Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.138I.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2017/905
z dnia 29 maja 2017 r.
wykonująca decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2010/788/WPZiB z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga i uchylającą wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB 1 , w szczególności jej art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 20 grudnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/788/WPZiB.

(2) W dniu 12 grudnia 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/2231 2  w odpowiedzi na zakłócanie przebiegu procesu wyborczego i związane z tym przypadki naruszania praw człowieka w Demokratycznej Republice Konga (DRK). W dniu 6 marca 2017 r. Rada przyjęła konkluzje, w których wyraziła poważne zaniepokojenie sytuacją polityczną w DRK spowodowaną blokowaniem wdrożenia pluralistycznego porozumienia politycznego z dnia 31 grudnia 2016 r. oraz sytuacją w zakresie bezpieczeństwa w szeregu regionów kraju, w których odnotowano nieproporcjonalne użycie siły.

(3) Zważywszy na powagę sytuacji w DRK, do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku II do decyzji 2010/788/WPZiB należy dodać dziewięć osób.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji 2010/788/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku II do decyzji 2010/788/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2017 r.
W imieniu Rady
C. CARDONA
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Następujące osoby zostają dodane do wykazu osób i podmiotów zawartego w załączniku II do decyzji 2010/788/WPZiB:

A. Osoby

Imię i nazwiskoDane identyfikacyjnePowody umieszczenia w wykazieData umieszczenia w wykazie
"8.Evariste Boshab, były wicepremier i minister spraw wewnętrznych i bezpieczeństwaalias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng

Data urodzenia:

12.1.1956. Miejsce urodzenia: Tete Kalamba (DRK).

Numer paszportu dyplomatycznego: DP 0000003 (ważny od:

21.12.2015 - traci ważność:

20.12.2020).

Wiza Schengen utraciła ważność 5.1.2017.

Obywatelstwo DRK.

Z racji pełnionej funkcji wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa od grudnia 2014 r. do grudnia 2016 r., Evariste Boshab był oficjalnie odpowiedzialny za służby policji i bezpieczeństwa oraz koordynowanie działalności gubernatorów prowincji. Z racji pełnionej funkcji odpowiadał za aresztowania działaczy i członków opozycji, jak również za nieproporcjonalne użycie siły, w tym między wrześniem 2016 r. a grudniem 2016 r. w reakcji na demonstracje w Kinszasie, w wyniku czego wiele osób cywilnych zostało zabitych lub ranionych przez służby bezpieczeństwa. Evariste Boshab brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki naruszania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.29.5.2017
9.Gédéon Kyungu MutangaData urodzenia: ok. 1974 w prowincji Tanganyika.

Obywatelstwo DRK.

Jako przywódca partyzantki Bakata Katanga w latach 2011-2016 Gédéon Kyungu Mutanga brał udział w działaniach stanowiących poważne naruszenie praw człowieka i zbrodniach wojennych, takich jak zabójstwa i ataki na ludność cywilną, zwłaszcza na obszarach wiejskich w regionie Katanga.

Gédéon Kyungu Mutanga jest obecnie przywódcą grupy zbrojnej biorącej udział w działaniach stanowiących łamanie praw człowieka w prowincji Kasai i wspierającej siły rządowe, które dopuszczają się naruszeń praw człowieka. Gédéon Kyungu Mutan bierze zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki łamania lub naruszania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

29.5.2017
10.Alex Kande

Mupompa,

Gubernator Kasai

Central

(Środkowego

Kasai)

alias Alexandre Kande Mupomba, Kande-Mupompa.

Data urodzenia:

23.9.1950. Miejsce urodzenia: Kananga (DRK).

Numer paszportu DRK:

OP 0024910 (ważny od:

21.3.2016 - traci ważność: 20.3.2021).

Adres: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgia.

Obywatelstwo DRK i belgijskie.

Jako gubernator Kasai Central (Środkowego Kasai), Alex Kande Mupompa odpowiada za trwające obecnie nieproporcjonalne użycie siły, brutalne represje i egzekucje pozasądowe dokonywane przez siły bezpieczeństwa i PNC w Kasai Central od 2016 r., w tym domniemane bezprawne zabójstwa członków milicji Kamiuna Nsapu oraz osób cywilnych w Mwanza Lomba, Kasai Central, w lutym 2017 r.

Alex Kande Mupompa brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki naruszania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

29.5.2017
11.Jean-Claude Kazembe Musonda, były gubernator Haut-KatangaData urodzenia:

17.5.1963. Miejsce urodzenia: Kashobwe (DRK).

Obywatelstwo DRK.

Jako gubernator Haut Katanga do kwietnia 2017 r., Jean-Claude Kazembe Musonda odpowiadał za nieproporcjonalne użycie siły i brutalne represje stosowane przez siły bezpieczeństwa i PNC w Haut Katanga, w tym między 15 a 31 grudnia 2016 r., gdy 12 osób cywilnych zabito a 64 raniono w wyniku użycia zbrojnej siły przez siły bezpieczeństwa wraz z agentami PNC w reakcji na protesty w Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki naruszania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

29.5.2017
12.Lambert Mende, minister komunikacji i mediów, także rzecznik rządualias Lambert Mende Omalanga.

