Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.238.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2017/1573
z dnia 15 września 2017 r.
dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2016/849 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylającą decyzję 2013/183/WPZiB 1 , w szczególności jej art. 33 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 27 maja 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/849.

(2) W dniu 11 września 2017 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 2375 (2017), na mocy której dodano jedną osobę i trzy podmioty do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji (WPZiB) 2016/849,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I do decyzji (WPZiB) 2016/849 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 września 2017 r.
W imieniu Rady
M. MAASIKAS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 2  

Wymienione poniżej osoby i podmioty wpisuje się do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku I do decyzji (WPZiB) 2016/849.
A. Osoby
Imię i nazwiskoPseudonimInformacje identyfikacyjneData umieszczenia w wykazie ONZUzasadnienie
63.Pak Yong Sikobywatelstwo: KRLD rok urodzenia: 195011.9.2017Członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która odpowiada za opracowywanie i wdrażanie polityki militarnej Partii Robotniczej Korei, dowodzi wojskiem KRLD i je kontroluje, a także pomaga kierować przemysłem wojskowym i obronnym kraju.
B. Podmioty
NazwaInne nazwyMiejsceData umieszczenia w wykazie ONZInne informacje
51.Centralna Komisja Wojskowa Partii Robotniczej KoreiPjongjang, KRLD11.9.2017Centralna Komisja Wojskowa odpowiada za opracowywanie i wdrażanie polityki militarnej Partii Robotniczej Korei, dowodzi wojskiem KRLD i je kontroluje, a także kieruje przemysłem wojskowym i obronnym kraju w koordynacji z Komisją Spraw Państwowych.
52.Departament Organizacji i KierowaniaKRLD11.9.2017Departament Organizacji i Kierowania jest bardzo ważnym organem Partii Robotniczej Korei. Zawiaduje obsadzaniem kluczowych pozycji w Partii Pracy Korei, w wojsku KRLD i w północnokoreańskiej administracji rządowej. Jego zadaniem jest również sprawowanie kontroli nad całością spraw politycznych KRLD, pełni też ważną rolę w realizacji polityki KRLD w zakresie cenzury.
53.Departament Propagandy i AgitacjiPjongjang, KRLD11.9.2017Departament Propagandy i Agitacji sprawuje pełną kontrolę nad mediami, które wykorzystuje jako narzędzie kontroli społeczeństwa w imieniu przywództwa KRLD. Departament Propagandy i Agitacji zajmuje się również cenzurą, w tym cenzurą gazet i mediów, lub za nią odpowiada z ramienia rządu KRLD.
1 Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79.
2 Załącznik zmieniony przez sprostowanie z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.251.29/3).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.