Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.370I.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2020/1650
z dnia 6 listopada 2020 r.
wykonująca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi 1 , w szczególności jej art. 6 ust. 1,

uwzględniając wnioski Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 15 października 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi.

(2) W dniu 9 sierpnia 2020 r. na Białorusi przeprowadzono wybory prezydenckie, które były niezgodne z międzynarodowymi standardami i podczas których represjonowano niezależnych kandydatów i brutalnie rozprawiano się z uczestnikami pokojowych protestów powyborczych. W dniu 11 sierpnia 2020 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej "Wysokim Przedstawicielem") wydał w imieniu Unii oświadczenie, w którym stwierdził, że wybory nie były ani wolne, ani uczciwe. Podkreślił w nim również, że mogą zostać podjęte środki wobec osób odpowiedzialnych za przemoc, nieuzasadnione aresztowania oraz fałszowanie wyników wyborów.

(3) W dniu 2 października 2020 r. Rada przyjęła decyzję wykonawczą (WPZiB) 2020/1388 2 , w której wskazała 40 osób jako odpowiedzialnych za represjonowanie i zastraszanie pokojowych demonstrantów, członków opozycji i dziennikarzy w następstwie wyborów prezydenckich w 2020 r. na Białorusi, jak również za nadużycia, których dopuszczała się Centralna Komisja Wyborcza podczas tych wyborów.

(4) W dniu 24 września 2020 r. Wysoki Przedstawiciel wydał w imieniu Unii oświadczenie, w którym stwierdził, że tzw. "inauguracja" i nowy mandat, do którego sprawowania rości sobie prawo Alaksandr Łukaszenka, pozbawione są jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej. W oświadczeniu powtórzono oczekiwanie Unii, że białoruskie władze natychmiast zaprzestaną stosowania dalszych represji i przemocy wobec ludności Białorusi oraz bezzwłocznie i bezwarunkowo uwolnią wszystkie osoby zatrzymane, w tym więźniów politycznych.

(5) Ze względu na powagę sytuacji na Białorusi, w związku z trwającymi represjami wobec społeczeństwa obywatelskiego i działaczy opozycyjnych, do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku do decyzji 2012/642/WPZiB, należy dodać Aleksandra Łukaszenkę i 14 innych osób.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2012/642/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku do decyzji 2012/642/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2020 r.
W imieniu Rady
M. ROTH
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 3  

W załączniku do decyzji 2012/642/WPZiB dodaje się następujące osoby:
Nazwisko i imię Transkrypcja ang. z języka białoruskiego Transkrypcja ang. z jęz. rosyjskiegoNazwisko i imię (pisownia białoruska)Nazwisko i imię (pisownia rosyjska)Informacje umożliwiające identyfikacjęPrzyczyny umieszczenia w wykazie
"45.Aliaksandr Ryhoravich

LUKASHENKA

Alexandr Grigorievich

LUKASHENKO

Аляксандр Рмгоравач

ЛУКАШЛНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКОPrezydent Republiki Białorusi

Data ur.:

30.8.1954

Miejsce ur.: osiedle Kopyś (Kopys), obwód witebski (Vitebsk/Viciebsk Oblast), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako prezydent Białorusi, któremu podlegają organy państwa, jest odpowiedzialny za brutalne represje dokonywane przez aparat państwowy przed wyborami prezydenckimi w 2020 r. i po nich, w szczególności za odrzucenie kluczowych kandydatów opozycji, arbitralne aresztowania oraz brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów, a także za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.
46.Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Віктар Аляксандравiч

ЛУКАШЛНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКОDoradca prezydenta w sprawach bezpieczeństwa narodowego, członek rady bezpieczeństwa

Data ur.:

28.11.1975

Miejsce ur.: Mohylew (Mogilev/ Mahiliou), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Piastując stanowisko doradcy prezydenta w sprawach bezpieczeństwa narodowego i członka rady bezpieczeństwa, a także sprawując nieformalny nadzór nad białoruskimi siłami bezpieczeństwa, odpowiada za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez aparat państwowy w następstwie wyborów prezydenckich w 2020 r., polegającą zwłaszcza na arbitralnych aresztowaniach i brutalnym traktowaniu - obejmującym tortury - pokojowych demonstrantów, a także za zastraszanie i akty przemocy wobec dziennikarzy.
47.Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Ігар Пятровіч СЕРГЯЕНКАИгорь Петрович СЕРГЕЕНКОSzef administracji prezydenta

