Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.19.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2019/93
z dnia 21 stycznia 2019 r.
wykonujące rozporządzenie (UE) 2017/1509 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2017/1509 z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 1 , w szczególności jego art. 47 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 30 sierpnia 2017 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2017/1509.

(2) Dwie osoby fizyczne wymienione w załączniku XV do rozporządzenia (UE) 2017/1509 zmarły i wpisy ich dotyczące należy usunąć z tego załącznika.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XV do rozporządzenia (UE) 2017/1509,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku XV do rozporządzenia (UE) 2017/1509 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 21 stycznia 2019 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

W rozporządzeniu (UE) 2017/1509, w załączniku XV lit. a) usuwa się następujące wpisy:

2. CHU Kyu-Chang (data urodzenia: 25.11.1928)

4. KIM Yong-chun (data urodzenia: 4.3.1935).

1 Dz.U. L 224 z 31.8.2017, s.1
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.