Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.163.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/683
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE 1 , w szczególności jego art. 24 ust. 4, art. 28 ust. 3, art. 30 ust. 3, art. 36 ust. 4, art. 38 ust. 3, art. 41 ust. 4, art. 42 ust. 5, art. 44 ust. 5 i art. 45 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia przejrzystości, przewidywalności i uproszczenia dokumentów wykorzystywanych do celów homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów dokumenty te należy znormalizować, w oparciu o dotychczasową praktykę, by zmniejszyć obciążenia dla producentów pojazdów.

(2) Aby zwiększyć przejrzystość i zapewnić, by wymagane informacje na temat homologacji typu były przedstawiane w jednolity sposób, należy określić wzory świadectw homologacji typu.

(3) Aby zapewnić jednolity wygląd dokumentu wydawanego przez producentów w celu poświadczenia, że wyprodukowany pojazd jest zgodny z homologowanym typem, należy ustanowić wzory świadectw zgodności. W celu zapewnienia przejrzystości na świadectwie zgodności należy dodać datę produkcji pojazdu.

(4) Aby wyraźnie zidentyfikować akty prawne, które mają zastosowanie do pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych, należy ustanowić zharmonizowany system numeracji świadectw homologacji typu.

(5) Należy ujednolicić sposób przedstawiania najistotniejszych informacji w sprawozdaniach z badań. Konieczne jest zatem ustanowienie minimalnego zbioru wymogów dotyczących formatu tych sprawozdań z badań.

(6) W celu lepszej identyfikacji wyników badań przeprowadzanych na homologowanym typie pojazdu należy ustanowić zharmonizowany arkusz wyników badań zawierający minimalny zestaw informacji.

(7) Aby umożliwić producentom otrzymanie homologacji typu lub wprowadzenie do obrotu nowych pojazdów zgodnie z art. 91 akapit trzeci rozporządzenia (UE) 2018/858, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 5 lipca 2020 r.

(8) Uprawnienia zawarte w art. 24 ust. 4, art. 28 ust. 3, art. 30 ust. 3, art. 36 ust. 4, art. 38 ust. 3, art. 41 ust. 4, art. 42 ust. 5, art. 44 ust. 5 i art. 45 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/858 mają na celu wprowadzenie zharmonizowanych wzorów, modeli i formatów niezbędnych do celów homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, a także w celu wprowadzania ich do obrotu. Ponieważ uprawnienia te są ściśle związane przez przedmiot, którego dotyczą, należy je zawrzeć w niniejszym rozporządzeniu.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych [o którym mowa w art. 83 rozporządzenia (UE) 2018/858],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wzory dokumentu informacyjnego

1.  Wzór określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia stosuje się w przypadku dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/858, do celów następujących homologacji typu UE:
a) jednostopniowej homologacji typu całego pojazdu;
b) mieszanej homologacji typu całego pojazdu;
c) wielostopniowej homologacji typu całego pojazdu;
d) homologacji typu układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych.
2.  W przypadku dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/858 stosowanego do celów homologacji typu UE całego pojazdu krok po kroku, stosuje się wzór określony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Wzory świadectw homologacji typu UE, w tym świadectw homologacji typu UEdla pojazdów produkowanych w małych seriach, i świadectw indywidualnego dopuszczenia UE pojazdu

1.  W przypadku świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/858, jeżeli świadectwo to dotyczy homologacji typu UE całego pojazdu, oraz w przypadku świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 41 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/858, stosuje się wzór A określony w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
2.  W przypadku świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/858, jeżeli świadectwo to dotyczy homologacji typu UE układu, stosuje się wzór B z załącznika III do niniejszego rozporządzenia.
3.  W przypadku świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/858, jeżeli świadectwo to dotyczy homologacji typu UE komponentu lub homologacji typu UE oddzielnego zespołu technicznego, stosuje się wzór C określony w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
4.  W przypadku świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/858, stosuje się wzór D określony w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  3

Wzory świadectw krajowej homologacji typu dla pojazdów produkowanych w małych seriach i świadectw krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu

1.  W przypadku świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 42 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/858, stosuje się wzór A określony w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
2.  W przypadku świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 45 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2018/858, stosuje się wzór E określony w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  4

System numeracji dla świadectw homologacji

Świadectwom homologacji, o których mowa w art. 28 ust. 2, art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 4, art. 44 ust. 4 i art. 45 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2018/858, nadaje się numery zgodnie z metodą określoną w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  5

Wzór znaku homologacji typu UE dla komponentów i oddzielnych zespołów technicznych

W przypadku znaku homologacji typu UE dla komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, o którym mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/858, stosuje się wzór określony w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  6

Wzór arkusza wyników badań

W przypadku arkusza wyników badań, o którym mowa w art. 28 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/858, stosuje się wzór określony w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  7

Format sprawozdań z badań

Sprawozdania z badań, o których mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/858, opracowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi formatu sprawozdań z badań określonymi w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  8

Wzory i inne wymogi dotyczące świadectw zgodności

W przypadku świadectwa zgodności w wersji papierowej, o którym mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/858, stosuje się wzory i wymogi określone w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  9

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 5 lipca 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  I

ZAŁĄCZNIK Nr  II

WZÓR DOKUMENTU INFORMACYJNEGO DO CELÓW HOMOLOGACJI TYPU UE CAŁEGO POJAZDU KROK PO KROKU

ZAŁĄCZNIK Nr  III

WZORY ŚWIADECTW HOMOLOGACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  IV

SYSTEM NUMERACJI ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU

ZAŁĄCZNIK Nr  V

Znak homologacji typu UE komponentów i oddzielnych zespołów technicznych

ZAŁĄCZNIK Nr  VI

WZÓR ARKUSZA WYNIKÓW BADAŃ

ZAŁĄCZNIK Nr  VII

FORMAT SPRAWOZDAŃ Z BADAŃ W PRZYPADKU HOMOLOGACJI TYPU UKŁADU, KOMPONENTU LUB ODDZIELNEGO ZESPOŁU TECHNICZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  VIII

ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI W FORMIE PAPIEROWEJ

1 Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.