Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.300.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2015 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZIB) 2015/2054
z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2011/486/WPZiB z dnia 1 sierpnia 2011 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie 1 , w szczególności jej art. 5 i art. 6 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/486/WPZiB.

(2) W dniu 2 listopada 2015 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych powołany zgodnie z pkt 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1988 (2011) zmienił wykaz osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2011/486/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2015 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W części A wykazu zamieszczonego w załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB (Osoby powiązane z talibami) dodaje się następującą pozycję:

Torek Agha (alias: a) Sayed Mohammed Hashan, b) Torak Agha, c) Toriq Agha, d) Toriq Agha Sayed).

Tytuł: hadżi. Adres: Pashtunabad, Quetta (Kweta), prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan. Data urodzenia: a) 1960 r. b) 1962 r. c) około 1965 r. Miejsce urodzenia: a) prowincja Kandahar, Afganistan b) Pishin (Piśin), prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan. Krajowy numer identyfikacyjny: pakistański numer 5430312277059 (uzyskany oszukańczo, a następnie anulowany przez rząd Pakistanu). Inne informacje: Główny dowódca w radzie wojskowej talibów, biorący udział w pozyskiwaniu funduszy od darczyńców z rejonu Zatoki Perskiej. Dostępne zdjęcie do załączenia do specjalnego ogłoszenia Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 2.11.2015 r.

1 Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 57.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.