Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.185.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2017/1341
z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii 1 , w szczególności jej art. 30 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB.

(2) Zważywszy na powagę sytuacji w Syrii, w szczególności fakt, że syryjski reżim wykorzystuje broń chemiczną i bierze udział w jej rozprzestrzenianiu, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB należy dodać 16 osób.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/255/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lipca 2017 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Następujące osoby zostają dodane do wykazu zawartego w części A (Osoby) załącznika I do decyzji 2013/255/WPZiB.
Imię i nazwiskoDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
"242.Samir Dabul

(alias Samir Daaboul)

Data urodzenia:

4 września 1965 r.

Funkcja: generał brygady

Posiada stopień generała brygady; pełni służbę od maja 2011 r.

Jako starszy rangą oficer odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej, ma także udział w przechowywaniu i rozmieszczaniu broni chemicznej. Jest także powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych - podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017
243.Ali Wanus

(alias Ali Wannous)

Data urodzenia:

5 lutego 1964 r.

Funkcja: generał brygady

Posiada stopień generała brygady; pełni służbę od maja 2011 r.

Jako starszy rangą oficer odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej, ma także udział w przechowywaniu i rozmieszczaniu broni chemicznej.

Jest także powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych - podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017
244.Yasin Ahmad Dahi

(alias Yasin Dahi; Yasin Dhahi)

Data urodzenia:

1960 r.

Funkcja: generał brygady

Oficer Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała brygady, pełniący służbę od maja 2011 r.. Starszy rangą oficer w dyrekcji wywiadu wojskowego Syryjskich Sił Zbrojnych. Były szef oddziału 235 wywiadu wojskowego w Damaszku oraz wywiadu wojskowego w Homs. Jako starszy rangą oficer jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej.18.7.2017
245.Muhammad Yousef Hasouri

(alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

Funkcja: generał brygadyGenerał brygady Muhammad Hasouri jest starszym rangą oficerem syryjskich sił powietrznych; pełni służbę od maja 2011 r. Piastuje stanowisko szefa sztabu 50. brygady sił powietrznych i zastępcy dowódcy bazy lotniczej al-Szajrat. Generał brygady Muhammad Hasouri działa w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej. Jako starszy rangą oficer jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.18.7.2017
246.Malik Hasan

(alias Malek Hassan)

Funkcja: generał dywizjiPosiada stopień generała dywizji, jest starszym rangą oficerem i dowódcą 22. dywizji syryjskich sił powietrznych, pełni służbę od maja 2011 r.

Jako starszy rangą oficer syryjskich sił powietrznych i dowódca 22. dywizji odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, w tym użycie broni chemicznej przez samoloty wylatujące z baz lotniczych znajdujących się pod kontrolą 22. dywizji - również za atak na miejscowość Tallmannis, który według doniesień wspólnego mechanizmu śledczego utworzonego przez ONZ przeprowadzono przy użyciu reżimowych śmigłowców stacjonujących na lotnisku w Hamie.

18.7.2017
247.Jayyiz Rayyan Al-Musa

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

Funkcja: generał dywizjiGubernator okręgu al-Hasaka, mianowany przez Baszara al-Assada; jest on także powiązany z Baszarem al-Assa-dem.

Posiada stopień generała dywizji, jest starszym rangą oficerem i byłym szefem sztabu syryjskich sił powietrznych.

Jako starszy rangą oficer syryjskich sił powietrznych jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, także za ataki z użyciem broni chemicznej przeprowadzone przez reżim syryjski w czasie jego kadencji jako szefa sztabu syryjskich sił powietrznych, co potwierdzono w sprawozdaniu wspólnego mechanizmu śledczego utworzonego przez ONZ.

18.7.2017
248.Mayzar 'Abdu Sawan (alias Meezar Sawan)

Funkcja: generał dywizjiPosiada stopień generała dywizji, jest starszym rangą oficerem i dowódcą 20. dywizji syryjskich sił powietrznych, pełni służbę od maja 2011 r.

