Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.372I.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2020/1655
z dnia 6 listopada 2020 r.
wykonujące rozporządzenie Rady (UE) 2019/1890 w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2019/1890 z dnia 11 listopada 2019 r. w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego 1 , w szczególności jego art. 12 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 11 listopada 2019 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2019/1890.

(2) W świetle przeglądu środków wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zamieszczony w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1890 należy zaktualizować i zmienić.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) 2019/1890,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1890 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2020 r.
W imieniu Rady
M. ROTH
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1890 pozycje 1 i 2 otrzymują brzmienie:
Imię i nazwiskoDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia
"1.Mehmet Ferruh

AKALIN

Data urodzenia:

9.12.1960

Nr paszportu lub dowodu tożsamości: 13571379758

Obywatelstwo: tureckie

Płeć: mężczyzna

Mehmet Ferruh Akalin jest wiceprezesem (zastępcą dyrektora generalnego) i członkiem zarządu Turkish Petroleum Corporation (tureckiej korporacji naftowej) (TPAO). Jest szefem departamentu eksploracji, ośrodka badań i rozwoju oraz departamentu informatyki tej korporacji.

Jako wiceprezes TPAO i szef jej departamentu eksploracji Mehmet Ferruh Akalin odpowiada za planowanie i realizację prowadzonych przez TPAO poszukiwań wodorowęglanów oraz kierowanie tymi poszukiwaniami. Poszukiwania te obejmują prowadzone przez TPAO odwierty, na które Republika Cypryjska nie udzieliła zezwolenia;

szczegóły poniżej. Odwierty bez zezwolenia były prowadzone przez:

a) należący do TPAO statek wiertniczy »Yavuz« na wodach terytorialnych Republiki Cypryjskiej między lipcem a wrześniem 2019 r.;

b) należący do TPAO statek wiertniczy »Yavuz« na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, i którą wyznaczono w porozumieniu z Egiptem, między październikiem 2019 r. a styczniem 2020 r.;

c) należący do TPAO statek wiertniczy »Yavuz« na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, i którą wyznaczono w porozumieniu z Egiptem oraz z Izraelem, między styczniem a kwietniem 2020 r.;

d) należący do TPAO statek wiertniczy »Yavuz« na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, i którą wyznaczono w porozumieniu z Egiptem, między kwietniem a wrześniem 2020 r.;

e) należący do TPAO statek wiertniczy »Fatih« na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, w bliskości wód terytorialnych Republiki Cypryjskiej, między listopadem 2019 r. a styczniem 2020 r.;

f) należący do TPAO statek wiertniczy »Fatih« w zachodniej części wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, między majem a listopadem 2019 r.;

27.2.2020
2.Ali Coscun NAMO- GLUData urodzenia:

27.11.1956

Nr paszportu lub dowodu tożsamości: 11096919534

Obywatelstwo: tureckie

Płeć: mężczyzna

Ali Coscun Namoglu jest zastępcą dyrektora departamentu eksploracji Turkish Petroleum Corporation (tureckiej korporacji naftowej) (TPAO).

Piastując to stanowisko Ali Coscun Namoglu bierze udział w planowaniu i realizacji prowadzonych przez TPAO na morzu poszukiwań węglowodorów oraz w kierowaniu tymi poszukiwaniami. Poszukiwania te obejmują prowadzone przez TPAO odwierty, na które Republika Cypryjska nie udzieliła zezwolenia; szczegóły poniżej.

Odwierty bez zezwolenia były prowadzone przez:

a) należący do TPAO statek wiertniczy »Yavuz« na wodach terytorialnych Republiki Cypryjskiej między lipcem a wrześniem 2019 r.;

b) należący do TPAO statek wiertniczy »Yavuz« na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, i którą wyznaczono w porozumieniu z Egiptem, między październikiem 2019 r. a styczniem 2020 r.;

c) należący do TPAO statek wiertniczy »Yavuz« na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, i którą wyznaczono w porozumieniu z Egiptem oraz z Izraelem, między styczniem a kwietniem 2020 r.;

d) należący do TPAO statek wiertniczy »Yavuz« na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, i którą wyznaczono w porozumieniu z Egiptem, między kwietniem a wrześniem 2020 r.;

e) należący do TPAO statek wiertniczy »Fatih« na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, w bliskości wód terytorialnych Republiki Cypryjskiej, między listopadem 2019 r. a styczniem 2020 r.;

f) należący do TPAO statek wiertniczy »Fatih« w zachodniej części wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, między majem a listopadem 2019 r.

27.2.2020"
1 Dz.U. L 291 z 12.11.2019, s. 3.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.