Data urodzenia:

11.2.1953. Miejsce urodzenia: Okolo (DRK).

Numer paszportu dyplomatycznego: DB0001939 (wydany: 4.5.2017, traci ważność: 3.5.2022).

Obywatelstwo DRK.

Jako minister komunikacji i mediów od 2008 r. Lambert Mende odpowiada za represyjną politykę medialną stosowaną w DRK, która narusza prawo do wolności słowa i informacji oraz podważa kompromisowe i pokojowe rozwiązanie na rzecz wyborów w DRK. W dniu 12 listopada 2016 r. przyjął dekret, który ogranicza możliwość nadawania programów w DRK przez zagraniczne media.

Z naruszeniem porozumienia politycznego zawartego w dniu 31 grudnia 2016 r. między prezydencką większością a partiami opozycyjnymi, według stanu na maj 2017 r., szereg mediów nie wznowiło transmisji.

Z racji pełnionej funkcji ministra komunikacji i mediów Lambert Mende odpowiada zatem za utrudnianie wypracowania kompromisowego i pokojowego rozwiązania na rzecz wyborów w DRK, w tym poprzez akty przemocy, represje lub nawoływanie do przemocy, lub poprzez podważanie praworządności.

29.5.2017
13.Muhindo Akili Mundos, dowódca 31. brygady FARDCalias Charles Muhindo Akili Mundos, Charles Muhindo Akilimani Mundos.

Data urodzenia:

10.11.1972.

Miejsce urodzenia: Kirotse (DRK).

Wojskowy dokument tożsamości numer: 1-72-96-80384-52.

Obywatelstwo DRK.

Muhindo Akili Mundos był z ramienia FARDC dowódcą wojskowym operacji Sukola I odpowiedzialnym za operacje wojskowe prowadzone przeciwko ADF od sierpnia 2014 r. do czerwca 2015 r. Rekrutował i wyposażał byłych bojowników z lokalnego ugrupowania zbrojnego do udziału w egzekucjach pozasądowych i masowych mordach, które rozpoczęły się w październiku 2014 r.

Muhindo Akili Mundos brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki naruszania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

29.5.2017
14.Generał brygady

Eric

Ruhorimbere,

zastępca

dowódcy 21.

regionu

wojskowego

(Mbuji-Mayi)

alias Eric Ruhorimbere Ruhanga, Tango Two, Tango Deux.

Data urodzenia:

16.7.1969.

Miejsce urodzenia: Minembwe (DRK).

Wojskowy dokument tożsamości numer: 1-69-09-51400-64.

Obywatelstwo DRK

Jako zastępca dowódcy 21. regionu wojskowego od dnia 18 września 2014 r., Eric Ruhorimbere odpowiadał za nieproporcjonalne użycie siły i egzekucje pozasądowe dokonywane przez siły FARDC, zwłaszcza przeciwko milicji Nsapu oraz kobietom i dzieciom.

Eric Ruhorimbere brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki naruszania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

29.5.2017
15.Ramazani Shadari,

wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa

alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda, Shadary.

Data urodzenia:

29.11.1960.

Miejsce urodzenia: Kasongo (DRK).

Obywatelstwo DRK

Jako wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa od dnia 20 grudnia 2016 r. Ramazani Shadari jest oficjalnie odpowiedzialny za służby policji i bezpieczeństwa oraz koordynowanie działalności gubernatorów prowincji. Z racji pełnionej funkcji jest odpowiedzialny za niedawne aresztowania działaczy i członków opozycji, a także - od chwili objęcia stanowiska - za nieproporcjonalne użycie siły, takie jak w przypadku brutalnego rozprawienia się z członkami ruchu Bundu Dia Kongo (BDK) w Środkowym Kongo, za represje w Kinszasie w okresie od stycznia do lutego 2017 r. oraz nieproporcjonalne użycie siły i brutalne represje w prowincjach Kasai.

Z racji pełnionej funkcji Ramazani Shadari bierze zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki naruszania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

29.5.2017
16.Kalev Mutondo,

szef (formalnie

dyrektor

generalny)

Narodowych

Służb

Wywiadowczych

(National

Intelligence

Service - ANR)

alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Data urodzenia:

3.03.1957.

Numer paszportu: DB0004470 (wydany: 8.6.2012; traci ważność: 7.6.2017).

Jako długoletni szef Narodowych Służb Wywiadowczych (ANR), Kalev Mutondo bierze udział w arbitralnym aresztowaniu, zatrzymaniu i złym traktowaniu członków opozycji, członków społeczeństwa obywatelskiego i innych osób oraz ponosi odpowiedzialność za takie działania. Podważa on zatem praworządność oraz utrudnia oparte na konsensusie i pokojowe rozwiązania zmierzające do przeprowadzenia w DRK wyborów, jak również bierze udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki naruszania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.29.5.2017"
1 Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 30.
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2231 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga (Dz.U. L 336 z 12.12.2016, s. 7).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.