Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.18I.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2019/87
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii 1 , w szczególności jej art. 30 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB.

(2) Z racji tego, że prominentni biznesmeni czerpią ogromne korzyści dzięki swoim powiązaniom z reżimem, w zamian za co pomagają finansować reżim, w tym dzięki spółkom joint venture utworzonym przez niektórych prominentnych przedsiębiorców i niektóre prominentne podmioty ze spółkami wspieranymi przez państwo w celu zagospodarowania wywłaszczonych gruntów, ci przedsiębiorcy i te podmioty wspierają reżim Baszara al-Assada i czerpią z niego korzyści, także poprzez korzystanie z wywłaszczonego mienia.

(3) Ponadto wywłaszczenie przez reżim Baszara al-Assada gruntów należących do osób wysiedlonych z powodu konfliktu w Syrii uniemożliwia tym osobom powrót do domu.

(4) Do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów podlegających środkom ograniczającym, zamieszczonego w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB, należy dodać jedenaście osób fizycznych i pięć podmiotów.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/255/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 stycznia 2019 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

1. Następujące osoby dodaje się do wykazu zamieszczonego w części A (Osoby) załącznika I do decyzji 2013/255/WPZiB:
Imię i nazwiskoDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
"264.Anas Talas

(alias ; Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: prezes Talas Group

Data urodzenia: 25 marca 1971 r.

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Poprzez działalność gospodarczą i inwestycje Anas Talas czerpie korzyści również z syryjskiego reżimu lub go wspiera. W roku 2018 Talas Group, której prezesem jest Anas Talas, utworzyła wartą 23 mld funtów syryjskich spółkę joint venture z przedsiębiorstwem Damascus Cham Holding w celu budowy Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim.21.1.2019
265.Nazir Ahmad JamalEddine

(alias

; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: współzałożyciel i większościowy udziałowiec przedsiębiorstwa Apex Development and Projects LLC i założyciel przedsiębiorstwa A'ayan Company for Projects and Equipment

Data urodzenia: 1962 r.

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający istotne inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 90 % udział kontrolny w przedsiębiorstwie Apex Development and Projects LLC, które utworzyło wartą 34,8 mln USD spółkę joint venture w celu budowy Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Poprzez swój udział w inwestycji Marota City Nazir Ahmad JamalEddine czerpie korzyści z reżimu syryjskiego lub go wspiera.21.1.2019
266.Mazin Al-Tarazi

(alias ; Mazen al-Tarazi)

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: przedsiębiorca

Data urodzenia: wrzesień 1962 r.

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający istotne inwestycje w sektorach budowlanym i lotniczym. Poprzez działalność gospodarczą i inwestycje Mazin Al-Tarazi czerpie korzyści z syryjskiego reżimu lub go wspiera. W szczególności Mazin Al-Tarazi zawarł umowę z Damascus Cham Holdings na wartą 320 mln USD inwestycję w budowę Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim; udzielono mu także zezwolenia na założenie w Syrii prywatnej linii lotniczej.21.1.2019
267.Samer Foz

(alias Samir () Foz ()/Fawz; Samer Zuhair Foz)

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: dyrektor generalny Aman Group

Data urodzenia: maj 1973 r.

Miejsce urodzenia: Latakia, Syria

Obywatelstwo: syryjskie, tureckie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki, w tym we wspieranej przez reżim spółce joint venture uczestniczącej w budowie Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego. Samer Foz zapewnia reżimowi wsparcie finansowe i inne, w tym finansowanie dla wojskowych sił bezpieczeństwa w Syrii i pośredniczenie w transakcjach zakupu zboża. Czerpie on także korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych przez handel pszenicą i do projektów odbudowy, co jest wynikiem jego powiązań z reżimem.21.1.2019
Dodatkowe informacje:

prezes Aman Group jednostki zależne: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group jest partnerem z sektora prywatnego w spółce joint venture Aman Damascus JSC, utworzonej z przedsiębiorstwem Damascus Cham Holding, którego Samar Foz jest udziałowcem. Emmar Industries jest spółką joint venture między Aman Group a Hamisho Group, w której Samar Foz ma większościowy udział i której jest prezesem.

