Dz.U.UE.L.2019.8.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2019/29
z dnia 9 stycznia 2019 r.
dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2017/1775 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2017/1775 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali 1 , w szczególności jej art. 3,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 28 września 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/1775.

(2) W dniu 20 grudnia 2018 r. Komitet Sankcji ONZ ustanowiony na mocy pkt 9 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2374 (2017) dodał trzy osoby do wykazu osób objętych zakazem podróżowania określonym w pkt 1-3 rezolucji nr 2374 (2017).

(3) Należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji Rady (WPZiB) 2017/1775,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku do decyzji (WPZiB) 2017/1775 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 stycznia 2019 r.
W imieniu Rady
G. CIAMBA
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

A. Wykaz osób, o których mowa w art. 1 ust. 1
1. Ahmoudou AG ASRIW (alias: a) Amadou Ag Isriw; b) Ahmedou; c) Ahmadou; d) Isrew; e) Isereoui; f) Isriou)

Data urodzenia: 1 stycznia 1982 r.

Obywatelstwo: malijskie

Adres: a) Mali; b) Amassine, Mali (poprzednie miejsce pobytu)

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 20 grudnia 2018 r.

Inne informacje: Płeć: mężczyzna. Prawdopodobnie aresztowany w Nigrze w październiku 2016 r. Strona internetowa: https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw

Dodatkowe informacje

Ahmoudou Ag Asriw został umieszczony w wykazie w dniu 20 grudnia 2018 r. na mocy pkt 1-3 rezolucji nr 2374 (2017) za udział w walkach z naruszeniem Porozumienia oraz działania na rzecz, w imieniu lub pod kierownictwem osób i podmiotów, których dotyczą pkt 8 lit. a) i b) rezolucji nr 2374 (2017), lub w inny sposób wspierające lub finansujące te osoby i podmioty, w tym z dochodów z przestępczości zorganizowanej, takiej jak produkcja narkotyków i ich prekursorów oraz handel narkotykami i ich prekursorami pochodzącymi z lub przewożonymi przez Mali, handel ludźmi i przemyt migrantów, przemyt broni i handel nią oraz nielegalny handel dobrami kultury.

Ahmoudou Ag Asriw jest wysokim ranga dowódcą Grupy Samoobrony Tuareskich Imghadów i Sojuszników (GATIA) i w ramach tej funkcji brał udział w prowadzeniu konwojów przewożących narkotyki w północnym Mali co najmniej o października 2016 r., a także w naruszaniu zawieszenia broni w regionie Kidal w lipcu 2017 r i kwietniu 2018 r.

W kwietniu 2018 r. Ahmoudou Ag Asriw wraz z członkiem Arabskiego Ruchu Azawadu prowadził konwój przewożący cztery tony haszyszu z miejscowości Tabankort poprzez Ammasine, region Kidal, w kierunku Nigru. Konwój został zaatakowany przez członków Koordynacji Ruchów Azawadu (CMA) i niezidentyfikowanych napastników z Nigru. Podczas walk zginęło trzech bojowników.

A zatem, w ramach konkurowania o konwoje z narkotykami, Ahmoudou Ag Asriw uczestniczył w walkach naruszających Porozumienie z 2015 r. na rzecz pokoju i pojednania w Mali. Ponadto jest wysoce prawdopodobne, że udział Ahmoudou Ag Asriwa w handlu narkotykami zapewnia finansowanie dla jego działań wojskowych, w tym naruszeń zawieszenia broni.

2. Mahamadou AG RHISSA (alias: Mohamed Talhandak)

Data urodzenia: 1 stycznia 1983 r.

Obywatelstwo: malijskie

Adres: Kidal, Mali

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 20 grudnia 2018 r.

Inne informacje: Płeć: mężczyzna. W dniu 1 października 2017 r. siły francuskie przeprowadziły nalot na dom Mahamadou Ag Rhissy i aresztowały go oraz sześciu członków jego rodziny.

Dodatkowe informacje

Mahamadou Ag Rhissa został umieszczony w wykazie w dniu 20 grudnia 2018 r. na mocy pkt 1-3 rezolucji nr 2374 (2017) za działania, które utrudniają lub poprzez długotrwałe opóźnienia blokują realizację Porozumienia albo jej zagrażają; działania na rzecz, w imieniu lub pod kierownictwem osób i podmiotów, których dotyczą pkt 8 lit. a) i b) rezolucji nr 2374 (2017), lub w inny sposób wspierające lub finansujące te osoby i podmioty, w tym z dochodów z przestępczości zorganizowanej, takiej jak produkcja narkotyków i ich prekursorów oraz handel narkotykami i ich prekursorami pochodzącymi z lub przewożonymi przez Mali, handel ludźmi i przemyt migrantów, przemyt broni i handel nią oraz nielegalny handel dobrami kultury; oraz planowanie lub popełnianie czynów lub kierowanie czynami w Mali naruszającymi prawo międzynarodowe dotyczące praw człowieka lub międzynarodowe prawo humanitarne, stosownie do przypadku, lub stanowiących pogwałcenie lub naruszenie praw człowieka, w tym czynów obejmujących atakowanie ludności cywilnej, również kobiet i dzieci, poprzez popełnianie aktów przemocy (w tym zabójstw, okaleczeń, tortur, gwałtów lub innego rodzaju przemocy seksualnej), uprowadzenia, wymuszone zaginięcia, przymusowe wysiedlenia lub ataki na szkoły, szpitale, miejsca kultu religijnego lub miejsca, w których ludność cywilna szuka schronienia.