Data ur.:

14.1.1963

Miejsce ur.: wieś Stolica (Stolitsa), obwód witebski (Vitebsk/ Viciebsk Oblast), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako szef administracji prezydenta ma on bliskie powiązania z prezydentem i odpowiada za zapewnienie wykonywania uprawnień prezydenta w dziedzinie polityki krajowej i zagranicznej. W związku z tym wspiera on reżim Łukaszenki również w ramach kampanii represji i zastraszania prowadzonej przez aparat państwa w następstwie wyborów prezydenckich w 2020 r.
48.Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Іван Станіслававіч

ТЛРТЛЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬPrzewodniczący KGB, były przewodniczący Komitetu Kontroli Państwowej

Data ur.:

8.9.1966

Miejsce urodzenia: wieś Prze- wałka (Privalki/Privalka), obwód grodzieński (Grodno Oblast), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Piastując stanowisko przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego KGB oraz uprzednio piastując stanowisko przewodniczącego Komitetu Kontroli Państwowej, odpowiada za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez aparat państwowy w następstwie wyborów prezydenckich w 2020 r., polegającą zwłaszcza na arbitralnych aresztowaniach i brutalnym traktowaniu - obejmującym tortury - pokojowych demonstrantów, a także za zastraszanie i akty przemocy wobec dziennikarzy.
49.Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Іванавіч

МЕЛЬНІК

Роман Иванович МЕЛЬНИКSzef Głównej Dyrekcji ds. Ochrony Prawa i Porządku oraz Prewencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.:

29.5.1964

Płeć: mężczyzna

Piastując stanowisko przewodniczącego Głównej Dyrekcji ds. Ochrony Prawa i Porządku oraz Prewencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, odpowiada za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez aparat państwowy w następstwie wyborów prezydenckich w 2020 r., polegającą zwłaszcza na arbitralnych aresztowaniach i brutalnym traktowaniu - obejmującym tortury - pokojowych demonstrantów, a także za zastraszanie i akty przemocy wobec dziennikarzy.
50.Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Іван Данілавіч НАСКЕВІЧИван Данилович НОСКЕВИЧPrzewodniczący Komisji Śledczej

Data ur.:

25.3.1970

Miejsce urodzenia: wieś Tereblicze (Cierablicy), obwód brzeski (Brest Oblast), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Piastując stanowisko przewodniczącego Komisji Śledczej, odpowiada za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję w następstwie wyborów prezydenckich w 2020 r., w ramach której to kampanii m.in. wszczęto śledztwa przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciw pokojowym demonstrantom.
51.Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexey Aleksandrovich

VOLKOV

Аляксей

Аляксандравіч ВОЛКАУ

Алексей Александрович ВОЛКОВByły pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej, obecnie przewodniczący Państwowego Komitetu Ekspertyzy Sądowej

Data ur.:

7.9.1973

Miejsce ur.: Mińsk (Minsk) były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

W trakcie piastowania stanowiska pierwszego zastępcy przewodniczącego Komisji Śledczej odpowiadał za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję w następstwie wyborów prezydenckich w 2020 r., w ramach które to kampanii m.in. wszczęto śledztwa przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciw pokojowym demonstrantom.
52.Siarhei Yakaulevich

AZEMSHA

Sergei Yakovlevich

AZEMSHA

Сяргей Якаулевіч АЗЕМШАСергей Яковлевич АЗЕМШАZastępca przewodniczącego

Komisji Śledczej

Data ur.:

17.7.1974

Miejsce ur.: Rechica (Rechitsa), obwód homelski (Gomel Oblast), dawny ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Piastując stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Śledczej, odpowiada za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję w następstwie wyborów prezydenckich w 2020 r.; w ramach tej kampanii m.in. wszczęto śledztwa przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciw pokojowym demonstrantom.
53.Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч

СМАЛЬ

Андрей федорович СМАЛЬZastępca przewodniczącego

Komisji Śledczej

Data ur.:

1.8.1973

Miejsce ur.: Brześć (Brest), były

ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Piastując stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Śledczej, odpowiada za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję w następstwie wyborów prezydenckich w 2020 r., w ramach której to kampanii m.in. wszczęto śledztwa przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciw pokojowym demonstrantom.
54.Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч

ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКОSzef Centrum Operacyjno-Analitycznego

Data ur.:

1.8.1971

Płeć: mężczyzna

Piastując stanowisko szefa Centrum Operacyjno-Analitycznego, ma on ścisłe powiązania z prezydentem i odpowiada za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności przez stosowanie przerywania połączeń z sieciami telekomunikacyjnymi jako narzędzia represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, pokojowych demonstrantów i dziennikarzy.
55.Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI Игорь Иванович БУЗОВСКИЙWiceminister informacji data urodzenia:

10.7.1972

Miejsce ur.: wieś Koszelewo (Koshelevo) obwód grodzieński (Grodno/Hrodna region), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Piastując stanowisko wiceministra informacji, odpowiada za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza poprzez decyzję Ministerstwa Informacji o odcięciu dostępu do niezależnych stron internetowych i ograniczeniu dostępu do internetu na Białorusi w następstwie wyborów prezydenckich w 2020 r., stanowiącą narzędzie represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, pokojowych demonstrantów i dziennikarzy.
56.Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna

EISMONT

Наталля Мжалаеуна

АЙСМАНТ

Наталья Николаевна

ЧИСМОНТ

Sekretarz prasowy prezydenta Białorusi

Data ur.:

16.2.1984

Miejsce ur.: Mińsk (Minsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Nazwisko panieńske: Kirsanova (ros.: KupcaHOBa) lub Selyun (ros.: CenroH)

Płeć: kobieta

Jako sekretarz prasowy prezydenta Białorusi ma bliskie powiązania z prezydentem i odpowiada za koordynowanie jego działalności w mediach, w tym redagowanie oświadczeń i organizowanie publicznych wystąpień. W związku z tym wspiera ona reżim Łukaszenki, również w ramach kampanii represji i zastraszania prowadzonej przez aparat państwa w następstwie wyborów prezydenckich w 2020 r. W szczególności przyczyniła się ona do poważnego podważenia demokracji i rządów prawa na Białorusi przez wystosowane w następstwie wyborów prezydenckich w 2020 r. publiczne oświadczenia broniące prezydenta i krytykujące działaczy opozycyjnych oraz pokojowych demonstrantów.
57.Siarhei Yaugenavich

ZUBKOU

Sergei Yevgenevich

ZUBKOV

Сяргей Яугенавіч

ЗУБКОУ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВDowódca jednostki »Alfa«

Data ur.:

21.8.1975

Płeć: mężczyzna

Jako dowódca jednostki »Alfa« odpowiada za kampanię represji i zastraszania przeprowadzoną przez te siły w następstwie wyborów prezydenckich w 2020 r., polegającą zwłaszcza na arbitralnych aresztowaniach i brutalnym traktowaniu - obejmującym tortury - pokojowych demonstrantów, a także za zastraszanie i akty przemocy wobec dziennikarzy.
58.Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alekseevich

RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч

РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВByły sekretarz stanu w Radzie Bezpieczeństwa

Data ur.:

25.6.1967

Miejsce urodzenia: wieś Rewiaki (Revyaki), obwód witebski (Vitebsk/Viciebsk Oblast), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były sekretarz stanu w Radzie Bezpieczeństwa ma bliskie powiązania z prezydentem i odpowiada za kampanię represji i zastraszania przeprowadzoną przez aparat państwa w następstwie wyborów prezydenckich w 2020 r., polegającą zwłaszcza na arbitralnych aresztowaniach i brutalnym traktowaniu - obejmującym tortury - pokojowych demonstrantów, a także za zastraszanie i akty przemocy wobec dziennikarzy.
59.Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч

МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧPrezes Trybunału Konstytucyjnego Republiki Białorusi

Data ur.:

18.10.1954

Miejsce ur.: Obwód miński (Minsk Oblast), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako prezes Trybunału Konstytucyjnego odpowiada za decyzję tego trybunału przyjętą 25 sierpnia 2020 r., na mocy której zalegalizowano nieuczciwe wybory. W związku z tym popierał on i ułatwiał działania w ramach kampanii represji i zastraszania prowadzonej przez aparat państwa przeciwko pokojowym demonstrantom i dziennikarzom, jest zatem odpowiedzialny za poważne podważanie demokracji i rządów prawa na Białorusi."
1 Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2020/1388 z dnia 2 października 2020 r. wykonująca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi (Dz.U. L 319I z 2.10.2020, s. 13).
3 Załącznik zmieniony przez sprostowanie z dnia 18 lutego 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.57.93).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.