
4.Hajdi Mahmud Magdi Hussajn RasechMałżonka Alaa Mohameda Hosniego Elsajeda Mubaraka, syna byłego prezydenta Arabskiej Republiki Egiptu

Data urodzenia:

5.10.1971

Kobieta

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe lub postępowanie o odzyskanie mienia w związku z prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych, na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji; jest ona także powiązana z Alaa Mohamedem Hosnim Elsajedem Mubarakiem.
6.Chadiga Mahmud El DżammalMałżonka Dżamala Mahameda Hosniego Elsajeda Mubaraka, syna byłego prezydenta Arabskiej Republiki Egiptu

Data urodzenia:

13.10.1982

Kobieta

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe lub postępowanie o odzyskanie mienia w związku z prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych, na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji; jest ona także powiązana z Dżamalem Mohamedem Hosnim Elsajedem Mubarakiem.
19.Elham Sajed Salem SzarszarMałżonka Habiba Ibrahima Eladliego

Data urodzenia:

23.1.1963

Kobieta

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych, na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji; jest ona także powiązana z Habibem Ibrahimem Eladlim."
2. W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 270/2011 skreśla się wpisy dotyczące następujących osób:

7. Ahmed Abdelaziz Ezz,

8. Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama,

9. Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin,

10. Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar,

11. Ahmed Alaeldin Amin Abdemaksoud Elmaghraby,

12. Naglaa Abdallah El Gazaerly.

1 Dz.U. L 76 z 22.3.2011, s. 4.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.