Mahamadou Ag Rhissa, alias Mohamed Talhandak, to wpływowy biznesmen w regionie Kidal oraz członek Wysokiej Rady na rzecz Jedności Azawadu (HCUA). W 2016 r. reprezentował Koordynację Ruchów Azawadu (CMA) na spotkaniach w Bamako dotyczących realizacji Porozumienia z 2015 r. na rzecz pokoju i pojednania.

Mahamadou Ag Rhissa uczestniczył w handlu benzyną między Algierią a regionem Kidal i przejął kontrole nad przemytem migrantów przez miasto graniczne Talhandak. Migranci zeznali, że Mahamadou Ag Rhissa nadużywał swojej funkcji, m.in. poprzez zmuszanie do pracy, stosowanie kar cielesnych i więzienia. Mahamadou Ag Rhissa uczestniczył w seksualnym wykorzystywaniu co najmniej dwóch kobiet i ułatwiał ten proceder; zostały one uwolnione dopiero po zapłaceniu okupu w wysokości 150 000-175 000 franków CFA (300-350 USD).

W dniu 1 października 2017 r. siły operacji Barkhane przeprowadziły nalot na dwa z jego domów w obszarze Kidal w związku z podejrzeniami kontaktów z siatkami terrorystów. Mahamadou Ag Rhissa został na krótko aresztowany. W dniu 4 listopada 2017 r. rzekomo uczestniczył w spotkaniu uzbrojonej grupy terrorystycznej na pograniczu Mali i Algierii.

Zaangażowanie Mahamadou Ag Rhissy - oficjalnego przedstawiciela CMA w procesie pokojowym - w działania terrorystyczne, przestępczość zorganizowaną i naruszenia praw człowieka zagraża realizacji Porozumienia i szkodzi wiarygodności HCUE jako partnera w negocjacjach.

3. Mohamed OUSMANE MOHAMEDOUNE (alias: a) Ousmane Mahamadou; b) Mohamed Ousmane)

Tytuł: szejk

Data urodzenia: 16 kwietnia 1972 r.

Miejsce urodzenia: malijskie

Obywatelstwo: malijskie

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 20 grudnia 2018 r.

Inne informacje: Płeć: mężczyzna. Opis: kolor oczu: brązowe; kolor włosów: czarne Nr telefonu: +223 60 36 01 01 Języki, którymi się posługuje: arabski i francuski Znaki wyróżniające: okulary

Dodatkowe informacje

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune został umieszczony w wykazie w dniu 20 grudnia 2018 r. na mocy pkt 1-3 rezolucji nr 2374 (2017) za działania, które utrudniają lub poprzez długotrwałe opóźnienia blokują realizację Porozumienia albo jej zagrażają oraz za udział w planowaniu, sponsorowaniu, przeprowadzaniu zamachów lub kierowaniu zamachami na: (i) różne podmioty wymienione w Porozumieniu, w tym instytucje lokalne, regionalne i państwowe, wspólne patrole i malijskie siły bezpieczeństwa i obrony; (ii) uczestników MINUSMA i personel ONZ oraz personel współdziałający, łącznie z członkami panelu ekspertów; (iii) międzynarodowe siły bezpieczeństwa, w tym FC-G5S, misje Unii Europejskiej i siły francuskie.

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (określany jako Mohamed Ousmane) to sekretarz generalny Koalicji na rzecz Ludności Azawadu (CPA), utworzonej w 2014 r. jako grupa rozłamowa Narodowego Ruchu Wyzwolenia Azawadu (MNLA). Mohamed Ousmane przejął dowództwo w CPA w czerwcu 2015 r. i od 2016 r. utworzył kilka baz wojskowych i punktów kontroli w regionie Timbuktu, zwłaszcza w Soumpi i Echel.

W latach 2017 i 2018 szef sztabu Mohameda Ousmane i inne zbrojne jednostki CPA brały udział w śmiertelnych atakach przeciwko malijskim siłom bezpieczeństwa i silom zbrojnym w okolicy Soumpi. Do ataków tych przyznała się grupa terrorystyczna Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin (JNIM), którą dowodzi Iyad Ag Ghali, umieszczony w wykazie dotyczącym sankcji wobec ISIL i Al-Kaidy, zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa nr 1267/1989/2253.

Ponadto w 2017 r. Mohamed Ousmane założył szerszy sojusz grup rozłamowych - Koalicję Ruchów Ententy (CME), której został przewodniczącym. W dniu 30 kwietnia 2018 r. Mohamed Ousmane zorganizował pierwszą konwencję CME w Tinaouker (region Gao), podczas której został mianowany rzecznikiem CME. W trakcie swojej konwencji założycielskiej w oficjalnym oświadczeniu CME otwarcie zagroziła realizacji Porozumienia na rzecz pokoju i pojednania w Mali.

CME utrudniała też realizację Porozumienia poprzez wywieranie nacisków na rząd malijski i społeczność międzynarodową w celu ujęcia CME w różnych mechanizmach utworzonych na podstawie Porozumienia.

B. Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1
1 Dz.U. L 251 z 29.9.2017, s. 23.