Jako starszy rangą oficer syryjskich sił powietrznych jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej, także za ataki na obszary zamieszkane przez ludność cywilną przeprowadzone z użyciem samolotów wylatujących z baz lotniczych będących pod kontrolą 20. dywizji.

18.7.2017
249.Isam Zahr Al-Din

(alias Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin)

Funkcja: generał brygadyPosiada stopień generała brygady, jest starszym rangą oficerem Gwardii Republikańskiej; pełniący służbę od maja 2011 r. Jako starszy rangą oficer odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej, w tym za oblężenie miejscowości Baba Amr w lutym 2012 r.18.7.2017
250.Mohammad Safwan Katan

(alias Mohammad Safwan Qattan)

Mohammad Safwan Katan jest inżynierem w syryjskim Ośrodku Badań Naukowych, podmiotem umieszczonym w wykazie. Ma udział w rozprzestrzenianiu i przenoszeniu broni chemicznej. Mohammad Safwan Katan miał udział w konstruowaniu bomb beczkowych, których używano przeciw ludności cywilnej w Syrii.

Jest powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych - podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017
251.Mohammad Ziad Ghritawi

(alias Mohammad Ziad Ghraywati)

Mohammad Ziad Ghritawi jest inżynierem w syryjskim Ośrodku Badań Naukowych. Ma udział w rozprzestrzenianiu i przenoszeniu broni chemicznej. Mohammad Ziad Ghritawi miał udział w konstruowaniu bomb beczkowych, których używano przeciw ludności cywilnej w Syrii.

Jest powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych - podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017
252.Mohammad Darar Khaludi

(alias Mohammad Darar Khloudi)

Mohammad Darar Khaludi jest inżynierem w syryjskim Ośrodku Badań Naukowych. Ma udział w rozprzestrzenianiu i przenoszeniu broni chemicznej. Mohammad Darar Khaludi miał udział w konstruowaniu bomb beczkowych, których używano przeciw ludności cywilnej w Syrii.

Jest także powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych - podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017
253.Khaled Sawan

Dr Khaled Sawan jest inżynierem w syryjskim Ośrodku Badań Naukowych; ma udział w rozprzestrzenianiu i przenoszeniu broni chemicznej. Miał udział w konstruowaniu bomb beczkowych, których używano przeciw ludności cywilnej w Syrii.

Jest powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych - podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017
254.Raymond Rizq

(alias Raymond Rizk)

Raymond Rizq jest inżynierem w syryjskim Ośrodku Badań Naukowych; ma udział w rozprzestrzenianiu i przenoszeniu broni chemicznej. Miał udział w konstruowaniu bomb beczkowych, których używano przeciw ludności cywilnej w Syrii.

Jest powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych - podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017
255.Fawwaz El-Atou

(alias Fawaz Al Atto)

Fawwaz El-Atou jest technikiem laboratoryjnym w syryjskim Ośrodku Badań Naukowych; ma udział w rozprzestrzenianiu i przenoszeniu broni chemicznej. Fawwaz El-Atou miał udział w konstruowaniu bomb beczkowych, których używano przeciw ludności cywilnej w Syrii.

Jest powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych - podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017
256.Fayez Asi

(alias Fayez al-Asi)

Fayez Asi jest technikiem laboratoryjnym w syryjskim Ośrodku Badań Naukowych; ma udział w rozprzestrzenianiu i przenoszeniu broni chemicznej. Miał udział w konstruowaniu bomb beczkowych, których używano przeciw ludności cywilnej w Syrii.

Jest powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych - podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017
257.Hala Sirhan

(alias Halah Sirhan)

Data urodzenia:

5 stycznia 1953 r.

Funkcja: dr

Dr Hala Sirhan współpracuje z syryjskim wywiadem wojskowym w Ośrodku Badań Naukowych. Działała w Instytucie 3000, który ma udział w rozprzestrzenianiu broni chemicznej.

Jest także powiązana z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych - podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017"
1 Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.