268.Khaldoun Al-Zoubi

(alias Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: wiceprezes Aman Holding (alias Aman Group)

Data urodzenia: 1979 r.

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki, m.in. zajmujący stanowisko wiceprezesa Aman Holding i będący większościowym udziałowcem linii lotniczej Fly Aman. W tym charakterze ma on powiązania z Samarem Fozem. Aman Holding jest reprezentowany w zarządzie Aman Damascus - spółki joint venture biorącej udział w budowie Marota City, luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim - oraz ma on w Aman Damascus większościowy udział. Jako wiceprezes Aman Holding Khaldoun Al.-Zoubi czerpie korzyści z reżimu lub go wspiera.21.1.2019
269.Hussam Al-Qatirji

(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/ Muhammad al-Katerji

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: dyrektor generalny Katerji Group (alias al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group)

Data urodzenia: 1982 r.

Miejsce urodzenia: Rakka, Syria

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, będący także posłem do parlamentu z miasta Aleppo. Hussam Al-Qatirji wspiera reżim i czerpie z niego korzyści przez umożliwianie przeprowadzania transakcji handlowych z reżimem dotyczących ropy naftowej i pszenicy, oraz uzyskiwanie z nich korzyści.21.1.2019
270.Bashar Mohammad AssiPłeć: mężczyzna

Stanowisko: prezes zarządu "Aman Damascus" Partner założyciel linii lotniczej Fly Aman Limited Liability

Data urodzenia: 1977 r.

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki, m.in. partner założyciel linii lotniczej Fly Aman oraz prezes zarządu "Aman Damascus", spółki joint venture uczestniczącej w budowie Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Jako prezes zarządu "Aman Damascus" Bashar Mohammad Assi czerpie korzyści z reżimu lub go wspiera.21.1.2019
271.Khaled al-Zubaidi

(alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: współwłaściciel spółki Zubaidi and Qalei LLC, dyrektor Agar Investment Company, dyrektor Al Zubaidi Company i Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, dyrektor i właściciel Zubaidi Development Company oraz współwłaściciel Enjaz Investment Company

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający istotne inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 50 % udział w spółce Zubaidi and Qalei LLC, która buduje luksusowy ośrodek turystyczny Grand Town i z którą reżim zawarł umowę na 45 lat w zamian za 19-21 % jej przychodów. W tym charakterze ma on powiązania z Naderem Qalei. Khaled al-Zubaidi czerpie korzyści z reżimu lub go wspiera poprzez swoją działalność gospodarczą, zwłaszcza przez udział w inwestycji Grand Town.21.1.2019
272.Hayan Mohammad Nazem Qaddour

(alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)

Płeć: mężczyzna

Imię i nazwisko: Hayan Mohammed Nazem Qaddour

Stanowisko: główny udziałowiec Exceed Development and Investment Company

Data urodzenia: 1970 r.

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający wynoszący 67 % udział w przedsiębiorstwie Exceed Development and Investment, które utworzyło wartą 17,7 mln USD spółkę joint venture w celu budowy Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Poprzez swój udział w inwestycji Marota City Hayan Mohammad Nazem Qaddour czerpie korzyści z reżimu syryjskiego lub go wspiera.21.1.2019
273.Maen Rizk Allah Haykal

(alias Heikal Bin Rizkallah)

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: drugorzędny udziałowiec Exceed Development and Investment Company

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający wynoszący 33 % udział w przedsiębiorstwie Exceed Development and Investment, które utworzyło wartą 17,7 mln USD spółkę joint venture w celu budowy Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Poprzez swój udział w inwestycji Marota City Maen Rizk Allah Haykal czerpie korzyści z reżimu syryjskiego lub go wspiera.21.1.2019
274.Nader Qalei (alias Kalai, Kalei)Płeć: mężczyzna

Imię i nazwisko: Nader Kalai

Data urodzenia: 9 lipca 1965 r.

Miejsce urodzenia: Damaszek

Obywatelstwo: syryjskie

Nr paszportu (państwo, w którym dokument został wydany, data i miejsce wydania): Syryjska Republika Arabska, nr 010170320, nr wydania 002-15-L062672, data wydania: 24.5.2015, termin ważności: 23 maja 2021 r.

Nr identyfikacyjny: Syryjska Republika Arabska, 010-40036453

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający istotne inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 50 % udział w spółce Zubaidi and Qalei LLC, która buduje luksusowy ośrodek turystyczny Grand Town i z którą reżim zawarł umowę na 45 lat w zamian za 19-21 % jej przychodów. W tym charakterze ma on powiązania z Khaledem al-Zubaidim. Nader Qalei czerpie korzyści z reżimu lub go wspiera poprzez swoją działalność gospodarczą, zwłaszcza przez udział w inwestycji Grand Town.21.1.2019"
Stanowisko: większościowy udziałowiec Castle Investment Holding, współwłaściciel spółki Zubaidi and Qalei LLC, prezes Kalai Industries Management

Krewny/wspólnik/partner lub osoba powiązana z następującą osobą umieszczoną w wykazie: Khaled al-Zubaidi

adres:

Young Avenue, Halifax, Kanada

2. Następujące podmioty dodaje się do wykazu zamieszczonego w części B (Podmioty) załącznika I do decyzji 2013/255/WPZiB:
NazwaDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
"72.Rawafed Damascus Private Joint Stock Company

(alias Rawafed/Rawafid/ Rawafed (Tributary) Damascus Private Joint Stock Company)

adres: Damaszek, SyriaRawafed Damascus Private Joint Stock Company jest wartą 48,3 mln USD spółką joint venture między Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al.-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (określaną także jako Ultimate Trading Co. Ltd.) i Wings Private JSC. Spółka Rawafed wspiera reżim syryjski lub czerpie z niego korzyści, także w wyniku udziału we wspieranej przez reżim luksusowej inwestycji Marota City.21.1.2019
73.Aman Damascus Joint Stock Company

(alias Aman Damascus JSC)

adres: Damaszek, SyriaAman Damascus Joint Stock Company jest wartą 18,9 mln USD spółką joint venture między Damascus Cham Holdings i Aman Group. Aman Damascus wspiera reżim syryjski lub czerpie z niego korzyści w wyniku udziału we wspieranej przez reżim luksusowej inwestycji Marota City.21.1.2019
74.Bunyan Damascus Private Joint Stock Company

(alias Bunyan Damascus Private JSC)

adres: Damaszek, SyriaBunyan Damascus Private Joint Stock Company jest wartą 34,8 mln USD spółką joint venture między Damascus Cham Holdings i Apex Development and Projects LLC oraz Tamayoz LLC. Bunyan Damascus Private Joint Stock Company wspiera reżim syryjski lub czerpie z niego korzyści w wyniku udziału we wspieranej przez reżim luksusowej inwestycji Marota City.21.1.2019
75.Mirzaadres: Damaszek, SyriaMirza jest wartą 52,7 mln USD spółką joint venture między Damascus Cham Holding i Talas Group. Mirza wspiera reżim syryjski lub czerpie z niego korzyści w wyniku udziału we wspieranej przez reżim luksusowej inwestycji Marota City.21.1.2019
76.Developers Private Joint Stock Company

(alias Developers Private JSC)

adres: Damaszek, SyriaDevelopers Private Joint Stock Company jest wartą 17,7 mln USD spółką joint venture między Damascus Cham Holdings i Aman Group. Developers Private Joint Stock Company wspiera reżim syryjski lub czerpie z niego korzyści w wyniku udziału we wspieranej przez reżim luksusowej inwestycji Marota City.21.1.2019"
1 Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.